Uredba o energetski zaštićenom kupcu, odnosno ugroženom kupcu toplotne energije

U R E D B U

O ENERGETSKI ZAŠTIĆENOM KUPCU, ODNOSNO UGROŽENOM KUPCU TOPLOTNE ENERGIJE

Član 1.

Ovom uredbom bliže se propisuju kriterijumi, način zaštite, uslovi, rokovi i postupak za utvrđivanje statusa energetski zaštićenog kupca, kao i ugroženog kupca toplotne energije ( u daljem tekstu: ugroženi kupac) koju proizvodi i prodaje energetski subjekt kome je aktom o osnivanju ili aktom o poveravanju obavljanja delatnosti utvrđena obaveza proizvodnje toplotne energije za tarifne kupce, distribucije toplotne energije i upravljenja distributivnim sistemom i snabdevanje tarifnih kupaca toplotnom energijom (u daljem tekstu: toplana), izvor i način obezbeđivanja sredstava za isporuku određenih količina električne energije, prirodnog gasa i toplotne energije, pod posebnim uslovima i način vođenja evidencije energetski zaštićenih kupaca i ugroženih kupaca.

Član 2.

Energetski zaštićen kupac, odnosno ugroženi kupac, u smislu ove uredbe je domaćinstvo (pojedinac, porodica), koje živi u jednoj stambenoj jedinici sa jednim mernim mestom na kome se meri potrošnja električne energije, odnosno prirodnog gasa, odnosno isporučuje toplotna energija.

Član 3.

Kriterijumi za sticanje statusa energetski zaštićenog kupca, odnosno ugroženog kupca su:

1) ukupan mesečni prihod domaćinstva;

2) broj članova domaćinstva;

3) imovno stanje.

Član 4.

Uslov za sticanje statusa energetski zaštićenog kupca, odnosno ugroženog kupca je ostvaren ukupan mesečni prihod i to:

1) do 13. 222,00 dinara za domaćinstva sa jednim članom;

2) do 19. 251,00 dinara za domaćinstva sa dva i tri člana;

3) do 25. 276,00 dinara za domaćinstva sa četiri i pet članova;

4) do 31. 786,00 dinara za domaćinstva sa šest i više članova.

Ostvareni ukupni mesečni prihod domaćinstva iz stava 1. ovog člana, usklađuje se dva puta godišnje, i to: 1. aprila i 1. oktobra tekuće godine, sa indeksom potrošačkih cena u prethodnih šest meseci, na osnovu podataka Republičkog zavoda za statistiku.

Usklađeni iznos iz stava 2. ovog člana utvrđuje ministar nadležan za poslove energetike, aktom koji se objavljuje u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Pored prihoda iz stava 1. ovog člana uslov za sticanje statusa energetski zaštićenog kupca, odnosno ugroženog kupca je neposedovanje drugog stambenog prostora, osim stambenog prostora koji odgovara potrebama domaćinstva u skladu sa zakonom kojim se uređuje socijalna zaštita.

Član 5.

Postupak za sticanje statusa energetski zaštićenog kupca, odnosno ugroženog kupca pokreće se podnošenjem zahteva za sticanje statusa (u daljem tekstu: zahtev) nadležnom organu jedinice lokalne samouprave.

Zahtev sadrži podatke o podnosiocu zahteva i članovima domaćinstva, a naročito o:

broju članova domaćinstva;

ukupnim mesečnim primanjima i prihodima domaćinstva;

imovnom stanju, nepokretnostima i prihodima o nepokretnostima.

Podnosilac zahteva uz zahtev prilaže sledeće dokaze:

1) dokaz o broju članova domaćinstva (fotokopija lične karte, izvod iz matične knjige rođenih (IMKR), uverenje o prebivalištu, izvod iz matične knjige venčanih (IMKV), izjava dva svedoka data pred nadležnim organom i dr.);

2) dokaz o ukupnim mesečnim primanjima (ček od penzije, uverenje nadležnog organa, odnosno poslodavca, za decu stariju od 15 godina da su na redovnom školovanju, a za nezaposlene uverenje nadležnog zavoda za zapošljavanje, izjava);

3) dokaz nadležne službe za katastar nepokretnosti iz mesta prebivališta i mesta rođenja o posedovanju nepokretnosti i prihodima od nepokretnosti;

4) uverenje poreske uprave da li poseduje imovinu koja podleže oporezivanju;

5) izjava data na zapisnik, pod krivičnom i materijalnom odgovornošću, pred nadležnim organom, o posedovanju nepokretnosti i prihodima od nepokretnosti, na teritoriji bivših republika SFRJ;

6) poslednji račun za električnu energiju, odnosno prirodni gas ili toplotnu

energiju.

