180. sednica Vlade Republike Srbije, 25. januar 2007. godine

Na osnovu člana 20. stav 4. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PRIVREMENOG UPRAVNOG ODBORA

REPUBLIČKOG CENTRA ZA TALENTE

I

Razrešavaju se dužnosti u Privremenom upravnom odboru Republičkog centra za talente:

1. prof. dr Sima Avramović, predsednik;

2. prof. dr Božin Vlašković, član;

3. prof. dr Dejan Sinadinović, član;

4. prof. dr Slobodan Roksandić, član;

5. prof. dr Borislav Kamenov, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-469/2006

U Beogradu, 25. januara 2007. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 20. stav 4. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

REPUBLIČKOG CENTRA ZA TALENTE

I

U Upravni odbor Republičkog centra za talente imenuju se:

1. za predsednika:

– mr Branka Drašković, direktor OŠ „Ruđer Bošković”;

2. za članove:

1) prof. dr Slaviša Putić, Tehnološko-metalurški fakultet, katedra za opštetehničke nauke, Beograd;

2) prof. dr Branko Popović, predsednik Društva matematičara Srbije;

3) prof. Dr Slavoljub Dragićević, Geografski fakultet u Beogradu;

4) Aleksandra Panić, Republički centar za talente.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-469/2006-1

U Beogradu, 25. januara 2007. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 28. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 81/92, 49/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA

DOMA UČENIKA SREDNjE PTT ŠKOLE U BEOGRADU

I

Imenuje se Mirjana Holod za direktora Doma učenika srednje PTT škole u Beogradu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-549/2007

U Beogradu, 25. januara 2007. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture („Službeni glasnik RS”, broj 49/92) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

MUZEJA NA OTVORENOM „STARO SELO” SIROGOJNO

I

Razrešava se Snežana Tomić-Joković dužnosti vršioca dužnosti direktora Muzeja na otvorenom „Staro selo” Sirogojno.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-285/2007

U Beogradu, 25. januara 2007. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture („Službeni glasnik RS”, broj 49/92) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA

MUZEJA NA OTVORENOM „STARO SELO” SIROGOJNO

I

Imenuje se Katarina Dogandžić-Mićunović za direktora Muzeja na otvorenom „Staro selo” Sirogojno.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-286/2007-1

U Beogradu, 25. januara 2007. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 20. stav 4. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05-dr. zakon), a u vezi sa čl. 69v i 69g Zakona o socijalnoj zaštiti i obezbeđivanju socijalne sigurnosti građana („Službeni glasnik RS”, br. 36/91, 79/91-dr. zakon , 33/93, 53/93-dr. zakon, 67/93, 67/93-dr. zakon, 46/94, 48/94-dr. zakon, 52/96, 29/01, 84/04, 101/05-dr. zakon i 115/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU PREDSEDNIKA

UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA GERONTOLOŠKOG CENTRA

U KRUŠEVCU

I

Razrešava se Saša Lazarević dužnosti predsednika Upravnog odbora Gerontološkog centra u Kruševcu.

II

Imenuje se dr Miroljub Smiljković, zaposlen u Zdravstvenom centru u Kruševcu, za predsednika Upravnog odbora Gerontološkog centra u Kruševcu.

III

Razrešava se Petar Pavlović dužnosti predsednika Nadzornog odbora Gerontološkog centra u Kruševcu.

IV

Imenuje se Miroljub Radojković, dipl. ekonomista, direktor Poslovne organizacije NIS „Petrol” u Kruševcu, za predsednika Nadzornog odbora Gerontološkog centra u Kruševcu.

V

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-577/2007

U Beogradu, 25. januara 2007. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA

GINEKOLOŠKO-AKUŠERSKE KLINIKE „NARODNI FRONT”, BEOGRAD

I

Razrešava se prof. dr Slobodan Runić dužnosti direktora Ginekološko-akušerske klinike „Narodni front”, Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-595/2007

U Beogradu, 25. januara 2007. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

GINEKOLOŠKO-AKUŠERSKE KLINIKE „NARODNI FRONT”, BEOGRAD

I

Imenuje se doc. dr Dušan Stanojević za vršioca dužnosti direktora Ginekološko-akušerske klinike „Narodni front”, Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-595/2007-1

U Beogradu, 25. januara 2007. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 130. stav 3. i člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA

UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVLjE

PRIŠTINA SA SEDIŠTEM U KOSOVSKOJ MITROVICI

I

U Upravni odbor Zavoda za javno zdravlje Priština sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici imenuju se:

1. za predsednika:

– Nebojša Minić, dipl. ekonomista, Pokrajinska služba za zapošljavanje Kosovska Mitrovica;

2. za članove:

1) prof. dr Zdravko Vitošević, Medicinski fakultet Univerziteta u Prištini-Kosovska Mitrovica;

2) dr Mirko Milentijević, Dom zdravlja Kosovska Mitrovica;

3) dr Branislav Ivanović, specijalista epidemilogije, Zavod za javno zadravlje Priština sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici;

4) Milivoje Đorđević, dipl. pravnik, Zavod za javno zadravlje Priština sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici.

