Uredba o postupku i načinu prodaje akcija i udela u vlasništvu Akcionarskog fonda metodom javne aukcije

Na osnovu člana 12. stav 9. Zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije („Službeni glasnik RS”, br. 123/07 i 30/10), i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

U R E D B U

O POSTUPKU I NAČINU PRODAJE AKCIJA I UDELA U VLASNIŠTVU AKCIONARSKOG FONDA METODOM JAVNE AUKCIJE

I. UVODNE ODREDBE

Član 1.

Ovom uredbom bliže se uređuje postupak i način prodaje akcija i udela, koji su preneti Akcionarskom fondu, metodom javne aukcije.

Akcije i udeli preneti Akcionarskom fondu prodaju se metodom javne aukcije (u daljem tekstu: aukcija ) na osnovu odluke koju donosi Savet Akcionarskog fonda (u daljem tekstu: Savet Fonda).

Postupak prodaje iz stava 1. ovog člana sprovodi Agencija za privatizaciju (u daljem tekstu: Agencija).

Član 2.

Početnu cenu za prodaju akcija i udela utvrđuje Savet na predlog Agencije za privatizaciju.

Prilikom predlaganja početne cene za prodaju akcija odnosno udela Agencija za privatizaciju će se rukovoditi pre svega uslovima na finansijskom tržištu, ali će imati u vidu i finansijski izveštaj društva čije su akcije odnosno udeli predmet prodaje, otpust duga kao i druge bitne elemente: procenat kapitala u vlasništvu Akcionarskog fonda i procenjenu vrednost akcija odnosno udela utvrđene prilikom unosa u Akcionarski fond.

II. PRIPREMA AUKCIJE

Član 3.

O prodaji akcija aukcijom u akcionarskim društvima ili udela u društvima sa ograničenom odgovornošću koje su prenete Akcionarskom fondu, Agencija je dužna da obavesti to akcionarsko društvo odnosno društvo sa ograničenom odgovornošću.

U slučaju prodaje aukcijom akcija akcionarskih društava ili udela u društvima sa ograničenom odgovornošću, aukcijska dokumentacija sadrži:

1) osnovne podatke o otvorenom akcionarskom društvu (u daljem tekstu: akcionarsko društvo) čije se akcije prodaju;

2) osnovne podatke o društvu sa organičenom odgovornošću čiji se udeli prodaju;

3) prospekt akcionarskog društva čija je sadržina propisana zakonom kojim se uređuje tržište hartija od vrednosti;

4) nacrt ugovora o prodaji akcija odnosno udela po pristupu, koji izrađuje Agencija;

5) druge informacije i dokumentaciju neophodnu za prodaju akcija odnosno udela aukcijom.

Ukoliko akcionarsko društvo nema prospekt iz stava 2. tačka 3) ovog člana ili nije ažuriralo prospekt u periodu dužem od godinu dana, odnosno u slučaju prodaje udela, aukcijska dokumentacija sadrži poslednji bilans uspeha i bilans stanja, predat Agenciji za privredne registre.

Agencija i kupac potpisuju ugovor iz stava 2. tačka 4) ovog člana u roku od osam dana od dana održavanja aukcije.

Član 4.

Prodaju akcija aukcijom sprovodi Komisija za aukciju (u daljem tekstu: Komisija) koju obrazuje Agencija.

Komisija ima tri člana.

Komisija iz reda svojih članova imenuje predsednika Komisije.

Komisija se imenuje za jednu ili više aukcija.

Komisija donosi odluke većinom glasova članova Komisije.

Član 5.

Komisija obavlja sledeće poslove:

nadgleda i sprovodi prodaju aukcijom;

registruje lica kojima je odobreno učešće na aukciji;

potpisuje zapisnik;

proglašava aukciju neuspelom;

vrši i druge poslove od značaja za sprovođenje aukcije, u skladu sa zakonom.

Član 6.

Agencija priprema javni poziv za učešće na aukciji u skladu sa odlukom Saveta Fonda.

Javni poziv iz stava 1. ovog člana sadrži:

poslovno ime, matični broj akcionarskog društva, sedište i ostale osnovne podatke akcionarskog društva (telefon, e-mail, faks);

procentualni iznos kapitala, odnosno broj akcija koji se nudi na prodaju;

mesto i adresu održavanja aukcije;

datum i vreme održavanja aukcije;

šifru aukcijske prodaje;

rok i način podnošenja prijave za učešće na aukciji;

iznos i način uplate depozita za učešće na aukciji;

datum, vreme i mesto registracije učesnika;

kratak opis postupka aukcije;

početnu cenu za aukciju koja je utvrđena odlukom Saveta Fonda;

druge podatke od značaja za sprovođenje aukcije.

