Uredba o dopunama Uredbe o izvršavanju zakona o akcizama na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244

Na osnovu člana 40e Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS”, br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02-dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05-dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12 i 47/13),

Vlada donosi

U R E D B U

O DOPUNAMA UREDBE O IZVRŠAVANJU ZAKONA O AKCIZAMA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE KOSOVO I METOHIJA ZA VREME VAŽENJA REZOLUCIJE SAVETA BEZBEDNOSTI OUN BROJ 1244

Član 1.

U Uredbi o izvršavanju Zakona o akcizama na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244 („Službeni glasnik RS”, broj 111/13), posle člana 5. dodaju se čl. 5a i 5b, koji glase:

„Član 5a

U slučaju kada je lice nabavilo akcizni proizvod na teritoriji Republike van APKM neposredno od proizvođača akciznog proizvoda, a isti je otpremilo sa teritorije Republike van APKM na teritoriju APKM, ima pravo na refakciju plaćene akcize.

Lice iz stava 1. ovog člana može da ostvari refakciju plaćene akcize ako je platilo račun proizvođača akciznog proizvoda sa iskazanom akcizom i ako poseduje dokaze da su akcizni proizvodi otpremljeni na teritoriju APKM u smislu člana 3. stav 2. ove uredbe.

Član 5b

Lice iz člana 5a ove uredbe ostvaruje refakciju plaćene akcize na osnovu pismenog zahteva koji podnosi nadležnom poreskom organu.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se:

1) račun proizvođača akciznog proizvoda sa iskazanom akcizom;

2) nalog za prenos ili drugi dokument o bezgotovinskom plaćanju računa iz tačke 1) ovog stava;

3) jedinstvena isprava izdata u skladu sa važećim propisima koja sadrži potvrdu da su akcizni proizvodi istupili sa teritorije Republike van APKM na teritoriju APKM, odnosno overena kopija jedinstvene isprave;

4) izvod iz poslovnog računa lica da je za promet akciznih proizvoda izvršen prenos novčanih sredstava sa poslovnog računa primaoca akciznih proizvoda na poslovni račun lica – isporučioca akciznih proizvoda.ˮ

Član 2.

Lice koje je nabavilo akcizni proizvod na teritoriji Republike van APKM neposredno od proizvođača akciznog proizvoda pre stupanja na snagu ove uredbe, a isti je otpremilo sa teritorije Republike van APKM na teritoriju APKM nakon stupanja na snagu ove uredbe, ima pravo na refakciju plaćene akcize, ukoliko ispunjava uslove za refakciju akcize propisane ovom uredbom.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: ______

U Beogradu, 24. januara 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE UREDBE

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u članu 40e Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS”, br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02-dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05-dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12 i 47/13 – u daljem tekstu. Zakon), prema kojem Vlada uređuje izvršavanje ovog zakona na teritoriji AP Kosovo i Metohija za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE UREDBE

Razlozi za donošenje ove uredbe sadržani su u potrebi da se za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244 omogući refakcija plaćene akcize po osnovu otpremanja akciznih proizvoda sa teritorije Republike van APKM na teritoriju APKM.

Pored toga, donošenjem ove uredbe obezbediće se izjednačavanje položaja na tržištu privrednih subjekata koji se bave prometom akcizne robe.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

I POJEDINAČNIH REŠENJA

Uz član 1.

Ovim članom predlaže se da u slučaju kada je lice nabavilo akcizni proizvod na teritoriji Republike van APKM neposredno od proizvođača akciznog proizvoda, a isti je otpremilo sa teritorije Republike van APKM na teritoriju APKM, ima pravo na refakciju plaćene akcize, kao i način i postupak ostvarivanja ovog prava.

Uz član 2.

Predlaže se da lice koje je nabavilo akcizni proizvod na teritoriji Republike van APKM neposredno od proizvođača akciznog proizvoda pre stupanja na snagu ove uredbe, a isti je otpremilo sa teritorije Republike van APKM na teritoriju APKM nakon stupanja na snagu ove uredbe, ima pravo na refakciju plaćene akcize, ukoliko ispunjava uslove za refakciju akcize propisane ovom urebom.

