Uredba o raspodeli i korišćenju podsticajnih sredstava za izgradnju sistema podrške ruralnog razvoja u 2008. godini

Na osnovu čl. 5. i 23. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 123/07) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka i 101/07),

Vlada donosi

U R E D B U

O RASPODELI I KORIŠĆENjU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA IZGRADNjU SISTEMA PODRŠKE RURALNOG RAZVOJA U 2008. GODINI

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se uslovi i način raspodele i korišćenja podsticajnih sredstava za izgradnju sistema podrške ruralnog razvoja u 2008. godini (u daljem tekstu: podsticajna sredstva).

Član 2.

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava imaju udruženja građana i društvene organizacije koje su upisane u odgovarajući registar u skladu sa Zakonom o udruživanju građana u udruženja, društvene organizacije i političke organizacije koji se osnivaju za teritoriju Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije („Službeni list SFRJ”, broj 42/90 i „Službeni list SRJ”, br. 24/94 – dr.zakon, 28/96 – dr.zakon i 73/00 – dr.zakon) i Zakonom o društvenim organizacijama i udruženjima građana („Službeni glasnik SRS”, br. 24/82, 39/83 – ispravka, 17/84, 50/84, 45/85 – dr.zakon i 12/89 – dr.zakon i „Službeni glasnik RS”, br. 53/93 – dr.zakon, 67/93 – dr.zakon, 48/94 – dr.zakon i 101/05 – dr.zakon), kao i druge neprofitne organizacije koje imaju svojstvo pravnog lica, čije se aktivnosti odvijaju na regionalnom nivou.

Lica iz stava 1. ovog člana moraju da imaju obezbeđenu podršku kroz partnerstvo sa najmanje 10 drugih udruženja građana ili društvenih organizacija iz 10 opština u najmanje dva okruga, čije je delovanje od značaja za ruralni razvoj.

Prioritet pri dodeli podsticajnih sredstava imaće lica iz stava 1. ovog člana koja imaju obezbeđenu podršku lokalne samouprave u vidu obezbeđenja prostora i drugih tehničkih uslova za rad iz 10 opština u najmanje dva okruga, kao i korisnici sredstava po osnovu Uredbe o raspodeli i korišćenju podsticajnih sredstava za izgradnju sistema podrške ruralnog razvoja u 2007. godini („Službeni glasnik RS”, broj 104/07), koji su obavljali poslove podrške ruralnom razvoju kroz rad regionalnih i područnih centara u opštinama: Novi Kneževac; Novi Bečej; Vrbas; Bačka Topola; Mali Iđoš; Ada; Kanjiža; Kikinda; Čoka; Senta; Vršac; Zaječar; Dimitrovgrad; Boljevac; Knjaževac; Pirot; Svrljig; Bor; Negotin; Sokobanja; Kladovo; Šabac; Užice; Bogatić; Krupanj; Mali Zvornik; Ljubovija; Koceljeva; Vladimirci; Lajkovac; Valjevo; Ljig; Lazarevac; Knić; Čačak; Mionica; Aranđelovac; Gornji Milanovac; Kosjerić; Smederevska Palanka; Ub; Vranje; Crna Trava; Medveđa; Lebane; Surdulica; Vlasotince; Vladičin Han; Bosilegrad; Trgovište; Preševo; Kraljevo; Požega; Čajetina; Nova Varoš; Priboj; Ivanjica; Tutin; Novi Pazar; Raška; Sjenica; Arilje.

Član 3.

Licima iz člana 2. ove uredbe podsticajna sredstva odobravaju se za projekte koji se odnose na izgradnju sistema podrške ruralnog razvoja, a koji sadrže sledeće aktivnosti:

1) uspostavljanje kvalitetnog sistema za pružanje informaciono-razvojne podrške u održivom ruralnom razvoju;

2) obezbeđenje interaktivne veze između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) i lokalnog ruralnog stanovništva, kao i nosioca ruralnog razvoja na lokalnom nivou, u cilju povećanja efikasnosti rada Ministarstva u procesu prepoznavanja potreba ruralnog razvoja, programiranja i sprovođenja podrške u oblasti politike ruralnog razvoja;

3) obezbeđenje participacije lokalnog stanovništva u cilju kvalitetnijeg zadovoljavanja potreba ruralnih sredina, a posebno osetljivih i ugroženih grupa ruralnog stanovništva na teritoriji na kojoj se aktivnost odvija;

4) obezbeđenje efektivne pripreme i praćenje implementacije projekata u svim oblastima od značaja za ruralni razvoj i rad na diseminaciji pozitivne prakse i stečenog iskustva;

5) podrška lokalnom stanovništvu u prepoznavanju i formulisanju projekata i pronalaženje izvora za finansiranje projekata iz oblasti od značaja za ruralni razvoj.

Član 4.

Podsticajna sredstva raspodeljuju se konkursom koji raspisuje Ministarstvo.

Konkursom iz stava 1. ovog člana utvrdiće se potrebna dokumentacija i kriterijumi koje su zainteresovana lica dužna da podnesu, odnosno ispune kako bi dokazala ispunjenost uslova utvrđenih ovom uredbom za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva.

Konkursom iz stava 1. ovog člana definisaće se i projektni zadatak.

Član 5.

Ispunjenost uslova za dodelu podsticajnih sredstava utvrđuje komisija koju obrazuje ministar nadležan za poslove poljoprivrede.

U postupku razmatranja prijava komisija iz stava 1. ovog člana naročito utvrđuje opravdanost projekta putem analize programa rada projekta po vrstama aktivnosti, koji je pripremljen na osnovu projektnog zadataka.

Član 6.

Međusobna prava i obaveze u vezi sa korišćenjem podsticajnih sredstava uređuju se ugovorom koji zaključuju Ministarstvo i korisnik sredstava.

Ugovor iz stava 1. ovog člana naročito sadrži novčani iznos koji se dodeljuje korisniku sredstava, kao i način prenosa podsticajnih sredstava, rokove za završetak projekta, odnosno radova po projektu.

Projektni dokument koji sadrži projektni zadatak i program rada projekta po vrstama aktivnosti, sastavni je deo ugovora iz stava 1. ovog člana.

Član 7.

Sprovođenje ove uredbe nadzire Ministarstvo.

Član 8.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 3. aprila 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK

4427008.099.doc/1

Ostavite komentar