Predlog zakona o trgovačkom brodarstvu (sa uredbama, odlukama i direktivama)

1. Naziv propisa Evropske unije : Uredba 1177/2010 Evropskog parlamenta i Saveta o pravima putnika kada putuju morem ili unutrašnjim vodnim putevima kojom se menja Uredba 2006/2004 (Sl. gl. br. L 334, 17.12.2010, p. 1–16)Regulation (EU) No 1177/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 concerning the rights of passengers when travelling by sea and inland waterway and amending Regulation (EC) No 2006/2004 (OJ L 334, 17.12.2010, p. 1–16) 2. „CELEX” oznaka EU propisa32010R117732010R1177R(01) 3. Organ državne uprave, odnosno drugi ovlašćeni predlagač propisa: 4. Datum izrade tabele: Ovlašćeni predlagač propisa – Vlada Obrađivač – Ministarstvo građevinarstva, sabraćaja i infrastrukture 1.6.2015. 5. Naziv (nacrta, predloga) propisa čije odredbe su predmet analize usklađenosti sa propisom Evropske unije:Predlog zakona o trgovačkom brodarstvuDraft Merchant Shipping Law 6. Brojčane oznake (šifre) planiranih propisa iz baze NPAA:2012-516 7. Usklađenost odredbi propisa sa odredbama propisa EU:

a) |a1) |b) |b1) |v) |g) |d) | |Odredba propisa EU |Sadržina odredbe |Odredbe propisa R. Srbije |Sadržina odredbe |Usklađenost |Razlozi za delimičnu usklađenost, neusklađenost ili neprenosivost |Napomena o usklađenosti | |1. |Predmet uređenja Uredbe

|407.-414.

415.-423. |Obaveze vozara i lučkog operatera u slučaju otkaza polaska ili kašnjenja u polasku

Prava lica sa invaliditetom i lica sa smanjenom pokretljivošću |PU | | | |2.1 |Područje primene, izuzeci

|423.5 |Odredbe čl. 407-423. ovog zakona primenjuje se putničke brodove i čamce za privredne svrhe koji se koriste za prevoz putnika, koji vrše prevoz putnika između dve domaće luke, odnosno pristaništa ili između domaće luke, odnosno pristaništa i luke, odnosno pristaništa u jednoj od država članica EU, kao i kružna putovanja između dve domaće luke, odnosno pristaništa ili između domaće luke, odnosno pristaništa i luke, odnosno pristaništa u jednoj od država članica EU |PU | | | |2.2 |Područje primene |423.5 |Odredbe čl. 407-423. ovog zakona primenjuje se putničke brodove i čamce za privredne svrhe koji se koriste za prevoz putnika, koji vrše prevoz putnika između dve domaće luke, odnosno pristaništa ili između domaće luke, odnosno pristaništa i luke, odnosno pristaništa u jednoj od država članica EU, kao i kružna putovanja između dve domaće luke, odnosno pristaništa ili između domaće luke, odnosno pristaništa i luke, odnosno pristaništa u jednoj od država članica EU, osim:

1) na brodove i čamce koji imaju ovlašćenje za prevoz do 12 putnika;

2) na putničke brodove koji, u skladu sa propisom kojim se uređuje najmanji dozvoljeni broj članova posade koji su odgovorni za upravljanje brodom, ima najviše tri člana posade;

3) kada je dužina putničkog prevoza manja od 500 m u jednom smeru;

4) na izletima ili putovanjima turističkog razgledavanja koji nisu kružna putovanja;

5) na putničkim brodovima koji nemaju sopstveni pogon, kao i na originalnim i pojedinačnim replikama istorijskih putničkih brodova koji su izgrađeni pre 1965. godine, pretežno od originalnih materijala, a koji imaju ovlašćenje za prevoz najviše 36 putnika. | | | | |2.3-2.5 |Izuzeci od primene | | |NP |Odredba je diskrecione prirode, a Predlog zakona nije propisao izuzetke | | |3. |Definicije |415.1

407.4.

3.108)

3.14)

3.77)

3.21)

3.90)

3.104)

3.28)

3.29)

3.2)

3.106)

3.76)

3.70

3.75)

3.48)

3.82)

3.30)

3.26)

3.53)

|U smislu čl. 415-423. ovog zakona, pod licem sa invaliditetom, odnosno licem sa smanjenom pokretljivošću podrazumeva se lice čija je pokretljivost kada koristi prevoz smanjena zbog bilo koje telesne (čulne ili lokomotorne, privremene ili trajne) invalidnosti, mentalne invalidnosti ili oštećenja ili bilo kojeg drugog uzroka invalidnosti, ili starosti, i čije stanje zahteva odgovarajuću pažnju i prilagođavanje usluga koje su na raspolaganju svim putnicima u skladu sa njegovim posebnim potrebama.

Pod vozarom u smislu čl. 407- 423. ovog zakona podrazumeva se fizičko ili pravno lice, osim organizatora putovanja, putničke agencije ili prodavca putnih karata, koji nudi usluge putničkog prevoza ili kružnog putovanja.

