Uredba o zaštiti specijalnog rezervata prirode „Bagremar“ Karta uredbe

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, br. 66/91, 83/92, 53/93 – dr. zakon, 67/93 – dr. zakon, 48/94 – dr. zakon, 53/95 i 135/04) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

U R E D B U

„BAGREMARA”

Član 1.

Deo područja „Bagremara” stavlja se pod zaštitu kao specijalni rezervat prirode „Bagremara” i utvrđuje se za zaštićeno prirodno dobro od izuzetnog značaja, odnosno prirodno dobro I kategorije (u daljem tekstu: Specijalni rezervat prirode „Bagremara”).

Član 2.

Specijalni rezervat prirode „Bagremara” stavlja se pod zaštitu radi očuvanja jedinog staništa biljne vrste kukurjak (Eranthis hiemalis (L.) Salisb) na teritoriji Republike Srbije. Ova višegodišnja ranoprolećna geofita iz porodice ljutića (Ranunculaceae) je prirodna retkost i spada u kategoriju krajnje ugroženih vrsta biljaka u Republici Srbiji.

Zaštitom staništa kukurjaka obezbediće se uslovi za opstanak i doprineće se očuvanju biološke raznovrsnosti Republike Srbije.

Član 3.

Specijalni rezervat prirode „Bagremara” nalazi se na području opštine Bačka Palanka i obuhvata deo katastarske parcele broj 1077/1, KO Bačka Palanka, površine 117,58 hektara u državnoj svojini.

Oko Specijalnog rezervata prirode „Bagremara”, određuje se zaštitna zona (u daljem tekstu: zaštitna zona) koja obuhvata deo katastarske parcele broj 1077/1, KO Bačka Palanka, površine 271,16 hektara.

Opis granica Specijalnog rezervata prirode „Bagremara” i njegove zaštitne zone sa grafičkim prikazom, dat je uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 4.

Na području Specijalnog rezervata prirode „Bagremara”, u Gazdinskoj jedinici „Bagremara”, utvrđuje se režim zaštite I i II stepena.

Režim zaštite I stepena površine 34,8 xektara obuhvata: odeljenje 7, odsek a i b; odeljenje 8, odsek b i c i čistinu 2.

Režim zaštite II stepena površine 82,78 hektara obuhvata ostali prostor zaštićenog dobra i to: odeljenje 1, odsek b, put 1; odeljenje 2, odsek a i c, put 1; odeljenje 6, odsek a, b, c i čistinu 3.

Član 5.

Na području Specijalnog rezervata prirode „Bagremara” u režimu zaštite I stepena zabranjuje se korišćenje prirodnih bogatstava i isključuju svi drugi oblici korišćenja prostora i aktivnosti, osim naučnih istraživanja i kontrolisane edukacije.

Na području Specijalnog rezervata prirode „Bagremara” u režimu zaštite II stepena zabranjeno je:

graditi industrijske, stambene, vikend i druge objekte;

provoditi elektro ili druge instalacije;

izvoditi zemljane i druge radove kojima bi se mogao narušiti ekosistem i stabilnost populacije kukurjaka;

proširivati ili asfaltirati puteve koji prolaze kroz zaštićeno prirodno dobro, parkirati i duže zadržavati vozila na tim putevima;

izvoditi radove na gajenju, korišćenju i zaštiti šume na način, u obimu i vremenu koji mogu nepovoljno uticati na populaciju kukurjaka, osim u slučaju pojave elementarne nepogode (požari, vetrovi, oluje, najezda šumskih štetočina i sl.);

preoravati šumsko zemljište (promena namene površina);

vršiti čistu seču na površinama većim od jednog hektara, vaditi panjeve;

oštećivati, uništavati i sakupljati primerke kukurjaka i drugih vrsta biljaka i životinja utvrđenih za prirodne retkosti, odnosno vrsta divlje flore i faune koje su pod kontrolom sakupljanja i prometa;

unositi alohtone i invazivne biljne i životinjske vrste;

ispaša i boravak stoke;

loviti, osim kontrolisanih aktivnosti na gajenju divljači;

skladištiti ili deponovati drveni ili drugi materijal i deponovati čvrsti i tečni otpad;

ulazak, kretanje i boravak posetilaca bez najave i pratnje ovlašćenog lica.

Član 6.