Dokazi iz stava 3. ovog člana pribavljaju se za mesec koji prethodi mesecu podnošenja zahteva osim ako posebnim propisom nije drugačije uređeno.

Ukoliko pribavljanje nekog od dokaza navedenih u stavu 3. tač. 1) do 4) ovog člana izaziva značajne troškove i zahteva duži vremenski period, po oceni nadležnog organa lokalne samouprave, kao dokaz, može se od podnosioca zahteva uzeti izjava na određenu okolnost data na zapisnik, pod krivičnom i materijalnom odgovornošću, pred nadležnim organom.

U slučaju da podnosilac zahteva za sticanje statusa energetski zaštićenog kupca, odnosno ugroženog kupca nema ugovor o prodaji električne energije, prirodnog gasa ili toplotne energije, odnosno ukoliko račun ne glasi na njegovo ime, zahtev sadrži i podatke o zakupu stana ili neki drugi dokument kojim se dokazuje da domaćinstvo boravi u stanu u kome je kupac po ugovoru o prodaji električne energije, prirodnog gasa ili toplotne energije, drugo lice.

Korisnici prava na novčanu socijalnu pomoć i dečijeg dodatka, koji su to pravo ostvarili po propisima kojima se uređuje socijalna zaštita, stiču status energetski zaštićenog kupca, odnosno ugroženog kupca bez podnošenja zahteva na osnovu podataka kojima raspolaže ministarstvo nadležno za poslove socijalne zaštite, a u skladu sa uslovima iz člana 4. ove uredbe.

Član 6.

Uverenje o sticanju statusa energetski zaštićenog kupca, odnosno ugroženog kupca iz člana 5. stav 1. ove uredbe izdaje nadležni organ jedinice lokalne samouprave.

Uverenje iz stava 1. ovog člana sadrži podatke o količini električne energije ili prirodnog gasa odnosno toplotne energije za broj m2 stambenog prostora, za koji se umanjuje mesečna obaveza.

Član 7.

Uverenje o sticanju statusa energetski zaštićenog kupca, odnosno ugroženog kupca izdaje se, sa rokom važenja do kraja kalendarske godine.

Novi zahtev za narednu kalendarsku godinu može se podneti najranije 30 dana pre isteka roka iz stava 1. ovog člana.

Uz zahtev iz stava 2. ovog člana, ukoliko nije došlo do promene, što će se konstatovati uzimanjem izjave na zapisnik pod krivičnom i materijalnom odgovornošću pred nadležnim organom, nije potrebno prilagati dokaze koji su već ranije priloženi, izuzev dokaza o ukupnim mesečnim primanjima domaćinstva.

Član 8.

Ako u roku važenja uverenja nastanu promene u podacima na osnovu kojih je uverenje izdato, imalac statusa energetski zaštićenog kupca, odnosno ugroženog kupca je dužan da organu koji je izdao uverenje podnese zahtev za izmenu uverenja.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana prilaže se dokumentacija o nastalim promenama.

Energetski zaštićeni kupac, odnosno ugroženi kupac gubi status ukoliko prestane da ispunjava uslov iz člana 4. ove uredbe.

Član 9.

Energetski zaštićeni kupac, odnosno ugroženi kupac stiče pravo na umanjenje mesečne obaveze za određene količine električne energije, odnosno prirodnog gasa, odnosno toplotne energije za broj m2 stambenog prostora na sledeći način:

1) za električnu energiju, za sve mesece:

(1) za domaćinstvo sa jednim članom od 120 kWh mesečno;

(2) za domaćinstvo sa dva i tri člana od 160 kWh mesečno;

(3) za domaćinstva sa četiri i pet članova od 200 kWh mesečno;

(4) za domaćinstva sa šest i više članova od 250 kWh mesečno,

2) za prirodni gas, za mesece januar, februar, mart, oktobar, novembar i decembar:

(1) za domaćinstvo sa jednim članom od 35 m³ mesečno;

(2) za domaćinstvo sa dva i tri člana od 45 m³ mesečno;

(3) za domaćinstva sa četiri i pet članova od 60 m³ mesečno;

(4) za domaćinstva sa šest i više članova od 75 m³ mesečno,

3) za toplotnu energiju, za mesece oktobar, novembar, decembar, januar, februar i mart:

(1) za domaćinstvo sa jednim članom od 25 m2 mesečno;

(2) za domaćinstvo sa dva i tri člana u iznosu od 35 m2 mesečno;

(3) za domaćinstva sa četiri i pet članova u iznosu od 45 m2 mesečno;

(4) za domaćinstva sa šest i više članova u iznosu od 55 m2 mesečno.