108) uslovi za pristup su odgovarajući standardi, smernice i informacije o mogućnosti pristupa lučkim terminalima i brodovima uključujući njihove objekte i prostore za lica sa invaliditetom i lica sa smanjenom pokretljivošću;

14) EU vlasnik broda je pomorska brodarska kompanije za prevoz robe osnovana u državi članici EU, u skladu sa Lisabonskim ugovorom o funkcionisanju Evropske unije, kao i državljani država članica EU sa poslovnim nastanom izvan EU ili pomorske brodarske kompanije za prevoz robe osnovane sa poslovnim nastanom izvan EU i pod kontrolom državljana država članica EU, ako su njihovi brodovi upisani u upisnik pomorskih brodova u državi članici EU u skladu sa njenim zakonodavstvom;

77) putnički prevoz je usluga komercijalnog putničkog prevoza morem ili unutrašnjim vodnim putevima koja se pruža u skladu sa objavljenim plovidbenim redom;

21) integrirane usluge su međusobno povezane usluge prevoza u okviru određenog geografskog područja sa jedinstvenom informacionom službom, sistemom izdavanja karata i plovidbenim redom;

90) stvarni vozar je lice, osim lica koja rade za vozara, kome je vozar poverio prevoz robe ili putnika i njihovog prtljaga, na celom ili delu prevoznog puta;

104) unutrašnje vode su reke, kanali i jezera na teritoriji Republike Srbije;

28) luka je vodni i sa vodom povezani prostor koji je izgrađen i opremljen za prijem domaćih brodova i brodova strane zastave, njihovo ukrcavanje i iskrcavanje, skladištenje, doradu i oplemenjivanje robe, prijem i isporuku robe drugim vidovima transporta (drumski, železnički, intermodalni i cevovodni transport), ukrcavanje i iskrcavanje putnika, kao i za pružanje drugih logističkih usluga potrebnih za razvoj privrede u zaleđu luke. Lučki terminali, sidrišta, kao i delovi vodnog puta koji omogućavaju obavljanje lučke delatnosti su sastavni delovi luka;

29) lučki terminal je terminal u luci, s osobljem vozara ili lučkog operatera, opremljen objektima, kao što su prostor za prijavu putnika, prodaju putnih karata ili čekaonice, i osobljem zaduženim za ukrcavanje i iskrcavanje putnika u putničkom prevozu ili na kružnom putovanju;

2) brod je brod unutrašnje plovidbe, pomorski brod, tehnički plovni objekt, ribarski brod, kao i nepokretna platforma;

106) ugovor o prevozu je svaki ugovor kojim vozar preuzima, uz plaćanje vozarine ili prevoznine, prevoz robe ili putnika i njihovog prtljaga iz jedne luke, odnosno pristaništa u drugu luku, odnosno pristanište;

76) putna karta je svaki odgovarajući dokument ili drugi dokaz o ugovoru o prevozu putnika;

70) prodavac putnih karata je trgovac na malo koji zaključuje ugovor o prevozu u ime vozara;

75) putnička agencija je trgovac na malo koji za zakljnjučenje ugovora o prevozu radi u ime putnika;

48) organizator putovanja je organizator ili trgovac na malo, osim vozara;

82) rezervacija je ugovaranje (bukiranje) konkretnog polaska za uslugu putničkog prevoza ili kružnog putovanja;

30) lučki operater je pravno lice koje obavlja jednu ili više lučkih delatnosti;

26) kružno putovanje je usluga prevoza unutrašnjim vodnim putem ili morem koje se organizuje isključivo u svrhu rekreacije, dopunjena smeštajem i drugim uslugama, i koje obuhvata više od dva noćenja na brodu;

53) plovidbena nezgoda je vanredni događaj na unutrašnjim vodama i moru nastao u plovidbi ili iskorišćavanju broda, vodnog puta ili objekta na njemu, kao što su brodolom, prevrnuće, sudar ili nasukavanje broda, eksplozija ili požar na brodu, ili kvar na brodu, pri kojem je došlo do ljudskih žrtava ili telesnih povreda, materijalne štete ili zagađivanja životne, odnosno morske sredine; |PU | | | |4. |Putne karte |398.1

398.3

397.3 |Vozar je dužan da izda putniku, na njegov zahtev, putnu kartu.

Putna karta može da se izda u elektronskom obliku.

Ugovorni uslovi ili tarife koje primenjuje vozar ili prodavac putnih karata nude se bez direktne ili indirektne diskriminacije po osnovu nacionalnosti putnika ili po osnovu mesta poslovnog sedišta vozara ili prodavca putne karte. |PU

| | | |5. |Stvarni izvršioci |423.6-423.7 |Kada je izvršavanje obaveza iz čl. 407-423. ovog zakona povereno stvarnom vozaru, prodavcu putnih karata ili drugom licu, vozar, putnička agencija, organizator putovanja ili lučki operater koji su te obaveze poverili i dalje su odgovorni za radnje ili propuste stvarnog vozara, odnosno izvršioca koji radi u okviru svog zaposlenja.

