Uredba o utvrđivanju Programa o raspodeli i korišćenju podsticajnih sredstava za očuvanje i održivo korišćenje biljnih genetičkih resursa za hranu i poljoprivredu za 2008. godinu

Na osnovu čl. 5. i 23. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 123/07) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka i 101/07),

Vlada donosi

U R E D B U

O UTVRĐIVANjU PROGRAMA O RASPODELI I KORIŠĆENjU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA OČUVANjE I ODRŽIVO KORIŠĆENjE BILjNIH GENETIČKIH RESURSA ZA HRANU

I POLjOPRIVREDU ZA 2008. GODINU

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Program o raspodeli i korišćenju podsticajnih sredstava za očuvanje i održivo korišćenje biljnih genetičkih resursa za hranu i poljoprivredu za 2008. godinu, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2.

Mere za očuvanje i održivo korišćenje biljnih genetičkih resursa za hranu i poljoprivredu (očuvanje i održavanje nacionalne i rezervne kolekcije u semenu, koje obuhvata čuvanje uzoraka nacionalne kolekcije u komorama i održavanje baze podataka nacionalne kolekcije, čuvanje uzoraka rezervne kolekcije u komorama, kontrola kvaliteta i umnožavanje uzoraka nacionalne kolekcije, priprema novih uzoraka za deponovanje u nacionalnu kolekciju), kao i očuvanje i održivo korišćenje biljnih genetičkih resursa za hranu i poljoprivredu, koje obuhvata čuvanje i održivo korišćenje genetičkih resursa kolekcija hortikulturnog bilja (voćnih vrsta, vinove loze, povrća, lekovitog, aromatičnog i ukrasnog bilja) i čuvanje i održivo korišćenje genetičkih resursa kolekcija poljoprivrednog bilja (žitarica, industrijskog i krmnog bilja), uslovi i način korišćenja podsticajnih sredstava za očuvanje i održivo korišćenje biljnih genetičkih resursa za hranu i poljoprivredu utvrđeni su programom iz člana 1. ove uredbe.

Član 3.

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava za očuvanje i održivo korišćenje biljnih genetičkih resursa za hranu i poljoprivredu imaju:

1) pravna i fizička lica koja se bave očuvanjem biljnih genetičkih resursa i koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Uredbom o Registru poljoprivrednih gazdinstava („Službeni glasnik RS”, br. 113/07 i 9/08);

2) naučnoistraživačke i obrazovne institucije;

3) druga pravna lica koja se bave poslovima očuvanja biljnih genetičkih resursa.

Član 4.

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava za očuvanje i održivo korišćenje biljnih genetičkih resursa za hranu i poljoprivredu pravna i fizička lica ostvaruju podnošenjem zahteva na Obrascu – Zahtev za podsticajna sredstva za očuvanje i održivo korišćenje biljnih genetičkih resursa za hranu i poljoprivredu za 2008. godinu, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo), najkasnije do 30. aprila 2008. godine.

Član 5.

Na osnovu zahteva iz člana 4. ove uredbe inspektor nadležan za poslove poljoprivrede na licu mesta sačinjava zapisnik.

Zapisnik iz stava 1. ovog člana je osnov za isplatu podsticajnih sredstava za očuvanje i održivo korišćenje biljnih genetičkih resursa za hranu i poljoprivredu.

Član 6.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj

U Beogradu, 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK

4427008.041.doc/1

PROGRAM

O RASPODELI I KORIŠĆENjU SREDSTAVA ZA OČUVANjE I ODRŽIVO KORIŠĆENjE BILjNIH GENETIČKIH RESURSA ZA HRANU I POLjOPRIVREDU ZA 2008. GODINU

I

U 2008. godini izvršiće se mere za očuvanje i održivo korišćenje biljnih genetičkih resursa za hranu i poljoprivredu, i to: očuvanje i održavanje nacionalne i rezervne kolekcije u semenu i očuvanje i održivo korišćenje biljnih genetičkih resursa za hranu i poljoprivredu.

