Uredba o uslovima i načinu sprovođenja subvencionisane kupovine automobila proizvedenih u Republici Srbiji zamenom staro za novo

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa članom 5. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 120/08),

Vlada donosi

UREDBU

O USLOVIMA I NAČINU SPROVOĐENjA SUBVENCIONISANE KUPOVINE AUTOMOBILA PROIZVEDENIH U REPUBLICI SRBIJI ZAMENOM STARO ZA NOVO

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se uslovi i način sprovođenja subvencionisane kupovine automobila proizvedenih u Republici Srbiji zamenom staro za novo.

Član 2.

Direktni korisnici subvencija u smislu ove uredbe su proizvođači putničkih automobila u Republici Srbiji, a indirektni korisnici su krajnji kupci.

Član 3.

Sredstva za namene iz člana 1. ove uredbe u iznosu od 500.000.000,00 dinara (petstomiliona dinara) obezbeđena su u budžetu Republike Srbije za 2009. godinu.

Član 4.

Subvencionisana kupovina iz člana 1. ove uredbe sprovodi se umanjenjem kupoprodajne cene novog automobila za iznos od 1.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan prodaje.

Član 5.

Pravo kupovine novih automobila u skladu sa ovom uredbom imaju fizička i pravna lica koja:

1) imaju prebivalište, odnosno sedište na teritoriji Republike Srbije;

2) su vlasnici automobila koji:

a) su proizvedeni pre 1. januara 1999. godine;

b) ne ispunjavaju ekološke standarde propisane normom „Euro 3”;

v) su registrovani u skladu sa važećim propisima, kompletni i u voznom stanju;

3) imaju potvrdu o predaji starog automobila, izdatu od ovlašćenog centra za reciklažu.

Član 6.

Pravo kupovine novih automobila u skladu sa ovom uredbom imaju i fizička lica iz člana 5. tačka 1) ove uredbe koja poseduju važeće ovlašćenje za upravljanje i raspolaganje automobilom registrovanim u Republici Crnoj Gori, koje je izdato pre 1. januara 2008. godine, ako automobil ispunjava uslove iz člana 5. ove uredbe.

Član 7.

Ovlašćeni centri za reciklažu su centri koje odredi ministar nadležan za poslove zaštite životne sredine.

Postupanje sa automobilima predatim ovlašćenim centrima iz stava 1. ovog člana propisuje ministar nadležan za poslove zaštite životne sredine.

Deo sredstva u iznosu od 30 do 50 % koje centar iz stava 1. ovog člana ostvari reciklažom starih automobila u smislu ove uredbe, a najmanje u iznosu od 50 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate, prihod su budžeta Republike Srbije i koristiće se preko Fonda za zaštitu životne sredine za podsticanje razvoja industrije reciklaže automobila.

Član 8.

Subvencionisana prodaja novih automobila primenjivaće se do utroška sredstava iz člana 3. ove uredbe, a najkasnije do 30. septembra 2009. godine.

Član 9.

Ministarstvo nadležno za poslove ekonomije i regionalnog razvoja kvartalno će izveštavati Vladu o korišćenju sredstava u skladu sa ovom uredbom.

Nadzor nad sprovođenjem ove uredbe u delu koji se odnosi na postupak subvencionisane kupovine automobila vrši ministarstvo nadležno za poslove ekonomije i regionalnog razvoja, a u delu koji se odnosi na zaštitu životne sredine – ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine.

Član 10.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu,

V L A D A

POTPREDSEDNIK

Ostavite komentar