Strana kojoj su vozar, putnička agencija, organizator putovanja ili lučki operater poverili izvršenje obaveze, u pogledu obaveze koja joj je poverena, podleže odredbama ovog zakona, uključujući odredbe o odgovornostima i sredstvima obrane. |PU | | | |6. |Odricanje od prava |423.8. |Prava i obaveze iz čl. 407-423. ovog zakona ne mogu da se ograniče ili isključe unošenjem u ugovor o prevozu odstupanja ili klauzula o ograničenju, kao i na bilo koji drugi način. |PU | | | |7. |Pravo na prevoz lica sa invaliditetom i lica sa smanjenom pokretljivošću |415.2-415.3 |Vozari, putničke agencije i organizatori putovanja ne mogu da odbiju da izvrše rezervaciju, izdaju ili na drugi način obezbede putnu kartu, kao ni da ukrcaju lice na osnovu njegovog invaliditeta ili smanjene pokretljivosti.

Rezervacije i putne karte obezbeđuju se licima sa invaliditetom i licima sa smanjenom pokretljivošću bez dodatnih troškova i pod istim uslovima koji se primenjuju na ostale putnike. |PU | | | |8. |Odstupanja |416. |Izuzetno od člana 415. stav 1. ovog zakona, vozari, putničke agencije i organizatori putovanja mogu da odbiju da prihvate rezervaciju, izdaju ili drugačije obezbede putnu kartu ili da ukrcaju lice sa invaliditetom ili lice sa smanjenom pokretljivošću:

1) ako je to neophodno da bi ispunili zahteve bezbednosti propisane međunarodnim ili domćim propisima, odnosno da bi ispunili zahteve bezbednosti koje utvrde nadležni organi;

2) u slučajevima kada zbog konstrukcije putničkog broda ili lučke infrastrukture i suprastrukture, ukrcavanje, iskrcavanje ili prevoz ovih lica ne može da se izvrši na bezbedan ili operativno mogući način.

Ako se iz razloga iz stava 1. ovog člana odbije rezervacija ili drugi način izdavanje putne karte, vozari, putničke agencije i organizatori putovanja dužni su da preduzimu razumne mere kako bi tom licu predložili prihvatljivu alternativnu vrstu prevoza u putničkom prevozu ili na kružnom putovanju istog vozara.

Vozari, putničke agencije i organizatori putovanja mogu da zahtevaju da lice sa invaliditetom ili lice sa smanjenom pokretljivošću prati drugo lice koje je licu sa invaliditetom ili licu sa smanjenom pokretljivošću sposobna da pruži potrebnu pomoć.

Ako se licu sa invaliditetom ili licu sa smanjenom pokretljivošću koje ima rezervaciju ili putnu kartu i koje ispunjava zahteve iz člana 419. ovog zakona, ipak uskrati ukrcavanje, tom licu i svakom licu u pratnji iz stava 3. ovog člana, mora da se ponudi mogućnost izbora između prava na povraćaj novca ili preusmeravanja u skladu sa propisom iz člana 423. stav 9. ovog zakona.

Pravo na mogućnost povratnog putovanja ili preusmeravanja uslovljeno je ispunjenjem zahteva bezbednosti.

U odnosu na putnički prevoz, prevoz lica iz stava ovog člana je besplatan.

Ako vozari, putničke agencije i organizatori putovanja koriste pravo iz st. 1-4. ovog člana, dužni su da obaveste lice sa invaliditetom ili lice sa smanjenom pokretljivošću o posebnim razlozima za korišćenje tog prava

Lice sa invaliditetom ili lice sa smanjenom pokretljivošću mora da bude obavešteno o razlozima iz stava 7. ovog člana u pisanom obliku najkasnije pet radnih dana od dana podnošenja zahteva.

U slučaju odbijanja iz stava 1. tačka 1) ovog člana, vozar, putnička agencija i/ili organizator putovanja dužan je da ukaže na primenjive zahteve bezbednosti. |PU | | | |9. |Dostupnost i obaveštavanje

|417. |U saradnji sa organizacijama koje zastupaju lica sa invaliditetom ili licasa smanjenom pokretljivošću, vozari i lučki operateri dužni su da utvrde ili uvedu nediskriminirajuće uslove za pristup na prevoz lica sa invaliditetom ili lica sa smanjenom pokretljivošću i lica u pratnji.

Uslove za pristup iz stava 1. ovog člana, vozari i lučki operateri dužni su da objave pismeno ili na internetu, na jezicima na kojima se obaveštenja obično objavljuju svim putnicima.

Organizatori putovanja dužni su učine dostupnim uslove za pristup iz stava 1. ovog člana a koji se odnose na putovanja uključena u paket putovanja, paket odmore i paket ture koje oni organizuju, prodaju ili nude za prodaju.

Vozari, putničke agencije i organizatori putovanja dužni su da obezbede da relevantne informacije, uključujući on-line rezervacije i informacije, informacije o uslovima prevoza, o putovanju i uslovima za pristup, budu na raspolaganju u odgovarajućim oblicima pristupačnim za lica sa invaliditetom ili lica sa smanjenom pokretljivošću.

