Uredba o cenama usluga koje plaćaju korisnici usluga i posebnih naknada za obavljanje poslova koje vrši Agencija za bezbednost saobraćaja

Na osnovu člana 10. stav 2. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima („Službeni glasnik RS”, br. 41/09 i 53/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

UREDBU

O CENAMA USLUGA KOJE PLAĆAJU KORISNICI USLUGA I POSEBNIH NAKNADA ZA OBAVLjANjE POSLOVA KOJE VRŠI AGENCIJA ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA

Predmet Uredbe

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuju se cene usluga koje plaćaju korisnici usluga i posebnih naknada za obavljanje poslova koje vrši Agencija za bezbednost saobraćaja (u daljem tekstu: Agencija).

Cene usluga u postupku homologacije tipa proizvoda

Član 2.

Cene usluga koje plaćaju korisnici usluga koje se pružaju u postupku ocene usaglašenosti sa jednoobraznim tehničkim uslovima u skladu sa propisima o homologaciji iznose:

UN/ECEPrav./Ser. am. Skraćeni naziv UN/ECE Pravilnika Cena usluge u dinarima Postupak homologacije Postupak proširenja homologacije Postupak administ.proširenja homologacije 4/00 Svetla registarske tablice 25.000,00 16.000,00 12.500,00 5/02 Zaptivni farovi (SB) stakleno sočivo 30.000,00 20.000,00 7/02 Poziciona, stop i gabaritna svetla 25.000,00 16.000,00 12.500,00 8/05 Farovi sa sijalicama Hl, N2… stakleno sočivo 30.000,00 20.000,00 10/03 Elektromagnetna kompatibilnost vozila 60.000,00 40.000,00 13/11 Kočenje vozila 120.000,00 80.000,00 60.000,00 14/06 Priključci sigurnosnih pojaseva 30.000,00 20.000,00 15.000,00 18/03 Zaštita od neovlašćene upotrebe vozila 30.000,00 20.000,00 15.000,00 19/03 Prednja svetla za maglu stakleno sočivo 30.000,00 20.000,00 23/00 Svetla za vožnju unazad 25.000,00 16.000,00 12.500,00 24/03 Dimnost motora i vozila deo I ili III 60.000,00 40.000,00 26/03 Isturenje spoljašnjih delova vozila 30.000,00 20.000,00 15.000,00 28/00 Zvučni signalni uređaji 30.000,00 20.000,00 15.000,00 30/02 Pneumatici 30.000,00 20.000,00 15.000,00 35/00 Raspored nožnih komandi 30.000,00 20.000,00 15.000,00 38/00 Zadnja svetla za maglu 25.000,00 16.000,00 12.500,00 39/00 Brzinomeri 30.000,00 20.000,00 15.000,00 41/03 Buka motocikala 30.000,00 20.000,00 15.000,00 43/00 Sigurnosna stakla 36.000,00 24.000,00 18.000,00 48/05 Ugradnja svetlosne opreme 30.000,00 20.000,00 15.000,00 49/05 Aerozagađenje (deo II) vozila 30.000,00 20.000,00 15.000,00 50/00 Sva svetla osim farova (mopedi i motocikli) 25.000,00 16.000,00 12.500,00 51/02 Buka vozila sa više od tri točka t. 6.2 30.000,00 20.000,00 54/00 Pneumatici – privredna vozila 30.000,00 20.000,00 15.000,00 55/01 Vučni uređaji – ugradnja 30.000,00 20.000,00 15.000,00 56/01 Farovi za mopede 25.000,00 16.000,00 12.500,00 57/02 Farovi za motocikle stakleno sočivo 30.000,00 20.000,00 59/00 Zamenljivi izduvni sistemi t. 6.3 40.000,00 27.000,00 65/00 Specijalna svetla za upozorenje 25.000,00 16.000,00 12.500,00 68/00 Merenje maksimalne brzine 30.000,00 20.000,00 15.000,00 73/00 Bočna zaštita 30.000,00 20.000,00 15.000,00 75/00 Pneumatici – L kategorija 30.000,00 20.000,00 15.000,00 78/03 Kočenje – L kategorija 45.000,00 30.000,00 23.000,00 84/00 Potrošnja goriva vozila 30.000,00 20.000,00 15.000,00 85/00 Merenje neto snage motora 45.000,00 30.000,00 23.000,00 110/00 Vozila na KPG (deo II) 30.000,00 20.000,00 15.000,00 112/00 Farovi sa sijalicama Postupka kontrole saobraznosti i kontrole saobraznosti za proizvode za koje je izdato odgovarajuće Saopštenje o kontroli saobraznosti Postupka proširenja kontrole saobraznosti Mopedi (L1kategorija) 10.000,00 5.000,00 Motocikli i tricikli (L2/L3/L4/L5 kategorija) 13.000,00 6.500,00 Putnička / Laka teretna vozila (M1/N1 kategorija) 26.000,00 13.000,00 Autobusi / Teška teretna vozila (M2,3/ N2,3 kategorija) 32.000,00 16.000,00 Prikolice i poluprikolice (O kategorija) 22.000,00 11.000,00 Traktori (T kategorija) 22.000,00 11.000,00 Oprema i delovi 7.000,00 3.500,00

Naknade iz stava 1. ovog člana umanjuju se u sledećim slučajevima:

vozila iste kategorije, istog proizvođača, izvedena iz osnovnog tipa, bitno različitog oblika karoserije: za svaki izvedeni oblik karoserije 25% od cene navedene u tabeli vozilo istog proizvođača (oblik karoserije koji se bitno ne razlikuju međusobom), različite kategorije izvedene iz osnovnog tipa (M1/N1): za izvedenu novu kategoriju 50% od cene navedene u tabeli proširenje Kontrole saobraznosti: za ažuriranje dokumentacije, bez potrebe za ponovnom kontrolom vozila (administrativno proširenje) 15% od cene navedenu u tabeli iz razloga uvođenja nove varijante vozila iste kategorije (novi motor, bitno različiti oblik karoserije i sl.) 25% od cene navedene u tabeli iz razloga uvođenja nove varijante vozila (oblik karoserije koje se bitno ne razlikuju međusobom), različite kategorije izvedene iz osnovnog tipa (M1/N1) 50% od cene navedene u tabeli iz razloga kontrole saobraznosti vozila, za izdavanje Potvrde o homologaciji na ime drugog uvoznika, kod uvoza istog tipa, varijante i verzije vozila po jednom zahtevu, a na osnovu saglasnosti nosioca dokumentacije Napomena: ukoliko nosilac dokumentacije nije prozvođač, odnosno ovlašćeni zastupnik (predstavnik) proizvođača, može se izdati Potvrda o homologaciji, na ime drugog uvoznika samo do pet komada istog tipa, varijante i verzije vozila po jednom zahtevu 15% od cene navede u tabeli i to važi jednokratno

Izdavanje potvrde za „normu euro 3” za upotrebljavano vozilo

Član 6.

Naknada za obavljanje poslova izdavanja potvrda za „normu euro 3” za upotrebljavano motorno vozilo iznosi 3.000,00 dinara.

Član 7.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu,

V L A D A

PREDSEDNIK

Ostavite komentar