Umanjenje mesečne obaveze iskazuje se umanjenjem osnovice mesečnog računa za električnu energiju za iznos utvrđen množenjem količine iz stava 1. tačka 1) ovog člana sa višom dnevnom tarifom iz zelene zone za potrošače iz kategorije Široka potrošnja sa dvotarifnim merenjem uvećanom za 10%, iz cenovnika električne energije za javno snabdevanje PD „EPS Snabdevanje”, Beograd na koji je Savet Agencije za energetiku Republike Srbije dao saglasnost i koji je u primeni na dan 1. oktobra tekuće godine.

Umanjenje mesečne obaveze iskazuje se umanjenjem osnovice mesečnog računa za prirodni gas za iznos utvrđen množenjem količine iz stava 1. tačka 2) ovog člana sa tarifom „energent” za potrošače iz grupe domaćinstva, koje snabdeva JP „Srbijagas” uvećanom za 5% iz cenovnika prirodnog gasa za javno snabdevanje JP „Srbijagas”, Novi Sad na koji je Savet Agencija za energetiku Republike Srbije dao saglasnost i koji je u primeni na dan 1. oktobra tekuće godine.

Umanjenje mesečne obaveze iskazuje se umanjenjem osnovice mesečnog računa za toplotnu energiju za iznos utvrđen množenjem broja m2 iz stava 1. tačka 3) ovog člana sa 60,00 din/m2.

Iznos utvrđen u skladu sa odredbama st. 2. i 3. ovog člana primenjuje se do 30. septembra naredne godine.

Član 10.

Energetski zaštićeni kupac, odnosno ugroženi kupac može steći pravo na umanjenje mesečne obaveze samo za određene količine električne energije ili za određene količine prirodnog gasa ili toplotne energije za broj m2 stambenog prostora, a ne kumulativno.

Energetski zaštićeni kupac ima pravo na umanjenje mesečne obaveze za određene količine električne energije ili za određene količine prirodnog gasa ako je mesečna potrošnja, manja od dvostruke količine električne energije ili prirodnog gasa iz člana 9. stav 1. ove uredbe.

U slučaju da je ostvarena mesečna potrošnja električne energije ili prirodnog gasa između 2 i 2,5 puta veća od količine iz člana 9. stav 1. ove uredbe, energetski zaštićeni kupac ima pravo na polovinu umanjenja mesečne obaveze iz člana 9. stav 1. ove uredbe.

Energetski zaštićeni kupac čija je ostvarena mesečna potrošnja električne energije ili prirodnog gasa veća od 2,5 puta od količina iz člana 9. stav 1. ove uredbe, nema pravo na umanjenje mesečne obaveze.

Ukoliko je mesečni račun za isporučenu električnu energiju, odnosno prirodni gas, odnosno toplotnu energiju manji od izračunatog umanjenja mesečne obaveze iz člana 9. stava 1. ove uredbe, umanjenje će biti obračunato u visini stvarnog mesečnog računa.

Član 11.

Zaštita energetski zaštićenih kupaca, odnosno ugroženih kupaca ostvaruje se na osnovu akta koji ministarstvo nadležno za poslove socijalne zaštite i nadležni organ jedinica lokalne samouprave direktno dostavljaju energetskom subjektu nadležnom za snabdevanje, radi ostvarivanja prava iz člana 9. ove uredbe.

Akt iz stava 1. ovog člana, u formi spiska, sa podacima o imenu i prezimenu energetski zaštićenog kupca, odnosno ugroženog kupca, adresi, jedinstvenom matičnom broju građana i podacima o mernom uređaju za isporučenu električnu energiju, odnosno prirodni gas, odnosno toplotnu energiju (osim podataka o mernom uređaju) dostavlja se u elektronskoj i štampanoj formi energetskom subjektu nadležnom za snabdevanje.

Član 12.

