Uredba o podsticajima investitoru da u Republici Srbiji proizvodi audiovizuelno delo

Na osnovu člana 123. Ustava Republike Srbije, člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14) i člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 142/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O PODSTICAJIMA INVESTITORU DA U REPUBLICI SRBIJI

PROIZVODI AUDIOVIZUELNO DELO

UVODNE ODREDBE

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se uslovi i način dodele podsticajnih sredstava investitoru koji u Republici Srbiji proizvodi audiovizuelno delo, a u cilju podsticanja privrednih aktivnosti u vezi sa audiovizuelnom proizvodnjom u Republici Srbiji, kroz povećanje zaposlenosti u audiovizuelnoj proizvodnji, kao i promociju potencijala Republike Srbije u ovoj delatnosti, odnosno njenih infrastrukturnih, proizvodnih i uslužnih delatnosti.

Član 2.

Pojedini izrazi u smislu ove uredbe, imaju sledeće značenje:

1) investitor jeste pravno ili fizičko lice za čiji se račun i čijim se sredstvima finansira, odnosno sufinansira proizvodnja audiovizuelnog dela;

2) budžet produkcije jeste ukupan iznos sredstava namenjenih za proizvodnju filmskog ili audiovizuelnog dela, od priprema za snimanje do momenta kada je nulta, odnosno digitalna kopija spremna za distribuciju, emitovanje i prikazivanje opštoj javnosti i koja ne uključuju troškove distribucije i marketinga;

3) kvalifikovani ili prihvatljivi troškovi jesu troškovi utrošeni na teritoriji Republike Srbije koji se priznaju kao troškovi utrošeni za proizvodnju audiovizuelnog dela na teritoriji Republike Srbije, a na osnovu izveštaja ovlašćene revizorske kuće.

Član 3.

Podsticajna sredstva u skladu sa ovom uredbom dodeljuju se kao bespovratna, putem povraćaja dela kvalifikovanih troškova ostvarenih u Republici Srbiji.

Podsticajna sredstva dodeljuju se u iznosu od 20% kvalifikovanih troškova koje je investitor ostvario u Republici Srbiji.

USLOVI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA

Član 4.

Uslov koji treba da ispuni investitor radi ostvarivanja prava na dodelu podsticajnih sredstava je da u svrhu proizvodnje audiovizuelnog dela u budžetu produkcije nameni sredstva za realizaciju projekta u Republici Srbiji, u iznosu većem od minimalnih sredstava za konkretan format:

1) za igrani film, TV film i TV seriju: 300.000,00 evra;

2) za animirani film, audio i/ili vizuelnu postprodukciju audiovizuelnog dela: 150.000,00 evra;

3) za namenski film: 100.000,00 evra;

4) za dokumentarni film: 50.000,00 evra.

Pravo na dodelu podsticajnih sredstava može se ostvariti za proizvodnju:

1) igranog filma, TV filma, dugometražnog dokumentarnog filma i animiranog filma namenjenog prikazivanju, koja traju najmanje 70 minuta;

2) TV serije od najmanje tri epizode koje traju najmanje po 40 minuta;

3) dokumentarnog TV programa u trajanju od minimum 40 minuta.

Član 5.

Pravo na podsticajna sredstva iz člana 1. ove uredbe nema investitor:

1) protiv koga je pokrenut stečajni postupak, postupak likvidacije ili reorganizacije;

2) koji ima dospele, a neizmirene poreske obaveze u Republici Srbiji i druge finansijske obaveze prema Republici Srbiji.

Član 6.

Investitor može tražiti podsticajna sredstva za audiovizuelno delo:

1) koje nema sadržaj koji je u suprotnosti sa moralom, javnim poretkom i javnim interesom Republike Srbije, ne narušava ugled Republike Srbije, ne promoviše kršenje ljudskih prava i govor mržnje;

2) koje je u formatu dugometražnog igranog, dokumentarnog, animiranog, televizijskog filma ili televizijske serije.

Član 7.

Podsticajna sredstva dodeljuju se na osnovu stalno otvorenog javnog poziva za dodelu podsticajnih sredstava koji raspisuje ministarstvo nadležno za poslove privrede (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Član 8.

Za svaku tekuću godinu poziv se zatvara 30. septembra. Zahtevi pristigli posle tog datuma smatraće se zahtevima za sledeću budžetsku godinu.

