118. Sednica Vlade Republike Srbije, 11. decembar 2013. godine

Na osnovu člana 13. stav 1. Odluke o osnivanju Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, broj 73/04) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DIREKTORA ZAVODA ZA UNAPREĐIVANJE OBRAZOVANJA

I VASPITANJA

I

Razrešava se prof. dr Šćepan Ušćumlić dužnosti direktora Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10624/2013

U Beogradu, 11. decembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 13. stav 1. Odluke o osnivanju Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, broj 73/04) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU DIREKTORA ZAVODA ZA UNAPREĐIVANJE OBRAZOVANJA

I VASPITANJA

I

Imenuje se prof. dr Zoran Avramović za direktora Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10625/2013

U Beogradu, 11. decembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 12. stav 3. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 119/12), člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12) i člana 17. stav 1. Odluke o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća „Nacionalni park Đerdap” sa Zakonom o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 46/13),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA „NACIONALNI PARK ĐERDAP”

I

U Nadzorni odbor Javnog preduzeća „Nacionalni park Đerdap” imenuju se:

1) za predsednika:

– mr Zoran Škobić, dipl. ekonomista iz Beograda;

2) za članove:

(1) Slaviša Božinović, dipl. ekonomista iz Majdanpeka,

(2) Dragan Kolarov, dipl. filozof iz Beograda,

(3) Ružica Grbić, dipl. analitičar zaštite životne sredine iz Kraljeva, nezavisan član,

(4) Milanko Maksimović, dipl. inženjer šumarstva, Javno preduzeće „Nacionalni park Đerdap”, predstavnik zaposlenih.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10651/2013

U Beogradu, 11. decembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 12. stav 3. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 119/12), člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12) i člana 17. stav 1. Odluke o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća „Nacionalni park Tara” sa Zakonom o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 46/13),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA „NACIONALNI PARK TARA”

I

U Nadzorni odbor Javnog preduzeća „Nacionalni park Tara” imenuju se:

1) za predsednika:

– dr Aleksandar Lučić, dipl. inženjer šumarstva iz Beograda, nezavisan član;

2) za članove:

(1) Dragan Jagodić, dipl. pravnik iz Bajine Bašte,

(2) Vedrana Perović, dipl. pravnik iz Beograda,

(3) Miloje Savić, dipl. pravnik iz Bajine Bašte,

(4) Dragan Đurić, dipl. inženjer šumarstva, Javno preduzeće „Nacionalni park Tara”, predstavnik zaposlenih.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10656/2013

U Beogradu, 11. decembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 12. stav 3. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 119/12), člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12) i člana 17. stav 1. Odluke o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća „Nacionalni park Kopaonik” sa Zakonom o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 46/13),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA „NACIONALNI PARK KOPAONIK”

I

U Nadzorni odbor Javnog preduzeća „Nacionalni park Kopaonik” imenuju se:

1) za predsednika:

– Aleksandar Đoković, dipl. inženjer prehrambene tehnologije iz Raške;

2) za članove:

(1) Milan Lazović, dipl. politikolog iz Beograda, nezavisan član,

(2) Snežana Vujanić, dipl. agroekonomista iz Kruševca,

(3) Ivan Vuković, doktor veterinarske medicine iz Raške,

(4) Mirko Dugalić, dipl. inženjer šumarstva, Javno preduzeće „Nacionalni park Kopaonik”, predstavnik zaposlenih.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10655/2013

U Beogradu, 11. decembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 12. stav 3. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 119/12), člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12) i člana 17. stav 1. Odluke o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća „Nacionalni park Šar planina” sa Zakonom o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 46/13),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA „NACIONALNI PARK ŠAR PLANINA”

I

U Nadzorni odbor Javnog preduzeća „Nacionalni park Šar planina” imenuju se:

1) za predsednika:

– Branimir Stojanović, dipl. ekonomista iz Kosovske Gračanice;

2) za članove:

(1) Boško Milenković, dipl. ekonomista iz Sevca, nezavisan član,

(2) Jasminko Hadžisalihović, profesor fizike i osnova tehnike iz Beograda,

(3) Ninoslav Đerić, strukovni inženjer mašinstva iz Kosovske Mitrovice,

(4) Slavica Stojčetović, dipl. inženjer šumarstva, Javno preduzeće „Nacionalni park Šar planina”, predstavnik zaposlenih.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10649/2013-1

U Beogradu, 11. decembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 12. stav 3. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 119/12), člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12) i člana 17. stav 1. Odluke o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća „Nacionalni park Fruška gora” sa Zakonom o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 46/13),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA „NACIONALNI PARK FRUŠKA GORA”

I

U Nadzorni odbor Javnog preduzeća „Nacionalni park Fruška gora” imenuju se:

1) za predsednika:

– Radovan Durutović, dipl. pravnik iz Novog Sada, nezavisan član;