Na području Specijalnog rezervata prirode „Bagremara” obezbeđuje se: očuvanje šumskog ekosistema i šumskog zemljišta radi opstanka kukurjaka; redovne mere nege i obnove šumskih sastojina; uzgojne i sanitarne mere u cilju očuvanja stabilnosti i zdrastvenog stanja sastojina; revitalizacija prirodnih autohtonih šumskih sastojina primerenih tipu staništa; čista seča na površinama manjim od jednog hetara; obnova šume na površinama manjim do jednog hektara; uspostavljanje šumskog reda; zaštita i praćenje stanja biljaka i životinja, njihovih populacija i staništa, očuvanje i unapređivanje stanja populacija ugroženih vrsta flore i faune; uspostavljanje monitoringa; uspostavljanje mreže mikrolokacija kukurjaka i njihovo povezivanje; sprovođenje aktivnosti na očuvanju vrste „in situ” i „ex situ” zaštita; reintrodukcija vrste kukurjaka na staništa sa kojih je iščezla; očuvanje pojedinih stabala šumskih voćkarica i autohtonog drveća i grmlja; suzbijanje i uništavanje agresivnih vrsta Acer negundo, Amorpha fruticosa, Ailanthus glandulosa i dr.; odstranjivanje zrelih jedinki drvenastih agresivnih vrsta, uništavanje zeljastih invazivnih vrsta – Solidago serotina, Asclepias syriaca; pčelarenje; uređivanje prilaza do mikrostaništa kukurjaka, ograđivanje mikrostaništa; ograničeno i kontrolisano korišćenje motornih vozila na šumskim putevima, postavljanje rampe na delu puta koji vodi u zaštićeno prirodno dobro; naučnoistraživački i obrazovni rad i prezentacija prirodnih vrednosti.

Član 7.

Na području zaštitne zone Specijalnog rezervata prirode „Bagremara” zabranjeno je: upuštanje otpadnih voda i otpadnih materija, deponovanje čvrstog i tečnog otpada, neplanska seča šuma i šumskih površina, ispaša stoke od 1.februara do 31.maja, ispaša i zadržavanje svinja, nekontrolisana upotreba hemijskih sredstava, izgradnja, osim rekonstrukcije postejećih objekata, parkiranje vozila van parkinga, zemljani radovi (fortifikacioni-bedemi, nasipi, utvrđenja).

Član 8.

O Specijalnom rezervatu prirode „Bagremara” stara se JP „Vojvodinašume” ( u daljem tekstu: Staralac).

Staralac je dužan da:

1) čuva zaštićeno prirodno dobro i sprovodi utvrđene režime zaštite, tj. propisane zabrane i pravila unutrašnjeg reda;

2) obeležava zaštićeno prirodno dobro, njegove granice, površine na kojima su utvrđeni režimi zaštite I i II stepena, druga mesta i područja značajna za sprovođenje režima zaštite;

3) donosi program upravljanja, godišnji program upravljanja i izveštaj o njegovom izvršavanju, akt o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi;

4) organizuje sprovođenje programa upravljanja, a posebno podstiče i prati izradu i primenu programa i projekata zaštite i unapređenja stanja divljih vrsta biljaka i životinja, njihovih zajednica i staništa, naučnih istraživanja i obrazovanja, razvoja turizma, uređenja predela, očuvanja i prikazivanja kulturnih vrednosti;

5) prati stanje prirodnih vrednosti i njihove promene;

6) uspostavlja i razvija saradnju posebno sa mesnim stanovništvom i javnim preduzećima koja gazduju prirodnim resursima, ustanovama i organizacijama koje se bave zaštitom prirode i životne sredine, održavanju, uređenju i korišćenju zaštićenog područja i razvojem održivog turizma.

Član 9.

Zaštita i razvoj Specijalnog rezervata prirode „Bagremara” i zaštitne zone sprovodi se prema programu upravljanja koji se donosi kao srednjoročni dokument za period od pet godina (u daljem tekstu: Program).

Program iz stava 1. ovog člana, naročito sadrži:

1) ciljeve zaštite i razvoja, uslove, mere, pogodnosti i ograničenja za njihovo ostvarivanje;

2) prikaz osnovnih vrednosti i prirodnih bogatstava zaštićenog prirodnog dobra i njihovih korisnika;

3) prioritetne zadatke na čuvanju i održavanju zaštićenog prirodnog dobra, praćenju stanja prirodnih vrednosti, posebno biljaka i njihovoj biološkoj i tehničkoj zaštiti, kao i na očuvanju kvaliteta zemljišta, vazduha i drugih činilaca životne sredine;

4) zadatke, uslove i mere održivog korišćenja prirodnih resursa, pre svega, populacije kukurjaka i razvoj delatnosti i aktivnosti koje su na njima zasnovane;

5) zadatke, uslove i mere na zaštiti voda i zemljišta, upravljanju otpadom i opasnim materijama, sanaciji i rekultivaciji degradiranih delova životne sredine;

6) zadatke, uslove i mere razvoja turizma i rekreacije, uređenja predela i izgradnje objekata u funkciji zaštićenog prirodnog dobra;

