Uredba o uslovima i merilima za utvrđivanje reda prvenstva zakupaca stanova izgrađenih na osnovu programa izgradnje stanova za socijalno stanovanje

Na osnovu člana 10. stav 4. Zakona o socijalnom stanovanju („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU

O USLOVIMA I MERILIMA ZA UTVRĐIVANJE REDA PRVENSTVA ZAKUPACA STANOVA IZGRAĐENIH NA OSNOVU PROGRAMA IZGRADNJE STANOVA ZA SOCIJALNO STANOVANJE

I. UVODNE ODREDBE

Član 1.

Ovom uredbom bliže se propisuju uslovi i merila za utvrđivanje reda prvenstva za rešavanje stambenih potreba lica koja su bez stana, odnosno lica bez stana odgovarajućeg standarda i koja iz prihoda koje ostvaruju ne mogu da obezbede stan po tržišnim uslovima u jedinicama lokalne samouprave Kikinda, Kraljevo, Niš, Čačak, Zrenjanin i Pančevo (u daljem tekstu: jedinica lokalne samouprave), a u skladu sa Programom izgradnje stanova za socijalno stanovanje.

Značenje pojedinih pojmova

Član 2.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovoj uredbi imaju sledeće značenje:

lice je fizičko lice čija se stambena potreba rešava u skladu sa odredbama

ove uredbe (u daljem tekstu: lice);

2) porodica sa više dece jeste porodica koju čine bračni ili vanbračni parovi starosti do 45 godina sa troje i više dece;

3) lica preko 65 godina starosti su članovi porodičnog domaćinstva kod kojih svaki član ima preko 65 godina starosti;

4) samohrani roditelj je roditelj deteta čiji je drugi roditelj nepoznat, umro ili proglašen za umrlog, potpuno lišen roditeljskog prava ili potpuno lišen poslovne sposobnosti, ili je razvedeni roditelj koji vrši samostalno roditeljsko pravo, a u skladu sa odlukom nadležnog organa;

5) prosečna mesečna zarada predstavlja zaradu na teritoriji jedinice lokalne samouprave koja je ostvarena u mesecu koji prethodi mesecu u kom je pokrenut postupak za utvrđivanje reda prvenstva lica koja konkurišu za davanje stanova u zakup, prema podacima organa nadležnog za poslove zvanične statistike;

6) stanom odgovarajućeg standarda za rešavanje stambene potrebe lica i članova njegovog porodičnog domaćinstva smatra se stan koji ispunjava osnovne uslove stanovanja utvrđene u članu 18. Uredbe o standardima i normativima za planiranje, projektovanje i građenje i uslovima za korišćenje i održavanje stanova za socijalno stanovanje („Službeni glasnik RS”, broj 26/13, u daljem tekstu: Uredba);

7) članom porodičnog domaćinstva smatra se:

(1) supružnik ili vanbračni partner;

(2) dete rođeno u braku ili van braka, usvojeno ili pastorčad do navršenih 18 godina života, odnosno do 26 godina ako je na redovnom školovanju, ako je trajno nesposobno za rad bez obzira na godine starosti;

(3) dete rođeno u braku ili van braka, usvojeno ili pastorčad ako ima zajedničko prebivalište sa licem u neprekidnom trajanju od najmanje godinu dana zaključno sa danom podnošenja prijave za rešavanje stambenog pitanja (u daljem tekstu: prijava) bez obzira na godine starosti;

(4) roditelj lica ili njegovog supružnika ili vanbračnog partnera koji nema rešenu stambenu potrebu u skladu sa stavom 1. tačka 6) ovog člana;

(5) drugo lice koje je lice ili njegov supružnik ili vanbračni partner dužan po zakonu da izdržava, a da najmanje dve godine imaju zajedničku adresu prijavljenog prebivališta zaključno sa danom podnošenja prijave;

8) OECD ekvivalentna skala je ustanovljena od strane Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) i predstavlja skalu kojom se uvažavaju različite potrebe porodičnog domaćinstva kao što je potreba za stanovanjem, za ishranom, za plaćanjem komunalija itd, a u zavisnosti od broja i starosti članova porodičnog domaćinstva.

II. USLOVI ZA UTVRĐIVANJE REDA PRVENSTVA

Visina primanja

Član 3.

