Uredba o vrstama usluga koje pružaju posebna pravna lica u odbrani, utvrđivanju visine naknade stvarnih troškova i načinu njihovog plaćanja

Na osnovu člana 73. stav 3. Zakona o odbrani („Službeni glasnik RS”, br. 116/07, 88/09, 88/09 – dr. zakon, 104/09 – dr. zakon i 10/15) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O VRSTAMA USLUGA KOJE PRUŽAJU POSEBNA PRAVNA LICA U ODBRANI, UTVRĐIVANJU VISINE NAKNADE STVARNIH TROŠKOVA I NAČINU NJIHOVOG PLAĆANJA

1. Uvodna odredba

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se vrste usluga koje Ministarstvo odbrane može da utvrdi kao obavezu pravnih lica u oblasti drumskog, železničkog, vazdušnog saobraćaja i transporta na unutrašnjim plovnim putevima i pravnih lica koja vrše usluge poštansko-telegrafsko-telefonskog saobraćaja i drugih nosilaca telekomunikacionih sistema (u daljem tekstu: pravna lica) u ratnom i vanrednom stanju, kao i pri mobilizaciji Vojske Srbije, utvrđivanje visine naknade stvarnih troškova za izvršene usluge i način njihovog plaćanja.

2. Vrste usluga

Član 2.

Uslugama iz člana 1. ove uredbe smatraju se usluge koje se vrše za potrebe Ministarstva odbrane, jedinica i ustanova Vojske Srbije, jedinica civilne zaštite i državnih organa (u daljem tekstu: korisnici usluga), i to:

1) prevoz ljudi;

2) prevoz pokretnih stvari;

3) prevoz opasnog tereta;

4) prevoz živih životinja i biološkog materijala;

5) druge usluge u vezi s prevozom;

6) usluge u poštansko-telegrafsko-telefonskom saobraćaju i telekomunikacione usluge.

Član 3.

Usluge iz člana 2. tačka 1) ove uredbe obuhvataju prevoz ljudi za potrebe Vojske Srbije i Ministarstva odbrane, prevoženje pripadnika jedinica civilne zaštite i prevoz zaposlenih u državnim organima u slučaju dislokacije tih organa.

Član 4.

Usluge iz člana 2. tač. 2), 3) i 4) ove uredbe obuhvataju: prevoz borbenih i materijalnih sredstava kojima raspolaže Ministarstvo odbrane za potrebe Vojske Srbije; prevoz materijalnih sredstava i stoke koji se prema propisima o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi daju za potrebe odbrane; prevoz robnih rezervi radi dislokacije; prevoz opreme za zaštitu i spasavanje stanovništva i prevoz humanitarne pomoći; prevoz stvari i druge pokretne imovine državnih organa koja im je neophodna za rad i funkcionisanje i prevoz opasnog tereta.

Član 5.

Usluge iz čl. 3. i 4. ove uredbe vrše se prevoznim sredstvima koja ispunjavaju uslove utvrđene propisima kojima je uređena bezbednost saobraćaja i posebne uslove propisane za pojedine vrste prevoza, na način kojim se ne ugrožava bezbednost prevoza u grani saobraćaja kojim se te usluge vrše.

Član 6.

Usluge iz člana 2. tačka 5) ove uredbe obuhvataju: pretovarne, skladišne i prateće usluge u lukama, pristaništima, aerodromima, železničkim stanicama, robno-transportnim centrima i drugim mestima koja u redovnim prilikama nisu predviđena za tu namenu ili u skladu sa zahtevom korisnika usluge zbog promenjenih okolnosti; aerodromske usluge (vatrogasno-spasilačka služba, služba hitne pomoći, služba prihvata vazduhoplova, putnika i stvari, služba snabdevanja vazduhoplova gorivom i mazivom i dr.); usluge kontrole letenja i usluge meteorološkog obezbeđenja neophodne za bezbedno poletanje i sletanje vazduhoplova; usluge pristaništa, brodskih prevodnica, spasavanja i vađenja plovila u saobraćaju na unutrašnjim plovnim putevima i usluge popravki prevoznih sredstava u toku prevoza u svim vidovima i granama saobraćaja.

Član 7.

Usluge iz člana 2. tačka 6) ove uredbe obuhvataju:

1) usluge prijema, prenosa i uručenja poštanskih pošiljki od mesta prijema do mesta uručenja poštanske pošiljke, koje vrše nadležni poštanski operatori pod uslovima propisanim zakonom i uz zaštitu interesa korisnika poštanskih usluga;

2) usluge pristupa ili povezivanja sa elektronskom komunikacionom mrežom koja se koristi u opštem režimu korišćenja i usluge prenosa signala za potrebe korisnika uz primenu mera zaštite od neovlašćenog pristupa i zaštite tajnih podataka od značaja za odbranu;