7) prioritetne naučnoistraživačke i vaspitno-obrazovne, informativno-propagandne i druge aktivnosti i ciljeve, kao i zadatke zaštite objekata narodnog graditeljstva, etnografskih i folklornih obeležja i drugih kulturnih vrednosti,

8) prioritetne zadatke na prikazivanju vrednosti zaštićenog prirodnog dobra;

9) vrstu i sadržaj dokumentacije za sprovođenje ciljeva i zadataka na praćenju, očuvanju i unapređenju stanja prirodnih i drugih vrednosti, posebno staništa kukurjaka, kao i održivog korišćenja tih vrednosti u naučne, obrazovne, istraživačke i druge svrhe;

10) zadatke na uspostavljanju partnerskih odnosa sa mesnim stanovništvom, javnim preduzećima, ustanovama i organizacijama i drugim korisnicima prirodnih resursa;

11) dinamiku i subjekte realizacije programskih zadataka;

12) sredstva potrebna za realizaciju Programa i način na koji će se ona obezbediti.

Na Program iz stava 1. ovog člana, na koji su prethodno pribavljena mišljenja ministarstava nadležnih za poslove turizma, šumarstva i vodoprivrede, prostornog planiranja i urbanizma, nauke, finansija, prosvete i kulture, saglasnost daje ministarstvo nadležno za zaštitu životne sredine (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Program iz stava 1. ovog člana ostvaruje se godišnjim programom upravljanja čiji se zadaci i poslovi realizuju u tekućoj godini s dinamikom njihovog izvršavanja i visinom potrebnih sredstava.

Godišnji program upravljanja za narednu godinu, zajedno s izveštajem o ostvarivanju programa u tekućoj godini staralac dostavlja Ministarstvu do 15. decembra.

Član 10.

Staralac je dužan da, u obavljanju poslova zaštite i razvoja Specijalnog rezervata prirode „Bagremara” i zaštitne zone, obezbedi obeležavanje rezervata, unutrašnji red i čuvarsku službu u skladu sa aktom koji donosi, uz saglasnost Ministarstva.

Aktom iz stava 1. ovog člana utvrđuju se pravila za sprovođenje propisanog režima zaštite, a naročito:

1) način na koji će se ponašati posetioci i korisnici pri kretanju, boravku i obavljanju poslova na zaštićenom prirodnom dobru;

2) vreme i način izvođenja radova u šumi, mesta, površine i objekti u kojima se ograničava kretanje ili zabranjuje i ograničava obavljanje određenih radnji, kao i trajanje tih mera;

3) biljne i životinjske vrste koje je zabranjeno uništavati, oštećivati ili uznemiravati, kao i vrste čije je korišćenje, tj. branje, sakupljanje i izlov ograničeno;

4) način saradnje s fizičkim i pravnim licima koja po različitom osnovu koriste ili su zainteresovana za korišćenje zaštićenog prirodnog dobra;

5) uslovi zaštite prilikom naučnih istraživanja i obrazovnih aktivnosti, izvođenja istražnih radova i edukacije;

6) uslovi i mere za obavljanje turističkih i ugostiteljskih usluga i drugih delatnosti i posebne zabrane i ograničenja u sprovođenju režima zaštite;

7) mesta i uslovi za odlaganje otpada, način održavanja urednosti i čistoće zaštićenog područja;

8) način i organizacija čuvanja, oprema i sredstva neophodna za čuvanje i održavanje, kao i način i uslovi postavljanja informativnih i drugih oznaka.

Pravila određena aktom iz stava 1. ovog člana i druge neophodne informacije za sprovođenje režima zaštite, staralac je dužan da oglasi i na pogodan način učini dostupnim posetiocima i korisnicima.

Član 11.

Sredstva za zaštitu i razvoj Specijalnog rezervata prirode „Bagremara” i zaštitne zone obezbeđuju se iz prihoda ostvarenih obavljanjem delatnosti staraoca, od naknade za korišćenje zaštićenog prirodnog dobra, iz sredstava budžeta Republike Srbije i iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

Član 12.

Program iz člana 9. stav 1. ove uredbe, staralac će doneti u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ove uredbe, a godišnji program upravljanja u roku od 90 dana od dana donošenja Programa.

Do donošenja dokumenata iz stava 1. ovog člana staralac će poslove zaštite i razvoja obavljati prema privremenom programu upravljanja koji će doneti u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe, uz saglasnost Ministarstva.

Staralac će u roku od deset meseci od dana stupanja na snagu ove uredbe izvršiti identifikaciju granica zaštićenog prirodnog dobra na terenu i njihovo obeležavanje na propisan način.

Član 13.

Planovi uređenja prostora, šumske, lovne i druge osnove kojima je obuhvaćena zaštita i čuvanje zaštićenog prirodnog dobra usaglasiće se s Prostornim planom Republike Srbije i programima iz člana 9. ove uredbe.

