Uredba o dopuni Uredbe o određivanju poslova bezbednosne zaštite određenih lica i objekata

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 98/06), člana 42. stav. 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12), a u vezi sa čl. 5. i 11. Zakona o osnovama uređenja službi bezbednosti Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 116/07 i 72/12), članom 2. Zakona o Bezbednosno-informativnoj agenciji („Službeni glasnik RS”, br. 42/02 i 111/09), članom 6. Zakona o Vojnobezbednosnoj i Vojnoobaveštajnoj agenciji („Službeni glasnik RS”, br. 88/09, 55/12 – US i 17/13), članom 10. stav 1. tačka 7. Zakona o policiji („Službeni glasnik RS”, br. 101/05, 63/09 – US i 92/11) i članom 2. i članom 53. stav 1. Zakona o Vojsci Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 116/07, 88/09 i 101/10 – dr. zakon),

Vlada donosi

U R E D B U

O DOPUNI UREDBE O ODREĐIVANJU POSLOVA

BEZBEDNOSNE ZAŠTITE ODREĐENIH LICA I OBJEKATA

Član 1.

U Uredbi o određivanju poslova bezbednosne zaštite određenih lica i objekata („Službeni glasnik RS”, broj 72/10), u članu 5. dodaje se stav 3, koji glasi:

„Izuzetno bezbednosnu zaštitu po prestanku funkcije koju su obavljali imaju nosioci najviših pravosudnih funkcija i drugi državni funkcioneri koji su to pravo ostvarili na osnovu člana 2. ove uredbe, a sve u zavisnosti od procene ugroženosti i po preporuci Biroa za koordinaciju rada službi bezbednosti”.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-6280/2013

U Beogradu, 23. jula 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIKIvica Dačić

Ostavite komentar