2) za članove:

(1) prof. dr Radovan Pejanović, dipl. ekonomista iz Novog Sada,

(2) Milan Popović, dipl. ekonomista iz Novog Sada,

(3) Svetlana Vučić, filolog savremenih jezika iz Sremske Kamenice,

(4) Miroslav Živanić, dipl. inženjer šumarstva, Javno preduzeće „Nacionalni park Fruška gora”, predstavnik zaposlenih.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10653/2013

U Beogradu, 11. decembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 400a stav 1. Zakona o preduzećima („Službeni list SRJ”, br. 29/96, 33/96 – ispravka, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01 – SUS i 36/02 i „Službeni glasnik RS”, broj 125/04 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSTAVNIKA DRUŠTVENOG KAPITALA U UPRAVNOM ODBORU RTB BOR – GRUPA RUDARSKO-TOPIONIČARSKI BASEN BOR DOO

– U RESTRUKTURIRANJU, BOR

I

Razrešavaju se dužnosti predstavnika društvenog kapitala izvan preduzeća u Upravnom odboru RTB Bor – Grupa Rudarsko-topioničarski basen Bor d.o.o. – u restrukturiranju, Bor:

1. Ivan Grbin,

2. Miodrag Dimitrijević.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10644/2013

U Beogradu, 11. decembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 400a stav 1. Zakona o preduzećima („Službeni list SRJ”, br. 29/96, 33/96 – ispravka, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01 – SUS i 36/02 i „Službeni glasnik RS”, broj 125/04 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA DRUŠTVENOG KAPITALA U UPRAVNI ODBOR RTB BOR – GRUPA RUDARSKO-TOPIONIČARSKI BASEN BOR DOO

– U RESTRUKTURIRANJU, BOR

I

U Upravni odbor RTB Bor – Grupa Rudarsko-topioničarski basen Bor d.o.o. – u restrukturiranju, Bor imenuju se za predstavnike društvenog kapitala izvan preduzeća:

1. Boris Dragović, doktor ICT bezbednosti iz Beograda,

2. Dragutin Dragojević, dipl. ekonomista iz Beograda.

Ovlašćenja predsednika Upravnog odbora vršiće Boris Dragović.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10645/2013

U Beogradu, 11. decembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu tačke 2. Odluke o osnivanju Nacionalnog saveta za saradnju sa Međunarodnim tribunalom za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine („Službeni glasnik RS”, broj 50/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA NACIONALNOG SAVETA ZA SARADNJU SA MEĐUNARODNIM TRIBUNALOM ZA KRIVIČNO GONJENJE LICA ODGOVORNIH ZA TEŠKA KRŠENJA MEĐUNARODNOG HUMANITARNOG PRAVA POČINJENA NA TERITORIJI BIVŠE JUGOSLAVIJE OD 1991. GODINE

I

Razrešava se Vera Mavrić dužnosti člana Nacionalnog saveta za saradnju sa Međunarodnim tribunalom za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine.

II

Imenuje se dr Snežana Janković, državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova, za člana Nacionalnog saveta za saradnju sa Međunarodnim tribunalom za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10702/2013

U Beogradu, 11. decembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 12. stav 3. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 119/12), člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12) i člana 22. stav 1. Odluke o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća za proizvodnju, distribuciju i trgovinu električne energije sa Zakonom o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 50/13),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”, BEOGRAD

I

U Nadzorni odbor Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije”, Beograd imenuju se:

1) za predsednika:

– dr Aca Marković, dipl. elektro inženjer iz Beograda;

2) za članove:

(1) Aleksandar Trifunović, dipl. mašinski inženjer iz Beograda,

(2) Dejan Trifunović, dipl. mašinski inženjer iz Beograda,

(3) Jelena Matejić, dipl. ekonomista iz Beograda, nezavisan član,

(4) Aleksandar Jokić, dipl. geograf, Javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije”, Beograd, predstavnik zaposlenih.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10636/2013-1

U Beogradu, 11. decembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 12. stav 3. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 119/12), člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12) i člana 23. stav 1. Odluke o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća za transport, skladištenje, distribuciju i trgovinu prirodnog gasa sa odredbama Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 66/13),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA „SRBIJAGAS”, NOVI SAD

I

U Nadzorni odbor Javnog preduzeća „Srbijagas”, Novi Sad imenuju se:

1) za predsednika:

– Milivoje Miletić, dipl. mašinski inženjer iz Beograda;

2) za članove:

(1) Vesna Rakočević, dipl. menadžer iz Beograda,

(2) Sreten Jovanović, dipl. menadžer iz Inđije,

(3) Zoran Janković, dipl. menadžer iz Beograda, nezavisan član,

(4) Veljko Milošević, inženjer civilne zaštite, Javno preduzeće „Srbijagas”, Novi Sad, predstavnik zaposlenih.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10716/2013-1

