Uredba o službi u aktivnoj rezervi u specijalizovanim jedinicama civilne zaštite

Na osnovu člana 100. stav 8. Zakona o vanrednim situacijama („Službeni glasnik RS”, broj 111/09, 92/11 i 93/12) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

UREDBU

O SLUŽBI U AKTIVNOJ REZERVI

U SPECIJALIZOVANIM JEDINICAMA CIVILNE ZAŠTITE

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se uslovi i način angažovanja za službu u aktivnoj rezervi u specijalizovanim jedinicama civilne zaštite (u daljem tekstu: aktivna rezerva u civilnoj zaštiti).

Član 2.

Specijalizovane jedinice civilne zaštite, koje moraju održavati stalnu spremnost i koje su namenjene za obavljanje visokostručnih zadataka civilne zaštite na teritoriji Republike Srbije i pružanje pomoći drugim državama i broj lica koja se mogu angažovati za službu u aktivnoj rezervi u civilnoj zaštiti, utvrđuju se Planom popune za aktivnu rezervu u civilnoj zaštiti (u daljem tekstu: Plan popune).

Broj lica koji se može angažovati u specijalizovanim jedinicama civilne zaštite koje moraju održavati stalnu spremnost i koje su namenjene za obavljanje visokostručnih zadataka civilne zaštite na teritoriji Republike Srbije i pružanje pomoći drugim državama ne može biti veći od 25% od ukupnog broja lica u specijalizovanim jedinicama civilne zaštite.

Predlog plana popune izrađuje organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: Ministarstvo) – nadležna za vanredne situacije (u daljem tekstu: nadležna služba).

Plan popune donosi ministar nadležan za unutrašnje poslove (u daljem tekstu: ministar).

Član 3.

Popuna specijalizovanih jedinica civilne zaštite, koje moraju održavati stalnu spremnost i koje su namenjene za obavljanje visokostručnih zadataka civilne zaštite na teritoriji Republike Srbije i pružanje pomoći drugim državama vrši se na osnovu raspisanog javnog oglasa i zaključenog ugovora sa licima izabranim na tom javnom oglasu.

Popuna specijalizovanih jedinica civilne zaštite koje su namenjene za obavljanje visokostručnih zadataka civilne zaštite na području upravnog okruga, odnosno jedinice lokalne samouprave vrši se u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje vojna, radna i materijalna obaveza – na osnovu zahteva nadležne službe.

Član 4.

Pripadnik aktivne rezerve u civilnoj zaštiti može se angažovati u toku kalendarske godine i to:

1) do 30 dana, radi obučavanja;

2) do 90 dana, radi održavanja operativne i funkcionalne sposobnosti i za sprovođenje mera i zadataka civilne zaštite na teritoriji Republike Srbije;

3) do 90 dana, radi izvršenja priprema za međunarodne misije izvan teritorije Republike Srbije;

4) do 180 dana, u međunarodnim misijama van teritorije Republike Srbije.

Član 5.

Za pripadnika aktivne rezerve u civilnoj zaštiti mogu se prijaviti i biti izabrana, odnosno angažovana lica:

1) kojima je, iz razloga koji ne utiču na njihovo dalje angažovanje u civilnoj zaštiti, prestala služba u nadležnoj službi;

2) koja imaju status vojnih obveznika – a kojima je prethodno prestala služba u svojstvu profesionalnog vojnog lica, koja su prevedena u rezervni sastav, kojima nije istekla vojna obaveza i koja su odlukom nadležnog teritorijalnog organa Ministarstva odbrane raspoređeni u civilnu zaštitu;

3) koja imaju status vojnih obveznika, a koja su prethodno odslužila vojni rok ili civilnu službu ili su na drugi način osposobljena za službu u aktivnoj rezervi (školovanjem u Vojnoj akademiji i školama i kursevima Ministarstva unutrašnjih poslova, dobrovoljnim služenjem vojnog roka i dr.);

4) koja su stručne kvalifikacije za obavljanje pojedinih zadataka zaštite i spasavanja stekla redovnim i vanrednim školovanjem, bavljenjem određenim vrstama sporta, završenim obukama i kursevima ili na neki drugi način;

5) koja su, pre izbora i zaključivanja ugovora, osposobljena za službu u civilnoj zaštiti po nastavnim planovima i programima za obučavanje pripadnika civilne zaštite;

6) zdravstveno sposobna za službu u jedinicama civilne zaštite;

7) koja prilikom prvog angažovanja nisu starija od 50 godina (za starešinske dužnosti), odnosno 40 godina (za ostale dužnosti);

8) koja nisu osuđena na kaznu zatvora u trajanju dužem od šest meseci.

