Uredba o proglašenju Specijalnog rezervata prirode „Peštersko polje”

Na osnovu člana 41a stav 2. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10 i 91/10-ispravka) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O PROGLAŠENJU SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE

„PEŠTERSKO POLJE”

Član 1.

Područje ,,Peštersko poljeˮ na Pešterskoj visoravni na jugozapadu Srbije proglašava se zaštićenim područjem I kategorije međunarodnog i nacionalnog odnosno izuzetnog značaja, kao Specijalni rezervat prirode „Peštersko poljeˮ (u daljem tekstu: Specijalni rezervat prirode „Peštersko polje”).

Član 2.

Specijalni rezervat prirode „Peštersko polje” stavlja se pod zaštitu radi očuvanja: reprezentativnih i jedinstvenih odlika biodiverziteta i geodiverziteta; jednog od najvećih preostalih brdsko-planinskih tresavskih kompleksa u Srbiji i na Balkanu gde su utočište našle brojne reliktne, endemične, retke i ugrožene, nacionalno i međunarodno značajne vrste flore i faune kao što su: barski trolist Menyanthes trifoliate, barski ušljivac Pedicularis palustris, mala mešinarka Utricularia minor čije je ovo jedino preostalo stanište u Srbiji, prdavac Crex crex, ritska sova Asio flameus, planinski mrmoljak Triturus alpestris, stenoendemit ovog područja pešterski puž Bythinella pesterica, deset vrsta tvrdokrilaca, dve vrste vodenih grinja, dve vrste slatkovodnih puževa i šest vrsta slatkovodnih školjki za faunu Srbije poznatih samo na ovom prostoru, 39 biljnih zajednica tresavske, močvarne, vodene, livadske, pašnjačke, šumske i sporadično ruderalne vegetacije; niza geomorfoloških odlika kao što su krečnjački humovi, ponori, mrazne travne humke-tufuri, mraznim procesom razrivene tresavske površine, soliflukcione terasete, travni prstenovi, migrirajući busenovi i kraško-nivacione depresije.

Član 3.

Specijalni rezervat prirode „Peštersko poljeˮ nalazi se na teritoriji opština Tutin i Sjenica, ukupne površine 3117, 97 ha od čega je 1595, 22 ha (51,16%) u državnoj svojini, 1376, 81 ha (44,16%) u privatnoj svojini, a 145, 94 ha (4,68%) u ostalim oblicima svojine.

Opis granice i grafički prikaz Specijalnog rezervata prirode „Peštersko poljeˮ dati su u Prilogu – Opis granice i grafički prikaz Specijalnog rezervata prirode „Peštersko poljeˮ, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 4.

Na području Specijalnog rezervata prirode „Peštersko poljeˮ uspostavljaju se režimi zaštite II i III stepena.

Režim zaštite II stepena uspostavlja se na površini od 2974,45 ha, odnosno 95,40% od ukupne površine zaštićenog područja.

Režim zaštite III stepena uspostavlja se na površini od 143,52 ha, odnosno 4,60% od ukupne površine zaštićenog područja.

Član 5.

Na površinama na kojima je utvrđen režim zaštite II stepena zabranjuje se:

izvođenje svih radova koji bi mogli da naruše ili izmene geomorfološke i pedološke karakteristike područja, što se prvenstveno odnosi na degradaciju zemljišta, njegovo zagađenje i neracionalno korišćenje, kao i eksploataciju mineralnih sirovina (treseta, kamena, materijala rečnih korita i jezera) i odlaganje i deponovanje otpada;

izgradnja površinskih eksploatacionih polja treseta i prateće infrastrukture;

izgradnja dodatnih infrastrukturnih objekata, osim ako nisu u funkciji efikasnijeg korišćenja postojećih sistema, sa tehnologijom u funkciji zaštite životne sredine i prostora;

isušivanje i prevođenje postojećih tresava, močvara, livada i pašnjaka u oranice i površine drugih namena;

vršenje aktivnosti koje vode uništavanju zaštićenih i strogo zaštićenih vrsta i njihovih staništa;

izgradnja sportsko-rekreativnih objekata i vikendica;

introdukcija alohtonih biljnih i životinjskih vrsta, posebno invazivnih i samoinicijativno poribljavanje;

postavljanje otrovnih mamaca u cilju borbe protiv štetočina.

