Uredba o izmeni i dopuni Uredbe o korisnicima eksternih informacija Bezbedonosno-informativne agencije i vrstama edicija

Na osnovu člana 11. stav 2. Zakona o Bezbednosno-informativnoj agenciji („Službeni glasnik RS”, broj 42/02),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENI I DOPUNI UREDBE O KORISNICIMA EKSTERNIH INFORMACIJA BEZBEDNOSNO-INFORMATIVNE AGENCIJE

I VRSTAMA EDICIJA

Član 1.

U Uredbi o korisnicima eksternih informacija Bezbednosno-informativne agencije i vrstama edicija („Službeni glasnik RS”, broj 83/04), u članu 3. stav 2. posle reči: „ministri” briše se reč „i” i dodaju se zapeta i reči: „načelnik Generalštaba Vojske Srbije i direktor policije”, a reči: „predsednik Koordinacionog centra Srbije i Crne Gore i Republike Srbije za Kosovo i Metohiju”, brišu se.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-5390/2004-3

U Beogradu, 7. juna 2007. godine

VLADA

POTPREDSEDNIKmr Božidar Đelić

Ostavite komentar