Predlog zakona o trgovačkom brodarstvu (sa uredbama, odlukama i direktivama)

1. Naziv propisa Evropske unije : Uredba 392/2009 Evropskog parlamenta i Saveta o odgovornosti vozara koji vrše prevoz putnika morem u slučaju negoda (Sl. gl. br. L 131, 28.5.2009, p. 24–46)Regulation (EC) No 392/2009 of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the liability of carriers of passengers by sea in the event of accidents (OJ L 131, 28.5.2009, p. 24–46) 2. „CELEX” oznaka EU propisa32009R039232009R0392R(01) 3. Organ državne uprave, odnosno drugi ovlašćeni predlagač propisa: 4. Datum izrade tabele: Ovlašćeni predlagač propisa – Vlada Obrađivač – Ministarstvo građevinarstva, sabraćaja i infrastrukture 1. 6.2015. 5. Naziv (nacrta, predloga) propisa čije odredbe su predmet analize usklađenosti sa propisom Evropske unije:Predlog zakona o trgovačkom brodarstvuDraft Merchant Shipping Law 6. Brojčane oznake (šifre) planiranih propisa iz baze NPAA:2012-516 7. Usklađenost odredbi propisa sa odredbama propisa EU:

a) |a1) |b) |b1) |v) |g) |d) | |Odredba propisa EU |Sadržina odredbe |Odredbe propisa R. Srbije |Sadržina odredbe |Usklađenost |Razlozi za delimičnu usklađenost, neusklađenost ili neprenosivost |Napomena o usklađenosti | |1.1 |Predmet uređenja Uredbe

| | |PU | |Potpuna usklađenost ostvarena je Zakonom o potvrđivanju Atinske konvencije o prevozu prutnika i prtljaga morem i Protokola iz 2002. godine o izmenama i dopunama Atinske konvencije o prevozu putnika i prtljaga morem i Protokola iz 2002. godine o izmenama i dopunama (”Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori”, broj 13/10) | |1.2.-1.3. |Predmet uređenja Uredbe

|452.5 |Odredbe čl. 424-451. ovog zakona ovog zakona primenjuju se na sve klase putničkih brodova koje su utvrđene posebnim propisom ako je brod upisan u jedan od domaćih upisnika pomorskih brodova i vije zastavu Republike Srbije, odnosno ako je ugovor o prevozu zaključen u Republici Srbiji. |PU | | | |2. 1.a)

2.1.b) |Područje primene

|452.5 |Odredbe čl. 424-451. ovog zakona ovog zakona primenjuju se na sve klase putničkih brodova koje su utvrđene posebnim propisom ako je brod upisan u jedan od domaćih upisnika pomorskih brodova i vije zastavu Republike Srbije, odnosno ako je ugovor o prevozu zaključen u Republici Srbiji. |PU | | | |2.1c)-2.2. |Područje primene

| | |NP | |Stav 1. tačka c) Uredbe i stav 2. su ne prenosivi imajući u vidu da je Srbija land-locked država | |3. |Primena Atinske konvencije i IMO Smernica | | |PU | |Potpuna usklađenost ostvarena je Zakonom o potvrđivanju Atinske konvencije o prevozu prutnika i prtljaga morem i Protokola iz 2002. godine o izmenama i dopunama Atinske konvencije o prevozu putnika i prtljaga morem i Protokola iz 2002. godine o izmenama i dopunama (”Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori”, broj 13/10) | |4. |Naknada štete za posebnu opremu |423. 1.- 423. 4. |Vozari i lučki operateri odgovorni su za pretrpljenu štetu zbog gubitka ili oštećenja opreme potrebne za kretanje ili druge posebne opreme koju koristi lice sa invaliditetom ili lice sa smanjenom pokretljivošću, ako je do nezgode koja je prouzrokovala gubitak došlo zbog radnje ili propusta vozara ili lučkog operatera.

Odgovornost vozara, odnosno lučkog operatera se pretpostavlja u slučaju da je gubitak prouzrokovan plovidbenom nezgodom.

Naknada štete iz stava 1. ovog člana odgovara vrednosti zamenske opreme ili, kada je to primenjivo, troškovima popravke.

Vozari i lučki operateri dužni su da preduzmu sve potrebne mere kako bi se u najkraćem mogućem roku nabavila privremena zamenska oprema. |PU | | | |5. |Odnos prema opštem ograničenju odgovornosti |452.4.

