Uredba o izmenama Uredbe o uslovima i načinu korišćenja sredstava za regresiranje azotnih mineralnih đubriva za zimsko prihranjivanje i pripremu prolećne setve

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa Zakonom o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, broj 54/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA UREDBE O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENjA SREDSTAVA ZA REGRESIRANjE AZOTNIH MINERALNIH ĐUBRIVA ZA ZIMSKO PRIHRANjIVANjE I PRIPREMU PROLEĆNE SETVE

Član 1.

U Uredbi o uslovima i načinu korišćenja sredstava za regresiranje azotnih mineralnih đubriva za zimsko prihranjivanje i pripremu prolećne setve („Službeni glasnik RS”, br. 106/09 i 9/10), u članu 1. stav 4. reči: „300.000 tona” zamenjuju se rečima: „325.000 tona”.

Član 2.

U članu 8. stav 2. reči: „ 45 dana” zamenjuju se rečima: „10 dana”.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj:

U Beogradu, 2010. godine

VLADA

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE –

ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE,

4827010.0061.39.Doc/1 O B R A Z L O Ž E Nj E

I. PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE UREDBE

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u članu 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa Zakonom o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, broj 54/09) .

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE UREDBE

Optimalni agrotehnički rokovi za zimsku prihranu i pripremu prolećne setve su u periodu od 1. decembra do kraja februara. Kako bi se ovi agrotehnički rokovi poštovali, moraju se obaviti pripremne radnje prodavaca i proizvođača azotnog mineralnog đubriva (priprema tehničke dokumentacije, bankarskih garancija i dr). Osim toga, i poljoprivredni proizvođači, u cilju planiranja svoje proizvodnje, imaju potrebu za podacima koji će ih rukovoditi prilikom izbora vrste i količine poljoprivrednih kultura koje će sejati.

S obzirom da su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2010. godinu obezbeđena sredstva za regresiranje azotnih mineralnih đubriva prestala je potreba da se za ovu namenu koriste sredstva iz priliva sredstava na računu Fonda za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje.

III. SADRŽINA UREDBE

U Uredbi o uslovima i načinu korišćenja sredstava za regresiranje azotnih mineralnih đubriva za zimsko prihranjivanje i pripremu prolećne setve („Službeni glasnik RS”, br. 106/09 i 9/10), u članu 1. stav 4. reči: „300.000 tona” zamenjuju se rečima: „325.000 tona”.

U članu 8. stav 2. reči: „ 45 dana” zamenjuju se rečima: „10 dana”.

IV. POTREBNA FINANSIJSKA SREDSTVA

Sredstva za regresiranje azotnih mineralnih đubriva za zimsko prihranjivanje i pripremu prolećne setve obezbeđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2010 godinu („Službeni glasnik RS”, broj 107/09) član 7. u okviru razdela 16 – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Glava 16.7 – Uprava za agrarna plaćanja, funkcija 420 – Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama i to za ovu namenu u iznosu od 1.500.000 dinara.

V. STUPANjE NA SNAGU UREDBE

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Optimalni agrotehnički rokovi za zimsku prihranu i pripremu prolećne setve su u periodu od 1. decembra do kraja februara. Kako bi se ovi agrotehnički rokovi poštovali, stekli su se uslovi za ranije stupanje na snagu ove uredbe, a u skladu sa članom 196. stav 4. Ustava Republike Srbije, prema kome zakoni i drugi opšti akti stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja i mogu da stupe na snagu ranije samo ako za to postoje naročito opravdani razlozi, utvrđeni prilikom njihovog donošenja.

Ostavite komentar