Javni poziv za učešće na aukciji objavljuje se u sredstvima javnog informisanja najkasnije 21 dan pre dana održavanja aukcije.

III PRIJAVA ZA UČEŠĆE NA AUKCIJI I REGISTRACIJA

UČESNIKA

Učesnici na aukciji

Član 7.

Pravo učešća na aukciji imaju domaća i strana pravna i fizička lica.

Lica iz stava 1. ovog člana mogu učestvovati na aukciji ako su:

otkupili aukcijsku dokumentaciju;

uplatili depozit za učestvovanje na aukciji;

registrovani kao učesnici na aukciji.

Sadržaj prijave za aukciju

Član 8.

Prijava fizičkog lica, kao učesnika na aukciji, sadrži:

šifru aukcijske prodaje i poslovno ime akcionarskog društva;

ime i prezime fizičkog lica, učesnika na aukciji;

ime jednog od roditelja;

adresu, jedinstven matični broj građana i potpis fizičkog lica učesnika na aukciji;

broj telefona i broj faksa;

broj računa za vraćanje depozita;

7) druge podatke od značaja za sprovođenje aukcije.

Član 9.

Prijava pravnog lica, kao učesnika na aukciji, sadrži:

šifru aukcijske prodaje i poslovno ime akcionarskog društva;

poslovno ime i matični broj pravnog lica, učesnika na aukciji;

ime i prezime lica odnosno organa nadležnog za zastupanje, učesnika na aukciji i njegov potpis;

overenu fotokopiju izvoda nadležnog organa o registraciji;

overenu fotokopiju ovlašćenja za zastupanje na aukciji;

broj računa za vraćanje depozita;

druge podatke od značaja za sprovođenje aukcije.

Depozit i ugovor o prodaji

Član 10.

Depozit za učestvovanje na aukciji može da se uplati u gotovom novcu ili polaganjem prvoklasne bankarske garancije.

Depozit kupca se uračunava u prodajnu cenu koja je postignuta na aukciji.

Učesnicima koji nisu stekli pravo kupca, depozit se vraća u roku od sedam dana od dana održavanja aukcije.

Učesniku koji je istakao drugu najvišu ponudu, depozit se vraća u roku od 21 dan od dana održavanja aukcije.

Troškove vraćanja depozita snosi učesnik.

Na depozit vraćen u roku ne obračunava se kamata.

Sredstvo plaćanja u aukciji je u domaćoj valuti.

Član 11.

Nacrt ugovora o prodaji akcija izrađuje Agencija.

Nacrt ugovora o prodaji akcija ne sadrži prodajnu cenu.

Potpisivanjem nacrta ugovora o prodaji akcija, učesnici na aukciji se obavezuju na prihvatanje uslova iz nacrta ugovora.

Nacrt ugovora o prodaji akcija u koji je uneta prodajna cena i podaci o učesniku na aukciji koji je proglašen kupcem i koji je potpisan od strane ovlašćenog lica Agencije i kupca, postaje ugovor o prodaji.

Prodajna cena je poslednja cena utvrđena na aukciji.

Prijava za učešće na aukciji i registracija učesnika

Član 12.

Agenciji se dostavlja popunjena prijava za učešće na aukciji, dokaz o uplati depozita i potpisani nacrt ugovora o prodaji akcija, u roku utvrđenim javnim pozivom za aukciju.

Smatra se da je depozit u gotovom novcu uplaćen kada je iznos sredstava na ime depozita evidentiran na računu Agencije.

Agencija može uputiti zahtev zainteresovanim licima, koja uz prijavu za učešće na aukciji nisu dostavila kompletnu dokumentaciju, da dopune ili izmene u roku od dva dana od dana dobijanja zahteva.

Agencija je dužna da najmanje dva radna dana pre dana određenog za održavanje aukcije obavesti lica koja su podnela prijave za učešće na aukciji o odobravanju prijave za učešće na aukciji.

Član 13.

Postupak registracije učesnika na aukciji obavlja Komisija.

Registracija učesnika na aukciji obuhvata:

proveru identiteta podnosioca prijave ili njegovog punomoćnika;

proveru verodostojnosti ovlašćenja punomoćnika;

izdavanje numerisane aukcijske kartice;

potpisivanje zapisnika o registraciji učesnika.