Licima kojima je potrebna pomoć, potvrda o tome da će dobiti pomoć dostavlja se svim raspoloživim sredstvima, uključujući i elektronski i SMS-om. |PU | | | |10. |Pravo na pomoć u lukama |418. |U skladu sa uslovima za pristup iz člana 417. stav 1. ovog zakona, vozari i lučki operateri, u okviru svoje nadležnosti, licima sa invaliditetom ili licima sa smanjenom pokretljivošću dužni su da obezbede besplatnu pomoć u lukama, uključujući ukrcavanje i iskrcavanje, i na brodovima.

Pomoć iz stava 1. ovog člana mora da bude prilagođena pojedinačnim potrebama lica sa invaliditetom ili lica sa smanjenom pokretljivošću.

|PU | | | |11. |Uslovi za pružanje pomoći |419. |Vozari i lučki operateri, u okviru svoje nadležnosti, dužni su da obezbede pomoć licima sa invaliditetom ili licima sa smanjenom pokretljivošću pod uslovom da:

1) je vozar ili lučki operater bilo kojim sredstvom koje je na raspolaganju, uključujući elektronski ili SMS, obavešten da je licu takva pomoć potrebna, najmanje 48 sati unapred ako između putnika i vozara ili lučkog operatera nije dogovoren kraći rok;

2) se lice sa invaliditetom ili lice sa smanjenom pokretljivošću prijavi u luci ili na određenom mestu iz člana 420. stav 4. ovog zakona:

(1) u vreme koje vozar odredi u pisanom obliku, odnosno najviše 60 minuta pre objavljenog vremena ukrcavanja;

(2) ako nije određeno vreme ukrcavanja, najkasnije 60 minuta pre objavljenog vremena polaska ako između putnika i vozara ili lučkog operatera nije dogovoren kraći rok.

Lice sa invaliditetom ili lice sa smanjenom pokretljivošću dužno je da obavesti vozara, u trenutku rezervacije ili kada unapred kupuje putnu kartu, o svojim posebnim potrebama s obzirom na potreban smeštaj, sedište ili usluge ili o potrebi da sa sobom nosi medicinsku opremu, pod uslovom da u to vreme zna za tu potrebu.

Obaveštenje koje se daje u skladu sa stavom 1. tačka 1) i stavom 2. ovog člana, uvek se može dostaviti putničkoj agenciji ili organizatoru putovanja od kojih je kupljena putna karta.

U slučaju kada putna karta dozvoljava višestruka putovanja, dovoljno je jedno obaveštenje pod uslovom da se navede odgovarajuća informacija o rasporedu sledećih putovanja.

Putniku će se izdati potvrda u kojoj se navodi da su potrebe za pružanjem pomoći prijavljene u skladu sa stavom 1. tačka 1) i stavom 2. ovog člana.

U slučaju kada obaveštenje u skladu sa stavom 1. tačka 1) i stavom 2. ovog člana, nije dato, vozari i lučki operateri dužni su da preduzmu razumne mere kako bi obezbedili da se pomoć pruži tako da lice sa invaliditetom ili lice sa smanjenom pokretljivošću može da se ukrca, iskrca i putuje na brodu.

U slučaju kada lice sa invaliditetom ili lice sa smanjenom pokretljivošću prati pas vodič, takav pas se smešta zajedno sa tim licem pod uslovom da su vozar, putnička agencija ili organizator putovanja obavešteni u skladu sa odredbama zakona kojima se uređuje kretanje uz pomoć psa vodiča. |PU | | | |12. |Prijem obaveštenja i određivanje mesta za okupljanje

|420. |Vozari, lučki operateri, putničke agencije i organizatori putovanja dužni su da preduzmu mere koje su potrebne da bi se pojednostavilo podnošenje zahteva za dobijanje i primanje obaveštenja u skladu sa članom 419. stav 1. tačka 1) i članom 419. stav 2. ovog zakona.

Obaveza iz stava 1. ovog člana, odnose se na sva prodajna mesta, uključujući i prodaju putem telefona, odnosno interneta.

Ako putničke agencije ili organizatori putovanja prime obaveštenje iz stava 1. ovog člana, dužni su da u svoje redovno radno vreme to obaveštenje bez odlaganja dostave vozaru ili lučkom operateru.

Vozari i lučki operateri dužni su da odrede mesto u okviru ili izvan lučkih terminala na kojima lica sa invaliditetom ili lica sa smanjenom pokretljivošću mogu da najave svoj dolazak i da zatraže pomoć.

Mesto iz stava 4. ovog člana, mora da bude jasno označeno i na njemu se u pristupačnim oblicima pružaju osnovna obaveštenja o lučkom terminalu i pružanju pomoći. |PU | | | |13. |Standardi kvaliteta |421. |Vozari i lučki operateri koji upravljaju lučkim terminalima ili putničkim prevozom sa ukupno više od 100.000 komercijalnih kretanja putnika u prethodnoj kalendarskoj godini, u okviru svoje nadležnosti, dužni su da, u saradnji sa organizacijama koje zastupaju lica sa invaliditetom i lica sa smanjenom pokretljivošću, uspostave standard kvaliteta za pružanje pomoći licima sa invaliditetom i licima sa smanjenom pokretljivošću, kao i da, ako je to potrebno, obezbede novčana sredstva potrebna za ispunjavanje tih standarda.