437. 5.- 437. 8.

|Odredbe čl. 424-451. ovog zakona ovog zakona ne utiču na prava i obaveze vozara ili stvarnog vozara i lica koja rade za njih u skladu sa čl. 167-184. ovog zakona. 

U skladu sa članom 433. ovog zakona o ugovaranju osiguranja ili drugog finansijskog jemstva za slučaj smrti ili telesne povrede putnika koji su nastali kao posledica rizika određenih u tački 2.2.2. Smernica IMO-a za sprovođenje Atinske konvencije, odgovornost vozara neće preći niži iznos od:

1) 250 000 obračunskih jedinica po putniku i svakom pojedinačnom događaju; ili

2) 340 miliona obračunskih jedinica po brodu i svakom pojedinačnom događaju.

Osiguravač ili drugo lice koje pruža finansijsko jemstvo iz člana 433. ovog zakona, imaju pravo na ograničenje odgovornosti za slučaj smrti ili telesne povrede putnika koji su nastali kao posledica rizika određenih u tački 2.2.2. Smernica IMO-a za sprovođenje Atinske konvencije, do najvišeg iznosa osiguranja ili drugog finansijskog jemstva koje je vozar dužan da ugovori u skladu sa stavom 6. ovog člana.

Na obavezno osiguranje iz člana 433. ovog zakona primenjuju se Smernice IMO-a za sprovođenje Atinske konvencije, uključujući klauzulu iz tač. 2.1. i 2.2. Smernica IMO-a za sprovođenje Atinske konvencije.

Osiguravač ili drugo lice koje pruža finansijsko jemstvo iz člana 433. ovog zakona, oslobođen je od odgovornosti za koju nije preuzeo obavezu. |PU | | | |6. |Predujam |426. |Ako je smrt ili telesna povreda putnika nastala kao posledica plovidbene nezgode, vozar koji je stvarno obavljao prevoz u celosti ili deo prevoza kada se dogodila plovidbena nezgoda, u roku od 15 dana od dana utvrđivanja lica koje ima pravo na naknadu štete uplaćuje predujam u iznosu koji je dovoljan da pokrije trenutne finansijske potrebe srazmerne pretrpljenoj šteti.

U slučaju smrti, iznos iz stava 1. ovog člana ne može da bude manji od 21.000 evra u dinarskoj protivvrednosti.

Predujam ne predstavlja priznavanje odgovornosti i može da se izvrši prebijanje sa bilo kojim drugim iznosom koji je naknadno plaćen na osnovu ovog zakona.

Predujam je nepovratan osim ako je isplaćen licu koje nije imalo pravo na naknadu štete ili u slučaju kada se vozar oslobodi odgovornosti u skladu sa odredbama ovog zakona. |PU | | | |7. |Informisanje putnika |452.1-

452.3.

|Vozar ili stvarno vozar dužan je da putnicima pruži informacije o njihovim pravima u skladu sa čl. 395-451. ovog zakona.

Informacije iz stava 1. ovog člana pružaju se na svim prodajnim mestima vozara, uključujući telefonsku prodaju i prodaju putem interneta, a najkasnije do isplovljenja broda.

U meri u kojoj je vozar informisao putnika o njegovim pravima u skladu sa čl. 395-451. ovog zakona, stvarni vozar nema obavezu pružanja tih informacija.

|PU | | | |8. |Izveštavanje | | |NP |Obaveze EK. | | |9. |Izmene Uredbe | | |NP |Odredba je proceduralne prirode | | |10. |Postzupak Odbora | | |NP |Obaveze EK | | |11. |Prelazne odredbe |452.5 |Odredbe čl. 424-451. ovog zakona ovog zakona primenjuju se na sve klase putničkih brodova koje su utvrđene posebnim propisom ako je brod upisan u jedan od domaćih upisnika pomorskih brodova i vije zastavu Republike Srbije, odnosno ako je ugovor o prevozu zaključen u Republici Srbiji. |PU | |Predlogom zakona nisu predviđeni prelazni rokovi | |12. |Stupanje na snagu | | |NP |Odredba je proceduralne prirode | | |A.1 |Tekst Atinske konvencije i Protokola iz 2002. godine | | |PU | |Potpuna usklađenost ostvarena je Zakonom o potvrđivanju Atinske konvencije o prevozu prutnika i prtljaga morem i Protokola iz 2002. godine o izmenama i dopunama Atinske konvencije o prevozu putnika i prtljaga morem i Protokola iz 2002. godine o izmenama i dopunama (”Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori”, broj 13/10) | |A.2 |Smernice IMO-a |437.3-437.9

