Uredba o utvrđivanju područja banje „Banja Vrujci”

Na osnovu člana 3. Zakona o banjama („Službeni glasnik RS”, br. 80/92 i 67/93 – dr. zakon), člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12 i 7/14 – US),

Vlada donosi

UREDBU

O UTVRĐIVANJU PODRUČJA BANJE

„BANJA VRUJCI”

Član 1.

Utvrđuje se banjom područje naselja „Banja Vrujci” na teritoriji opštine Mionica.

Član 2.

Područje Banje Vrujci obuhvata prostor u ukupnoj površini od 2737ha 46a 89m², čije granice čine sledeće katastarske parcele:

KO Komanice: 1122 (put), 1115 (put), 774 (put) i 1121 (put);

KO Rakari: 889/1 (put), 908 (reka „Toplica”), 152 (put), 892 (put), 903 (put), 157, 161/1, 161/2 i 162;

KO Gunjica: 595 (put), 48, 49, 67, 69/1, 69/2, 70/1, 71, 72/2, 72/1, 584 (potok), 76, 75, 77, 78/2, 79/2, 596 (put), 597 (put), 598 (put), 515, 516, 517/1, 517/2, 518/1, 518/2, 568, 567/1, 567/2, 569, 570/1, 570/2, 572/3, 573/1, 573/3, 574, 575, 576, 577, 580, 504, 501, 500, 498/3, 498/2, 498/1, 492/2, 489, 488, 482/5, 482/6, 482/4, 482/2 i 482/3;

KO Berkovac: 953/2, 953/4, 955/2, 955/1, 955/3, 954, 963/2, 963/1, 962, 964/1, 967, 965/2, 969/3, 1007/2, 1007/3, 1069/1, 1010, 1011, 1590 (potok „Pear”), 1021/7, 1021/8, 1021/1, 1043/2, 1042, 1039, 820, 1037, 1036, 822, 819, 818, 817, 816, 813/1, 811, 805/5, 805/4, 805/2, 806, 1600/4 (put), 741/1, 743, 745/3, 745/2, 745/1, 700, 702, 586, 591, 592, 607/4, 607/1, 605 i 604;

KO Popadić: 1277, 614, 1285, 1286, 1287, 398/1, 395, 394, 393, 392/2, 392/1, 391, 1349/1, 1350/2, 1350/1, 1408, 1409/2, 1409/1, 1410, 1424/4, 1424/3, 1424/2, 831/1, 830/1, 828, 829, 1436 (put), 661, 658, 657, 656/2, 656/1, 622, 623/1, 623/2, 624, 625/1, 625/2, 616/2, 616/1, 615/2, 614/2, 1448 (put) i 1442 (put);

KO Struganik: 397, 398/1, 395, 396, 402, 405, 406, 408, 392/6, 392/2, 392/1, 391, 390, 389/1, 388, 387, 381, 1096 (put), 380, 379, 374, 373/3, 373/1, 372/1, 321, 180/3, 180/1, 183/2, 183/1, 178/5, 178/4, 178/2, 178/1, 178/7 i 178/13.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj:

U Beogradu, 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ostavite komentar