Predlog zakona o trgovačkom brodarstvu (sa uredbama, odlukama i direktivama)

1. Naziv propisa Evropske unije : Council Regulation (EEC) No 4057/86 of 22 December 1986 on unfair pricing practices in maritime transport (SL L 117, 5.5.1988.)Uredba Saveta 4057/86 o praksi određivanja nepravednih cena u pomorskom transportu (Sl. gl. br L 117, 5.5.1988.) 2. „CELEX” oznaka EU propisa31986R405731986R4057R(01) 31986R4057R(02) 31986R4057R(03) 21994A0103(63) 3. Organ državne uprave, odnosno drugi ovlašćeni predlagač propisa: 4. Datum izrade tabele: Ovlašćeni predlagač propisa – Vlada Obrađivač – Ministarstvo građevinarstva, sabraćaja i infrastrukture 1.6.2015. 5. Naziv (nacrta, predloga) propisa čije odredbe su predmet analize usklađenosti sa propisom Evropske unije:Predlog zakona o trgovačkom brodarstvuDraft Merchant Shipping Law 6. Brojčane oznake (šifre) planiranih propisa iz baze NPAA: 2012-516 7. Usklađenost odredbi propisa sa odredbama propisa EU:

a) |a1) |b) |b1) |v) |g) |d) | |Odredba propisa EU |Sadržina odredbe |Odredbe propisa R. Srbije |Sadržina odredbe |Usklađenost |Razlozi za delimičnu usklađenost, neusklađenost ili neprenosivost |Napomena o usklađenosti | |1. |Domen primene |29. |Ako domaće fizičko ili pravno lice koje vrši međunarodni linijski prevoz robe morem smatra da je oštećeno ili ugroženo nepravednom praksom određivanja cena može da podnese prigovor ministarstvu ili neposredno Evropskoj komisiji.

Uz prigovor lice iz stava 1. ovog člana dužno je da dostavi dokaze o postojanju nepravedne prakse određivanja cena i nastale štete, i to:

1) da su vozarine koje nude vlasnici brodova trećih država na određenoj liniji značajno niže od uobičajene vozarine ponuđene od strane EU vlasnika brodova, uzimajući u obzir nivo ponuđene usluge od strane svih zainteresiranih kompanija;

2) o uticaju položaja vozara koji uživa netržišne prednosti iz stava 1. tačka 1) ovog člana na EU vlasnike brodova, koji se iskazuje kroz trendove u određenim ekonomskim pokazateljima kao što su:

(1) broj uplovljavanja/isplovljavanja;

(2) iskorišćavanje kapaciteta;

(3) ugovaranje robe;

(4) tržišni udeo;

(5) vozarine u smislu snižavanja vozarina ili sprečavanja rasta vozarina što bi inače bio slučaj;

(6) zarade;

(7) povraćaj uloženih sredstava;

(8) ulaganja;

(9) zapošljavanje.

U slučaju postojanja opasnosti od štete, ministarstvo može da ispita da li u određenom vremenskom periodu takva opasnost može da prouzrokuje stvarnu štetu.

U slučaju iz stava 3. ovog člana, ministarstvo može da uzme u obzir:

1) povećanje tonaže raspoređene na brodskoj liniji na kojoj postoji konkurencija EU vlasnicima brodova;

2) raspoloživi kapacitet ili kapacitet koji će u kraćem roku biti na raspolaganju u trećoj državi i obim u kome će se tonaža koja je obuhvaćena tim kapacitetom koristiti na brodskoj liniji iz tačke 1) ovog člana.

Ako je nakon ispitivanja očigledno da prigovor ne pruža dokaze o opravdanosti pokretanja istrage, ministarstvo je dužno da o tome obavesti podnosioca prigovora.

Lice iz stava 1. ovog člana u svakom trenutku može da povuče prigovor i u tom slučaju se postupak prekida.

