Uredba o visini taksi, obveznicima plaćanja, kao i načinu plaćanja taksi za procenu i proveru podataka o biocidnim proizvodima

Na osnovu člana 49. stav 1. Zakona o biocidnim proizvodima („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 92/11 i 25/15) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O VISINI TAKSI, OBVEZNICIMA PLAĆANJA, KAO I NAČINU PLAĆANJA TAKSI ZA

PROCENU I PROVERU PODATAKA O BIOCIDNIM PROIZVODIMA

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se visina takse, obveznici plaćanja, kao i način plaćanja takse za: procenu osnovnih informacija radi donošenja rešenja o upisu biocidnog proizvoda u Privremenu listu za dostavljanje tehničkog dosijea; proveru da li je tehnički dosije potpun i procenu biocidnog proizvoda na osnovu tehničkog dosijea; procenu podataka iz sažetka tehničkog dosijea za biocidni proizvod; procenu novih saznanja, kao i dodatnih informacija; procenu podataka dostavljenih uz zahtev za izdavanje privremene dozvole, kao i za procenu podataka dostavljenih uz zahtev za izdavanje dozvole za naučno istraživanje i razvoj, odnosno za proces-orjentisano istraživanje i razvoj.

Član 2.

Visina takse za procenu osnovnih informacija radi donošenja rešenja o upisu biocidnog proizvoda u Privremenu listu za dostavljanje tehničkog dosijea iznosi 30.000 dinara.

Član 3.

Visina takse za proveru da li je tehnički dosije za biocidni proizvod, odnosno biocidni proizvod manjeg rizika potpun iznosi:

za biocidni proizvod – 105.000 dinara;

za biocidni proizvod manjeg rizika – 75.000 dinara.

Član 4.

Visina takse za procenu biocidnog proizvoda, odnosno biocidnog proizvoda manjeg rizika na osnovu tehničkog dosijea iznosi:

za biocidni proizvod – 875.000 dinara;

za biocidni proizvod manjeg rizika – 195.000 dinara.

Član 5.

Visina takse za procenu podataka iz sažetka tehničkog dosijea za biocidni proizvod, odnosno za biocidni proizvod manjeg rizika radi izdavanja odobrenja za stavljanje u promet na osnovu akta kojim se odobrava stavljanje u promet biocidnog proizvoda donetog od strane nadležnog organa zemlje članice EU iznosi:

za biocidni proizvod – 285.000 dinara;

za biocidni proizvod manjeg rizika – 95.000 dinara.

Član 6.

Visina takse za procenu novih saznanja, kao i dodatnih informacija u odnosu na podatke iz tehničkog dosijea, odnosno sažetka tehničkog dosijea za biocidni proizvod za koji je izdato odobrenje i to za procenu podataka o promenama u sastavu aktivne supstance, odnosno promeni proizvođača aktivne supstance, za procenu podataka o promenama u sastavu biocidnog proizvoda, za procenu podataka o pojavi rezistencije, kao i za procenu drugih promena podataka iz tehničkog dosijea iznosi 65.000 dinara.

Visina takse za procenu novih saznanja, kao i dodatnih informacija u odnosu na podatke iz tehničkog dosijea, odnosno sažetka tehničkog dosijea za biocidni proizvod za koji je izdato odobrenje i to za procenu podataka o novim dejstvima aktivne supstance ili biocidnog proizvoda na zdravlje ljudi i životinja i životnu sredinu iznosi 225.000 dinara.

Član 7.

Visina takse za procenu novih saznanja, kao i dodatnih informacija u odnosu na podatke iz tehničkog dosijea, odnosno sažetka tehničkog dosijea za biocidni proizvod manjeg rizika za koji je izdato odobrenje, iznosi 50% od taksi iz člana 6. ove uredbe.

Član 8.

Visina takse za procenu novih saznanja u odnosu na osnovne informacije o biocidnom proizvodu za koji je izdato rešenje o upisu biocidnog proizvoda u Privremenu listu za dostavljanje tehničkog dosijea iz člana 2. ove uredbe iznosi 10.000 dinara.

Član 9.

Visina takse za procenu podataka dostavljenih uz zahtev za izdavanje privremene dozvole za stavljanje u promet biocidnog proizvoda iznosi 205.000 dinara.

Član 10.

Visina takse za procenu podataka dostavljenih uz zahtev za izdavanje dozvole za naučno istraživanje i razvoj iznosi 16.000 dinara.

Član 11.

Visina takse za procenu podataka dostavljenih uz zahtev za izdavanje dozvole proces-orjentisano istraživanje i razvoj iznosi 69.000 dinara.

Član 12.

Obveznici plaćanja taksi su podnosioci zahteva za pružanje javnih usluga iz člana 1. ove uredbe, odnosno proizvođači i uvoznici koji stavljaju u promet biocidne proizvode.

Član 13.

Takse se uplaćuju unapred na odgovarajući račun za uplatu javnih prihoda budžeta Republike Srbije.

Član 14.

Danom početka primene ove uredbe prestaje da važi Odluka o visini naknada za procenu i proveru podataka o biocidnim proizvodima („Službeni glasnik RS”, br. 23/10 i 39/11).

Član 15.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 1. januara 2016. godine.

Broj:

U Beogradu, 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ostavite komentar