Predlog zakona o trgovačkom brodarstvu (sa uredbama, odlukama i direktivama)

1. Naziv propisa Evropske unije : Uredba Saveta 4055/86 o primeni principa slobode pružanja usluga u pomorskom transportu između država članica, kao i između država članica i trećih država (Sl. gl. br. L 378, 31.12.1986, p. 1–3 )Council Regulation (EEC) No 4055/86 of 22 December 1986 applying the principle of freedom to provide services to maritime transport between Member States and between Member States and third countries (OJ L 378, 31.12.1986, p. 1–3)  2. „CELEX” oznaka EU propisa31986R4055R(01) 31986R4055R(02) 31986R4055R(03) 31990R3573 21994A0103(63) 3. Organ državne uprave, odnosno drugi ovlašćeni predlagač propisa: 4. Datum izrade tabele: Ovlašćeni predlagač propisa – Vlada Obrađivač – Ministarstvo građevinarstva, sabraćaja i infrastrukture 1.6.2015. 5. Naziv (nacrta, predloga) propisa čije odredbe su predmet analize usklađenosti sa propisom Evropske unije:Predlog zakona o trgovačkom brodarstvuDraft Merchant Shipping Law 6. Brojčane oznake (šifre) planiranih propisa iz baze NPAA: 2012-516 7. Usklađenost odredbi propisa sa odredbama propisa EU:

a) |a1) |b) |b1) |v) |g) |d) | |Odredba propisa EU |Sadržina odredbe |Odredbe propisa R. Srbije |Sadržina odredbe |Usklađenost |Razlozi za delimičnu usklađenost, neusklađenost ili neprenosivost |Napomena o usklađenosti | |1. |Domen primene, značenje pojma i primena slobode pružanja usluga |28.1-28.3 |Sloboda pružanja usluga pomorskog prevoza između država članica EU, kao i između država članica EU i trećih država, primenjuje se u pogledu državljana država članica EU koji imaju poslovni nastan u državi članici EU koja nije država članica lica kojoj su usluge namenjene.

Stav 1. ovog člana primenjuju se i na državljane država članica EU koji imaju poslovni nastan izvan EU, kao i na pomorske brodarske kompanije sa sedištem izvan EU, a koje kontrolišu državljani država članica EU, ako su njihovi brodovi upisani u upisnik brodova u toj državi članici EU u skladu sa njenim zakonodavstvom.

Pod uslugama pomorskog prevoza između država članica EU, kao i između država članica EU i trećih država iz stava 1. ovog člana, podrazumevaju se sledeće usluge, ako se pružaju uz naknadu:

1) usluge pomorskog prevoza unutar EU: prevoz putnika ili robe morem između bilo koje luke neke države članice EU i bilo koje luke ili obalne instalacije druge države članice EU:

2) usluge pomorskog prevoza sa trećim zemljama: prevoz putnika ili robe morem između luka neke države članice EU i luka ili obalnih instalacija treće zemlje.

|PU

| | | |2. |Prelazni rokovi za primenu unilateralnih ograničenja | | |NP |Predlogom zakona nisu predviđeni prelazni rokovi, s obzirom da Srbija ne primenjuje unilateralna ograničenja |      | |3. |Prelazni rokovi za bilateralne sporazume o podeli tereta | | |NP |Predlogom zakona nisu predviđeni prelazni rokovi, s obzirom da Srbija nema zaključenih bilateralnih sporazuma o podeli tereta | | |4. |Prelazni rokovi sporazuma o podeli tereta | | |NP |Predlogom zakona nisu predviđeni prelazni rokovi s obzirom da Srbija nema zaključenih sporazuma o podeli tereta | | |5. |Preduzimanje mera u slučajevima kada treća zemlja želi nametnuti rešenja vezana za raspodelu tereta nekoj državi članici u prevozu tečnog ili suvog rasutog tereta |28.4

28.5 |U međunarodnom pomorskom prevozu nije dozvoljeno zaključivanje sporazuma o podeli robe, osim kada domaći linijski vozari nemaju stvarnu mogućnost da pružaju usluge prevoza prema i iz luka, odnosno pristaništa treće države.

Ako treća država preduzima radnje i mere u cilju uspostavljanja rešenja o podeli robe u prevozu tečne ili suve rasute robe iz stava 1. ovog člana, ministarstvo može u skladu sa odredbama ovog člana, da primeni mere utvrđene propisom iz stava 7. ovog člana. |PU | | | |6.1 |Postupak u slučajevima kada treća zemlja želi nametnuti rešenja vezana za raspodelu tereta |28.6

|Ako domaći pomorski vozar nema stvarnu mogućnost, ili postoji opasnost od nastupanja situacije u kojoj neće imati stvarnu mogućnost da slobodno pruža usluge prevoza između država članica EU i trećih država, o tome obaveštava ministarstvo koje o tome dostavlja obaveštenje Evropskoj komisiji. |PU | | | |6.2 |Mere Saveta | | |NP |Stavom se uređuje postupanje Saveta | | |6.3-6.5 |Postupak u slučajevima kada treća zemlja želi nametnuti rešenja vezana za raspodelu tereta |28.8

28.9

28.10 |Ako Savet u roku od šest meseci od dana dostavljanja obaveštenja Evropske komisije iz stava 2. ovog člana, ne donese odluku o potrebnim merama zaštite, odnosno ako u roku od dva meseca ne donese odluku o preduzimanju mera usklađenog delovanja iz stava 3. ovog člana, ministarstvo može da preduzme odgovarajuće mere i o tome obaveštava Evropsku komisiju.

Mere iz stava 4. ovog člana moraju da imaju za cilj obezbeđenje pravičnog, slobodnog i nediskriminirajućeg pristupa raspodeli robe pomorskim kompanijama registrovanim u Republici Srbiji

Tokom preduzimanja mera iz stava 4. ovog člana, ministarstvo će, na svaka tri meseca ili po potrebi ranije, održavati konsultacije sa Evropskom komisijom u cilju utvrđivanja rezultata primene ovih mera i o njima obaveštavati države članice EU.

|NP |Stavom se uređuje postupanje Saveta | | |7. |Proširenje primene odlukom Saveta | | |NP |Stavom se uređuje postupanje Saveta | | |8. |Lice koje pruža usluge pomorskoga prevoza može u tu svrhu privremeno obavljati svoju delatnost u državi članici u kojoj pruža uslugu, pod istim uslovima koje ta država članica primenjuje na svoje državljane | | |NU |Biće uređeno drugim propisima kojima će se urediti sloboda kretanja radnika | | |9. |Sve do ukidanja ograničenja na slobodu pružanja usluga, svaka država članica može primeniti ta ograničenja bez razlike na temelju nacionalnosti ili boravišta osobe koja pruža usluge | | |NU |Urebom je propisano diskreciono pravo države članice da se uvedena ograničenja u slobodi pružanja pomorskih usluga mogu primeniti bez razlike na temelju nacionalnosti ili boravišta lica koje pruža usluge. Predlogom zakona nije predviđena ovakva mogućnost. | | |10. |Savetovanje sa EK pre donošenja propisa | | |NP |Odredba je proceduralne prirode. | | |11. |Ovlašćenje Saveta da preispita raniju uredbu | | |NP |Odredba je proceduralne prirode. | | |12. |Stupanje na snagu Uredbe | | |NP |Odredba je proceduralne prirode. | | |

Ostavite komentar