Uredba o prestanku važenja Uredbe o načinu i postupcima upravljanja otpadom koji sadrži azbest

Na osnovu člana 42.stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08), a u vezi sa članom 54. stav 4. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS”, broj 36/09),

Vlada donosi

UREDBU

O PRESTANKU VAžENJA UREDBE O NAčINU I POSTUPCIMA UPRAVLJANJA OTPADOM KOJI SADRžI AZBEST

Član 1.

Prestaje da važi Uredba o načinu i postupcima upravljanja otpadom koji sadrži azbest („Službeni glasnik RS”, broj 60/08).

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj:

U Beogradu, ________2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ostavite komentar