Prilikom uspostavljanja standarda kvaliteta lica iz stava 1. ovog člana moraju da uzmu u obzir međunarodno priznate politike i pravila ponašanja o olakšavanju prevoza lica sa invaliditetom i lica sa smanjenom pokretljivošću, posebno preporuke Međunarodne pomorske organizacije (IMO) o konstrukciji i radu putničkih brodova koji odgovaraju potrebama starijih lica i lica sa invaliditetom.

Standarde kvaliteta iz stava 1. ovog člana, vozari i lučki operateri dužni su da učine javno dostupnim, fizički ili na internetu, u pristupačnim oblicima i na jezicima na kojima se daju obaveštenja koja su dostupna većini putnika. |PU | | | |14. |Osposobljavanje i uputstva |422. |U skladu sa Konvencijom o režimu plovidbe Dunavom, Izmenjenom i dopunjenom Konvencijom o plovidbi Rajnom i Međunarodnom konvencijom o standardima za obuku, izdavanje uverenja i vršenje brodske straže pomoraca (STCW Konvencija), vozari i, prema potrebi, lučki operateri dužni su da uspostave postupke za osposobljavanje svog osoblja u odnosu na postupanje sa licima sa invaliditetom, uključujući i dokumentovanje odgovarajućih uputstava, kao i da obezbede da:

1) je njihovo osoblje, uključujući i osoblje zaposleno kod stvarnog vozara, koji neposredno pružaju pomoć licima sa invaliditetom i licima sa smanjenom pokretljivošću, osposobljeno na odgovarajući način;

2) je njihovo osoblje, koje je odgovorno za rezervaciju i prodaju putnih karata ili ukrcavanje i iskrcavanje, uključujući osoblje zaposleno kod drugog stvarnog vozar, osposobljeno ili je primilo odgovarajuća uputstva;

3) osoblje iz tač.1) i 2) ovog člana, održava stečenu osposobljenost, putem pohađanja povremenih kurseva za osposobljavanje kada je to primenjivo. |PU | | | |15. |Naknada štete |423.1-423.4 |Vozari i lučki operateri odgovorni su za pretrpljenu štetu zbog gubitka ili oštećenja opreme potrebne za kretanje ili druge posebne opreme koju koristi lice sa invaliditetom ili lice sa smanjenom pokretljivošću, ako je do nezgode koja je prouzrokovala gubitak došlo zbog radnje ili propusta vozara ili lučkog operatera.

Odgovornost vozara, odnosno lučkog operatera se pretpostavlja u slučaju da je gubitak prouzrokovan plovidbenom nezgodom.

Naknada štete iz stava 1. ovog člana odgovara vrednosti zamenske opreme ili, kada je to primenjivo, troškovima popravke.

Vozari i lučki operateri dužni su da preduzmu sve potrebne mere kako bi se u najkraćem mogućem roku nabavila privremena zamenska oprema. |PU | | | |16. |Obaveštenje u slučaju otkaza puta |407. |Ako prilikom prevoza putnika, odnosno kružnog putovanja dođe do otkaza ili zakašnjenja u polasku, putnike koji polaze sa lučkog terminala ili putnike koji polaze iz luke, odnosno putničkog pristaništa vozar ili, kada je to odgovarajuće, lučki operater dužni su da obaveste u najkraćem mogućem roku, a najkasnije 30 minuta od vremena polaska predviđenog redom plovidbe, o očekivanom vremenu polaska i dolaska na odredište.

Ako zbog otkaza ili kašnjenja putnici propuste povezanu prevoznu uslugu, vozar i, kada je to odgovarajuće, lučki operater, dužni su da preduzmu razumne napore kako bi putnike obavestili o alternativnim vezama.

Vozar ili, kada je to odgovarajuće, lučki operater, dužni su da obezbede da lica sa invaliditetom ili lica sa smanjenom pokretljivošću dobiju potrebna obaveštenja iz st. 1. i 2. ovog člana u prihvatljivim oblicima.

Pod vozarom u smislu čl. 407- 423. ovog zakona podrazumeva se fizičko ili pravno lice, osim organizatora putovanja, putničke agencije ili prodavca putnih karata, koji nudi usluge putničkog prevoza ili kružnog putovanja. |PU | | | |17. |Pomoć u slučaju otkazanog polaska ili zakašnjenja u polasku

|408. |U slučaju kada vozar razumno očekuje da će putnički prevoz ili kružno putovanje biti otkazani ili da će kasniti u početku za više od 90 minuta od vremena predviđenog redom plovidbe, putnicima koji polaze sa lučkih terminala, odnosno putničkog pristaništa obezbeđuje se besplatni obrok ili osvežavajući napici primereno vremenu čekanja, pod uslovom da su oni raspoloživi ili da ih je moguće razumno pribaviti.