U Beogradu, 11. decembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 94. stav 2. Zakona o reviziji („Službeni glasnik RS”, broj 62/13), tačke 3. Odluke o osnivanju Odbora za javni nadzor nad obavljanjem revizije („Službeni glasnik RS”, broj 93/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVAODBORA ZA JAVNI NADZOR NAD OBAVLJANJEM REVIZIJE

I

U Odbor za javni nadzor nad obavljanjem revizije imenuju se:

1) za predsednika:

– Ljubiša Milosavljević, državni sekretar u Ministarstvu finansija;

2) za članove:

(1) Nikša Vušurović, državni sekretar u Ministarstvu finansija,

(2) Dragutin Dragojević, dipl. ekonomista iz Beograda,

(3) Zlatko Milikić, pomoćnik ministra finansija,

(4) Dušan Tomić, licencirani ovlašćeni revizor u Društvu za konsalting i reviziju KPMG d.o.o. Beograd,

(5) Željko Jović, generalni direktor Sektora za kontrolu poslovanja banaka u Narodnoj banci Srbije,

(6) Zoran Ćirović, predsednik Komisije za hartije od vrednosti.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10726/2013

U Beogradu, 11. decembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 54. st. 1, 6. i 7. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06 – ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA PROUČAVANJE LEKOVITOG BILJA „DR JOSIF PANČIĆ” U BEOGRADU

I

Razrešava se dr Slobodan Dražić dužnosti člana Upravnog odbora Instituta za proučavanje lekovitog bilja „Dr Josif Pančić” u Beogradu, zbog prestanka radnog odnosa u Institutu.

II

Imenuje se dr Nebojša Menković, naučni savetnik u Institutu za proučavanje lekovitog bilja „Dr Josif Pančić” u Beogradu, za člana Upravnog odbora Instituta za proučavanje lekovitog bilja „Dr Josif Pančić” u Beogradu.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10728/2013

U Beogradu, 11. decembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 54. st. 1, 6. i 7. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06 – ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA

ZA KNJIŽEVNOST I UMETNOST U BEOGRADU

I

Razrešava se dr Gojko Tešić dužnosti člana Upravnog odbora Instituta za književnost i umetnost u Beogradu, zbog prestanka radnog odnosa u Institutu.

II

Imenuje se dr Branko Zlatković, naučni saradnik u Institutu za književnost i umetnost u Beogradu, za člana Upravnog odbora Instituta za književnost i umetnost u Beogradu.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10732/2013

U Beogradu, 11. decembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 54. st. 1, 6. i 7. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06 – ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA

ZA PEDAGOŠKA ISTRAŽIVANJA U BEOGRADU

I

Razrešava se dr Snežana Mirkov dužnosti člana Upravnog odbora Instituta za pedagoška istraživanja u Beogradu, na lični zahtev.

II

Imenuje se dr Milja Vujačić, naučni saradnik u Institutu za pedagoška istraživanja u Beogradu, za člana Upravnog odbora Instituta za pedagoška istraživanja u Beogradu.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10734/2013

U Beogradu, 11. decembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 54. st. 1, 6. i 7. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06 – ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

INSTITUTA DRUŠTVENIH NAUKA U BEOGRADU

I

Razrešava se dr Slobodan Vuković dužnosti člana Upravnog odbora Instituta društvenih nauka u Beogradu, zbog prestanka radnog odnosa u Institutu.

II

Imenuje se dr Nada Novaković, naučni saradnik u Institutu društvenih nauka u Beogradu, za člana Upravnog odbora Instituta društvenih nauka u Beogradu.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10731/2013

U Beogradu, 11. decembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 54. st. 1, 6. i 7. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06 – ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA

ZA FILOZOFIJU I DRUŠTVENU TEORIJU U BEOGRADU

I

Razrešava se dr Rada Drezgić dužnosti člana Upravnog odbora Instituta za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu, zbog prestanka radnog odnosa u Institutu.

II

Imenuje se dr Aleksandar Fatić, naučni savetnik u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu, za člana Upravnog odbora Instituta za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10735/2013

U Beogradu, 11. decembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 54. st. 1, 6. i 7. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06 – ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA

ZA ARHITEKTURU I URBANIZAM SRBIJE U BEOGRADU

I

Razrešava se dr Mila Pucar dužnosti člana Upravnog odbora Instituta za arhitekturu i urbanizam Srbije u Beogradu, zbog prestanka radnog odnosa u Institutu.

II

Imenuje se dr Nikola Krunić, naučni saradnik u Institutu za arhitekturu i urbanizam Srbije u Beogradu, za člana Upravnog odbora Instituta za arhitekturu i urbanizam Srbije u Beogradu.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10733/2013

U Beogradu, 11. decembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Ostavite komentar