Član 14.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 2007. godine

V L A D A

PREDSEDNIK,

Granice Specijalnog rezervata prirode „Bagremara“

Početna tačka opisa granica prirodnog dobra „Bagremara“ je severozapadna tačka katastarske parcele broj 1077/1, KO Bačka Palanka. Granica ide na istok severnom međnom linijom katastarske parcele broj 1077/1 do njene prelomne međne tačke. Granična linija nastavlja na istok sekući katastarsku parcelu broj 1077/1 do zapadne međne linije katastarske parcele broj 3474 (put), ide zatim na jug zapadnom međnom linijom katastarske parcele broj 3474 (put) do međne tačke kar. parc. br. 3474 (put), 1077/1 i 1072/2, pa skreće na zapad severnom međnom linijom katastarske parcele broj 1076/2 do njene severozapadne međne tačke. Zatim se granica nastavlja na zapad sekući katastarsku parcelu broj 1077/1 do severoistočne međne tačke katastarske parcele broj 1078, ide dalje na zapad severnom međnom linijom katastarske parcele broj 1078 do severozapadne međne tačke iste parcele. Potom granica dalje ide na jug zapadnom međnom linijom katastarske parcele broj 1078 do puta katastarskom parcelom broj 3752 u dužini od 250 metara, potom skreće na sever pod pravim uglom i ide do tačke na rastojanju od 190 metara. Granica zatim ide pod pravim uglom i skreće na zapad sekući katastarsku parcelu broj 1077/1 do zapadne međne linije iste katastarske parcele, skreće na sever i ide zapadnom međnom linijom katastarske parcele broj 1077/1 do puta katastarske parcele broj 3751, gde zatim opet skreće na istok i ide južnom međnom linijom puta katastarske parcele broj 3751 do tačke udaljene 200 metara. Granica pod pravim uglom skreće na jug ulazeći u katastarsku parcelu broj 1077/1 70 metara, skreće na istok i ide do tačke na rastojanju od 250 metara, gde ponovo skreće na sever i ide do severoistočne međne tačke katastarske parcele broj 1075. Nakon toga granica skreće na zapad i prati severne međne linije kat. parc. br. 1075 i 1074/2 do severozapadne međne tačke katastarske parcele broj 1074/1, potom skreće na jug zapadnom međnom linijom katastarske parcele broj 1074/1 do puta katastarske parcele broj 3751. Zatim skreće na zapad severnom međnom linijom puta katastarske parcele broj 3751 do međne tačke kat. parc. br. 3751 i 1077/1, okreće na sever i ide zapadnom linijom katastarske parcele broj 1077/1 do početne tačke.

Granice zaštitne zone oko Specijalnog rezervata prirode „Bagremara“

Početna tačka opisa granice zaštitne zone je jugoistočna međna tačka asfaltnog magistralnog puta Odžaci-Bačka Palanka, katastarske parcele broj 3461, KO Bačka Palanka. Granica ide na severozapad istočnom linijom asfaltnog puta, tj. seče kat. parc. br. 3461,3448 i 3463 do naspram severozapadne međne tačke katastarske parcele broj 1077/1. Granica ide na istok presecajući kat. parc. br. 3463 ( put ), 3410 (kanal), 3448 (pruga) do severozapadne međne tačke katastarske parcele broj 1077/1.Granica nastavlja na istok i prati severnu međnu liniju katastarske parcele broj 1077/1 do prelomne međne tačke gde se granica savija na sever i ide zapadnom međnom linijom katastarske parcele broj 1077/1 do njene krajnje severozapadne međne tačke i međne tačke puta katastarske parcele broj 3466/1. Granica skreće na istok severnom međnom linijom kat. parc. br. 1077/1 i 3474 (put), savija se na jug istočnom međnom linijom katastarske parcele broj 3474 (put) do međne tačke katastarske parcele broj 939, zatim skreće na istok i sve vreme prati severnu i zapadnu međnu liniju katastarske parcele broj 939. Granica se okreće na istok i ide severnom međnom linijom katastarske parcele broj 939 do severoistočne međne tačke iste katastarske parcele. Potom skreće na jug istočnom međnom linijom katastarske parcele broj 939 do jugoistočne međne tačke iste katastarske parcele i međne tačke katastarske parcele broj 3497 (put). Granica skreće na zapad južnom međnom linijom katastarske parcele broj 939 do međne tačke kat. parc. br. 939 i 3474 (put). Granica ide na jugozapad južnim međnim linijama kat. parc. br. 3474 (put), 1076/2, 1077/1, 3752 i 3461 do početne tačke, odnosno granica zaštitne zone na ovom delu se poklapa sa granicom građevinskog reona.

Ostavite komentar