Uredba o izmenama Uredbe o kriterijumima i postupku dodele sredstava za učešće u finansiranju programa rada udruženja građana koji se zasnivaju na aktivnostima od značaja za odbranu

Na osnovu člana 76. stav 3. Zakona o odbrani („Službeni glasnik RS”, br. 116/07, 88/09, 88/09 – dr. zakon, 104/09 – dr. zakon i 10/15) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

o izmenama Uredbe o kriterijumima i postupku dodele sredstava za učešće u

finansiranju programa rada udruženja građana koji se zasnivaju na aktivnostima

od značaja za odbranu

Član 1.

U Uredbi o kriterijumima i postupku dodele sredstava za učešće u finansiranju programa rada udruženja građana koji se zasnivaju na aktivnostima od značaja za odbranu („Službeni glasnik RS”, br. 100/08 i 3/14), u članu 2. stav 2. menja se i glasi:

„Posebni kriterijumi za dodelu sredstava udruženjima radi učešća u

finansiranju projekata i aktivnosti koje su od značaja za odbranu su:

1) da je godišnji program rada udruženja zasnovan na oblastima iz delatnosti padobranstva, jedriličarstva, ronilaštva, radio-amaterstva, speleologije, alpinizma, planinarenja, izviđaštva i kulturne delatnosti;

2) da se projekti i aktivnosti udruženja iz tačke 1) ovog stava odnose na propisane mere zaštite i spasavanja ljudi, materijalnih dobara i životne sredine, odnosno na vrednovanje, čuvanje i razvijanje vojnih tradicija”.

Član 2.

U nazivu, u članu 1, članu 2. st. 1. i 3, čl. 4. i 5, članu 6. stav 1. i članu 7. stav 2. reči: „udruženje građana” u određenom padežu, zamenjuju se rečju: „udruženje” u odgovarajućem padežu.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-4528/2015

U Beogradu, 23. aprila 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Ostavite komentar