Član 6.

Sa vojnim obveznicima koji imaju ratni raspored u Vojsci Srbije, Ministarstvo može zaključiti ugovor o aktivnoj rezervi u civilnoj zaštiti, nakon pribavljene saglasnosti ministarstva nadležnog za poslove odbrane.

Lica sa kojima se zaključi ugovor o aktivnoj rezervi u civilnoj zaštiti, ne mogu, za vreme njegove primene, biti raspoređena na druge dužnosti u sistemu odbrane i bezbednosti.

Član 7.

Osposobljavanje zainteresovanih lica za prijem u aktivnu rezervu u civilnoj zaštiti obavlja se u Nacionalnom i regionalnim trening centrima, a po potrebi i u drugim organizacionim jedinicama Ministarstva ili u organizacijama i ustanovama – u skladu sa planom i programom iz člana 5. tačka 5) ove uredbe.

Lice koje bude osposobljeno dobija sertifikat o osposobljenosti za službu u aktivnoj rezervi u civilnoj zaštiti.

Sertifikat dokazuje ispunjenost uslova dok je u primeni nastavni plan i program u skladu sa kojim je i izvršeno osposobljavanje.

Član 8.

Prijem lica na službu u aktivnu rezervu u civilnoj zaštiti vrši se na osnovu prethodno raspisanog javnog oglasa.

Javni oglas raspisuje se u skladu sa Planom popune i to za popunu svih potrebnih mesta u aktivnoj rezervi u roku od 30 dana od dana njegovog donošenja.

Izuzetno od roka utvrđenog u stavu 2. ovog člana, u skladu sa vanrednim potrebama obezbeđenja sprovođenja mera i zadataka civilne zaštite (npr. u slučaju da se ne popune sva oglašena mesta, u slučaju kada se neplanirano znatnije smanji broj lica u aktivnoj rezervi u civilnoj zaštiti, ako je potrebno zameniti prethodno angažovano lice, angažovati novo lice sa posebnim znanjima i sposobnostima ili u slučaju angažovanja u međunarodnim misijama), javni oglas raspisuje se u roku od 15 dana od dana utvrđene vanredne potrebe.

Javni oglas sadrži podatke: o potrebnom broju lica u aktivnoj rezervi, zadacima i poslovima za koje se angažuje, sedištu specijalizovane jedinice u kojoj se vrši angažovanje, visini naknade i primanja za vreme angažovanja i podatke o načinima na koje se zainteresovana lica mogu upoznati sa bližim uslovima.

Član 9.

Javni oglas raspisuje i postupak po javnom oglasu sprovodi komisija koju obrazuje rukovodilac nadležne službe.

Komisija iz stava 1. ovog člana utvrđuje listu lica koja ispunjavaju propisane uslove, a redosled na listi određuje se na osnovu utvrđenog nivoa osposobljenosti.

Izbor među licima koja ispunjavaju propisane uslove za službu u aktivnoj rezervi u civilnoj zaštiti vrši rukovodilac nadležne službe.

Izbor među prijavljenim licima vrši se polazeći od nivoa osposobljenosti za službu u aktivnoj rezervi u civilnoj zaštiti, a prednost imaju lica sa utvrđenim višim nivoom osposobljenosti.

Rešenje rukovodioca nadležne službe iz stava 3. ovog člana konačno je i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Član 10.

U aktivnu rezervu u civilnoj zaštiti izabrano lice stupa danom zaključenja ugovora.

Ugovorom o aktivnoj rezervi u civilnoj zaštiti utvrđuju se, naročito, uslovi, vreme, način i poslovi za koje se lice angažuje, kao i prava i obaveze za vreme vršenja službe u aktivnoj rezervi.

Član 11.

Nadležna služba dužna je da, po potpisivanju ugovora o aktivnoj rezervi u civilnoj zaštiti, a pre prvog angažovanja, a takođe i o prestanku ugovornog odnosa, o tome obavesti nadležni teritorijalni organ ministarstva nadležnog za poslove odbrane i poslodavca kod koga je lice u radnom odnosu.