II

Mere za očuvanje i održivo korišćenje biljnih genetičkih resursa za hranu i poljoprivredu, obaviće se po sledećim aktivnostima, a prema dinamici priliva sredstava obezbeđenim za te namene, i to:

Vrste mera I Očuvanje i održavanje nacionalne i rezervne kolekcije u semenuČuvanje uzoraka nacionalne kolekcije u komorama i održavanje baze podataka nacionalne kolekcijeČuvanje uzoraka rezervne kolekcije u komoramaKontrola kvaliteta i umnožavanje uzoraka nacionalne kolekcije Priprema novih uzoraka za deponovanje u nacionalnu kolekciju Ukupno za ove namene: 4.000.000 II Očuvanje i održivo korišćenje biljnih genetičkih resursaza hranu i poljoprivreduČuvanje i održivo korišćenje genetičkih resursa kolekcija* hortikulturnog bilja – voćnih vrsta, vinove loze, povrća, lekovitog i aromatičnog bilja i ukrasnog biljaČuvanje i održivo korišćenje genetičkih resursa kolekcija* poljoprivrednog bilja – žitarica, industrijskog i krmnog bilja. * Pod kolekcijom se podrazumeva usev ili zasad koji se ne koristi u komercijalne svrhe Ukupno za ove namene: 13.000.000 Ukupno: (I+II) 17.000.000

Obrazac

ZAHTEV

za podsticajna sredstva za očuvanje i održivo korišćenje biljnih genetičkih resursa za hranu i poljoprivredu za 2008. godinu

Naziv mere za koju se podnosi zahtev: Podaci o podnosiocu zahteva Ime/Naziv podnosioca zahteva: Registarski broj organizacije/gazdinstva: Elektronska pošta (E-mail adresa): Telefon/faks: JMBG odgovornog lica : Adresa/Sedište: Odgovorno lice za realizaciju: Vreme realizacije: Start (Month, Year) End (Month, Year) Početak: dan/mesec/godina Završetak: dan/mesec/godina Kratak opis mere: Ukupan iznos neophodan za realizaciju: Zahtevani inos od Ministarstva: Informacije o banci: Naziv banke: Nosilac računa: Broj računa: Pib:

M.P. Potpis podnosioca zahteva

Potpis odgovornog lica za realizaciju

______________________________

2. Opis Naziv mere: 2.a. Opis mere koja je predmet zahteva (Polazne osnove -opis postojeće situacije pri čemu akcenat treba staviti na ono što želimo da uradimo): 2.b. Detaljan plan za realizaciju: Ciljevi (jasno kroz posebne tačke definisati sve ciljeve): Očekivani rezultat (jasno kroz posebne tačke objasniti šta je to što će biti rezultat): Aktivnosti sa vremenskim rokom izvođenja(Definisati minimalan broj izvršioca, uz obaveznu podelu odgovornosti i vođstva, kao i opis posla izvršioca): Očekivani doprinos mere u rešavanju problema i rezultati:

Budžet

|Jedinica

|Broj jedinica |Trošak po jedinici |Ukupan trošak |Zatraženo od Ministarstva |Podrška iz drugih izvora/sopstvena sredstva | |Honorar odgovornog lica za realizaciju

|mesec | | | | | | |Honorari konsultanti/lica pod ugovorom |čovek/dana | | | | | | |Ukupno honorari (do 30% od zahtevanog iznosa) | | | | | | | |Oprema sa specifikacijom (do 20% od zahtevanog iznosa)

|- |

| | | | | |Putni troškovi sa specifikacijom

|- |

| | | | | |Potrošni materijal sa specifikacijom

|- |

| | | | | |Troškovi komunikacije (maksimalno 5.000 din) |- |

| | | | | |Ostali troškovi (samo za pravna lica) |- |

| | | | | |UKUPNO

| |

| | | | | |

4427008.041.doc/5

Ostavite komentar