Uredba o izmenama Uredbe o usklađivanju nomenklature carinske tarife za 2015. godinu

Na osnovu člana 3. stav 8. Zakona o Carinskoj tarifi („Službeni glasnik RS”, br. 62/05, 61/07 i 5/09),

Vlada donosi

UREDBU

O IZMENAMA UREDBE

O USKLAĐIVANJU NOMENKLATURE CARINSKE TARIFE

ZA 2015. GODINU

Član 1.

U Uredbi o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2015. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 130/14 i 143/14), u Carinskoj tarifi, Deo II, vrše se sledeće izmene:

1. U Glavi 20, u Dodatnim napomenama u tački 2. podtačka (a), menja se i glasi:

„( 2. (a) Sadržaj različitih šećera izraženih kao saharoza (sadržaj šećera) u proizvodima koji se svrstavaju u ovu Glavu odgovara vrednosti koju pokazuje refraktometar (u skladu sa metodom propisanom u Aneksu Uredbe Komisije (EU) o sprovođenju broj 974/2014) na temperaturi od 20(C i pomnoženoj jednim od sledećih faktora:

– 0,93 u pogledu proizvoda iz tar. podbrojeva od 2008 20 do 2008 80, 2008 93, 2008 97 i 2008 99,

– 0,95 u pogledu proizvoda iz ostalih tarifnih brojeva.

Međutim, sadržaj različitih šećera izraženih kao saharoza (sadržaj šećera)

u sledećim proizvodima koji se svrstavaju u ovu glavu:

– proizvodi proizvedeni na bazi morskih algi i ostalih algi pripremljenih ili konzerviranih u postupcima koji nisu navedeni u Glavi 12;

– proizvodi proizvedeni na bazi manioke, aroruta, salepa, topinambura, slatkog krompira i sličnog korenja i krtola sa visokim sadržajem skroba ili inulina iz tarifnog broja 0714;

– proizvodi proizvedeni na bazi lišća vinove loze;

odgovara vrednosti koja se dobija izračunavanjem koje se izvodi na osnovu merenja dobijenih primenom metode tečne hromatografije visokih performansi („HPLC metoda”), korišćenjem sledeće formule:

S +  (G + F) × 0,95;

gde je:

„S” sadržaj šećera određen HPLC metodom;

„F” sadržaj fruktoze određen HPLC metodom;

„G” sadržaj glukoze određen HPLC metodom.”

2. U Glavi 27, u Dodatnim napomenama u tački 4. podtačka (a), menja se i glasi:

„(a) sa sadržajem ulja 3,5% ili većim, po masi, ako je njihov viskozitet na 100ºC niži od 9 x 10-6 m2s-1, prema ISO 2908 metodi; ili”.

3. U Glavi 34, u tar. oznakama 3405 10 00 00 i 3405 20 00 00, u koloni „Sporazumi o slobodnoj trgovini” reči: „TR 2015: 2” zamenjuju se rečima: „TR 2015: 0”.

4. U Glavi 87, u tarifnoj oznaci 8705, u koloni „Naimenovanje” reči: „vozila bez tovarne platforme za prevlačenje automobila” zamenjuju se rečima: „vozila za prevlačenje neispravnih automobila”.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 14. maj 2015. godine

VLADA

PREDSEDNIK

Ostavite komentar