Uredba o utvrđivanju Plana smanjenja ambalažnog otpada za period od 2015. do 2019. godine

Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu („Službeni glasnik RS”, broj 36/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O UTVRĐIVANJU PLANA SMANJENJA AMBALAŽNOG OTPADA

ZA PERIOD OD 2015. DO 2019. GODINE

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Plan smanjenja ambalažnog otpada za period od 2015. do 2019. godine, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavi deo.

Član 2.

Planom iz člana 1. ove uredbe utvrđuju se nacionalni ciljevi upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom, koji se odnose na sakupljanje ambalaže i ambalažnog otpada, ponovno iskorišćenje i reciklažu ambalažnog otpada.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, _____________2014. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK

PLAN

SMANJENJA AMBALAŽNOG OTPADA ZA PERIOD OD 2015. DO 2019. GODINE

U periodu od 2015. do 2019. godine, za koji se donosi ovaj plan, kao nacionalni ciljevi upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom utvrđuju se ciljevi koji se odnose na: količinu ambalažnog otpada koji je neophodno ponovno iskoristiti; količinu sirovina u ambalažnom otpadu koje je neophodno reciklirati, u okviru količine prerađenog ambalažnog otpada; količinu pojedinih materijala u ukupnoj masi reciklažnih materijala u ambalažnom otpadu koju je neophodno reciklirati.

Nacionalni ciljevi koji se odnose na ponovno iskorišćenje i reciklažu ambalažnog otpada u periodu za koji se plan donosi su opšti ciljevi i specifični ciljevi za reciklažu ambalažnog otpada.

Opšti ciljevi su:

1) ponovno iskorišćenje ambalažnog otpada u procentu koji je dat u tabelarnom pregledu za svaku godinu koja je obuhvaćena ovim planom;

2) recikliranje u procentu koji je dat u tabelarnom pregledu za svaku godinu koja je obuhvaćena ovim planom.

Specifični ciljevi za reciklažu ambalažnog otpada u periodu za koji se donosi ovaj plan, obuhvataju ambalažu od papira/kartona, plastike, stakla, metala i drveta. Reciklaža ambalažnog otpada vršiće se u procentu koji je dat u tabelarnom pregledu za svaku godinu koja je obuhvaćena ovim planom i za svaku vrstu ambalaže.

Za period od 2015. do 2019. godine uvode se opšti ciljevi za ponovno iskorišćenje i reciklažu ambalažnog otpada i specifični ciljevi za reciklažu ambalažnog otpada.

T A B E L A

Opšti ciljevi

2015

2016

2017

2018

2019

Ponovno iskorišćenje

[%]

38,0

44,0

50,0

55,0

60,0

Reciklaža

[%]

31,0

36,0

42,0

48,0

55,0

Specifični ciljevi za reciklažu

2015

2016

2017

2018

2019

Papir/karton

[%]

38,0

42,0

47,0

53,0

60,0

Plastika

[%]

14,0

17,0

19,0

21,0

22,5

Staklo

[%]

19,0

25,0

31,0

37,0

43,0

Metal

[%]

23,0

29,0

34,0

39,0

44,0

Drvo

[%]

11,0

12,0

13,0

14,0

15,0

Ostavite komentar