Na površinama na kojima je utvrđen režim zaštite II stepena ograničava se primena hidroinženjerijskih zahvata poput kaptiranja izvora, izuzev aktivnosti na održavanju već postojećih vodoakumulacija, kanala, brana i nasipa.

Na površinama na kojima je utvrđen režim zaštite III stepena zabranjuje se primena svih tehničkih zahvata kojima se direktno ili indirektno narušava sastav, struktura i hidrologija okolnih tipova staništa koji se nalaze u zoni režima zaštite II stepena.

Na površinama na kojima je utvrđen režim zaštite III stepena ograničava se:

eksploatacija treseta u skladu sa zakonom i uz definisano praćenje metodologije, obima i dinamike eksploatacije, uz očuvanje bazičnog vododrživog sloja – podine i ostavljanje najmanje 20 cm tresetnog sloja iznad podine, kao i uz primenu aktivnosti i intervencija u cilju rekultivacije i restauracije eksploatisanih tresetnih površina;

izgradnja asfaltnih baza i širenje putne infrastrukture mimo odobrenih planova;

izgradnja pratećih infrastrukturnih objekata i skladišta.

Pored zabrana i ograničenja koje su regulisane propisima kojima se uređuje zaštita prirode, zabranjuje se i promena namene zaštićenog područja.

Član 6.

Specijalni rezervat prirode „Peštersko poljeˮ poverava se na upravljanje „Turističkoj organizaciji Sjenica” iz Sjenice (u daljem tekstu: Upravljač).

Član 7.

U obavljanju zakonom utvrđenih poslova upravljanja zaštićenim područjem, Upravljač je dužan naročito da:

upravlja zaštićenim područjem na način koji omogućava da se u potpunosti

sprovedu propisane mere i aktivnosti zaštite (režim zaštite) u cilju očuvanja i unapređenja zaštićenog područja;

vrši obeležavanje zaštićenog područja;

donese desetogodišnji plan upravljanja i godišnji program upravljanja;

obezbedi čuvarsku službu;

donese akt o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi;

u slučaju nastalih promena koje mogu uništiti ili narušiti osnovnu

vrednost zaštićenog područja obaveštava Zavod za zaštitu prirode Srbije;

obezbeđuje uslove za sprovođenje naučnoistraživačkih, obrazovnih,

informativno – propagandnih i drugih aktivnosti u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita prirode;

obezbeđuje finansijska sredstva iz sopstvenih prihoda i iz naknada za

korišćenje zaštićenog područja, kao i drugih izvora utvrđenih zakonom;

se obraća nadležnim organima radi obezbeđivanja sredstava iz opštinskog i republičkog budžeta i drugih izvora prihoda;

učestvuje u postupku utvrđivanja naknade za uskraćivanje ili ograničavanje

prava korišćenja;

izdaje saglasnosti i odobrenja;

prati stanje i vodi evidenciju o prirodnim vrednostima, nepokretnostima i ljudskim aktivnostima, i

utvrđuje i naplaćuje naknadu za korišćenje zaštićenog područja.

Upravljač je dužan da izvrši upis delatnosti upravljanja zaštićenim područjem u skladu sa propisima kojima se uređuje klasifikacija delatnosti u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Član 8.

Očuvanje, unapređenje, održivo korišćenje i prikazivanje prirodnih i drugih vrednosti područja Specijalnog rezervata prirode „Peštersko poljeˮ sprovodi se prema planu upravljanja koji donosi Upravljač na period od deset godina (u daljem tekstu: Plan upravljanja), sa sadržinom i na način propisan zakonom kojim se uređuje zaštita prirode.

Plan upravljanja sadrži ciljeve i prioritetne zadatke očuvanja povoljnog stanja kao i preventivne mere zaštite od požara u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita od požara i propisima donetim na osnovu tog zakona.

Plan upravljanja Upravljač donosi i dostavlja ministarstvu nadležnom za poslove zaštite životne sredine (u daljem tekstu: Ministarstvo) najkasnije u roku od deset meseci od dana stupanja na snagu ove uredbe.

U postupku davanja saglasnosti na Plan upravljanja, Ministarstvo pribavlja mišljenja ministarstava nadležnih za poslove nauke, prosvete, kulture, rudarstva i energetike, privrede, građevine, saobraćaja i prostornog planiranja, turizma i finansija.