U slučaju otkaza ili kašnjenja u polasku kod koga je neophodan smeštaj putnika u trajanju od jednog ili više noćenja, ili kod kojeg je neophodan ostanak duži od onog koji je putnik planirao, kada i ako je to fizički moguće, uz obavezu pribavljanja besplatnih obroka ili osvežavajućih napitaka iz stava 1. ovog člana, putniku koji polazi sa lučkog terminala, odnosno putničkog pristaništa, vozar obezbeđuje besplatan odgovarajući smeštaj na brodu ili na kopnu, kao i prevoz od lučkog terminala, odnosno putničkog pristaništa do smeštajnog objekta i nazad. Za svakog pojedinačnog putnika vozar može da ograniči plaćanje ukupnih troškova smeštaja na kopnu, isključujući troškove prevoza od lučkog terminala, odnosno putničkog pristaništa do smeštajnog objekta i nazad, na iznos od 80 EUR u dinarskoj protivvrednosti po noćenju, za maksimalno tri noćenja.

U slučaju iz st. 1. i 2. ovog člana, vozar je dužan da posebnu pažnju posveti potrebama lica sa invaliditetom i lica sa smanjenom pokretljivošću, kao i lica u njihovoj pratnji. |PU | | | |18. |Preusmeravanje i povraćaj novca u slučaju otkaza polaska ili kašnjenja u polasku |409. |U slučaju kada vozar razumno očekuje da će putnički prevoz ili kružno putovanje biti otkazani ili da će kasniti u polasku za više od 90 minuta, dužan je da putniku obezbedi izbor između:

1) preusmeravanja do konačnog odredišta, prema uslovima prevoza koji su uporedivi sa uslovima iz ugovora o prevozu, u najkraćem mogućem roku i bez dodatnih troškova;

2) povraćaj cene putne karte i, kada je to primenjivo, uslugu najranije mogućeg besplatnog povratnog prevoza do prve tačke polaska kako je navedena u ugovoru o prevozu.

U slučaju kada je putnički prevoz otkazan ili kada polazak iz luke kasni više od 90 minuta, putnici imaju pravo na preusmeravanje ili povraćaj cene putne karte od vozara.

Isplata iz stava 1. tačka 2) i stava 2. ovog člana izvršiće se u roku od sedam dana u gotovini, elektronskom doznakom, platnim nalogom ili čekom, i to u iznosu ukupnih troškova putne karte po ceni po kojoj je ona kupljena, za deo puta koji nije izvršen, odnosno delove puta koji nisu izvršeni, i za izvršen deo, odnosno izvršene delove, kada putovanje više nije poslužilo svrsi u odnosu na prvobitni plan putovanja putnika.

Kada je putnik saglasan, povraćaj ukupnog iznosa može da se isplati u obliku vaučera i/ili drugih usluga i to u vrednosti koja odgovara ceni kupljene putne karte, ako uslovi to omogućavaju, posebno u pogledu roka važenja i u pogledu odredišta. |PU | | | |19. |Naknada cene putne karte u slučaju kašnjenja u dolasku

|410. |Bez gubitka prava na prevoz putnici ima pravo na naknadu od vozara ako dođe do kašnjenja u dolasku na krajnje odredište u skladu sa ugovorom o prevozu.

Minimalan iznos naknade za kašnjenje iznosi 25 % od cene putne karte u slučajevima kada kašnjenje traje najmanje:

1) jedan sat u slučaju kada putovanje prema redu plovidbe traje najduže do četiri sata;

2) dva sata u slučaju kada putovanje prema redu plovidbe traje više od četiri sata, ali ne više od osam sati;

3) tri sata u slučaju kada putovanje prema redu plovidbe traje više od osam sati, ali ne više od 24 sata;

4) šest sati u slučaju kada putovanje prema redu plovidbe traje više od 24 sata.

Ako kašnjenje u dolasku dvostruko premašuje vreme predviđeno u stavu 2. tač.1) do 4). ovog člana, naknada iznosi 50 % od cene putne karte.

Putnici koji imaju putnu karti za više putovanja ili sezonsku putnu kartu i koji tokom perioda njihovog važenja pretrpeli uzastopna kašnjenja u dolasku, mogu da zahtevaju odgovarajuću naknadu u skladu sa uslovima koje je za takve slučajeve predvideo vozar.

Uslovima iz stava 4. ovog zakona, propisuju se kriterijumi za određivanje kašnjenja u dolasku, kao i za određivanje naknade za zakašnjenje.

Naknada se izračunava s obzirom na stvarno plaćenu putnu kartu za prevoz koji je zakasnio.

U slučaju kada se radi o prevozu u okviru povratnog putovanja, naknada za kašnjenje u dolasku bilo na polaznoj ili povratnoj deonici puta izračunava se u odnosu na polovinu cene plaćene za prevoz predviđen tom uslugom putničkog prevoza.

Naknada za zakašnjenje isplaćuje se u roku od mesec dana od dana podnošenja zahteva za naknadu.

Naknada iz stava 8. ovog člana, može da se isplati u obliku vaučera i/ili drugih usluga, pod uslovom da uslovi to omogućavaju, posebno u pogledu roka važenja i u pogledu odredišta.

Na zahtev putnika naknada se isplaćuje u novcu.