434. |Izuzetno, u slučaju nastanka odgovornosti u skladu sa članom 425. st. 1-3. ovog zakona, za smrt ili telesnu povredu putnika koji su nastali kao posledica rizika određenih u tački 2.2.2. Smernica IMO za sprovođenje Atinske konvencije o prevozu putnika i prtljaga morem, sa Protokolom iz 2002. godine o izmenama i dopunama Atinske konvencije o prevozu putnika i prtljaga morem (u daljem tekstu: Smernica IMO-a za sprovođenje Atinske konvencije), odgovornost vozara neće preći niži iznos od:

1) 250 000 obračunskih jedinica po putniku i svakom pojedinačnom događaju; ili

2) 340 miliona obračunskih jedinica po brodu i svakom pojedinačnom događaju.

Na odgovornost iz stava 3. ovog člana, primenjuju se tač. 2.1.1. i 2.2.2. Smernica IMO za sprovođenje Atinske konvencije.

Odredba stava 3. ovog člana primenjuje se i na odgovornost stvarnog vozara, kao i lica koja rade za vozara ili stvarnog vozara, kao i ograničenje ukupnog iznosa koji može da se naplati u skladu sa članom 445. ovog zakona.

U skladu sa članom 433. ovog zakona o ugovaranju osiguranja ili drugog finansijskog jemstva za slučaj smrti ili telesne povrede putnika koji su nastali kao posledica rizika određenih u tački 2.2.2. Smernica IMO-a za sprovođenje Atinske konvencije, odgovornost vozara neće preći niži iznos od:

1) 250 000 obračunskih jedinica po putniku i svakom pojedinačnom događaju; ili

2) 340 miliona obračunskih jedinica po brodu i svakom pojedinačnom događaju.

Osiguravač ili drugo lice koje pruža finansijsko jemstvo iz člana 433. ovog zakona, imaju pravo na ograničenje odgovornosti za slučaj smrti ili telesne povrede putnika koji su nastali kao posledica rizika određenih u tački 2.2.2. Smernica IMO-a za sprovođenje Atinske konvencije, do najvišeg iznosa osiguranja ili drugog finansijskog jemstva koje je vozar dužan da ugovori u skladu sa stavom 6. ovog člana.

Na obavezno osiguranje iz člana 433. ovog zakona primenjuju se Smernice IMO-a za sprovođenje Atinske konvencije, uključujući klauzulu iz tač. 2.1. i 2.2. Smernica IMO-a za sprovođenje Atinske konvencije.

Osiguravač ili drugo lice koje pruža finansijsko jemstvo iz člana 433. ovog zakona, oslobođen je od odgovornosti za koju nije preuzeo obavezu.

Svedočanstvo o osiguranju se izdaje na srpskom i engleskom jeziku.

Svedočanstvo iz stava 1. ovog člana mora da se nalazi na brodu, a fotokopija se dostavlja ministarstvu.

Osiguranje ili drugo finansijsko jemstvo ne ispunjava zahteve člana 433. ovog zakona, ako prestaje da važi pre isteka roka od tri meseca od dana kada je ministarstvu dato obaveštenje o njegovom prestanku, zbog razloga koji nije protek roka važenja osiguranja ili jemstva navedenog u svedočanstvu, osim ako svedočanstvo nije vraćeno ministarstvu ili ako nije izdato novo svedočanstvo u navedenom roku.

Odredba stava 3. ovog člana se na isti način primenjuju u pogledu svake izmene čija je posledica da osiguranje ili drugo finansijsko jemstvo više ne ispunjava zahteve ovog člana.

Ministar propisuje obrazac svedočanstvo kojim se potvrđuje da su osiguranje ili drugo finansijsko jemstvo na snazi u odnosu na pomorski brod radi pokrića odgovornosti na osnovu odredaba ovog zakona za štetu zbog smrti ili telesne povrede putnika. |DU

|Potpuna usklađenost će se ostvariti donošenjem podzakonskog akta iz člana 434.5. Rok za donošenje podzakonskog akta je dve godine od stupanja na snagu zakona. | | |

Ostavite komentar