Sredstva za zaštitu energetski zaštićenih kupaca, obezbeđuju Javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije”, odnosno Javno preduzeće „Srbijagas”, odnosno toplane za ugroženog kupca, do 31. decembra 2013. godine.

Sredstva iz stava 1. ovog člana od 1. januara 2014. godine obezbediće se u budžetu Republike Srbije.

Član 13.

O statusu energetski zaštićenog kupca, odnosno ugroženog kupca vodi se evidencija.

Evidenciju iz stava 1. ovog člana vode energetski subjekti za snabdevanje u elektronskom obliku, na osnovu podataka dobijenih od ministarstva nadležnog za poslove socijalne zaštite kao i jedinica lokalne samouprave, koju kvartalno dostavljaju ministarstvu nadležnom za poslove energetike.

Član 14.

Novčanom kaznom od 5.000 do 150.000 kazniće se za prekršaj odgovorno lice u organu jedinice lokalne samouprave koji je izdavalac uverenja o sticanju statusa energetski zaštićenog kupca, odnosno ugroženog kupca, ako izda uverenje suprotno odredbama ove uredbe.

Novčanom kaznom od 5.000 do 10.000 kazniće se imalac statusa energetski zaštićenog kupca, odnosno ugroženog kupca, koji ne postupi u skladu sa članom 8. ove uredbe.

Član 15.

Status energetski zaštićenog kupca stečen na osnovu Uredbe o energetski zaštićenom kupcu („Službeni glasnik RS”, broj 27/13) važi do isteka roka na koji je ostvaren.

Član 16.

Odredbe ove uredbe u delu koje se odnose na pravo ugroženog kupca toplotne energije, primenjivaće se nezavisno od odluka nadležnog organa jedinice lokalne samouprave o kategorijama kupaca toplotne energije koji plaćaju subvencionisanu cenu toplotne energije.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o energetski zaštićenom kupcu („Službeni glasnik RS”, broj 27/13).

Član 17.

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a odredbe ove uredbe u delu koje se odnose na zaštitu ugroženog kupca toplotne energije primenjuju se od 15. oktobra 2013. godine do 15. aprila 2014. godine.

05 Broj:

U Beogradu,

V L A D A

PREDSEDNIK

2. RAZLOZI ZA DONOŠENJE UREDBE

Proces liberalizacije tržišta električne energije i prirodnog gasa u Republici Srbiji, započet je donošenjem Zakona o energetici 2004. godine, aktuelizovan donošenjem Zakona o energetici 2011. godine i doneo je značajne promene na tržištu električne energije i prirodnog gasa.

Saglasno navedenom zakonu, postepeno otvaranje tržišta električne energije i prirodnog gasa podrazumeva jačanje konkurencije, uvođenje prava kupaca da biraju svog snabdevača električnom energijom ili prirodnim gasom, ali i uspostavljanje tržišnih uslova poslovanja, odnosno postizanje nivoa cena koji pokrivaju opravdane troškove i potreban razvoj.

 Zbog potrebe dovođenja cena električne energije i prirodnog gasa na ekonomski nivo, potrebe unutrašnje racionalizacije energetskih subjekata i unapređenja njihovih finansijskih performansi, te podizanja njihove konkurentnosti bilo je neophodno izmestiti vođenje socijalne politike iz energetskih subjekata i preduzeti mere u cilju zaštite kupaca koji bi zbog povećanja cene električne energije i prirodnog gasa mogli biti dovedeni u stanje ugroženosti.

Međutim, ove tendencije pored određenih pozitivnih i veoma značajnih rezultata, dovele su i do negativnih tendencija koje su posledica više faktora. Sve analize pokazuju da je kao posledica ekonomske krize, tehničkotehnološkog zaostajanja privrede Srbije i njene smanjene konkurentnosti na inostranom tržištu, pad proizvodnje u svim privrednim granama, politička nestabilnost, izuzetno visoka  stopa nezaposlenosti, jedan veliki broj građana doveden na donju granicu egzistencije, što kao direktnu posledicu ima sve težu mogućnost tih kategorija građana da odgovaraju svojim obavezama i redovno izmiruju račune za utrošenu električnu energiju ili gas.

Rešavanje pitanja zaštite energetski ugroženih kupaca nije samo od značaja za pojedine ugrožene kategorije već i za reforme energetskog sektora.