Naknada cene putne karte ne umanjuje se za troškove novčanih transakcija kao što su lučke naknada, troškovi telefona ili poštarina.

Vozar ima pravo da utvrdi najmanji iznos ispod koga se naknada ne isplaćuje.

Najmanje iznos ne može da bude manji od šest evra u dinarskoj protivvrednosti. |PU | | | |20. |Izuzeća |411. |Čl. 408-410. ovog zakona ne primenjuju se na putnike sa kartama sa otvorenim datumom za putovanje sve dok vreme polaska nije određeno, osim za putnike koji imaju putnu kartu za više putovanja ili sezonsku putnu kartu.

Čl. 408. i 410. ovog zakona, ne primenjuju se ako je putnik obavešten o otkazu ili kašnjenju pre kupovanja putne karte ili ako je otkaz ili kašnjenje prouzrokovano krivicom putnika.

Član 408. stav 2. ovog zakona ne primenjuje se kada vozar dokaže da su otkaz ili kašnjenje prouzrokovani vremenskim uslovima koji ugrožavaju bezbednu plovidbu broda.

Član 410. ovog zakona ne primenjuje se kada vozar dokaže da su otkaz ili kašnjenje prouzrokovani vremenskim uslovima koji ugrožavaju bezbednu plovidbu brodom ili vanrednim okolnostima koje sprečavaju uredno izvršenje putničkog prevoza, a koje se ne bi mogle izbeći čak ni da su preduzete sve razumne mere.

Odredbe ovog zakona o pravima putnika ne primenjuju se na putnike koji putuju na čamcima za privredne svrhe koji se koriste za prevoz putnika.

|PU | | | |21. |Dodatni odštetni zahtevi |414.9 |Nezavisno od čl. 407-423. ovog zakona, putnik ima pravo da pred sudom pokrene postupak za naknadu štete za koju smatra da je nastala kao posledica otkazivanja ili kašnjenja prevozne usluge. |PU | | | |22. |Pravo na obaveštavanje o putovanju

|412. |Vozari i lučki operateri, u okviru svoje nadležnosti, dužni su da tokom trajanja putovanja putnicima pruže obaveštenja o putovanju, u oblicima koji su dostupni svima i na istim jezicima na kojima su obaveštenja dostupna najvećem broju putnika.

Posebna pažnja će se posvetiti potrebama lica sa invaliditetom i lica sa smanjenom pokretljivošću. |PU | | | |23. |Obaveštenja o pravima putnika |413. |Vozari, lučki operateri i Agencija za upravljanje lukama, u okviru svojih nadležnosti, dužni su da obezbede da su obaveštenja o pravima putnika javno dostupne na brodu, u lukama, odnosno putničkim pristaništima.

Obaveštenja iz stava 1. ovog člana pružaju se, u meri u kojoj je to moguće, u dostupnim oblicima i na jezicima na kojima su obaveštenja dostupna najvećem broju putnika.

Prilikom pružanja obaveštenja iz stava 2. ovog člana, posebna pažnja mora da se posveti potrebama lica sa invaliditetom i lica sa smanjenom pokretljivošću.

Vozari, lučki operateri i Agencija za upravljanje lukama, u okviru svojih nadležnosti, dužni su da na odgovarajući način obaveštavaju putnike na brodu, u lukama, odnosno putničkim pristaništima, o kontakt podacima organizacione jedinice ministarstva nadležne za zaštitu prava putnika u skladu sa odredbama ovog zakona. |PU | | | |24. |Prigovor |414.1-414.2 |Vozari i lučki operateri dužni su da uspostave i učine dostupnim postupak za rešavanje prigovora u vezi sa pravima i obavezama putnika koji su propisani ovim zakonom.

Kada putnik na koga se primenjuju odredbe ovog zakona želi da uputi prigovor vozaru ili lučkom operateru, prigovor podnosi u roku od dva meseca od datuma izvršenja usluge ili od datuma na koji je usluga trebala da bude izvršena. |PU | | | |25. |Podnošenje prigovora |414.

794.1 |Vozari i lučki operateri dužni su da uspostave i učine dostupnim postupak za rešavanje prigovora u vezi sa pravima i obavezama putnika koji su propisani ovim zakonom.

Kada putnik na koga se primenjuju odredbe ovog zakona želi da uputi prigovor vozaru ili lučkom operateru, prigovor podnosi u roku od dva meseca od datuma izvršenja usluge ili od datuma na koji je usluga trebala da bude izvršena.

U roku od mesec dana od dana prijema prigovora vozar ili lučki operater dužni su da obaveste putnika da je njegov prigovor prihvaćen, odbijen ili da se još uvek razmatra.

Konačni odgovor mora da se dostavi putniku u roku od dva meseca od dana prijema prigovora.

Ako je vozar ili lučki operater odbio prigovor putnika, putnik ima pravo da podnese žalbu ministarstvu koje je dužno da u primerenom roku dostavi putniku obrazloženu odluku o njegovom prigovoru.

Odluka ministarstva iz stava 5. ovog člana je konačna.