Uz član 3.

Predlaže se da ova uredba stupi na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

IV. SREDSTVA NEOPHODNA ZA SPROVOĐENJE OVE UREDBE

Za sprovođenje ove uredbe nije potrebno obezbediti posebna sredstva u republičkom budžetu.

ODREDBE UREDBE KOJIMA SE VRŠI DOPUNA

UREDBE O IZVRŠAVANJU ZAKONA O AKCIZAMA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE KOSOVO I METOHIJA ZA VREME VAŽENJA REZOLUCIJE SAVETA BEZBEDNOSTI OUN BROJ 1244

ČLAN 5A

U SLUČAJU KADA JE LICE NABAVILO AKCIZNI PROIZVOD NA TERITORIJI REPUBLIKE VAN APKM NEPOSREDNO OD PROIZVOĐAČA AKCIZNOG PROIZVODA, A ISTI JE OTPREMILO SA TERITORIJE REPUBLIKE VAN APKM NA TERITORIJU APKM, IMA PRAVO NA REFAKCIJU PLAĆENE AKCIZE.

LICE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA MOŽE DA OSTVARI REFAKCIJU PLAĆENE AKCIZE AKO JE PLATILO RAČUN PROIZVOĐAČA AKCIZNOG PROIZVODA SA ISKAZANOM AKCIZOM I AKO POSEDUJE DOKAZE DA SU AKCIZNI PROIZVODI OTPREMLJENI NA TERITORIJU APKM U SMISLU ČLANA 3. STAV 2. OVE UREDBE.

ČLAN 5B

LICE IZ ČLANA 5A OVE UREDBE OSTVARUJE REFAKCIJU PLAĆENE AKCIZE NA OSNOVU PISMENOG ZAHTEVA KOJI PODNOSI NADLEŽNOM PORESKOM ORGANU.

UZ ZAHTEV IZ STAVA 1. OVOG ČLANA PODNOSI SE:

1) RAČUN PROIZVOĐAČA AKCIZNOG PROIZVODA SA ISKAZANOM AKCIZOM;

2) NALOG ZA PRENOS ILI DRUGI DOKUMENT O BEZGOTOVINSKOM PLAĆANJU RAČUNA IZ TAČKE 1) OVOG STAVA;

3) JEDINSTVENA ISPRAVA IZDATA U SKLADU SA VAŽEĆIM PROPISIMA KOJA SADRŽI POTVRDU DA SU AKCIZNI PROIZVODI ISTUPILI SA TERITORIJE REPUBLIKE VAN APKM NA TERITORIJU APKM, ODNOSNO OVERENA KOPIJA JEDINSTVENE ISPRAVE;

4) IZVOD IZ POSLOVNOG RAČUNA LICA DA JE ZA PROMET AKCIZNIH PROIZVODA IZVRŠEN PRENOS NOVČANIH SREDSTAVA SA POSLOVNOG RAČUNA PRIMAOCA AKCIZNIH PROIZVODA NA POSLOVNI RAČUN LICA – ISPORUČIOCA AKCIZNIH PROIZVODA.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

ČLAN 2.

LICE KOJE JE NABAVILO AKCIZNI PROIZVOD NA TERITORIJI REPUBLIKE VAN APKM NEPOSREDNO OD PROIZVOĐAČA AKCIZNOG PROIZVODA PRE STUPANJA NA SNAGU OVE UREDBE, A ISTI JE OTPREMILO SA TERITORIJE REPUBLIKE VAN APKM NA TERITORIJU APKM NAKON STUPANJA NA SNAGU OVE UREDBE, IMA PRAVO NA REFAKCIJU PLAĆENE AKCIZE, UKOLIKO ISPUNJAVA USLOVE ZA REFAKCIJU AKCIZE PROPISANE OVOM UREBOM.

ČLAN 3.

OVA UREDBA STUPA NA SNAGU OSMOG DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA U „SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE”.

Ostavite komentar