Uredba o izgledu, formi i sadržini službene značke i službene legitimacije

Na osnovu člana 37. stav 2. Zakona o policiji („Službeni glasnik RS”, broj 6/16) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU

O IZGLEDU, FORMI I SADRŽINI

SLUŽBENE ZNAČKE I SLUŽBENE LEGITIMACIJE

I. UVODNE ODREDBE

Član 1.

Ovom uredbom propisuje se izgled, forma i sadržina službene značke i službene legitimacije policijskih službenika.

Službena značka koja se izdaje policijskom službeniku u statusu ovlašćenog službenog lica Ministarstva unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: Ministarstvo) je individualna oznaka koja služi za identifikaciju i dokazivanje svojstva policijskog službenika prilikom obavljanja policijskih poslova ili primene policijskih ovlašćenja.

Službena legitimacija se izdaje policijskom službeniku u statusu ovlašćenog službenog lica, kao i policijskom službeniku na posebnim dužnostima i služi za identifikaciju i dokazivanje svojstva policijskog službenika prilikom obavljanja poslova koji su u neposrednoj vezi sa policijskim poslovima.

Službena legitimacija može da se koristi i za: pristup i korišćenje informacionog sistema Ministarstva, digitalno potpisivanje dokumenata, šifrovanje službenih dokumenata, fizički pristup objektima i oblastima kada je potreban veći nivo zaštite i kada je potrebna identifikacija, kao i u ostale svrhe propisane zakonom.

Član 2.

Službenu legitimaciju poseduju i nose sa sobom svi policijski službenici Ministarstva, osim policijskih službenika u statusu pripravnika.

Policijski službenici u statusu ovlašćenih službenih lica, pored službene legitimacije imaju i službenu značku, koju nose u kožnim koricama na sklapanje. Službena značka je fiksirana na unutrašnju stranu kožnih korica, a u drugom delu korica nalazi se otvor od providne folije za službenu legitimaciju.

Pored službene značke iz stava 2. ovog člana, policijski službenici u statusu ovlašćenih službenih lica, koji policijske poslove obavljaju u uniformi, nose na levoj strani gornjeg dela uniforme značku, koja je istog izgleda kao službena značka.

II. IZGLED,FORMA I SADRŽINA

SLUŽBENE ZNAČKE I SLUŽBENE LEGITIMACIJE

Član 3.

Službena legitimacija je izrađena od polikarbonatnih slojeva sa ugrađenim zaštitnim elementima u formi smart kartice veličine 85×55 mm, debljine 0.76 mm.

Prednja strana službene legitimacije ima tonsku podlogu zastave Republike Srbije i u podlozi je, pored zaštitnih Guilloche linija, implementiran Mali grb Republike Srbije. U gornjem delu sadrži natpis, u dva reda, belim slovima: „MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA REPUBLIKA SRBIJA”. Ispod ovog natpisa nalazi se plava horizontalna traka visine 9 mm, koja sadrži natpis belim slovima: „SLUŽBENA LEGITIMACIJA”, u dva reda. Ispod ovog natpisa sa leve strane nalazi se mesto za fotografiju veličine 25×30 mm, a ispod fotografije sa leve strane vertikalno nalaze se mesta za sledeće podatke: ime i prezime policijskog službenika, broj značke (ukoliko je policijski službenik poseduje), registarski broj, datum izdavanja i potpis policijskog službenika. Na sredini kartice nalazi se zaštitni element kinegram, prečnika 23 mm, koji jednim delom prelazi preko fotografije. Pored fotografije sa desne strane nalazi se grafički prikaz službene značke visine 23 mm, u zlatnoj boji sa natpisom: „MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA”, ispod koje se nalazi mesto za potpis ministra unutrašnjih poslova, a ispod, u donjem desnom uglu nalazi se mesto za podatak o statusu policijskog službenika – OSL, policijskom službeniku u statusu ovlašćenog službenog lica ili PD, policijskom službeniku na posebnim dužnostima.

Na prednjoj strani službene legitimacije policijskih službenika Sektora unutrašnje kontrole, u donjem desnom uglu nalazi se natpis „UNUTRAŠNJA KONTROLA”.

Poleđina službene legitimacije ima tonsku podlogu zastave Republike Srbije i u podlozi se, pored zaštitnih Guilloche linija, nalazi Mali grb Republike Srbije. U gornjem delu, sa desne strane, nalazi se mesto za krvnu grupu policijskog službenika, kao opcioni podatak, a ispod serijski broj kartice i mesto za JMBG policijskog službenika. Sa leve strane na sredini nalazi se PKI (Public Key Infrastructure) kontaktni čip, a u donjem delu centralno mašinski čitljiva zona.

