Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta i alkoholnih pića

Na osnovu člana 18. stav 4. Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS”, br. 22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05 i 101/05 – dr. zakon),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O IZGLEDU KONTROLNE AKCIZNE MARKICE, VRSTI PODATAKA NA MARKICI I NAČINU I POSTUPKU ODOBRAVANjA I IZDAVANjA MARKICA, VOĐENjA EVIDENCIJA O ODOBRENIM I IZDATIM MARKICAMA I OBELEŽAVANjA CIGARETA I ALKOHOLNIH PIĆA

Član 1.

U Uredbi o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta i alkoholnih pića („Službeni glasnik RS”, br. 137/04, 11/05, 29/05, 56/05, 75/05 i 88/05), u članu 8. stav 8. menja se i glasi:

„Ako u roku važenja garancije banke njena vrednost ne pokriva pripadajući iznos akcize i poreza na dodatu vrednost zbog povećanja vrednosti utvrđene po carinskim propisima za uvezena alkoholna pića, povećanja maloprodajne cene cigareta iz stava 1. tačka 4) i stava 3. tačka 3) ovog člana ili zbog povećanja iznosa akcize za cigarete, odnosno alkoholna pića, proizvođač, odnosno uvoznik je dužan da dostavi garanciju banke sa uvećanom vrednošću za pripadajući iznos akcize i poreza na dodatu vrednost, i to najkasnije osam dana pre isteka roka ranije dostavljene garancije banke.”

Član 2.

U članu 13. stav 4. posle reči: „ministarstvu” dodaju se reči: „u roku iz člana 17. stav 2. ove uredbe,”.

Član 3.

U članu 14. posle stava 3. dodaje se novi stav 4, koji glasi:

„Izuzetno od stava 3. ovog člana, ministarstvo odobrava i markice u procentu većem od 0,3% od izdatog broja markica za cigarete, odnosno alkoholna pića koje su, po odobrenju ili nalogu nadležnog organa, potpuno uništene u prisustvu komisije iz stava 7. ovog člana u postupku uništavanja cigareta, odnosno alkoholnih pića obeleženih tim markicama.”

U dosadašnjem stavu 4, koji postaje stav 5, reči: „st. 1. i 3.” zamenjuju se rečima: „st. 1, 3. i 4.”

U dosadašnjem stavu 5, koji postaje stav 6, reči: „stava 1.” zamenjuju se rečima: „st. 1. i 4.”

U dosadašnjem stavu 6, koji postaje stav 7, posle reči: „markica” dodaju se reči: „iz st. 1. i 4. ovog člana”.

Dodaje se stav 8, koji glasi:

„Način uništavanja i postupak u vezi sa uništavanjem markica iz stava 4. ovog člana propisaće ministar nadležan za poslove finansija.”

Član 4.

U članu 17. stav 2. menja se i glasi:

„Uvoznik cigareta, odnosno alkoholnih pića dužan je da u periodu važenja garancije banke ministarstvu dostavlja podatke iz stava 1. ovog člana i to najkasnije u roku od pet dana po isteku kalendarskog meseca u kome je izvršen uvoz cigareta, odnosno alkoholnih pića i plaćen pripadajući iznos akcize i poreza na dodatu vrednost, a za uvoz izvršen u mesecu u kome ističe rok važenja garancije banke -najkasnije do dana isticanja roka važenja garancije banke.”

Član 5.

U članu 19. stav 1. tačka 1) posle reči: „cigareta” dodaju se reči: „i vrednosti utvrđene po carinskim propisima za uvezena alkoholna pića”, a broj: „6” zamenjuje se brojem: „8”.

Član 6.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 30. novembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Vojislav Koštunica

Ostavite komentar