II

U Nadzorni odbor Zavoda za javno zdravlje Priština sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici imenuju se:

1. za predsednika:

– Velimir Bojović, dipl. inž., Skupština opštine Leposavić;

2. za članove:

1) Nebojša Aleksić, dipl. inž., Skupština opštine Leposavić;

2) dr Zoran Vukadinović, Zavod za javno zdravlje Priština sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-606/2007

U Beogradu, 25. januara 2007. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05- ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA

UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA INSTITUTA ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTI „DEDINjE”

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Instituta za kardiovaskularne bolesti „Dedinje”:

1. Nikola Pavičić, predsednik;

2. Dragan Džajić, član;

3. Sava Anđelković, član;

4. prof. dr Đorđe Radak, član;

5. Goran Cucić, član.

II

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Instituta za kardiovaskularne bolesti „Dedinje”:

1. Vladislav Todorović, predsednik;

2. Darinka Isailović, član;

3. dr Bratislav Milosavljević, član.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-607/2007

U Beogradu, 25. januara 2007. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05- ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA

UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA INSTITUTA ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTI „DEDINjE”

I

U Upravni odbor Instituta za kardiovaskularne bolesti „Dedinje” imenuju se:

1. za predsednika:

– Nikola Pavičić, dipl. pravnik, „Sintelon”, Bačka Palanka;

2. za članove:

1) prof. dr Miroslav Samardžić, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu;

2) Dragan Karović, dipl. inž. saobraćaja, JP „Nacionalni park Kopaonik”;

3) prim. dr Bojan Mandić, Stomatološki fakultet Univeziteta u Beogradu;

4) prof. dr Đorđe Radak, Institut za kardiovaskularne bolesti „Dedinje”;

5) dr Vladimir Ilić, Institut za kardiovaskularne bolesti „Dedinje”;

6) Goran Cucić, glavni tehničar, Institut za kardiovaskularne bolesti „Dedinje”.

II

U Nadzorni odbor Instituta za kardiovaskularne bolesti „Dedinje” imenuju se:

1. za predsednika:

– prof. dr Dragan Đuričin, Ekonomski fakultet u Beogradu;

2. za članove:

1) Dragoljub Vukadinović, dipl. inž. hemijske tehnologije, „Metalac” a.d. Gornji Milanovac;

2) dr Lukas Rasulić, Medicinski fakultet Univeziteta u Beogradu;

3) dr sci. med. Predrag Milojević, Institut za kardiovaskularne bolesti „Dedinje”;

4) dr Bratislav Milosavljević, specijalista interne medicine, Institut za kardiovaskularne bolesti „Dedinje”.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-606/2007-1

U Beogradu, 25. januara 2007. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA VETERINARSKE STANICE

„LAPOVO” SA SEDIŠTEM U LAPOVU

I

Razrešava se Dušan Radovanović dužnosti direktora Veterinarske stanice „Lapovo” sa sedištem u Lapovu, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-619/2007

U Beogradu, 25. januara 2007. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA VETERINARSKE STANICE

„LAPOVO” SA SEDIŠTEM U LAPOVU

I

Imenuje se Slavko Panovski za direktora Veterinarske stanice „Lapovo” sa sedištem u Lapovu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-619/2007-1

U Beogradu, 25. januara 2007. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA VETERINARSKE STANICE

„GORNjI MILANOVAC” SA SEDIŠTEM U GORNjEM MILANOVCU

I

Razrešava se Vladimir Simović dužnosti direktora Veterinarske stanice „Gornji Milanovac” sa sedištem u Gornjem Milanovcu, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-620/2007

U Beogradu, 25. januara 2007. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA VETERINARSKE STANICE

„GORNjI MILANOVAC” SA SEDIŠTEM U GORNjEM MILANOVCU

I

Imenuje se Dejan Milojević za direktora Veterinarske stanice „Gornji Milanovac” sa sedištem u Gornjem Milanovcu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-620/2007-1

U Beogradu, 25. januara 2007. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA KLINIČKOG CENTRA NIŠ

I

Razrešava se prof. dr Srbobran Trenkić dužnosti direktora Kliničkog centra Niš.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-622/2007

U Beogradu, 25. januara 2007. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA KLINIČKOG CENTRA NIŠ

I

Imenuje se prof. dr Srbobran Trenkić za direktora Kliničkog centra Niš.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-622/2007-1

U Beogradu, 25. januara 2007. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 98. stav 1. i člana 108. stav 1. Zakona o prekršajima („Službeni glasnik SRS”, broj 44/89 i „Službeni glasnik RS”, br. 21/90, 11/92, 6/93-US, 20/93, 53/93, 67/93-dr. zakon, 28/94, 16/97-dr. zakon, 37/97-US, 36/98, 44/98, 65/01-SUS, 55/04, 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka), a u vezi sa članom 2. i članom 6. stav 2. Ustavnog zakona za sprovođenje Ustava Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 98/06),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI SUDIJE

OPŠTINSKOG ORGANA ZA PREKRŠAJE U ZRENjANINU

I

Slobodanu Vujoviću prestaje dužnost sudije Opštinskog organa za prekršaje u Zrenjaninu sa 16. februarom 2007. godine, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-698/2007

U Beogradu, 25. januara 2007. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA UPRAVE

ZA SPREČAVANjE PRANjA NOVCA – MINISTARSTVO FINANSIJA

I

Razrešava se Julije Miladinović dužnosti direktora Uprave za sprečavanje pranja novca – Ministarstvo finansija, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-717/2007

U Beogradu, 25. januara 2007. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

UPRAVE ZA SPORT U MINISTARSTVU PROSVETE I SPORTA

I

Razrešava se Dragan Atanasov dužnosti pomoćnika direktora Uprave za sport u Ministarstvu prosvete i sporta – Centar za razvoj sporta.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-730/2007

U Beogradu, 25. januara 2007. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Ostavite komentar