Uredba o uslovima i načinu podsticanja proizvodnje, prodaje i sprovođenja subvencionisane kupovine autobusa proizvedenih u Republici Srbiji u 2012. godini

Na osnovu člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/11) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

U R E D B U

O USLOVIMA I NAČINU PODSTICANJA PROIZVODNJE, PRODAJE I SPROVOĐENJA SUBVENCIONISANE KUPOVINE AUTOBUSA PROIZVEDENIH U REPUBLICI SRBIJI U 2012. GODINI

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se uslovi i način podsticanja proizvodnje, prodaje i sprovođenja subvencionisane kupovine autobusa proizvedenih u Republici Srbiji u 2012. godini.

Član 2.

Direktni korisnici podsticaja, u smislu ove uredbe, su proizvođači autobusa u Republici Srbiji, a indirektni korisnici su krajnji kupci.

Član 3.

Sredstva za namene iz člana 1. ove uredbe u iznosu 190.000.000,00 dinara obezbeđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/11), član 7, Razdeo 20 – Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, Funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada, Ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama.

Raspodela sredstva iz stava 1. ovog člana vršiće se avansnim plaćanjem proizvođačima autobusa u Republici Srbiji u ratama, srazmerno dinamici proizvodnje i prodaje autobusa.

Član 4.

Podsticanje proizvodnje, prodaje i sprovođenja subvencionisane kupovine autobusa iz člana 1. ove uredbe sprovodi se umanjenjem maloprodajne cene kod proizvođača bez poreza na dodatu vrednost (u daljem tekstu: PDV) novog autobusa sa pogonskim dizel motorom koji ispunjava najmanje ekološke standarde propisane normom „Euro 4”, u visini 20% od cene iskazane u dinarima i/ili u dinarskoj protivvrednosti cene ugovorene u evrima, obračunate po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izdavanja fakture, odnosno fiskalnog računa.

Podsticanje proizvodnje, prodaje i sprovođenja subvencionisane kupovine autobusa iz člana 1. ove uredbe sprovodi se i dodatnim umanjenjem maloprodajne cene kod proizvođača bez PDV novog autobusa pri kupovini autobusa sa pogonom na komprinovani prirodni gas (CNG) koji ispunjava najmanje ekološke standarde propisane normom „Euro 4” ili hibridnim pogonom, u visini 10% od cene iskazane u dinarima i/ili u dinarskoj protivvrednosti cene ugovorene u evrima, obračunate po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izdavanja fakture, odnosno fiskalnog računa.

U slučaju da se proizvodi iz člana 1. ove uredbe prodaju preko ovlašćenih distributera, odnosno dilerske mreže, cena ne može biti veća od cene iz st. 1. i 2. ovog člana.

Ministar nadležan za poslove ekonomije i regionalnog razvoja bliže propisuje način podsticanja proizvodnje, prodaje i sprovođenja subvencionisane kupovine autobusa.

Član 5.

Pravo kupovine novih autobusa iz člana 1. ove uredbe imaju:

1) fizička lica koja obavljaju registrovanu delatnost;

2) pravna lica registrovana u skladu sa zakonom.

Pri prvoj registraciji proizvoda iz člana 1. ove uredbe, u saobraćajnu dozvolu unosi se klauzula o zabrani otuđenja autobusa u roku od tri godine od dana registracije.

Pravo subvencionisane kupovine novih autobusa u skladu sa ovom uredbom imaju lica iz stava 1. ovog člana koja imaju prebivalište, odnosno sedište na teritoriji Republike Srbije.

Član 6.

Podsticanje proizvodnje, prodaje i sprovođenja subvencionisane kupovine autobusa primenjivaće se za sve proizvode prodate u 2012. godine do utroška sredstava iz člana 3. ove uredbe, a najkasnije do 15. decembra 2012. godine.

Član 7.

Ministarstvo nadležno za poslove ekonomije i regionalnog razvoja polugodišnje će izveštavati Vladu o korišćenju sredstava u skladu sa ovom uredbom.

Nadzor nad sprovođenjem ove uredbe u delu koji se odnosi na postupak podsticanja proizvodnje, prodaje i sprovođenja subvencionisane kupovine autobusa proizvedenih u Republici Srbiji vrši ministarstvo nadležno za poslove ekonomije i regionalnog razvoja, u delu koji se odnosi na obračun i naplatu PDV – ministarstvo nadležno za poslove finansija, a u delu koji se odnosi na zabranu raspolaganja – ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove.

Član 8.

Isplata prve avansne rate po ovoj uredbi uslovljena je pravdanjem utroška avansnih sredstava isplaćenih u 2011. godini.

Neutrošena sredstva iz stava 1. ovog člana mogu se koristiti u 2012. godini za namene za koje su ta sredstva preneta u 2011. godini.

Član 9.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 12. januara 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ostavite komentar