Lica koja su dobila odobrenje iz člana 12. stav 4. ove uredbe, a koja se ne registruju za učešće na aukciji, gube pravo na vraćanje depozita. Pravo na vraćanje depozita gube i lica koja su se registrovala za aukciju, a nisu pristupila nadmetanju kao i lica koja su proglašena kupcem a nisu pristupila zaključenju ugovora.

Registracija učesnika obaviće se u roku predviđenim javnim pozivom za aukciju.

IV. SPROVOĐENjE AUKCIJE

Tok aukcije

Član 14.

Aukcija je javna i mogu joj prisustvovati sva zainteresovana lica.

Predsednik Komisije je dužan da obezbedi jednak tretman svih učesnika na aukciji i nesmetan tok aukcije.

Član 15.

U vreme koje je javnim pozivom određeno kao vreme početka aukcije, aukcionar otvara aukciju i:

1) oglašava ime akcionarskog društva i šifru aukcijske prodaje;

2) oglašava procenat kapitala, odnosno broj akcija koji se nudi na prodaju;

3) oglašava početnu cenu i objašnjava postupak sprovođenja aukcije;

4) poziva učesnike da traže razjašnjenje ukoliko ima nejasnoća.

Član 16.

Ako je samo jedno lice steklo status učesnika na aukciji, to lice se poziva da prihvati početnu cenu podizanjem aukcijske kartice.

Ako lice iz stava 1. ovog člana prihvati početnu cenu na aukciji proglašava se kupcem, a početna cena se utvrđuje kao prodajna cena.

Ako lice iz stava 1. ovog člana ne prihvati početnu cenu na aukciji, aukcija se proglašava neuspelom, a to lice gubi pravo na povraćaj depozita.

Član 17.

Ako je više od jednog lica steklo status učesnika na aukciji, aukcionar oglašava početnu cenu, utvrđuje svako naredno povećanje cene i poziva učesnike na aukciji da istaknu ponudu podizanjem aukcijske kartice.

Utvrđivanje nove cene ponavlja se sve dok učesnici na aukciji ističu ponude na ponovo utvrđene cene.

Ako posle drugog poziva aukcionara nije istaknuta ponuda na poslednje utvrđenu cenu, aukcionar upućuje učesnicima poslednji poziv za isticanje ponuda.

Kad ni nakon trećeg poziva aukcionara nije istaknuta ponuda, aukcionar udarcem čekića označava aukciju završenom, a kupcem proglašava učesnika koji je prvi ponudio najvišu cenu.

Ako niko od učesnika na aukciji, ni posle trećeg poziva aukcionara, ne prihvati početnu cenu na aukciji, aukcija se proglašava neuspelom, a učesnici gube pravo na povraćaj depozita.

Zapisnik i potpisivanje ugovora

Član 18.

O toku aukcije sastavlja se zapisnik o aukciji (u daljem tekstu: zapisnik).

Zapisnik sadrži:

spisak registrovanih učesnika;

početnu cenu na aukciji;

konačnu prodajnu cenu postignutu u nadmetanju i podatke o kupcu;

dve poslednje istaknute ponude, ako ih je bilo;

prezime i ime predsednika i članova Komisije, aukcionara i zapisničara;

datum i vreme početka i završetka aukcije.

Zapisnik potpisuju predsednik i članovi Komisije, aukcionar, zapisničar i kupac ili njegov ovlašćeni zastupnik i učesnik na aukciji koji je istakao drugu najvišu ponudu, ako ga je bilo.

Zapisnik se sastavlja u tri primerka, od kojih dva pripadaju Agenciji, a jedan kupcu.

Član 19.

Ako proglašeni kupac ne potpiše zapisnik ili ugovor o prodaji, ili ne izvrši plaćanje u predviđenom roku, a bilo je istaknutih drugih ponuda, ugovor o prodaji akcija se zaključuje sa učesnikom koji je istakao drugu najvišu ponudu po ceni koju je taj učesnik ponudio na aukciji.

Član 20.

Odredbe ove uredbe koje se odnose na prodaju akcija otvorenih akcionarskih društava aukcijom, shodno se primenjuju i na prodaju akcija zatvorenih akcionarskih društava i udela društava s ograničenom odgovornošću.

Član 21.

Na pitanja koje se odnose na postupak prodaje akcija i udela koja nisu posebno uređena ovom uredbom, shodno se primenjuju odredbe Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnom aukcijom („Službeni glasnik RS”, br. 52/05, 91/07, 96/08 i 98/09), osim člana 10.

III. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 22.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o postupku prodaje akcija i udela evidentiranih u Privatizacionom registru („Službeni glasnik RS”, broj 26/08).

Član 23.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj:

U Beogradu, 30. septembra 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ostavite komentar