O planiranom angažovanju lica u aktivnoj rezervi u civilnoj zaštiti za aktivnosti na teritoriji Republike Srbije nadležna služba dužna je da poslodavcu dostavi odgovarajuće obaveštenje – najkasnije 15 dana pre tog angažovanja, a za sprovođenje mera i zadataka civilne zaštite u međunarodnim misijama i za druge aktivnosti van teritorije Republike Srbije – najkasnije tri meseca pre tog angažovanja.

O neplaniranom angažovanju lica u aktivnoj rezervi u civilnoj zaštiti nadležna služba dužna je da poslodavcu dostavi odgovarajuće obaveštenje – najkasnije narednog dana od dana angažovanja.

Član 12.

Sa licima u aktivnoj rezervi u civilnoj zaštiti izvode se treninzi i obuke, što uključuje: redovno godišnje obučavanje, kondiciranje i praktični deo obuke za izvršavanje konkretnih dužnosti za koje je zaključen ugovor, kao i namensko osposobljavanje za izvršavanje zadataka u međunarodnim misijama.

Obučavanje i treninzi, odnosno angažovanje lica u aktivnoj rezervi u civilnoj zaštiti, vrše se u skladu sa godišnjim planovima obučavanja i angažovanja rezervnog sastava, koji se donosi za svaku kalendarsku godinu i dostavlja na odobrenje najkasnije do kraja oktobra tekuće godine za narednu godinu.

Planove obučavanja, odnosno angažovanja izrađuje nadležna služba, a realizuju se u organizacionim jedinicama nadležne službe, regionalnom i Nacionalnom trening centru.

Licu u aktivnoj rezervi u civilnoj zaštiti odlaže se obaveza učešća u planskom godišnjem obučavanju, odnosno angažovanju u slučaju: bolesti, rođenja deteta, smrti člana uže porodice i zaštite i pomoći užoj porodici u slučaju elementarne nepogode.

Članom uže porodice, u smislu ove uredbe, smatraju se:

1) supružnik;

2) deca bračna, vanbračna, usvojena ili pastorčad, ako nisu starija od 18 godina, odnosno 26 godina ako se nalaze na školovanju, osim dece koja su u radnom odnosu, a bez obzira na godine života ako su trajno i potpuno nesposobna za rad;

3) roditelj, usvojitelj i njegov supružnik;

4) očuh i maćeha;

5) braća i sestre pod uslovom iz tačke 2) ovog stava;

6) baba i deda.

Član 13.

Lica u aktivnoj rezervi u civilnoj zaštiti mogu biti u stanju rezerve ili u stanju službe.

Pod službom se podrazumeva učešće u akcijama zaštite i spasavanja, radno angažovanje u nadležnoj službi, učešće na obukama i proverama osposobljenosti.

Pozivanje lica u službu u aktivnoj rezervi u civilnoj zaštiti vrši se:

1) u skladu sa planovima obučavanja, odnosno angažovanja – najkasnije 45 dana pre planirane aktivnosti, odnosno zadatka;

2) u slučaju pretnje ili nastanka opasnosti i drugih vanrednih i neplaniranih potreba za angažovanjem zbog elementarnih nepogoda i drugih nesreća – odmah po nastanku potrebe za angažovanjem.

Član 14.

Lica u aktivnoj rezervi u civilnoj zaštiti za vreme obučavanja, osposobljavanja i izvršavanja misija i zadataka u civilnoj zaštiti, imaju pravo na zdravstveno, penzijsko i invalidsko osiguranje – na teret sredstava kojima raspolaže Ministarstvo.

Lica u aktivnoj rezervi u civilnoj zaštiti imaju pravo na zdravstvenu zaštitu na teret sredstava kojima raspolaže Ministarstvo za povrede ili oboljenja koja su dobili za vreme službe u aktivnoj rezervi, ako to pravo ne ostvaruju po drugom osnovu.

Lica iz stava 2. ovog člana, kod kojih se pojavi oboljenje po prestanku službe u aktivnoj rezervi u civilnoj zaštiti imaju pravo na zdravstvenu zaštitu ako u roku od dva meseca od dana prestanka službe u aktivnoj rezervi u civilnoj zaštiti prijave to oboljenje nadležnoj službi i ako nadležna lekarska komisija utvrdi da je odnosno oboljenje nastalo za vreme službe u aktivnoj rezervi u civilnoj zaštiti ili kao posledica vršenja službe u aktivnoj rezervi u civilnoj zaštiti.

