Uredba o izmenama Uredbe o obaveznim sredstvima i opremi za ličnu, uzajamnu i kolektivnu zaštitu od elementarnih nepogoda i drugih nesreća

Na osnovu člana 52. stav 3. Zakona o vanrednim situacijama („Službeni glasnik RS”, br. 111/09, 92/11 i 93/12) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA UREDBE O OBAVEZNIM SREDSTVIMA I OPREMI ZA LIČNU,

UZAJAMNU I KOLEKTIVNU ZAŠTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I

DRUGIH NESREĆA

Član 1.

U Uredbi o obaveznim sredstvima i opremi za ličnu, uzajamnu i kolektivnu zaštitu od elementarnih nepogoda i drugih nesreća („Službeni glasnik RS”, broj 3/11), član 2. stav 1. tačka 1) menja se i glasi:

„1) komplet za pružanje prve pomoći, koji sadrži: individualni prvi zavoj sa jednim jastučetom 12cm h 10cm (1 kom); kaliko zavoj – utkani rub 8cm h 5m (2 kom); kaliko zavoj – utkani rub 2,5cm h 5m (1 kom); gazu sterilnu lm (1 kom); gazu sterilnu 1/2m (2 kom); gazu sterilnu 1/4m pojedinačno pakovanje 80cm h 25cm (4 kom); vazelinsku gazu 10cm h 10cm (2 kom); lepljivi flaster (2 kom); adhezivni zavojni materijal l0cm h 8cm (2 kom); trouglu maramu dim. 100h100h140cm gustoće 20×19 (5 kom); sanitetsku vatu (100 gr); rukavice za jednokratnu upotrebu (5 pari); makaze sa zakrivljenim vrhom (1 kom); sigurnosnu iglu (zihernadlu 5 kom); masku za davanje veštačkog disanja za jednokratnu upotrebu (2 kom); termo-izolacionu alufoliju (1 kom)”.

U stavu 3. reč: „medicinske” briše se, a reči: „(ormarić prve pomoći)”

zamenjuju se rečima: „(zidni ormarić ili prenosna torba)”.

Član 2.

U članu 4. stav 1. tačka 1) reč: „medicinske”, briše se.

Tačka 2) menja se i glasi:

„2) najmanje jednu priručnu apoteku (zidni ormarić ili prenosivu torbu) ako imaju od 20 do 100 zaposlenih i dalje na svakih 200 zaposlenih, još po jednu priručnu apoteku koja sadrži: kaliko zavoj – utkani rub l0cm h 5m (5 kom); kaliko zavoj – utkani rub 6cm h 5m (5 kom); kaliko zavoj – utkani rub 5cm h 5m (5 kom); kaliko zavoj – utkani rub 2,5cm h 5m (5 kom); individualni prvi zavoj tipa II (2 kom); sterilna gaza lm (2 kom); sterilna gaza 1/2m (2 kom); sterilnu gazu 1/4m (3 kom); vazelinsku gazu 10 cm h 10 cm (2 kom); trouglu maramu 100xl00xl40cm gustoće 20×19 (5 kom); sanitetsku vatu (100gr); lepljivi flaster 2,5cm h 5m (3 kom); adhezivni zavojni materijal l0cm h 4cm (5 kom); rukavice za jednokratnu upotrebu (10 pari); sigurnosnu iglu (zihernadlu 10 kom); makaze sa zakrivljenim vrhom (1 kom); termo-izolacionu alufoliju (3 kom); masku za davanje veštačkog disanja za jednokratnu upotrebu (5 kom);”

Član 3.

Član 5. menja se i glasi:

„Član 5.

Privredna društva, operatori Seveso postrojenja i druga pravna lica, koji su u skladu sa zakonima, obveznici izrade Politike prevencije udesa, Izveštaja o bezbednosti i Plana zaštite od udesa, dužni su da nabave i drže u ispravnom stanju zaštitna sredstva – opremu za zaštitu zaposlenih u slučaju hemijskog udesa.

Operatori Seveso postrojenja koji su obveznici izrade Izveštaja o bezbednosti, dužni su da obezbede odgovarajuća sredstva lične zaštite (organa za disanje) građanima i licima koja stalno borave i rade u neposrednom okruženju, odnosno zoni ugroženosti od efekata hemijskog udesa.

Količina sredstava iz stava 2. ovog člana obezbeđuje se na osnovu Izveštaja o bezbednosti, a u saradnji sa nadležnim organom jedinice lokalne samouprave i organizacionom jedinicom Sektora za vanredne situacije – Ministarstva unutrašnjih poslova, za teritoriju sedišta pravnog lica.

Obavezuju se operatori Seveso postrojenja da u saradnji sa navedenim organima iz stava 3. ovog člana organizuju i realizuju obuku sa korisnicima obezbeđenih sredstava lične zaštite.

Subjekti iz st. 1. i 2. ovog člana dužni su da obezbede odgovarajuća zaštitna sredstva po izradi i dobijenoj saglasnosti od nadležnog organa na Politiku prevencije udesa, Izveštaj o bezbednosti i Plan zaštite od udesa.”

Član 4.

Član 7. briše se.

Član 5.

Nosioci obaveza iz čl. 2. i 4. Uredbe o obaveznim sredstvima i opremi za ličnu, uzajamnu i kolektivnu zaštitu od elementarnih nepogoda i drugih nesreća („Službeni glasnik RS”, broj 3/11) dužni su da propisana sredstva i opremu nabave do kraja 2015. godine.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, nosioci obaveza koji su do stupanja na snagu ove uredbe nabavili sredstva i opremu u skladu sa ranije važećim propisom, mogu nastaviti da ih koriste do isteka propisanog roka zanavljanja.

Član 6.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom

glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-4180/2015

U Beogradu, 23. aprila 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Ostavite komentar