Ministarstvo svake druge godine objavljuje izveštaj o svojoj aktivnosti u prethodne dve kalendarske godine, a koji sadrži posebno opis delovanja koje je preduzeto u cilju sprovođenja čl. 407-423. ovog zakona, detalje o utvrđenim prekršajima i statističke podatke o prigovorima i primenjenim sankcijama.

Sa drugim telima nadležnim za zaštitu prava putnika država članica Evropske unije, ministarstvo razmenjuje informacije o svom postupanju u odnosu na zaštitu prava putnika, kao i o načelima i praksi odlučivanja.

Nezavisno od čl. 407-423. ovog zakona, putnik ima pravo da pred sudom pokrene postupak za naknadu štete za koju smatra da je nastala kao posledica otkazivanja ili kašnjenja prevozne usluge.

Ministarstvo će obavestiti Evropsku komisiju o organu nadležnom za postupanje po prigovorima putnika u drugom stepenu. |PU | | | |26. |Podnošenje izveštaja |414.7 |Ministarstvo svake druge godine objavljuje izveštaj o svojoj aktivnosti u prethodne dve kalendarske godine, a koji sadrži posebno opis delovanja koje je preduzeto u cilju sprovođenja čl. 407-423. ovog zakona, detalje o utvrđenim prekršajima i statističke podatke o prigovorima i primenjenim sankcijama.

|PU | | | |27. |Razmena informacija sa telima za zaštitu prava putnika |414.8 |Sa drugim telima nadležnim za zaštitu prava putnika država članica Evropske unije, ministarstvo razmenjuje informacije o svom postupanju u odnosu na zaštitu prava putnika, kao i o načelima i praksi odlučivanja. |PU | | | |28. |Sankcije |790.6)-790.11) |Novčanom kaznom od 50.000,00 do 2.000.000,00 dinara kazniće se za prekršaj privredno društvo ili drugo pravno lice:

6) ako ne obavesti putnika o očekivanom vremenu polaska i dolaska na odredište, odnosno o alternativnim vezama u skladu sa 407. st. 1-3. ovog zakona;

7) ako ne obezbedi putniku mogućnost izbora u skladu sa članom 409. ovog zakona;

8) ako ne učini javno dostupnim obaveštenje o pravima putnika u skladu sa članom 413. st. 1-3. ovog zakona;

9) ako odbije da izvrši rezervaciju, ili da izda, odnosno na drugi način da obezbedi putnu kartu, ili da ukrca lice zbog njegovog invaliditeta ili smanjene pokretljivosti (član 415. stav 2);

10) ako ne obezbedi besplatnu pomoć u lukama, uključujući ukrcavanje i iskrcavanje, kao i na brodovima (član 418. stav 1);

11) ako ne uspostavi standard kvaliteta za pružanje pomoći licima sa invaliditetom i licima sa smanjenom pokretljivošću (član 421. stav 1). |PU | | | |29. |Izveštaj EK | | |NP |Odredba propisuje obaveze EK | | |30. |Izmene Uredbe 2006/2004 | | |NP |Odredba je proceduralnog karaktera | | |31. |Stupanje na snagu | | |NP |Odredba je proceduralnog karaktera | | |A.1 |Pravo na povraćaj novca ili preusmeravanje za osobe sa invaliditetom i osobe smanjene pokretljivosti iz člana 8.

| | |DU |Delimična usklađenost je ostvarena zato što je Predlogom zakona dat osnov za bliže propisivanje podzakonskim aktom prava na povraćaj novca ili preusmeravanje za osobe sa invaliditetom i osobe smanjene pokretljivosti. Potpuno usklađivanje će se ostvariti donošenjem podzakonskog akta iz člana 423.9 u roku od dve godine od dana stupanja na snagu ovog zakona | | |A.2 |Pomoć u lukama, uključujući ukrcaj i iskrcaj, iz čl. 10. i 13.

| | |DU |Delimična usklađenost je ostvarena zato što je Predlogom zakona dat osnov za bliže propisivanje podzakonskim aktom pomoći u lukama, uključujući ukrcaj i iskrcaj. Potpuno usklađivanje će se ostvariti donošenjem podzakonskog akta iz člana 423.9 u roku od dve godine od dana stupanja na snagu ovog zakona | | |A.3 |Pomoć na brodu iz čl. 10. i 13.

| | |DU |Delimična usklađenost je ostvarena zato što je Predlogom zakona dat osnov za bliže propisivanje podzakonskim aktom pomoći koja se pruža na brodu. Potpuno usklađivanje će se ostvariti donošenjem podzakonskog akta iz člana 423.9 u roku od dve godine od dana stupanja na snagu ovog zakona | | |A.4 |Osposobljavanje u pogledu invaliditeta, uključujući uputstva, iz člana 14.

| | |DU |Delimična usklađenost je ostvarena zato što je Predlogom zakona dat osnov za bliže propisivanje podzakonskim aktom osposobljavanja u pogledu invaliditeta, uključujući uputstva. Potpuno usklađivanje će se ostvariti donošenjem podzakonskog akta iz člana 423.9 u roku od dve godine od dana stupanja na snagu ovog zakona | | |

Ostavite komentar