Upravljač je dužan da jednom u tri godine analizira sprovođenje Plana upravljanja i ostvarene rezultate i po potrebi izvrši njegovu reviziju.

Do donošenja Plana upravljanja, Upravljač vrši poslove na osnovu godišnjeg programa upravljanja koji je dužan da donese i dostavi Ministarstvu na saglasnost u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Plan upravljanja ostvaruje se godišnjim programom upravljanja, koji sadrži naročito: sažet prikaz prirodnih i drugih vrednosti zaštićenog područja, ciljeva zaštite i održivog korišćenja, mogućnosti i ograničenja za njihovo ostvarivanje; detaljan prikaz godišnjih zadataka na čuvanju, održavanju, unapređenju, prikazivanju i održivom korišćenju zaštićenog područja za potrebe nauke, obrazovanja, rekreacije i turizma i ukupnog socio-ekonomskog razvoja; prikaz konkretnih poslova na izradi i donošenju upravljačkih dokumenata, prvenstveno Plana upravljanja, akta o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi i akta o naknadi za korišćenje zaštićenog područja; prikaz zadataka na obeležavanju zaštićenog područja, zasnivanju informacionog sistema i protivpožarnoj zaštiti; prikaz subjekata, organizacionih i materijalnih uslova za izvršenje programa, visine i izvora potrebnih finansijskih sredstava.

Član 9.

Upravljač je dužan da obezbedi sprovođenje režima zaštite, odnosno unutrašnji red i čuvanje zaštićenog područja u skladu sa pravilnikom o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi koji donosi uz saglasnost Ministarstva u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ove uredbe.

U okviru sadržine propisane zakonom kojim se uređuje zaštita prirode, pravilnikom iz stava 1. ovog člana se bliže utvrđuju zabranjeni radovi i aktivnosti, kao i pravila i uslovi obavljanja radova i aktivnosti koji su dopušteni na području Specijalnog rezervata prirode „Peštersko poljeˮ.

Pravilnik iz stava 1. ovog člana se objavljuje u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Član 10.

Upravljač je dužan da na propisan način obeleži Specijalni rezervat prirode „Peštersko poljeˮ, njegovu spoljnu granicu, odnosno granice režima zaštite, najkasnije u roku od 12 meseci od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Član 11.

Upravljač je dužan da zasnuje digitalnu bazu podataka o prirodnim i stvorenim vrednostima, nepokretnostima, aktivnostima i drugim podacima od značaja za upravljanje Specijalnim rezervatom prirode „Peštersko poljeˮ u roku od dve godine od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Član 12.

Upravljač donosi i dostavlja Ministarstvu na saglasnost akt o naknadi za korišćenje zaštićenog područja Specijalnog rezervata prirode „Peštersko poljeˮ u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Član 13.

Sredstva za sprovođenje Plana upravljanja obezbeđuju se iz budžeta Republike Srbije, od naknade za korišćenje zaštićenog područja, prihoda ostvarenih obavljanjem delatnosti Upravljača i iz drugih izvora, u skladu sa zakonom.

Član 14.

Planovi uređenja prostora, šumske, lovne, poljoprivredne i druge osnove i programi koji obuhvataju zaštićeno područje Specijalni rezervat prirode „Peštersko poljeˮ usaglasiće se sa Prostornim planom Republike Srbije, Planom upravljanja i režimima zaštite utvrđenim ovom uredbom.

Član 15.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

PRILOG

OPIS GRANICE I GRAFIČKI PRIKAZ SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE ,,PEŠTERSKO POLJEˮ

Početna tačka opisa se nalazi u opštini Sjenica, KO Tuzinje, na tromeđi k.p. br. 868 i 2287 i puta k.p. broj 2883. Od početne tačke opisa granica ide u pravcu istoka, prati put (k.p. broj 2883), odvaja se od puta u pravcu juga na tromeđi k.p. br. 2019/2 i 2019/1 i puta k.p. broj 2883, te nastavlja istočnim stranama k.p. br. 2019/1, 2018 i 2016 odakle seče pravom linijom k.p. broj 2003 iz najistočnije tačke k.p. broj 2016 do najsevernije tačke k.p .broj 2004. U pravcu juga granica prati istočne strane k.p. br. 2006 i 2005 i dolazi do granice opštine Sjenice i opštine Tutin, odnosno KO Tuzinje i KO Braćak. Granica dalje prolazi kroz opštinu Tutin, odnosno, KO Braćak. Granica seče k.p. broj 1 po sledećim koordinatama:

7432629,67

4774156,68

7432584,01

4774042,97

i izlazi na granicu puta k.p. br. 25 i 1. Granica nastavlja spoljnim granicama k.p. br. 1, 248/1, 442/2, 439/2, 439/1, 438, 440, 288, 289, 290, 291, 297, 298, 299/2, 299/1, 300/1, 300/4, 301/5, 302/5, 304/4, 304/3, 305/3, 306/3, 307/3, 308/3, 309/3, 310/3, 360/2, 359/2, 358, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 374, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385 i 386, zatim preseca k.p. broj 425 od najjužnije tačke k.p. broj 1019 u pravcu najsevernije tačke k.p. broj 424. Odatle granica prati severne strane k.p. br. 424, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399 i 400, gde seče k.p. broj 834 u pravcu tromeđe k.p. br. 834, 835 i 836. Granica nastavlja severnom stranom k.p. br. 836 i 837, seče k.p. broj 839 u pravcu najzapadnije tačke k.p. broj 840, nastavlja 840 i 841, zatim seče k.p. br. 842 i 843 pravom linijom u pravcu najzapadnije tačke k.p. broj 844. Granica nastavlja severnom stranom k.p. br. 844, 845, 847, 848, 849, 850 i 853 zatim seče k.p. broj 855 po koordinatama:

7430974,32

4772051,12

7430995,17

4772059,20

i nastavlja severnom stranom k.p. broj 857, seče k.p. broj 746 od najistočnije tačke k.p. broj 857 u pravcu najzapadnije tačke k.p. broj 752. Granica obilazi oko k.p. br. 752 i 753, menja pravac u jugozapadni i ide spoljnom granicom k.p. br. 746 i 858 i ulazi u KO Devreč i nastavlja spoljnim granicama k.p. br. 71, 72, 73 i 74, menja pravac u južni i prati k.p. br. 59, 69/1, 66 i 69/2 i dolazi na granicu sa KO Leskova. Kroz KO Leskova granica prati put k.p. broj 1084 do mesta gde preseca k.p. broj 1 po sledećim koordinatama:

7430833,24

4770564,91

7430270,00

4770060,00

7430062,58

4770208,17

i ulazi u KO Boroštica pri čemu seče k.p. broj 28/1 po sledećim koordinatama:

7430062,58

4770208,17

7429527,71

4770590,25

i pritom izlazi na zapadnu stranu k.p. broj 28/1, delom u zaštićenom području i prati je u pravcu juga do tačke odakle granica ponovo seče k.p. broj 28/1 po sledećim koordinatama:

7429950,48

4769143,83

7430043,35

4769124,40

granica dalje nastavlja kroz KO Leskova i pritom seče k.p. br. 1, 1084 i 864 po koordinatama:

7430043,35

4769124,40

7430393,03

4769051,30

odatle granica prati severnu stranu k.p. broj 864 do tromeđe k.p. br. 864, 860 i 1085 odakle seče k.p. br. 1085, 631, 632 i 631 po sledećim koordinatama:

7431231,85

4768935,82

7431238,80

4768937,01

7431600,00

4769000,00

7431944,37

4768779,31

Granica dalje nastavlja k.p. br. 631, 865, 903, 904, 905, 906, 947, 948, 949, 950, 952, 953, 954, 955, 956, 1008, 1007, 1010 i 1011/1, a zatim prati granicu KO Suvi Do i KO Đerekare, a zatim ide kroz KO Naboje spoljnim granicama k.p. br. 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 81, 82, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 164 i 179, seče k.p. broj 1926 pod pravim uglom u pravcu tromeđe k.p. br. 1926, 1111 i 1114, zatim nastavlja k.p. br.1114, 1116/1, 1113 i 1112 i prati put (k.p. br. 1132, 1022, 1190 i 1330), zatim seče put (k.p. broj 1929) i izlazi ponovo na put (k.p. broj 1256), odvaja se k.p. br. 1195, 1196 i 1192 gde ponovo izlazi na put (k.p. broj 1929) kojeg seče u pravcu tromeđe k.p. br. 1929, 1188 i 1187. Granica dalje prati severnu stranu puta (k.p. broj 1929) u pravcu zapada, a zatim se odvaja k.p. br. 1176, 1175 i 1174, seče put (k.p. broj 1162) u pravcu najjužnije tačke k.p. broj 1139, te nastavlja k.p. br. 1162, 1138, 1135, 1134, 1133, 1131, 1130, 1129, 1128, 1127, 1126, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148 i 1157, granicom sa KO Đerekare, 1161, seče put (k.p. broj 1929 u pravcu tromeđe k.p. br. 1929, 1239/1 i 1911) nastavlja putem k.p. br. 1929, 1914/1 i 1915 koju seče po sledećim koordinatama:

7433528,40

4764154,72

7433500,00

4764000,00

7433120,00

4764080,00

7432951,30

4763923,52

i južnom stranom k.p. broj 1914/2 dolazi do granice sa KO Đerekare. Granica dalje ide kroz KO Đerekare, i prati spoljne granice k.p. broj 472/2, seče k.p. br. 1400, 69, 70 i dolazi do puta (k.p. broj 1403) kojeg prati u pravcu severa do tromeđe k.p. br. 38, 37 i puta (k.p. broj 1403) odakle u pravcu zapada seče put k.p. br. 1403 i 117 po koordinatama:

7432820,15

4764683,46

7432816,02

4764681,97

7431550,00

4764950,00

7431880,34

4765247,27

Granica dalje ide u pravcu severoistoka granicom k.p. br. 29, 30, 32, 33 i 117 i ponovo seče put k.p. broj 1402 i prati ga u pravcu severozapada do granice sa KO Suvi Do. Granica dalje ide kroz KO Suvi Do, prateći put (k.p. br. 2612 i 2610), te se odvaja k.p. br. 458, 454 i 446, gde ponovo dolazi do puta (k.p. broj 2610) koji prati do Lukovačke reke (k.p. broj 2607). Granica prati Lukovačku reku sa severne strane, zatim se odvaja k.p. br. 477, 526, 528, 529, 542, 511, 512, 509, 507, 506, 500, 503, 427 i 426 gde dolazi do KO Boroštice. Granica dalje ide kroz KO Borošticu i prati granicu k.p. br. 690, 691, 696, 697, 698, 705, 676/3, 701, 938, 464, 466, 469, 471, 472, 473, 474, 488, 490, 500, 505, 511 i 512, prati Boroštičku reku k.p. broj 939 u pravcu zapada sve do granice sa opštinom Sjenica, odnosno KO Ugao. Granica ide dalje kroz KO Ugao i seče k.p. broj 1018 u pravcu tromeđe k.p. br. 1018, 1019 i 1022, a zatim ide u pravcu severa k.p. br. 1018, 1001, 999, 998, 964, 965, 968, 973, 974, 975 i 913, seče k.p. broj 907 u pravcu najjužnije tačke k.p. broj 905 i nastavlja k.p. br. 905, 904, 898, 897, 896, 895, 893, 891, 776, 777, 781, 746, 745, 2337, 733, 2353, 703, 709, 706, 1321, 1318, 1315 i 1312, seče k.p. broj 1305 u pravcu najsevernije tačke k.p. broj 1109 i nastavlja dalje k.p. broj 1109 odakle seče k.p. broj 1111 u pravcu najsevernije tačke k.p. broj 1110 i ide k.p. br. 1110, 1116, 1117, 1120, 1138, 1137, 1135, 1134, 1133, 1132, 1131, 1130 i 1128, seče put (k.p. broj 2360), 1298, 1300, 1301, 1302, 1304, 1284, 1283, 1280, 1279, 1278 i 1275, seče put (k.p. broj 2353), 1333, 1336, 1335, 685, 686, 683 i 681 odakle seče put (k.p. broj 2352) u pravcu južne strane k.p. broj 473, te nastavlja granicom k.p. br. 473, 474, 475, 478, 482, 487, 491 i 492 odakle seče k.p. broj 2337 u pravcu najjužnije tačke k.p. broj 493 i prati k. p. br. 493, 495, 503, 2337, 510, 513, 2337, 514, 515, 516, 517, 2337, 631/2, 639, 640, 642, 643, 2337, 666, 664, 663, 661, 660, 2337, 784, 785, 786, 787, 790, 791, 793, 794, 802 i 803, seče put k.p. broj 2346 u pravcu najistočnije tačke k.p. broj 588, te dalje prati k.p. broj 587/1, seče put (k.p. broj 2355), 247, 2355, 811/1, 812, 813, 814, 815, 816, 820, 828, 827, 826, 171, 172, 170 i 169, seče put (k.p. broj 2343), 183, 184, 102, 105/1 i 104, ulazi u KO Buđevo i nastavlja k.p. br. 3571, 3570, 3566, 3569, 3567 i 3574, ulazi u KO Tuzinje i prati k.p. br. 2580, 2579, 2777, 2780, 2783, 2591, 2643/2, 2300, 2301, 2302, 2326, 2323, 2330, 2332, 2333, 2334, 2353, 2362, 2368 i 2287 do početne tačke opisa.

