Uredba o izvršavanju zakona o akcizama na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244

Na osnovu člana 40e Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS”, br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02-dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05-dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12 i 47/13),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZVRŠAVANJU ZAKONA O AKCIZAMA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE KOSOVO I METOHIJA ZA VREME VAŽENJA REZOLUCIJE SAVETA BEZBEDNOSTI OUN BROJ 1244

Član 1.

Ovom uredbom uređuje se izvršavanje Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS”, br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02-dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05-dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12 119/12 i 47/13 – u daljem tekstu: Zakon), na teritoriji AP Kosovo i Metohija (u daljem tekstu: APKM) za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244.

Član 2.

Na promet akciznih proizvoda koji obveznici akcize vrše sa teritorije Republike Srbije van teritorije APKM (u daljem tekstu: Republika van APKM) na teritoriju APKM, kao i na promet koji se vrši sa teritorije APKM na teritoriju Republike van APKM, primenjuje se Zakon, propisi doneti na osnovu Zakona i ova uredba.

Član 3.

Na promet akciznih proizvoda koji izvrše obveznici akcize sa teritorije Republike van APKM na teritoriju APKM, akciza se ne obračunava i ne plaća, pod uslovom da su akcizni proizvodi otpremljeni na teritoriju APKM.

Kao dokazi da su akcizni proizvodi otpremljeni na teritoriju APKM smatraju se jedinstvena isprava izdata u skladu sa važećim propisima koja sadrži potvrdu da su akcizni proizvodi istupili sa teritorije Republike van APKM na teritoriju APKM, odnosno overena kopija jedinstvene isprave, kao i izvod iz poslovnog računa obveznika akcize da je za promet akciznih proizvoda izvršen prenos novčanih sredstava sa poslovnog računa primaoca akciznih proizvoda na poslovni račun obveznika akcize – isporučioca akciznih proizvoda.

Ako obveznik ne obezbedi dokaz o prenosu novčanih sredstava iz stava 2. ovog člana do 15. u mesecu koji sledi mesecu u kojem je promet izvršen, dužan je da do poslednjeg dana tog meseca obračuna i plati akcizu za taj promet.

Ako obveznik naknadno obezbedi dokaz iz stava 3. ovog člana, plaćena akciza smatra se više plaćenim porezom u smislu zakona kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija.

Član 4.

Na promet akciznih proizvoda koji se dopremaju sa teritorije APKM na teritoriju Republike van APKM, akciza se obračunava i plaća u skladu sa Zakonom.

Član 5.

Otpremanje, odnosno dopremanje akciznih proizvoda iz čl. 3. i 4. ove uredbe vrši se u skladu sa važećim propisima.

Član 6.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o uslovima i načinu obračunavanja javnih prihoda, sadržini i načinu vođenja evidencije za promet robe sa AP Kosovo i Metohija („Službeni glasnik RS”, br. 48/01, 26/02, 139/04, 5/05, 15/05 i 27/05).

Član 7.

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: ______

U Beogradu, 14. decembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Ostavite komentar