Sagledavanjem svih potencijalno najugroženijih kategorija građana odnosno domaćinstava/porodica u Republici Srbiji, koji bi u skladu sa ostalim uslovima iz navedene uredbe, mogli ostvariti pomoć za pokriće određenih troškova električne energije, odnosno gasa, odnosno toplotne energije, procenjeno je da bi ukupan mogući broj mogao biti oko 510 hiljada domaćinstava, odnosno porodica ili pojedinaca (zavisno od organizovanja zajednice življenja), sa preko 1,4 miliona lica.

 Vlada ovom uredbom  bliže propisuje kriterijume, način zaštite, uslove, rokove i postupak za utvrđivanje statusa energetski zaštićenog kupca, odnosno ugroženog kupca toplotne energije, izvor i način obezbeđivanja sredstava za isporuku određenih količina električne energije, odnosno prirodnog gasa, odnosno toplotne energije pod posebnim uslovima i način vođenja evidencije energetski zaštićenih kupaca, odnosno ugroženih kupaca toplotne energije.

          Analizom poslovanja toplana, njihove tehničke opremljenosti, stepena razvijenosti i opremljenosti distributivnog sistema, ulaznih energenata koje toplane koriste, broja potrošača toplotne energije, kao i iznos nenaplaćenih potraživanja od kupaca utvrđeno je da na tržištu toplotne energije, od opštine do opštine, postoje znatne razlike. Međutim, ono što je svima zajedničko to je veliki broj nenaplaćenih potraživanja od kupaca toplotne energije.  Razlozi zbog kojih se ne izmiruju obaveze po osnovu isporučene  toplotne energije mogu biti različiti ali je sigurno da u uslovima, kako je napred rečeno, ogromne nezaposlenosti, teškog materijalnog stanja građana Srbije, posebno penzionera, kao i niska primanja zaposlenih, taj trend ima razvojni karakter. Teško socijalno stanje pojedinih kategorija građana koji nisu u stanju da izmiruju svoje obaveze dovešće do narušavanja sitema daljinskog grejanja, tehnološkog zaostajanja, sudskih sporova po tužbama za neplaćene račune građana. Država mora da reaguje i u granicama nadležnosti ponudi ona rešenja i kriterijume koji će omogućiti da određene kategorije socijalno ugroženih građana mogu pod povoljnijim uslovima da izmiruju svoje obaveze. Ovom uredbom precizno su propisani uslovi i kriterijumki koje neko domaćinstvo mora da ispuni kako bi steklo pravo da im se umanji račun za utrošenu toplotnu energiju.

                  Vlada je, na osnovu ovlašćenja iz člana 46. Zakona o trgovini, ovom uredbom, kao privremenu meru, propisala  kriterijume po kojima jedno domaćinstvo stiče status ugroženog kupca toplotne enrgije, što za direktnu posledicu ima umanjenje finansijske obaveze ovakovog kupca po računu za isporučenu toplotnu energiju. Radi se  uslugama od  od vitalnog značaja za život i zdravlje ljudi i za rad privrednih subjekata, ustanova i drugih organizacija od opšteg interesa. 

            Donošenjem ove uredbe  stvaraju se uslovi za zaštitu kupaca električne energije, prirodnog gasa i toplotne energije, koji su zaista i ugroženi, a primena uredbe imaće pozitivan uticaj na kupovnu moć domaćinstva a time i na životni standard.

2.1 Analiza efekata primene Uredbe o energetski zaštićenom kupcu ( „Službeni glasnik RS”, broj 27/13 ).

Uredba o energetski zaštićenom kupcu u primeni je od 01. aprila 2013. godine. Analizom efekata primene Uredbe za period 01. april do 30. avgist 2013. godine utvrđeno je sledeće činjenično stanje i iskazano u tabeli:

„Pregled energetski zaštićenih kupaca sa umanjenjem računa za period april – avgust 2013“.