Podaci u mašinski čitljivoj zoni su: tip dokumenta, registarski broj, JMBG, datum rođenja, pol, datum izdavanja dokumenta, država, ime i prezime.

Obrazac službene legitimacije odštampan je uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo (Obrazac 1).

Član 4.

Službena legitimacija je smart kartica koja sadrži „Dual interface” čip.

„Dual interface” čip sadrži identifikacione podatke: ime i prezime policijskog službenika, datum rođenja, organ u kome je lice zaposleno, organizacionu jedinicu u kojoj policijski službenik radi, zvanje policijskog službenika, radno mesto policijskog službenika, fotografiju policijskog službenika, broj službene značke (ukoliko je poseduje), registarski broj službene legitimacije, JMBG, organ koji je izdao karticu, datum izdavanja, status, krvnu grupu (opciono), pol, biometrijske podatke jednog otiska prsta, PKI podatke: par privatni ključ i sertifikat za autentikaciju i šifrovanje, par privatni ključ i sertifikat za digitalno potpisivanje, par privatni ključ i sertifikat za buduće namene, kriptografske parametre Ministarstva, potrebne PIN kodove, lozinke i korisnička imena, podatke o službenom oružju na ličnu upotrebu (pištolj) i dodatna polja.

Član 5.

Elektronski potpis formiran pomoću službene legitimacije je kvalifikovan, jer je dobijen primenom sredstava za formiranje kvalifikovanog elektronskog potpisa i proverava se pomoću kvalifikovanog elektronskog sertifikata koje je izdalo kvalifikovano sertifikaciono telo Ministarstva evidentirano u Registru kvalifikovanih sertifikacionih tela. Na osnovu Zakona koji uređuje oblast elektronskog potpisa, elektronskim dokumentima i elektronskim porukama ne može se osporiti punovažnost ili dokazna snaga samo zato što su u elektronskom obliku.

Član 6.

Službena značka policijskih službenika može biti izrađena u zlatno-žutoj i u srebrno-sivoj boji. Službenu značku izrađenu u zlatno-žutoj boji nose ministar i ovlašćena službena lica sa činom generala.

Službena značka ministra unutrašnjih poslova sastoji se od zlatnog štita sa devet vertikala različite visine, simetrično postavljenih, lente u plavoj boji sa natpisom: „MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA” u zlatnoj boji, malog centralnog štita u čijem središtu je lociran kružni prsten u plavoj boji koji obavija Mali grb Republike Srbije sa tekstom u zlatnoj boji: „REPUBLIKA SRBIJA”, malih zastava Republike Srbije sa leve i desne strane centralnog štita, plave lente sa natpisom: „MINISTAR” u zlatnoj boji i sistema linija (zrakova) koji centralno polaze od Malog grba Republike Srbije i pripadaju centralnom štitu.

Dimenzije službene značke ministra unutrašnjih poslova su 81×64 mm. Dimenzije malog štita su 52×43 mm. Prečnik kružnog prstena sa natpisom: „REPUBLIKA SRBIJA” je 28 mm. Dimenzije grba Republike Srbije bez natpisa „REPUBLIKA SRBIJA” su 29×15,5 mm. Dimenzije grba Republike Srbije sa natpisom: „REPUBLIKA SRBIJA” su 35×27 mm. Dimenzije grba Republike Srbije bez natpisa: „REPUBLIKA SRBIJA” su 30×15 mm. Širina površine natpisa: „MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA” je 59 mm, a visina 12 mm. Širina lente sa natpisom: „MINISTAR” je 49 mm, a visina 8 mm. Visina slova u natpisu: „MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA” je 3 mm, a slova u natpisu: „MINISTAR” je 4,5 mm.

Službena značka ovlašćenih službenih lica sa činom generala sastoji se od zlatnog štita sa devet vertikala različite visine simetrično postavljenih, lente u plavoj boji sa natpisom: „POLICIJA” u zlatnoj boji, malog centralnog štita u čijem središtu je lociran kružni prsten u plavoj boji koji obavija Mali grb Republike Srbije sa natpisom u zlatnoj boji: „REPUBLIKA SRBIJA”, malih zastava Republike Srbije sa leve i desne strane centralnog štita, zlatne lente sa brojem službene značke u plavoj boji i sistema linija (zrakova) koji centralno polaze od grba Republike Srbije i pripadaju centralnom štitu.