Pravo na rešavanje stambene potrebe davanjem stana u zakup ima lice čije primanje, odnosno primanje lica i članova njegovog porodičnog domaćinstva ne prelazi maksimalno kvalifikujuće primanje definisano procentima u sledećoj tabeli:

Veličina domaćinstva – po broju osoba Koeficijent OECD ekvivalentne skale Procentualno izražena granica primanja za zakup stana, u odnosu na prosečnu mesečnu zaradu u jedinici lokalne samouprave jedna odrasla 1,0 75% jedna odrasla i jedno dete 1,5 113% jedna odrasla i dvoje dece 2,0 150% dve odrasle 1,7 128% dve odrasle i jedno dete 2,2 165% dve odrasle i dvoje dece 2,7 203% tri odrasle i troje dece 3,2 240%

Pod primanjima iz stava 1. ovog člana smatraju se:

1) primanja koja se ostvaruju u mesečnim iznosima, i to primanja po osnovu radnog odnosa, odnosno zarada, plata ili naknada zarade, penzija, invalidnina i druga primanja po propisima o pravima iz boračko-invalidske zaštite;

2) primanja od registrovanog poljoprivrednog gazdinstva;

3) primanja po osnovu obavljanja registrovane samostalne delatnosti;

4) primanja od imovinskih prava na koja se plaća porez.

Maksimalno kvalifikujuće primanje porodičnog domaćinstva utvrđuje se množenjem odgovarajućeg koeficijenta „OECD ekvivalentne skale”, 75% i prosečne mesečne zarade u jedinici lokalne samouprave u skladu sa podacima organa nadležnog za poslove zvanične statistike.

Prilikom utvrđivanja maksimalnih kvalifikujućih primanja porodičnog domaćinstva u slučajevima koji nisu definisani tabelom iz stava 1. ovog člana primenjivaće se OECD ekvivalentna skala, kojom je utvrđeno da se za svakog dodatnog odraslog člana koeficijent uvećava za 0,7, a za svako dete do 14 godina starosti za 0,5.

Prilikom utvrđivanja maksimalnih kvalifikujućih primanja porodičnog domaćinstva osobama sa invaliditetom, koeficijent se uvećava za dodatnih 0,5.

Iznos zakupnine ne sme da prelazi 30% primanja lica, odnosno njegovih primanja i primanja članova njegovog porodičnog domaćinstva, a taj iznos primanja predstavlja donju granicu primanja.

Ukoliko lice ne zadovoljava uslov iz stava 6. ovog člana može ostvariti pravo na zakup na način predviđen članom 46. Uredbe.

Uslovi za davanje stanova u zakup

Član 4.

Licu ili licu sa članovima njegovog porodičnog domaćinstva, može se rešiti stambena potreba, davanjem stana u zakup u skladu sa ovom uredbom pod uslovom:

da je lice, kao i svaki član njegovog porodičnog domaćinstva bez stana u svojini ili da je lice kao i svaki član njegovog porodičnog domaćinstva bez stana odgovarajućeg standarda, u smislu člana 2. stav 1. tačka 6) ove uredbe;

da lice samostalno ili sa članovima svog porodičnog domaćinstva, ostvaruje primanja koja ne prelaze granice primanja iz člana 3. ove uredbe;

da je lice podnelo pisanu prijavu nadležnom telu jedinice lokalne samouprave sa dokazima o svim činjenicama na osnovu kojih se ocenjuje ispunjenost uslova za rešavanje stambene potrebe i redosled na listi za rešavanje stambenih potreba;

da lice ima prebivalište na teritoriji jedinice lokalne samouprave, u neprekidnom trajanju od najmanje tri godine zaključno sa danom podnošenja prijave.

Član 5.