Član 9.

Zahtev za dodelu podsticajnih sredstava podnosi investitor Komisiji za dodelu podsticaja (u daljem tekstu: Komisija), a na osnovu javnog poziva, uz sledeću prateću dokumentaciju:

1) popunjeni obrazac;

2) sinopsis i scenario audiovizuelnog dela;

3) listu bitnih članova ekipe za izradu audiovizuelnog dela (reditelj, glumci, itd.);

4) prikaz budžeta produkcije, sa prikazom dela budžeta namenjenog za proizvodnju u Republici Srbiji izraženog u dinarima;

5) izjavu da audiovizuelno delo ispunjava uslove iz člana 4. ove uredbe;

6) kalendar proizvodnje audiovizuelnog dela u Republici Srbiji;

7) plan snimanja audiovizuelnog dela u Republici Srbiji;

8) dokaz da nije ispunjen nijedan razlog iz člana 5. ove uredbe (potvrda PU i Izvod iz APR-a);

9) druge podatke i dokumentaciju predviđene javnim pozivom.

Zahtev i prateća dokumentacija dostavljaju se na srpskom jeziku ili na stranom jeziku sa overenim prevodom na srpski jezik.

Investitor je dužan da dokaže da je na dan predaje zahteva obezbeđeno najmanje 30% sredstava predviđenih za troškove proizvodnje audiovizuelnog dela u Republici Srbiji.

Član 10.

Komisija ocenjuje svaki pristigli zahtev i u roku od sedam dana od dana podnošenja zahteva utvrđuje da li investitor i audiovizuelno delo ispunjavaju uslove za dodelu podsticajnih sredstava i donosi rešenje kojim se utvrđuje da li su ispunjeni svi uslovi za dodelu podsticajnih sredstava.

Ako uz zahtev nisu podneti svi potrebni dokumenti predviđeni članom 9. ove uredbe, Komisija će postupiti u skladu sa odredbama zakona koji uređuje opšti upravni postupak, kojim se reguliše način postupanja sa nepotpunim zahtevima.

SASTAV I FORMIRANJE KOMISIJE

Član 11.

Vlada obrazuje Komisiju koja se sastoji od predsednika Komisije i četiri člana i to: predstavnika ministarstva nadležnog za poslove privrede koji je i predsednik Komisije i po jednog predstavnika ministarstva nadležnog za poslove kulture, ministarstva nadležnog za poslove finansija, Privredne komore Srbije – Grupacija za kinematografiju i Filmskog centra Srbije.

Mandat komisije je dve godine.

Članovi Komisije mogu imati i zamenike u slučaju da su privremeno sprečeni da učestvuju u radu Komisije.

Član Komisije ne sme biti u sukobu interesa što podrazumeva sledeće:

1) ne sme učestvovati u razmatranju i odlučivanju prijave za delo čiji je investitor ili saradnik u proizvodnji;

2) ne sme biti u vlasničkoj ili upravljačkoj strukturi pravnog lica koje podnosi zahtev niti biti zaposlen u tom pravnom licu.

Član Komisije koji je u sukobu interesa u skladu sa stavom 4. ovog člana, o tome mora odmah obavestiti Komisiju i biti izuzet iz daljeg razmatranja i odlučivanja o zahtevu.

Način rada i odlučivanja Komisije uređuje se Poslovnikom.

Administrativno-tehničke poslove za potrebe Komisije obavlja Filmski centar Srbije.

Član 12.

Nakon što Komisija utvrdi da je podnosilac zahteva ispunio uslove, predlaže Ministarstvu donošenje rešenja o ispunjenosti kvalifikacionih uslova za dodelu podsticajnih sredstava.

Ministarstvo potpisuje ugovor o dodeli sredstava s podnosiocem zahteva iz stava 1. ovog člana, pod uslovom da su za ove namene obezbeđena sredstva u budžetu Republike Srbije.

Ugovorom se detaljnije uređuju rokovi, prava i obaveze ugovornih strana.

Sastavnim delom ugovora smatra se dokumentacija priložena uz prijavu, u skladu sa članom 9. ove uredbe.

Član 13.