April Broj EZK* iz baze podataka Kupci koji su ostvarili umanjenje računa za isporučenu el. energiju Broj kupaca Iznos dinara 50,876 34,292 23.724.522,00 Maj Broj EZK* iz baze podataka Kupci koji su ostvarili umanjenje računa za isporučenu el. energiju Broj kupaca Iznos dinara 62,276 47,462 32.988.316,00

Jun Broj EZK* iz baze podataka Kupci koji su ostvarili umanjenje računa za isporučenu el. energiju Broj kupaca Iznos dinara 68.145 54,432 36.484.263,00 Jul Broj EZK* iz baze podataka Kupci koji su ostvarili umanjenje računa za isporučenu el. energiju Broj kupaca Iznos dinara 71.891 53,594 38.518.764,00

Avgust Broj EZK* iz baze podataka Kupci koji su ostvarili umanjenje računa za isporučenu el. energiju Broj kupaca Iznos dinara 72.262 56.010 44.137.403,00

UKUPNO 56.010 175.853.269,00

EZK*- Energetski zaštićen kupac

Napomena: Tabelom su obuhvaćeni energetski zaštićeni kupci koji su stekli ovaj status ( 72.262 ) i opredelili se za umanjenje računa za isporučenu električnu energiju, od kojih je 56.010 ovo pravo i ostvarilo. Pravo energetski zaštićenog kupca na umanjenje računa za isporučeni gas, kupac koji se u tekućoj godini opredelio za ovu vrstu energenta počinje da ostvaruje u oktobru mesecu i ti podaci nisu obuhvaćeni ovom tabelom.

2.2 Sredstva koja je potrebno obezbediti iz Budžeta Republike Srbije za 2014. godinu sa strukturom korisnika prava

Za realizaciju Uredbe o energetski zaštićenom kupcu, odnosno ugroženom kupcu toplotne energije na osnovu analize srednje vrednosti novčanog iznosa za koji se umanjuje račun za isporučenu električnu energiju, odnosno isporučenu količinu gasa, odnosno toplotne energije potrebno je obezbediti iz Budžeta Republike Srbije 998.593.200,00 dinara za 2014 godinu a prema sledećoj projekciji:

Prosečno mesečno umanjenje računa EZK za isporučenu električnu energiju:

160 kWh X 5,412* din / kWh X 1.1 = 952,51 din

* – viša dnevna tarifa iz zelene zone za potrošače iz kategorije Široka potrošnja sa dvotarifnim merenjem koja je u primeni na dan 01. oktobra 2013. godine.

Prosečno mesečno umanjenje računa EZK za isporučenu količinu gasa:

45 m3 X 41,79* din / m3 X 1.05 = 1.974,58 din

1.974,58 din : 2 = 987,29 din

*- tarifa „energent” za potrošače iz grupe domaćinstva, koje snabdeva JP „Srbijagas” koja je u primeni na dan 01. oktobra 2013. godine.

Prosečno mesečno umanjenje računa ugroženog kupca za isporučenu toplotnu energiju:

35 m2 X 60,00 din/m2 = 2.100,00 din

2.100,00 din : 2 = 1050,00 din

Srednja vrednost umanjenja mesečnog računa EZK za bilo koji od tri energenta da se opredelio:

(952,51 din +987,29 din + 1050,00 din) : 3 = 996,60 din

Prateći primenu Uredbe o energetski zaštićenom kupcu u periodu april – avgust 2013. godine realno je pretpostaviti da će u mesecu januaru 2014 godine pravo EZK, odnosno ugroženog kupca toplotne energije ostvariti 72.000 a u decembru 2014 godine 95.000 kupaca.

Januar 2014. 72.000 X 996,60 din = 71.755.200,00 din

Decembar 2014. 95.000 X 996,60 din = 94.677.000,00 din

(71.755.200,00,00 din + 94.677.000,00 din) : 2 H 12 = 998.593.200,00 din

Napomena: Energetski zaštićeni kupac, odnosno ugroženi kupac može steći pravo na umanjenje mesečne obaveze samo za određene količine električne energije ili za određene količine prirodnog gasa ili toplotne energije za broj m2 stambenog prostora, a ne kumulativno.

Pravni osnov da se deo potrebnih sredstava za subvencionisanje ugroženih kupaca toplotne energije, pored budžeta JLS, može obezbediti i iz Budžeta Republike Srbije, sadržan je u članu 24. stav 1. tačka 5) Zakona o komunalnim delatnostima, kojim je predviđeno da se sredstva za obavljanje i razvoj komunalnih delatnosti mogu obezbediti i iz : „ namenskih sredstava drugih nivoa vlasti“.

3. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Članom 1. Predloga uredbe uređuje se sadržina uredbe.

Članom 2. Predloga uredbe određuje se energetski zaštićeni kupac odnosno ugroženi kupac toplotne energije ( u daljem tekstu ugroženi kupac).