Član 15.

Licu u aktivnoj rezervi u civilnoj zaštiti koje je pozvano radi angažovanja na izvršavanju zadataka civilne zaštite miruje radni odnos za vreme izvršavanja zadataka, a dužno je da se vrati na posao odmah po prestanku angažovanja na zadacima civilne zaštite.

Član 16.

Licu u aktivnoj rezervi u civilnoj zaštiti za vreme službe u aktivnoj rezervi u civilnoj zaštiti pripada naknada za angažovanje, koja ne može biti manja od plate predviđene za aktivne pripadnike nadležne službe, angažovane na istim ili sličnim poslovima i zadacima.

Izuzetno, naknada za angažovanje licima u aktivnoj rezervi u civilnoj zaštiti koja su u radnom odnosu kod drugih poslodavaca pripada u visini prosečne zarade, odnosno plate koju su ostvarili kod poslodavca kod koga su u radnom odnosu – ako je ostvarena prosečna zarada, odnosno plata veća od naknade iz stava 1. ovog člana.

Član 17.

Licima u aktivnoj rezervi u civilnoj zaštiti koja se angažuju za zadatake zaštite i spasavanja koji se izvršavaju na teritoriji Republike Srbije, za vreme dok se nalaze u stanju rezerve, pripada mesečna nadoknada u visini od dve dnevnice državnih službenika za službeno putovanje u zemlji.

Član 18.

Za vreme angažovanja licu u aktivnoj rezervi u civilnoj zaštiti pripada i naknada troškova prema posebnom propisu čijom primenom naknade troškova ostvaruju zaposleni u radnom odnosu u nadležnoj službi, ako ovom uredbom nije drukčije uređeno.

Lica u aktivnoj rezervi u civilnoj zaštiti, za vreme službe čije trajanje je duže od osam časova dnevno i koja se obavlja izvan mesta njihovog boravka, imaju pravo na besplatnu ishranu i smeštaj.

Član 19.

Lice u aktivnoj rezervi u civilnoj zaštiti ima pravo da od nadležne službe dobije uverenje o činjenicama u vezi sa angažovanjem u aktivnoj rezervi.

Član 20.

Lice u aktivnoj rezervi u civilnoj zaštiti dužno je da organizacionu jedinicu nadležne službe u kojoj je angažovano obavesti:

1) o svakom odsustvu iz mesta prebivališta, odnosno boravka, kao i o vremenu trajanja odsustva i mestu i načinu na koji se sa njim može stupiti u kontakt za vreme odsustva;

2) o promeni poslodavca – najkasnije u roku od pet dana od dana nastale promene.

Član 21.

O pripadnicima aktivne rezerve civilne zaštite vodi se propisana evidencija.

Evidenciju vodi Nadležna služba.

Uputstvo o sadržaju i načinu vođenja evidencije o pripadnicima aktivne rezerve u civilnoj zaštiti propisuje ministar.

Član 22.

Pripadniku aktivne rezerve u civilnoj zaštiti služba u aktivnoj rezervi u civilnoj zaštiti prestaje:

1) prestankom ispunjavanja propisanih uslova;

2) istekom ugovorenog roka;

3) ako se utvrdi da je prilikom prijema u službu dao neistinite podatke koji su od značaja za prijem;

4) neizvršavanjem preuzetih ugovornih obaveza;

5) lišavanjem slobode koje traje duže od 30 dana ili upućivanjem na izdržavanje kazne zatvora;

6) ako se konačnom ocenom nadležne lekarske komisije utvrdi da je izgubio zdravstvenu sposobnost za obavljanje ugovorene dužnosti;

7) u slučaju organizacionih promena ili ukidanja jedinice u kojoj je na službi u aktivnoj rezervi civilne zaštite;

8) smrću;

9) u drugim slučajevima utvrđenim ugovorom o aktivnoj rezervi.

Služba u aktivnoj rezervi prestaje raskidom ugovora, u skladu sa odredbama zakona koji uređuje obligacione odnose.

Član 23.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 1. januara 2014. godine.

05 Broj: 110-3995/2013

U Beogradu, 20. maja 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIKIvica Dačić

Ostavite komentar