Uredba o načinu vođenja elektronske evidencije emitovanja i reemitovanja autorskih dela

Na osnovu člana 201d stav 3. Zakona o autorskom i srodnim pravima („Službeni glasnik RS”, br. 104/09, 99/11 i 119/12) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O NAČINU VOĐENJA ELEKTRONSKE EVIDENCIJE EMITOVANJA I REEMITOVANJA AUTORSKIH DELA

Predmet Uredbe

Član 1.

Ovom uredbom propisuje se način na koji emiteri radio i televizijskog programa vode elektronske evidencije emitovanja i reemitovanja autorskih dela.

Nadzor nad vođenjem elektronske evidencije, u skladu sa zakonom, vrši Regulatorno telo za elektronske medije.

Elektronske evidencije

Član 2.

Elektronske evidencije emitovanja i reemitovanja autorskih dela vode se kao elektronske baze podataka.

Elektronska evidencija emitovanja autorskih dela

Član 3.

U Elektronsku evidenciju emitovanja autorskih dela unose se sledeći podaci:

naziv emitovanog autorskog dela u originalu;

ime i prezime autora dela i glavnog interpretatora, odnosno, naziv muzičke grupe, ansambla, orkestra i sl;

datum i vreme emitovanja autorskog dela;

trajanje emitovanja autorskog dela;

napomena da je autorsko delo interpretirano uživo, a ne sa nosača zvuka, odnosno nosača zvuka i slike.

Kada je reč o filmskom delu ili televizijskoj seriji, u elektronsku evidenciju autorskih dela unose se podaci iz stava 1. tač. 1), 3) i 4) ovog člana, godina proizvodnje filmskog dela ili televizijske serije i broj emitovane epizode televizijske serije.

Kada je reč o muzičkom delu, pored podataka iz stava 1. ovog člana, unosi se i napomena da je muzičko delo korišćeno kao sastavni deo džingla, špice, reklame, kao kulisna muzika i sl.

Elektronska evidencija reemitovanja autorskih dela

Član 4.

U elektronsku evidenciju reemitovanja autorskih dela unose se sledeći podaci:

1) naziv reemitovanog kanala u okviru kog je reemitovano autorsko delo;

2) datum reemitovanja kanala u okviru kog je reemitovano autorsko delo;

3) država porekla emitovanja.

Unos podataka

Član 5.

Podaci iz čl. 3. i 4. ove uredbe unose se u elektronske evidencije emitovanja i reemitovanja autorskih dela svaki dan, 24 sata dnevno.

Završna odredba

Član 6.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-10109/2014

U Beogradu, 9. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ostavite komentar