Dimenzije službene značke ovlašćenih službenih lica sa činom generala su 81,5×64 mm. Dimenzije malog štita su 52×43 mm. Prečnik kružnog prstena sa natpisom: „REPUBLIKA SRBIJA” je 28 mm. Dimenzije grba Republike Srbije bez natpisa: „REPUBLIKA SRBIJA” su 29×15,5 mm. Širina površine natpisa: „POLICIJA” je 59 mm, a visina 12 mm. Širina lente sa brojem službene značke je 49 mm, a visina 8 mm. Visina slova: „POLICIJA” je 5 mm, a visina broja službene značke 5 mm. Godina „1804” je tipografski podatak, koji je lociran simetrično ispod lente sa brojem službene značke, visine 3 mm.

Službena značka ovlašćenih službenih lica u Kabinetu ministra, Sekretarijatu, Sektoru unutrašnje kontrole i drugih policijskih službenika sa statusom ovlašćenog službenog lica u sektorima izrađena je u obliku stilizovanog srebrnog štita sa devet vertikala različite visine, simetrično postavljenih, lente u plavoj boji sa natpisom: „MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA” u srebrnoj boji, malog centralnog štita u čijem središtu je lociran kružni prsten u plavoj boji koji obavija Mali grb Republike Srbije sa natpisom u zlatnoj boji „REPUBLIKA SRBIJA”, malih zastava Republike Srbije sa leve i desne strane centralnog štita, srebrne lente sa brojem službene značke u plavoj boji i sistema linija (zrakova) koji centralno polaze od grba Republike Srbije i pripadaju centralnom štitu. Dimenzije službene značke ovlašćenih službenih lica u Kabinetu ministra, Sekretarijatu, Sektoru unutrašnje kontrole i drugih policijskih službenika sa statusom ovlašćenog službenog lica u sektorima su 81,5×64 mm. Dimenzije malog štita su 52×43 mm. Prečnik kružnog prstena sa natpisom: „REPUBLIKA SRBIJA” je 28 mm. Dimenzije grba Republike Srbije bez natpisa: „REPUBLIKA SRBIJA” su 29×15,5 mm. Širina površine natpisa: „MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA” je 59 mm, a visina 12 mm. Širina lente sa brojem službene značke je 49 mm, a visina 8 mm. Visina slova: „MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA” je 3 mm, a visina broja službene značke 5 mm.

Službena značka ovlašćenih službenih lica u Direkciji policije izrađena je u obliku stilizovanog srebrnog štita sa devet vertikala različite visine, simetrično postavljenih, lente u plavoj boji sa natpisom: „POLICIJA” u srebrnoj boji, malog centralnog štita u čijem središtu je lociran kružni prsten u plavoj boji koji obavija Mali grb Republike Srbije sa tekstom u zlatnoj boji: „REPUBLIKA SRBIJA”, malih zastava Republike Srbije sa leve i desne strane centralnog štita, srebrne lente sa brojem službene značke u plavoj boji i sistema linija (zrakova) koji centralno polaze od grba Republike Srbije i pripadaju centralnom štitu.

Dimenzije službene značke ovlašćenih službenih lica u Direkciji policije su 81,5×64 mm. Dimenzije malog štita su 52×43 mm. Prečnik kružnog prstena sa natpisom: „REPUBLIKA SRBIJA” je 28 mm. Dimenzije grba Republike Srbije bez natpisa: „REPUBLIKA SRBIJA” su 29×15,5 mm. Širina površine natpisa: „POLICIJA” je 59 mm, a visina 12 mm. Širina lente sa brojem službene značke je 49 mm, a visina 8 mm. Visina slova: „POLICIJA” je 5 mm, a visina broja službene značke 5 mm.

Godina „1804” je tipografski podatak, koji je lociran simetrično ispod lente sa brojem službene značke, visine 3 mm.

Službena značka ministra unutrašnjih poslova po isteku mandata se ne vraća.

Izgled službene značke odštampan je uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo (Prilog 1).

Član 7.

Broj službene značke služi za identifikaciju ovlašćenog službenog lica i ne mogu se izdati dva istovetna broja.

Službena značka ministra unutrašnjih poslova, umesto broja, sadrži natpis „MINISTAR”.

Broj službene značke ovlašćenih službenih lica sa činom generala ispisuje se na plavoj lenti i sastoji se od tri cifre.