Investitor se mora pridržavati datuma iz plana snimanja i kalendara snimanja. O odstupanjima od podnetog plana snimanja i kalendara snimanja investitor mora obavestiti Komisiju u roku od sedam dana. Ukoliko je došlo do odstupanja većeg od 30 dana, ugovor iz člana 12. ove uredbe se smatra raskinutim, a investitor može ponovo podneti zahtev za podsticajna sredstva.

Investitor je dužan da, u toku snimanja, jednom nedeljno, poslednjeg dana u nedelji, dostavi Komisiji:

1) radna naređenja za prethodnu nedelju;

2) dnevne produkcione izveštaje za prethodnu nedelju.

Član 14.

Ministarstvo uplaćuje odobreni iznos podsticajnih sredstava, ukoliko budu ispunjene sve obaveze predviđene ugovorom iz člana 12. ove uredbe.

IV. ISPLATA PODSTICAJNIH SREDSTAVA

Član 15.

Investitor podnosi Komisiji zahtev za isplatu podsticajnih sredstava u roku od 45 dana nakon završetka proizvodnje audiovizuelnog dela na teritoriji Republike Srbije.

Član 16.

Zahtev za isplatu podsticajnih sredstava se podnosi na obrascu čiju sadržinu propisuje ministar nadležan za poslove privrede, a uz koji se prilaže sledeća dokumentacija:

1) izvod iz Agencije za privredne registre ili nekog drugog nadležnog registra;

2) izveštaj nezavisnog ovlašćenog revizora o troškovima proizvodnje audiovizuelnog dela u Republici Srbiji i poslovanju investitora koje se odnosi na konkretno audiovizuelno delo koje je predmet zahteva;

3) celokupna evidencija o troškovima proizvodnje ili glavna knjiga za kvalifikovane troškove;

4) dokazi kojima se potvrđuju navedeni troškovi (fakture, ugovori i izvodi iz poslovne banke sa naznakom izvršenog plaćanja i sl.);

5) spisak članova filmske i glumačke ekipe;

6) dokaz o ukupno utrošenim sredstvima na teritoriji Republike Srbije, a u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije;

7) overena izjava investitora da su podaci u dokumentima tačni i istiniti;

8) broj računa investitora koji je otvoren u Republici Srbiji, na koji treba izvršiti uplatu podsticajnih sredstava.

Član 17.

Kao kvalifikovani (prihvatljivi) troškovi, priznaju se:

1) troškovi u vezi sa izradom audiovizuelnog dela koji su nastali i isplaćeni pravnim ili fizičkim licima na teritoriji Republike Srbije, a koji su u vezi sa nabavljenom robom i pruženim uslugama, upotrebom lokacija, isplatama honorara članovima ekipe koji su državljani Republike Srbije ili strancima koji imaju boravak od najmanje godinu dana na teritoriji Republike Srbije, u skladu sa propisima Republike Srbije;

2) troškovi nastali u vezi sa upotrebom dobara, odnosno iznajmljivanjem pokretnih i nepokretnih stvari mogu se priznati samo u slučaju da su dobra, odnosno pokretne stvari i nepokretnosti, u vlasništvu pravnih ili fizičkih lica, sa teritorije Republike Srbije.

Troškovi koji se naročito ne priznaju kao kvalifikovani troškovi nastali u vezi sa izradom audiovizuelnog dela su: troškovi marketinga, troškovi vezani za kupovinu nepokretnosti, troškovi distribucije i troškovi plaćenog poreza na dodatu vrednost za koji je već izvršen povraćaj ili je taj proces u toku po osnovu zakona koji uređuje porez na dodatu vrednost.

Vrste i sadržinu obrazloženja kvalifikovanih, kao i nekvalifikovanih troškova bliže propisuje ministar nadležan za poslove privrede.

Član 18.

Podsticajna sredstva isplaćuju se na račun investitora – podnosioca zahteva na poseban namenski račun kod Uprave za trezor.

Podsticajna sredstva isplaćuju se u roku od 60 dana od dana konačnosti rešenja.

Član 19.

Audiovizuelno delo koje je ostvarilo podsticaj iz ove uredbe, mora da sadrži informaciju da je Republika Srbija finansijski podržala proizvodnju predmetnog audiovizuelnog dela na odgovarajućem vidnom mestu, u svim verzijama, kopijama i prilikom prikazivanja na različitim tržištima.

Član 20.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-8424/2015-1

U Beogradu, 13. avgusta 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Ostavite komentar