Članom 3. Predloga uredbe propisani su kriterijumi za sticanje statusa energetski zaštićenog kupca, odnosno ugroženog kupca a to su ukupan mesečni prihod domaćinstva; broj članova domaćinstva i imovno stanje;

Članom 4. Predloga uredbe propisani su uslovi za sticanje statusa energetski zaštićenog kupca, odnosno ugroženog kupca;

Čl. 5, 6, 7. i 8. Predloga uredbe propisan je postupak za sticanje statusa energetski zaštićenog kupca, odnosno ugroženog kupca koji se pokreće zahtevom za sticanje statusa energetski zaštićenog kupca, propisana je sadržina zahteva, donošenje uverenja o sticanju statusa, kao i da korisnici prava socijalne zaštite stiču status bez podnošenja zahteva na osnovu podataka kojima raspolaže ministarstvo nadležno za poslove socijalne zaštite, rok na koji se izdaje uverenje;

Čl. 9. i 10. Predloga uredbe propisane su količine eletktrične energije, odnosno prirodnog gasa odnosno broj m² stambenog prostora za koje će biti umanjeni računi energetski zaštićenom kupcu u zavisnosti od broja članova domaćinstva, kao i da ukoliko je ostvarena mesečna potrošnja električne energije ili prirodnog gasa između 2 i 2,5 puta veće od količine iz propisanih ovom uredbom, energetski zaštićeni kupac ima pravo na polovinu umanjenja mesečne obaveze, odnosno kupac čija je ostvarena mesečna potrošnja električne energije ili prirodnog gasa 2,5 puta veća od količina iz stava 1. ovog člana, nema pravo na umanjenje mesečne obaveze;

Članom 11. Predloga uredbe propisano je da se zaštita energetski zaštićenog kupca, odnosno ugroženog kupca ostvaruje na osnovu akta koji snadbevaču dostavljaju ministarstvo nadležno za poslove sociajlne zaštite i nadležni organ jedinice lokalne samouprave.

Članom 12. Predloga uredbe propisano je da će sredstva za zaštitu energetski zaštićenih kupaca biti obezbeđena u budžetu Republike Srbije.

Članom 13. Predloga uredbe propisana je obaveza vođenja evidencije energetski zaštićenog kupca koju vode energetski subjekti za snabdevanje u elektronskom obliku, na osnovu podataka dobijenih od ministarstva nadležnog za socijalne zaštite i jedinica lokalne samouprave koju kvartalno dostavljaju ministarstvu nadležnom za poslove energetike;

Članom 14. Predloga uredbe propisane su kaznene odredbe;

Članom 15. Predloga uredbe propisano je da status energetski zaštićenog kupca stečen na osnovu Uredbe o energetski zaštićenom kupcu („Službeni glasnik Republike Srbije broj 27/13) važi do isteka roka na koji je ostvaren.

Članom 16. Predloga uredbe propisano je da danom stupanja na snagu Uredbe o energetski zaštićenom kupcu, odnosno ugroženom kupcu toplotne energije prestaje da važi Uredbe o energetski zaštićenom kupcu („Službeni glasnik Republike Srbije broj 27/13) kao i da odluke koje su donele jedinice lokalne samouprave o kategorijama kupaca toplotne energije koji plaćaju subvencionisanu cenu toplotne enrgije, kao i iznos subvencija primenjivaće se nezavisno od ove uredbe.

Članom 17. Predloga uredbe propisano je da uredba stupa stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a odredbe ove uredbe u delu koje se odnose na zaštitu ugroženog kupca toplotne energije primenjuju se od 15. oktobra 2013. godine do 15. aprila 2014. godine.

4. RAZLOZI ZBOG KOJIH SE PREDLAŽE DA AKT STUPI NA SNAGU PRE OSMOG DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA U „SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE“

Neophodno je da ova uredba stupi na snagu pre početka grejne sezone jer je njom regulisana zaštita najugroženijih kategorija građana, ugroženih kupaca električne energije i prirodnog gasa a posebno ugroženih kupaca toplotne enrgije koji su nova kategorija uvedena u sistem zaštite ovom uredbom.

Kašnjenjem sa primenom ove uredbe došlo bi se u situaciju da se pogodnosti koje ona predviđa za ugroženog kupca toplotne enrgije ne bi mogle koristiti od početka grejne sezone.

5. FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENJE UREDBE

Za sprovođenje ove uredbe potrebno je obezbediti sredstva u Budžetu Republike Srbije za 2014. godinu u iznosu od 998.593.200,00 dinara.

[pic]

Ostavite komentar