Lice ne može da ostvari pravo na rešavanje stambene potrebe u skladu sa ovom uredbom u slučaju da:

1) lice ili član njegovog porodičnog domaćinstva na teritoriji Republike Srbije ima u svojini useljiv stan ili porodičnu stambenu zgradu, koja je odgovarajućeg standarda, u smislu člana 2. stav 1. tačka 6) ove uredbe;

2) stan u javnoj svojini iz stava 1. tačka 1) ovog člana koristi po osnovu zakupa na neodređeno vreme;

3) lice ili član njegovog porodičnog domaćinstva ima pravo doživotnog stanovanja (plodouživanja) na stanu ili porodičnoj stambenoj zgradi;

4) je lice, odnosno član njegovog porodičnog domaćinstva pre podnošenja prijave u skladu sa ovom uredbom, koristilo subvencionisani zajam ili jednokratnu pomoć Republike Srbije za rešavanje stambene potrebe;

5) je lice ili član njegovog porodičnog domaćinstva u periodu od pet godina do dana stupanja na snagu ove uredbe svojom voljom, lišio sebe svojine ili susvojine na stanu ili stambenoj zgradi, drugoj nepokretnosti ili pokretnoj stvari, čija tržišna vrednost iznosi više od 50% tržišne vrednosti stana odgovarajućeg standarda u smislu člana 2. stav 1. tačka 6) ove uredbe.

III. OSNOVNA MERILA ZA UTVRĐIVANJE REDA PRVENSTVA

Član 6.

Za utvrđivanje reda prvenstva za rešavanje stambene potrebe lica utvrđuju se sledeća osnovna merila:

1) stambeni status;

2) visina primanja;

3) zdravstveno stanje;

4) invalidnost;

5) broj članova porodičnog domaćinstva.

Član 7.

U skladu sa merilima iz člana 6. stav 1. ove uredbe za utvrđivanje reda prvenstva, prednost u rešavanju stambene potrebe davanjem stana u zakup imaju lica koja pripadaju sledećim kategorijama, po redosledu kako su navedena:

osobe sa invaliditetom;

porodice sa više dece;

lica preko 65 godina starosti;

deca bez roditeljskog staranja;

5) samohrani roditelji;

6) ostala lica u skladu sa članom 10. stav 3. Zakona o socijalnom stanovanju („Službeni glasnik RS”, broj 72/09).

Stambeni status

Član 8.

Red prvenstva za rešavanje stambenih potreba lica iz člana 7. ove uredbe, po osnovu merila stambeni status, utvrđuje se u zavisnosti od toga da li to lice i članovi njegovog porodičnog domaćinstva:

stanuju kao podstanari više od pet godina;

stanuju kao podstanari do pet godina ili su korisnici sobe u samačkom hotelu, ili stanuju u istoj stambenoj jedinici kod roditelja ili roditelja svog supružnika ili vanbračnog partnera ili bliskih srodnika ili su korisnici prostorija za privremeni smeštaj ili su korisnici stana na kojem je prestao pravni osnov bez njihove krivice;

stanuju u stanu neodgovarajućeg standarda.

Lice koje konkuriše za davanje stana u zakup dostavlja nadležnom telu jedinice lokalne samouprave:

1) ugovor o zakupu, odnosno izjavu overenu u skladu sa zakonom da predmetni stan koristi u svojstvu zakupca;

2) ugovor i drugu overenu ispravu o pravu korišćenja stana ili porodične stambene zgrade;

3) ugovor ili drugu overenu ispravu kojom lice odnosno njegov stanodavac potvrđuje pravo korišćenja stana ili porodične stambene zgrade;

4) dokaz o vlasništvu na stanu roditelja supružnika ili vanbračnih partnera, ili bliskog srodnika i potvrdu o prijavi prebivališta odnosno boravišta roditelja na stanu;

5) izjavu da nema stan, odnosno porodičnu stambenu zgradu, overenu u skladu sa zakonom;

6) prijavu prebivališta, odnosno boravka i uverenje nadležne uprave javnih prihoda prema mestu prebivališta lica i članova njegovog porodičnog domaćinstva, da nije obveznik poreza na stanu ili porodičnoj stambenoj zgradi;

7) potvrdu organa upravljanja stambenom zgradom potpisanu od ovlašćenog lica i overenu pečatom stambene zgrade;

8) izjavu dva svedoka overenu u skladu sa zakonom kojim se dokazuje korišćenje stana.

Podstanarski status iz stava 1. tač. 1) i 2) ovog člana vrednuje se samo ako je podstanarski status ostvaren na teritoriji jedinice lokalne samouprave na kojoj lice podnosi prijavu na konkurs.

