Uredba o uslovima za subvencionisanje kamata za kredite za održavanje likvidnosti i finansiranje trajnih obrtnih sredstava u 2014. godini

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa Zakonom o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – ispravka i 108/13),

Vlada donosi

UREDBU

O USLOVIMA ZA SUBVENCIONISANJE KAMATA ZA KREDITE ZA ODRŽAVANJE LIKVIDNOSTI I FINANSIRANJE TRAJNIH OBRTNIH SREDSTAVA U 2014. GODINI

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se uslovi za subvencionisanje kamata za kredite za održavanje likvidnosti i finansiranje trajnih obrtnih sredstava u 2014. godini (u daljem tekstu: krediti) preduzetnika, mikro pravnih lica, malih, srednjih i velikih pravnih lica u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo (u daljem tekstu: korisnici kredita).

Član 2.

Za namene iz člana 1. ove uredbe nije potrebno izdvojiti sredstva u budžetu Republike Srbije za 2014. godinu.

Za namene iz člana 1. ove uredbe obezbediće se u budžetu Republike Srbije za 2015. godinu sredstva u iznosu do 3.000.000.000,00 (trimilijardedinara), a u budžetu Republike Srbije za 2016. godinu sredstva u iznosu do 3.900.000.000,00 (trimilijardedevetstotinamilionadinara).

Sredstva iz stava 2. ovog člana plasiraju se preko Fonda za razvoj Republike Srbije (u daljem tekstu: Fond).

Međusobni odnosi između ministarstva nadležnog za poslove privrede i Fonda uređuju se ugovorom o komisionu.

Član 3.

Subvencionisanje kamatne stope, u skladu sa ovom uredbom, vrši se za kredite odobrene sa rokom vraćanja do 18 meseci, od čega je period počeka najviše do šest meseci. Kredit se otplaćuje po isteku perioda počeka, a najviše u 18 mesečnih rata. U toku perioda počeka zajmoprimac plaća samo kamatu, a obračun kamate od strane banke u periodu počeka i periodu otplate se vrši mesečno i to primenom konformnog metoda obračuna kamate na bazi stvarnog broja dana.

Krediti se odobravaju u dinarima za namene održavanja likvidnosti, finansiranja trajnih obrtnih sredstava i refinansiranje kredita kod iste banke. Refinansiranje kredita kod iste banke ne može biti više od 15% ukupno odobrenih kredita koje je ta banka odobrila u skladu sa ovom uredbom.

Ukupan iznos kredita plasiran velikim pravnim licima ne može biti više od 20% ukupno odobrenih kredita u skladu sa ovom uredbom, po svakoj banci pojedinačno. Najviši iznos kredita iskazan u dinarima (ukupno kod svih banaka preko kojih se realizuju ovi krediti), može biti za:

1) preduzetnika i mikro pravno lice do 10.000.000,00 dinara;

2) malo pravno lice do 100.000.000,00 dinara;

3) srednje pravno lice do 400.000.000,00 dinara;

4) veliko pravno lice do 500.000.000,00 dinara.

Razvrstavanje pravnih lica iz stava 6. ovog člana izvršeno je u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo.

Pravno lice ili preduzetnik povezan sa velikim pravnim licem u smislu zakona kojim se uređuju banke ne može da bude korisnik kredita po ovoj uredbi.

Pravno lice ili preduzetnik kome je odobren najviši iznos kredita u skladu sa uredbom kojom se uređuju uslovi za subvencionisanje kamatnih stopa za kredite za održavanje likvidnosti i finansiranje trajnih obrtnih sredstava u 2012. i 2013. godini, bez obzira da li je navedeni kredit vraćen ili se koristi, može dobiti novi kredit u skladu sa ovom uredbom.

Fond prati i kontroliše da li je preduzeće ili preduzetnik ostvario pravo na kredit do iznosa iz stava 6. ovog člana.

Član 4.

Ako korisnik kredita vrati kredit pre isteka ugovorenog roka, banka će Fondu izvršiti povraćaj dela unapred plaćene subvencionisane kamate za obračunski period u kome kredit nije korišćen. Naknada za prevremenu otplatu kredita banci ne može biti veća od 1%.

Član 5.

Subvencionisanje kamatne stope neće se vršiti za kredite koji se koriste za:

1) organizovanje igara na sreću i lutrija i sličnih delatnosti i namena;

2) proizvodnju i promet roba i usluga koje se prema domaćim propisima ili međunarodnim konvencijama i sporazumima smatraju zabranjenim;

3) refinansiranje kredita kod druge banke.

Član 6.

Subvencionisani iznos kamate za kredite iznosi 5% na godišnjem nivou na iznos kredita u dinarima.

Uslov za subvencionisanje kamatne stope za kredite je da kamata koja se obračunava od strane banke korisniku kredita iznosi najviše do 5,45% na godišnjem nivou za kredite u dinarima.

Jednokratna naknada za obradu kredita, koju banka obračunava za kredite, ne može biti viša od 0,5% od iznosa kredita. Zakonsku zateznu kamatu za period docnje naplaćuje banka.

Član 7.

Međusobna prava i obaveze između Fonda i banke, a naročito način i uslovi plaćanja subvencionisane kamate, povraćaj, kao i ostali uslovi u skladu sa ovom uredbom, uređuju se ugovorom.

Član 8.

Nadzor nad sprovođenjem ove uredbe vrši ministarstvo nadležno za poslove privrede.

Fond podnosi ministarstvu nadležnom za poslove privrede izveštaj o realizaciji korišćenja sredstava.

Ministarstvo nadležno za poslove privrede podnosi Vladi izveštaj o realizaciji korišćenja sredstava.

Član 9.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

 

05 Broj:

U Beogradu,

V L A D A

PREDSEDNIK

Ostavite komentar