Uredba o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene regionalnog centra za obuku jedinica za multinacionalne operacije – Baza „Jug”

Na osnovu člana 35. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13 – US, 50/13 – US, 98/13 – US, 132/14 i 145/14) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O UTVRĐIVANJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE REGIONALNOG CENTRA ZA OBUKU JEDINICA ZA MULTINACIONALNE OPERACIJE – BAZA „JUG”

Član 1.

Utvrđuje se Prostorni plan područja posebne namene regionalnog centra za obuku jedinica za multinacionalne operacije – Baza „Jug” (u daljem tekstu: Prostorni plan), koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2.

Prostornim planom utvrđuju se osnove organizacije, uređenja, korišćenja i zaštite područja posebne namene, na delovima teritorije grada Vranja i opštine Bujanovac. Prostorni plan predstavlja planski osnov za izdavanje informacije o lokaciji i lokacijskih uslova za komplekse „Vrtogoš” i „Borovac” na osnovu elemenata detaljne regulacije iz Posebnog priloga Prostornog plana.

Član 3.

Prostorni plan se sastoji iz tekstualnog dela i grafičkih prikaza.

Tekstualni deo Prostornog plana objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Grafički prikazi (referalne karte) izrađeni su u razmeri 1:50000, i to: Referalna karta broj 1 – „Posebna namena prostora”; Referalna karta broj 2 – „Mreža naselja, infrastrukturni sistemi i zaštita životne sredine” i Referalna karta broj 3 – „Sprovođenje Prostornog plana”.

Grafičke prikaze iz stava 3. ovog člana, izrađene u sedam primeraka, svojim potpisom overava ovlašćeno lice organa nadležnog za poslove prostornog planiranja.

Član 4.

Uređenje, građenje, korišćenje i zaštita područja posebne namene sprovodiće se saglasno rešenjima iz Prostornog plana.

Prostorni plan će se sprovoditi:

izdavanjem informacije o lokaciji i lokacijskih uslova za komplekse i zone zaštite u obuhvatu posebne namene i detaljne regulacije, u skladu sa odredbama Zakona o planiranju i izgradnji;

primenom planskih rešenja Uredbe o utvrđivanju Prostornog plana područja infrastrukturnog koridora Niš – granica Republike Makedonije („Službeni glasnik RS”, br. 77/02 i 127/14), u delu obuhvata ovog prostornog plana koji se preklapa sa zaštitnim pojasom autoputa;

primenom planskih rešenja, odnosno sprovođenjem prostornih planova jedinica lokalnih samouprava (opština Bujanovac i grad Vranje) i urbanističkih planova za delove građevinskih područja naselja koji se preklapaju sa zonama zaštite kompleksa posebne namene uz poštovanje režima korišćenja, uređenja i građenja ustanovljenih ovim prostornim planom.

Prostorni planovi jedinica lokalne samouprave, urbanistički planovi i urbanističko-tehnički dokumenti, uskladiće se sa odredbama ove uredbe na način utvrđen Prostornim planom.

Član 5.

Grafički prikazi iz člana 3. stav 4. ove uredbe, čuvaju se trajno u Vladi (jedan komplet), Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (dva kompleta), Ministarstvu odbrane (dva kompleta), gradu Vranju (jedan komplet) i opštini Bujanovac (jedan komplet).

Član 6.

Analitičko – dokumentaciona osnova planskog dokumenta izrađuje se u dva primerka i trajno se čuva u ministarstvu nadležnom za poslove prostornog planiranja.

Član 7.

Prostorni plan je dostupan zainteresovanim licima, u elektronskom obliku, preko Centralnog registra planskih dokumenata, koji vodi organ nadležan za poslove državnog premera i katastra.

Član 8.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110 –11748/2016

U Beogradu, 7. decembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić, s.r.

Ostavite komentar