Uredba o dopuni Uredbe o uniformi, oznakama i opremi policijskih službenika

Na osnovu člana 39. stav 7. Zakona o policiji („Službeni glasnik RS”, broj 6/16) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS“, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O DOPUNI UREDBE O UNIFORMI, OZNAKAMA

I OPREMI POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

Član 1.

U Uredbi o uniformi, oznakama i opremi policijskih službenika („Službeni glasnik RS”, broj 27/17), u članu 4. posle stava 1. dodaje se stav 2. koji glasi:

„Izuzetno, redovna uniforma za policijske službenike saobraćajne policije može se izrađivati i u beloj boji.”

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-5656/2017

U Beogradu, 19. juna 2017. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADEIvica Dačić

Ostavite komentar