REŽIM ZAŠTITE II STEPENA

Početna tačka opisa granica režima zaštite drugog stepena se nalazi u opštini Sjenica, KO Tuzinje, na tromeđi k.p. br. 868, 2287 i puta k.p. broj 2883. Od početne tačke opisa granica režima zaštite prati granicu zaštićenog područja do tromeđe k.p. br. 304/4, 304/1 i 304/3, sve KO Braćak, odakle se odvaja od granice zaštićenog područja i prati k.p. br. 302/4, 302/5, 301/1 i 300/1, seče k.p. broj 248/2 u pravcu najjužnije tačke k.p. broj 280/1 i dalje ide k.p. br. 280/1, 276/1 i 273/1, seče k.p. broj 272 u pravcu najjužnije tačke k.p. broj 271/1 i nastavlja k.p. br. 271/1, 270/1, 269/1, 268/1, 267/1, 266/1, 265/1, 264/1, 263/1 i 262/1 i ulazi u KO Tuzinje prateći k.p. br. 2871/1, 2870/1, 2869/1, 2868/1, 2867/1, 2866/1, 2865/1, 2864/1, 2863/1, 2862/1, 2861/1, 2860/1, 2859/1, 2858/1, 2857/1, 2679/1, 2678/1, 2677/1, 2676/1, 2675/1, 2674/1, 2673/1, 2745/1, 2744/1, 2741/1, 2740/1, 2739/1, 2738/1, 2737/1, 2686/1, 2687/1, 2688/1, 2689/1, 2690/1, 2691/1, 2692/1, 2694/1, 2808/1, 2809/1, 2810/1, 2811/1, 2812/1, 2813/1, 2814/1, 2815/1, 2817, 2820/1, 2821/1, 2822/1, 2823/1, 2824/1, 2827/1, 2829/1 i 2851/1 gde ulazi u KO Buđevo i prati k.p. br. 3580/1, 3581/1 i 3586/1, seče k.p. br. 3593 i 3594 od najjužnije tačke k.p. broj 3586/1 u pravcu tromeđe k.p. br. 3594, 3596/1 i 3596/3. Granica nastavlja u pravcu jugozapada i prati granicu k.p. br. 3596/1, 3596/2, 3631, 3632, 3635, 3576, 3637/1 i 3638/1, seče k.p. br. 3639, 3640 i 3641 u pravcu najsevernije tačke k.p. broj 3642/2 i nastavlja k.p. br. 3642/1, 3643/1, 3644/1, 3645/2, 3644/3, 3643/3 i 3642/3 i izlazi na granicu sa KO Devreč i prati severnu stranu k.p. broj 5/1, vraća se u KO Buđevo i prati k.p. broj 3634/1, seče k.p. broj 3633 u pravcu najzapadnije tačke k.p. broj 5/4 KO Devreč, ponovo ulazi u KO Devreč i prati k.p. broj 5/1. Granica ponovo ide kroz KO Buđevo u pravcu severoistoka i prati k.p. broj 3630/1, a zatim seče k.p. br. 3629, 3628, 3627, 3626 i 3625 u pravcu najjužnije tačke k.p. broj 3624/2, prati k.p. br. 3624/1 i 3623/1 odakle seče k.p. br. 3622, 3621 i 3620 u pravcu najjužnije tačke k.p. broj 3619/2 i nastavlja k.p. br. 3619/1, 3618/1, 3617/1, 3614/1 i 3615/1 gde dolazi do granice sa KO Devreč. Kroz KO Devreč granica prati k.p. broj 3/1 do njene najsevernije tačke odakle seče k.p. br. 4 i 5/3 u pravcu tromeđe k.p. br. 5/3, 6/3 i 6/1. Prateći severnu stranu k.p. broj 6/1 granica dolazi do granice KO Braćak kroz koji granica prati severne strane k.p. br. 344, 343/2, 343/1, 346 i 347 i dolazi do granice zaštićenog područja koju prati do početne tačke opisa.