3) telefonske usluge pristupa javnoj telefonskoj mreži i usluge za direktno ili indirektno upućivanje i primanje nacionalnih, odnosno nacionalnih i međunarodnih poziva preko jednog ili više brojeva iz nacionalnog ili međunarodnog plana numeracije koja se vrši pod uslovima propisanim zakonom i uz zaštitu prenosa tajnih podataka od značaja za odbranu;

4) druge telekomunikacione usluge koje obuhvataju usluge povezane sa elektronskom komunikacionom uslugom ili elektronskom komunikacionom mrežom koje omogućavaju ili podržavaju pružanje usluga putem te mreže ili se mogu iskoristiti u zahtevane svrhe, uključujući, između ostalog, sisteme za prevođenje brojeva ili sisteme sa istovetnom funkcionalnošću, sisteme uslovnog pristupa i elektronske programske vodiče, kao i druge usluge, poput usluga baziranih na podacima o identitetu, lokaciji i dostupnosti korisnika.

Usluge iz stava 1. ovog člana, koje se vrše za potrebe Vojske Srbije i državnih organa imaju prvenstvo u odnosu na sve druge korisnike tih usluga.

Član 8.

Usluge iz člana 2. ove uredbe pravna lica vrše na osnovu pismenog zahteva ministra odbrane ili lica koje on ovlasti ili pismenog zahteva rukovodioca državnog organa ili lica koje on ovlasti.

Zahtev iz stava 1. ovog člana sadrži: naziv i sedište korisnika usluge; vrstu usluge; broj i vrstu potrebnih prevoznih sredstava; vreme, mesto i relaciju na kojoj se vrši usluga; posebne zahteve u pogledu mesta isporuke, isprava i dokumentacije kojom se dokazuju troškovi vršenja usluge i slično; potpis i pečat korisnika usluge.

3. Utvrđivanje visine naknade stvarnih troškova za izvršene usluge i

način njihovog plaćanja

Član 9.

Pravnim licima za vršenje usluga iz člana 2. ove uredbe pripada naknada prema propisanom tarifniku, odnosno naknada stvarnih troškova za izvršene usluge.

Član 10.

Stvarni troškovi iz člana 9. ove uredbe određuju se na osnovu dokumentacije koja se izdaje u skladu sa zakonom, a kojom se utvrđuje da je usluga izvršena (tovarni list ili druga odgovarajuća isprava, odnosno dokumentacija).

Dokumentacija iz stava 1. ovog člana mora biti navedena u zahtevu za pružanje usluge.

U tovarni list ne mogu se unositi podaci od značaja za odbranu zemlje.

Ako izvršeni prevoz treba čuvati kao državnu tajnu, umesto tovarnog lista prevozniku se izdaje odgovarajuća isprava koja u postupku naplate troškova prevoza služi kao dokaz o izvršenom prevozu.

Član 11.

Stvarni troškovi prevoza ljudi, stvari i životinja obuhvataju:

1) neophodne troškove angažovanja zaposlenih koji vrše usluge prevoza i troškove smeštaja i ishrane zaposlenih za vreme vršenja usluge;

2) troškove za utrošeno pogonsko gorivo, mazivo i električnu energiju u toku prevoza;

3) neophodne troškove popravke prevoznog sredstva, nastale u toku vršenja usluge prevoza;

4) neophodne troškove medicinskih i poljoprivrednih usluga i materijala.

Član 12.

Stvarni troškovi vršenja usluga poštansko-telegrafsko-telefonskog saobraćaja i telekomunikacionih usluga obuhvataju:

1) neophodne troškove angažovanja zaposlenih koji vrše telekomunikacione usluge i usluge poštansko-telegrafsko-telefonskog saobraćaja, troškove smeštaja i ishrane radnika za vreme vršenja usluge;

2) troškove za neophodne građevinske, instalacione i montažne radove za izvršene telekomunikacione usluge i usluge poštansko-telegrafsko

telefonskog saobraćaja;

3) troškove medicinskih usluga i materijala, nastale u toku vršenja usluga.

Član 13.

Naknadu stvarnih troškova za izvršene usluge u punom iznosu plaća korisnik usluge, u visini utvrđenoj obračunom troškova prema propisanom tarifniku, odnosno prema računu sa priloženom dokumentacijom kojom se dokazuje visina stvarnih troškova vršenja usluge.

Naknada stvarnih troškova koji nisu propisani tarifnikom može se regulisati ugovorom o vršenju usluga, u skladu sa propisima kojima su uređeni obligacioni odnosi za pojedine vrste usluga iz člana 2. ove uredbe.

Član 14.

Naknada troškova po osnovu stvarne štete nastale na prevoznom sredstvu ili opremi za vreme izvršenja usluge određuje se u skladu sa propisima o odgovornosti za štetu za pojedine vrste prevoza, odnosno usluga iz člana 2. ove uredbe.

4. Završne odredbe

Član 15.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o vršenju usluga u oblasti saobraćaja i veza za vreme ratnog stanja, stanja neposredne ratne opasnosti i vanrednog stanja („Službeni list SRJ”, broj 39/94).

Član 16.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-4987/2015

U Beogradu, 7. maja 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Ostavite komentar