Uredba o izmeni Uredbe o potvrđivanju Programa izgradnje, rekonstrukcije i održavanja vodoprivrednih objekata za 2007. godinu

Na osnovu člana 99a stav 4. Zakona o vodama („Službeni glasnik RS”, br. 46/91, 53/93, 53/93 – dr. zakon, 67/93 – dr. zakon, 48/94 – dr. zakon, 54/96 i 101/05 – dr. zakon) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka)

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENI UREDBE O UTVRĐIVANjU

PROGRAMA IZGRADNjE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANjA

VODOPRIVREDNIH OBJEKATA ZA 2007. GODINU

Član 1.

U Uredbi o utvrđivanju Programa izgradnje, rekonstrukcije i održavanja vodoprivrednih objekata za 2007. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 67/07), u Programu izgradnje, rekonstrukcije i održavanja vodoprivrednih objekata za 2007. godinu, u uvodnom delu, stav 4. tabelarni pregled, u tački 2. iznos: „418.315.000” zamenjuje se iznosom: „400.315.000”.

U tački 4. iznos: „1.203.000.000” zamenjuje se iznosom: „1.198.000.000”.

U tački 5. iznos: „259.195.000” zamenjuje se iznosom: „264.195.000”.

U tački 6. iznos: „84.000.000” zamenjuje se iznosom: „102.000.000”.

U odeljku 2. Vodosnabdevanje, tabelarni pregled, iznos: „418.315.000” zamenjuje se iznosom: „400.315.000”.

U stavu 6. iznos: „418.315.000” zamenjuje se iznosom: „400.315.000”.

U odeljku 4. Zaštita od voda, tabelarni pregled, u tački 4.1. Održavanje objekata za odbranu od poplava iznos: „635.000.000” zamenjuje se iznosom: „595.000.000”.

U alineji drugoj iznos: „85.000.000” zamenjuje se iznosom: „45.000.000”.

U tački 4.2. Dogradnja, rekonstrukcije i sanacije objekata za odbranu od poplava iznos:  „315.000.000” zamenjuje se iznosom: „367.000.000”.

U tački 4.3. Odbrana od poplava i leda iznos: „153.000.000” zamenjuje se iznosom: „136.000.000”.

Reči: „Ukupno: 1.203.000.000” zamenjuju se rečima: „Ukupno: 1.198.000.000”.

U stavu 4. iznos: „85.000.000” zamenjuje se iznosom: „45.000.000”.

U stavu 5. iznos: „635.000.000” zamenjuje se iznosom: „595.000.000”.

U stavu 6. iznos: „315.000.000” zamenjuje se iznosom: „367.000.000”.

U stavu 8. iznos: „153.000.000” zamenjuje se iznosom: „136.000.000”.

U odeljku 5. Studije, projekti i priprema investicija, tabelarni pregled, iznos: „259.195.000” zamenjuje se iznosom: „264.195.000”.

U stavu 5. iznos: „259.195.000” zamenjuje se iznosom: „264.195.000”.

U odeljku 6. Međunarodna saradnja, tabelarni pregled, iznos: „84.000.000” zamenjuje se iznosom: „102.000.000”.

U stavu 8. iznos: „84.000.000” zamenjuje se iznosom: „102.000.000”.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj

U Beogradu, _______ novembra 2007. godine

V L A D A

PREDSEDNIK,

.

Ostavite komentar