Prilikom utvrđivanja reda prvenstva uzima se u obzir stambeni status koji su ostvarili lice, odnosno lice i članovi njegovog porodičnog domaćinstva, a koji su bez stana u svojini ili bez stana odgovarajućeg standarda, samo ako je taj stambeni status ostvaren neprekidno u periodu od najmanje tri godine zaključno sa danom podnošenja prijave.

Podnosiocu prijave ili članu njegovog porodičnog domaćinstva koji se od dana stupanja na snagu ove uredbe svojom voljom liši svojine na stanu ili porodičnoj stambenoj zgradi, odnosno svojstva zakupca stana na neodređeno vreme ili korisnika takvog stana, uzeće se u obzir stambeni status koji je imao do dana promene stambenog statusa.

Visina primanja

Član 9.

Red prvenstva za rešavanje stambenih potreba lica iz člana 7. ove uredbe po osnovu merila visina primanja utvrđuje se u zavisnosti od toga da li je visina primanja lica, odnosno lica i članova njegovog porodičnog domaćinstva ispod 50% odgovarajućih maksimalnih kvalifikujućih primanja iz člana 3. stav 3. ove uredbe, a iznad visine primanja utvrđenih u članu 3. stav 6. ove uredbe.

Zdravstveno stanje

Član 10.

Red prvenstva za rešavanje stambenih potreba lica iz člana 7. ove uredbe po osnovu merila zdravstveno stanje utvrđuje se u zavisnosti od toga da li lice, odnosno član njegovog porodičnog domaćinstva ima neku od sledećih bolesti: maligne bolesti i intrakranijalni tumori, teže bolesti krvi i krvotvornih organa, insulin zavisni dijabetis melitus, hronična bubrežna insuficijencija na dijalizi i posle transplantacije, teže urođene i stečene srčane mane, teži oblik astme, hronična nespecifična bolest pluća, aktivna tuberkuloza, sistemske autoimune bolesti, teži oblici poremećaja metabolizma, skleroza, progresivna neuromišićna oboljenja, epilepsija, teži duševni poremećaji i druga teška oboljenja.

Lice iz člana 7. ove uredbe koje konkuriše za davanje stana u zakup dostavlja mišljenje lekara zdravstvene ustanove u kojoj se ono ili član njegovog porodičnog domaćinstva leči.

Invalidnost

Član 11.

Red prvenstva za rešavanje stambenih potreba lica iz člana 7. ove uredbe po osnovu merila invalidnost utvrđuje se u zavisnosti od toga da li lice ili član njegovog porodičnog domaćinstva ima:

– potpuni gubitak radne sposobnosti,

– preostalu radnu sposobnost.

Telesno oštećenje lica ili člana njegovog porodičnog domaćinstva vrednuje se određenim brojem bodova, i to za:

– telesno oštećenje 100%;

– telesno oštećenje 90%;

– telesno oštećenje 80%;

– telesno oštećenje 70%;

– telesno oštećenje 60%;

– telesno oštećenje 50%;

– telesno oštećenja 40%;

– telesno oštećenja 30%.

Pisanu ispravu nadležne zdravstvene komisije ili rešenje nadležnog fonda penzijskog i invalidskog osiguranja, odnosno drugog nadležnog organa o stepenu invalidnosti ili stepenu telesnog oštećenja lice dostavlja nadležnom telu jedinice lokalne samouprave.

Broj članova porodičnog domaćinstva

Član 12.

Red prvenstva za rešavanje stambenih potreba lica iz člana 7. ove uredbe po osnovu merila broj članova porodičnog domaćinstva utvrđuje se tako što se svaki član porodičnog domaćinstva vrednuje određenim brojem bodova.

Svaki maloletni član porodičnog domaćinstva vrednuje se dodatnim bodovima.

Status i broj članova porodičnog domaćinstva utvrđuju se:

1) izvodom iz matične knjige rođenih za svakog maloletnog člana porodičnog domaćinstva;

2) otpusnom listom iz porodilišta za dete koje nije upisano u knjigu rođenih do dana utvrđivanja konačne rang-liste;

3) izvodom iz matične knjige venčanih;

4) fotokopijom lične karte/evidencijom sa čitača elektronske lične karte za svakog punoletnog člana domaćinstva;

5) rešenjem nadležnog organa o utvrđivanju statusa izdržavanog lica.

IV. ZAVRŠNA ODREDBA

Član 13.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu,

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Ostavite komentar