Broj službene značke ostalih ovlašćenih službenih lica ispisuje se na srebrnoj lenti i sadrži četiri ili šest cifara.

Broj službene značke upisuje se u obrazac službene legitimacije na za to predviđeno mesto, a isti broj se urezuje i na službenu značku i značku uniformisanih policijskih službenika.

Član 8.

O izdatim službenim legitimacijama i službenim značkama Ministarstvo vodi jedinstvenu elektronsku evidenciju, u skladu sa zakonom.

Raspoređivanjem policijskog službenika u drugu organizacionu jedinicu vraća se službena legitimacija, a raspoređivanjem ovlašćenog službenog lica u drugu organizacionu jedinicu vraćaju se službena legitimacija i službena značka, što se i upisuje u jedinstvenu evidenciju i dobijaju se odgovarajuće nove. Ukoliko raspoređivanje ne utiče na promenu vizuelnih elemenata službene legitimacije (status) policijski službenik zadržava postojeću službenu legitimaciju, a podatak o nazivu organizacione jedinice se menja u čipu.

Član 9.

Ako policijski službenik ošteti, odnosno izgubi ili na drugi način ostane bez službene legitimacije, dužan je da o tome odmah pismeno obavesti neposrednog rukovodioca.

U slučaju oštećenja službene legitimacije i bitne promene lika ili promene imena i prezimena policijskog službenika ili gubitka službene legitimacije izdaje se nova službena legitimacija sa istim brojem službene značke (ukoliko policijski službenik poseduje službenu značku).

U slučaju oštećenja ili gubitka službene značke, odnosno kožnih korica, kao i značke uniformisanih policijskih službenika, izdaju se nova službena značka i službena legitimacija sa novim brojem službene značke.

Izgubljene, oštećene ili na drugi način nestale službene legitimacije i službene značke, Ministarstvo oglašava nevažećim.

Policijski službenik koji namerno ili krajnjom nepažnjom izgubi, odnosno ošteti službenu legitimaciju, službenu značku ili značku uniformisanih policijskih službenika, odgovara za tešku povredu službene dužnosti, u skladu sa zakonom.

Član 10.

Policijski službenik je obavezan da vrati službenu legitimaciju, a ovlašćeno službeno lice i službenu značku:

a) kada mu prestane radni odnos u Ministarstvu;

b) kada bude raspoređeno na radno mesto na kome nema status, odnosno nema status ovlašćenog službenog lica;

v) kada bude raspoređeno u organizacionu jedinicu za čije policijske službenike je propisana drugačija službena značka;

g) za vreme mirovanja prava i obaveza iz radnog odnosa;

d) u drugim propisanim slučajevima.

Kada radni odnos policijskom službeniku u Ministarstvu prestane sporazumom ili penzionisanjem, službena legitimacija se može zadržati s tim što se ista mora poništiti perforiranjem.

Kada, po odredbama ove uredbe, ovlašćeno službeno lice stekne pravo na službenu značku izrađenu u zlatno-žutoj boji, vraća službenu značku izrađenu u srebrnoj boji.

Uniformisani policijski službenik je obavezan da vrati značku uniformisanih policijskih službenika u slučajevima iz st. 1. i 3. ovog člana.

III. PRELAZNA I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 11.

Do obezbeđivanja, odnosno davanja na upotrebu službene značke i službene legitimacije izrađene u skladu sa odredbama ove uredbe, policijski službenici dužni su da nose službene značke i službene legitimacije obezbeđene, odnosno date na upotrebu i izrađene saglasno propisima koji su važili do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Član 12.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Pravilnik o službenoj znački i službenoj legitimaciji policijskih službenika („Službeni glasnik RS”, br. 89/13 i 111/15).

Član 13.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

 

05 Broj: 110-5723/2017

U Beogradu, 27. juna 2017. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADEIvica Dačić

Prilog 1.

Izgled službene značke

  [pic] [pic] Službena značkaministra unutrašnjih poslova Službena značka ovlašćenih službenih lica sa činom generala

 

[pic] [pic] Službena značka ovlašćenihslužbenih lica u Kabinetu ministra,Sekretarijatu, Sektoru unutrašnjekontrole i drugih policijskihslužbenika sa statusomovlašćenog službenog lica u sektorima Službena značka ovlašćenihslužbenih lica u Direkciji policije

Obrazac 1.

Obrazac službene legitimacije

[pic]

Prednja strana službene legitimacije

[pic]

Poleđina službene legitimacije

Ostavite komentar