Ako je lice iz stava 1. ovog člana prigovor dostavilo ministarstvu, ministarstvo će ga dostaviti Evropskoj komisiji koja sporovodi odgovarajući postupak ispitivanja postojanja nepravedne prakse određivanja cena u pomorskom transportu. |PU | | | |2. |Primena kompenzacione naknade | | |NP |Član Uredbe popisuje pravo EU da uvede kompenzacionu naknadu |      | |3. |definicije |3.7)

3.14)

3.107) |7) vlasnik broda treće države je pomorska brodarska kompanija za linijski prevoz robe koja nema sedište u jednoj od država članica Evropske unije;

14) EU vlasnik broda je pomorska brodarska kompanije za prevoz robe osnovana u državi članici EU, u skladu sa Lisabonskim ugovorom o funkcionisanju Evropske unije, kao i državljani država članica EU sa poslovnim nastanom izvan EU ili pomorske brodarske kompanije za prevoz robe osnovane sa poslovnim nastanom izvan EU i pod kontrolom državljana država članica EU, ako su njihovi brodovi upisani u upisnik pomorskih brodova u državi članici EU u skladu sa njenim zakonodavstvom;

107) uobičajni vozarinski stav je vozarinski stav koji se određuje vodeći računa o uporednom vozarinskom stavu koji se stvarno naplaćuje u uobičajenom pomorskom prevozu za slične usluge na istoj ili uporedivoj liniji od strane reprezentativnih pomorskih brodarskih kompanija koje ne uživaju povlastice koje pruža nepravedna praksa određivanja cena ili drugačije dobijenom vozarinskom stavu koji se određuje na osnovu troškova uporedivih kompanija koje ne uživaju povlastice koje pruža nepravedna praksa određivanja cena uvećanih za razumnu maržu profita. Ovaj trošak se obračunava na osnovu svih fiksnih i varijabilnih troškova koji su nastali u uobičajnom toku poslovanja pomorskih brodarskih kompanija, uvećan za razuman iznos režijskih troškova; |DU |Potpuna usklađenost će se ostvariti donošenjem podzakonskog akta po ovlašćenju iz Zakona o zaštiti konkurencije za čije je donošenje nadležna Komisija za zaštitu konkurencije | | |4. |Ispitivanje štete |29.2

29.3

29.4 |Uz prigovor lice iz stava 1. ovog člana dužno je da dostavi dokaze o postojanju nepravedne prakse određivanja cena i nastale štete, i to:

1) da su vozarine koje nude vlasnici brodova trećih država na određenoj liniji značajno niže od uobičajene vozarine ponuđene od strane EU vlasnika brodova, uzimajući u obzir nivo ponuđene usluge od strane svih zainteresiranih kompanija;

2) o uticaju položaja vozara koji uživa netržišne prednosti iz stava 1. tačka 1) ovog člana na EU vlasnike brodova, koji se iskazuje kroz trendove u određenim ekonomskim pokazateljima kao što su:

(1) broj uplovljavanja/isplovljavanja;

(2) iskorišćavanje kapaciteta;

(3) ugovaranje robe;

(4) tržišni udeo;

(5) vozarine u smislu snižavanja vozarina ili sprečavanja rasta vozarina što bi inače bio slučaj;

(6) zarade;

(7) povraćaj uloženih sredstava;

(8) ulaganja;

(9) zapošljavanje.

U slučaju postojanja opasnosti od štete, ministarstvo može da ispita da li u određenom vremenskom periodu takva opasnost može da prouzrokuje stvarnu štetu.