REŽIM ZAŠTITE III STEPENA

Početna tačka opisa granice režima zaštite trećeg stepena se nalazi u opštini Tutin, KO Braćak, na tromeđi k.p. br. 347, 358 i 348. Granica ide u pravcu jugozapada i prati južne strane k.p. br. 358, 357, 319, 343/3, 320, 321/1, 322/1, 323/1, 324/1, 342, 341/1 i 341/2 gde dolazi do granice sa KO Devreč. Kroz KO Devreč granica prati k.p. broj 6/3 iz čije najjužnije tačke seče k.p. br. 5/3 i 4 u pravcu najistočnije tačke k.p. broj 3/2. Prateći k.p. broj 3/2 sa južne strane granica dolazi do opštine Sjenica, KO Buđevo. Granica dalje ide kroz KO Buđevo prateći k.p. br. 3614/3, 3615/2, 3614/2, 3617/2, 3618/2 i 3619/2, seče k.p. br. 3620, 3621 i 3622 u pravcu najistočnije tačke k.p. broj 3623/2, nastavlja k.p. br. 3623/2 i 3624/2, seče k.p. br. 3625, 3626, 3627, 3628 i 3629 u pravcu najistočnije tačke k.p. broj 3630/2. Granica dalje ide južnom stranom k. p. broj 5/4, KO Devreč, i ponovo ulazi u KO Buđevo, te prati k.p. br. 3638/2, 3639, 3640, 3641, 3642/2, 3643/2, 3644/2 i 3645/1, menja pravac u severni i prati k.p. br. 3644/2, 3643/2 i 3642/2, seče k.p. br. 3641, 3640 i 3639 u pravcu najjužnije tačke k.p. broj 3638/1. Granica nastavlja k.p. br. 3638/2, 3637/2, 3636, 3634/2, 3633, 3630/2, 3597 i 3596/3, seče k.p. br. 3594 i 3593 u pravcu tromeđe k.p. br. 3586/1, 3586/2 i 3593 i nastavlja k.p. br. 3586/2, 3581/2 i 3580/2 i dolazi do granice sa KO Tuzinje. Kroz KO Tuzinje granica prati k.p. br. 2851/2, 2829/2, 2827/2, 2824/2, 2823/2, 2822/2, 2821/2, 2820/2, 2818, 2815/2, 2814/2, 2813/2, 2812/2, 2811/2, 2810/2, 2809/2, 2808/2, 2694/2, 2692/2, 2691/2, 2690/2, 2689/2, 2688/2, 2687/2, 2686/2, 2737/2, 2738/2, 2739/2, 2740/2, 2741/2, 2744/2, 2745/2, 2673/2, 2674/2, 2675/2, 2676/2, 2677/2, 2678/2, 2679/2, 2857/2, 2858/2, 2859/2, 2860/2, 2861/2, 2862/2, 2863/2, 2864/2, 2865/2, 2866/2, 2867/2, 2868/2, 2869/2, 2870/2 i 2871/2 i dolazi do KO Braćak. Granica ide kroz KO Braćak i prati k.p. br. 262/2, 263/2, 264/2, 265/2, 266/2, 267/2, 268/2, 269/2, 270/2 i 271/2, seče k.p. broj 272 u pravcu najsevernije tačke k.p. broj 273/2 i ide dalje k.p. br. 273/2, 276/3 i 280/3, seče k.p. broj 248/2 u pravcu najsevernije tačke k.p. broj 300/3 i dalje prati k.p. br. 300/3, 301/3, 302/3 i 304/3. Od tromeđe k.p. br. 304/4, 304/3 i 304/1 granica režima trećeg stepena prati granicu zaštićenog područja, odnosno ide južnim stranama k.p. br. 304/3, 305/3, 306/3, 307/3, 308/3, 309/3, 310/3, 360/2, 359/2 i 358 do početne tačke opisa režima zaštite drugog stepena.

Ostavite komentar