U slučaju iz stava 3. ovog člana, ministarstvo može da uzme u obzir:

1) povećanje tonaže raspoređene na brodskoj liniji na kojoj postoji konkurencija EU vlasnicima brodova;

2) raspoloživi kapacitet ili kapacitet koji će u kraćem roku biti na raspolaganju u trećoj državi i obim u kome će se tonaža koja je obuhvaćena tim kapacitetom koristiti na brodskoj liniji iz tačke 1) ovog člana.

|PU | | | |5. |Podnošenje prigovora |29.1

29.2

29.5

29.6

29.7 |Ako domaće fizičko ili pravno lice koje vrši međunarodni linijski prevoz robe morem smatra da je oštećeno ili ugroženo nepravednom praksom određivanja cena može da podnese prigovor ministarstvu ili neposredno Evropskoj komisiji.

Uz prigovor lice iz stava 1. ovog člana dužno je da dostavi dokaze o postojanju nepravedne prakse određivanja cena i nastale štete, i to:

1) da su vozarine koje nude vlasnici brodova trećih država na određenoj liniji značajno niže od uobičajene vozarine ponuđene od strane EU vlasnika brodova, uzimajući u obzir nivo ponuđene usluge od strane svih zainteresiranih kompanija;

2) o uticaju položaja vozara koji uživa netržišne prednosti iz stava 1. tačka 1) ovog člana na EU vlasnike brodova, koji se iskazuje kroz trendove u određenim ekonomskim pokazateljima kao što su:

(1) broj uplovljavanja/isplovljavanja;

(2) iskorišćavanje kapaciteta;

(3) ugovaranje robe;

(4) tržišni udeo;

(5) vozarine u smislu snižavanja vozarina ili sprečavanja rasta vozarina što bi inače bio slučaj;

(6) zarade;

(7) povraćaj uloženih sredstava;

(8) ulaganja;

(9) zapošljavanje.

Ako je nakon ispitivanja očigledno da prigovor ne pruža dokaze o opravdanosti pokretanja istrage, ministarstvo je dužno da o tome obavesti podnosioca prigovora.

Lice iz stava 1. ovog člana u svakom trenutku može da povuče prigovor i u tom slučaju se postupak prekida.

Ako je lice iz stava 1. ovog člana prigovor dostavilo ministarstvu, ministarstvo će ga dostaviti Evropskoj komisiji koja sporovodi odgovarajući postupak ispitivanja postojanja nepravedne prakse određivanja cena u pomorskom tarnsportu.

|PU | | | |6. |Savetovanje | | |NP |Stavom se uređuje postupanje Savetodavnog odbora | | |7. |Pokretanje i vođenje ispitivanja | | |NP |Stavom se uređuje postupanje EK | | |8. |Poverljive informacije | | |NU |Predmet uređenja Zakona o zaštiti podataka o ličnosti | | |9. |Okončanje postupka ako su zaštitine mere nepotrebne | | |NP |Stavom se uređuje postupanje EK | | |10. |Obaveze EK | | |NP |Stavom se uređuje postupanje EK | | |11. |Konpenzacijske naknade | | |NP |Stavom se uređuje postupanje Saveta | | |12. |Postupanje Saveta | | |NP |Stavom se uređuje postupanje Saveta | | |13. |Uređivanje kompenzacijskih naknada | | |NP |Stavom se uređuje postupanje Saveta, EK i država članica u odnosu na uvođenje kompenzacijskih naknada donošenjem uredbe, kao i način naplate istih od strane država članica | | |14. |Postupak nadzor i izmena | | |NP |Stavom se uređuje postupanje EK u odnosu na vršenje nadzora nad uvedenim kompenzacijskim naknadama | | |15. |Prestanak primene naknada | | |NP |Stavom se uređuje postupanje EK u odnosu na postupak koji se primenjuje nakon isteka roka na koji su uvedene kompenzacijske naknade | | |16. |Povraćaj sredstava od naknada | | |NP |Stavom se uređuje postupanje EK u slučaju podnošenja zahteva za povraćaj sredstava | | |17. |Završne odredbe | | |NP |Odredba je proceduralne prirode. | | |18. |Stupanje na snagu | | |NP |Odredba je proceduralne prirode. | | |

Ostavite komentar