Uredba o izmenama Uredbe o ostvarivanju prava na jednokratnu pomoć, osposobljavanju bračnog druga i o naknadi za školovanje dece vojnog lica

Na osnovu člana 236. Zakona o Vojsci Jugoslavije („Službeni list SRJ”, br. 43/94, 28/96, 44/99, 74/99, 3/02 i 37/02 – dr. zakon i „Službeni list SCG”, br. 7/05 i 44/05), u vezi sa članom 197. stav 2. Zakona o Vojsci Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 116/07 i 88/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA UREDBE O OSTVARIVANjU PRAVA NA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ, OSPOSOBLjAVANjU BRAČNOG DRUGA I O NAKNADI ZA ŠKOLOVANjE DECE VOJNOG LICA

Član 1.

U Uredbi o ostvarivanju prava na jednokratnu novčanu pomoć, osposobljavanju bračnog druga i o naknadi za školovanje dece vojnog lica („Službeni list SRJ”, br. 69/99 i „Službeni list SCG”, br. 4/05) u članu 1, članu 2. stav 1, članu 3. i članu 4. stav 2. reči: „i Crne Gore” brišu se.

Član 2.

U članu 2. stav 2. reči: „organizacijskoj jedinici Generalštaba Vojske Srbije i Crne Gore nadležnoj za personalne poslove” zamenjuju se rečima: „Ministarstvu odbrane”.

Član 3.

U članu 5. reči: „prema zaradi bez poreza i doprinosa po zaposlenom isplaćenoj u privredi države članice na čijoj teritoriji je sedište Ministarstva odbrane” zamenjuju se rečima: „prema prosečnoj zaradi bez poreza i doprinosa po zaposlenom u Republici Srbiji”.

Član 4.

Član 6. menja se i glasi:

„Vojnom licu iz člana 3. ove uredbe jednokratna novčana pomoć se određuje, zavisno od stepena telesnog oštećenja organizma, tako što se obračunski osnov množi sa koeficijentom, i to:

Stepen oštećenja organizma Koeficijent

20% 2,1

30% 2,6

40% 3

50% 3,6

60% 4,4

70% 5,3

80% 6,3

90% 7,6

100% 9,1”

Član 5.

Član 7. menja se i glasi:

„Članovima porodice vojnog lica iz člana 4. ove uredbe jednokratna novčana pomoć se određuje, zavisno od broja članova porodice, tako što se obračunski osnov množi sa koeficijentom, i to:

Broj članova porodice Koeficijent

jedan član 24,6

dva člana 27,1

tri člana 29,8

četiri člana 32,7

pet članova 36

šest i više članova 38,8”

Član 6.

U članu 13. stav 1. reči: „ organizacijskoj jedinici Generalštaba Vojske Srbije i Crne Gore nadležnoj za personalne poslove” zamenjuju se rečima: „Ministarstvu odbrane”.

Posle stava 3. dodaje se stav 4. koji glasi:

„Ako opštim aktom škole, odnosno odgovarajućeg fakulteta nakon isteka redovnog trajanja studija nije utvrđen apsolventski staž studentu pripada naknada za školovanje, i to:

šest meseci nakon isteka redovnog trajanja studija na studijskom programu koji traje tri školske godine;

dvanaest meseci nakon isteka redovnog trajanja studija na studijskom programu koji traje četiri i više školskih godina.”

Član 7.

Član 15. stav 1. menja se i glasi:

„Mesečna novčana naknada učeniku osnovne škole pripada u iznosu od 40% od obračunskog osnova utvrđenog u članu 5. ove uredbe, a učeniku srednje škole i studentu studija prvog, odnosno drugog stepena, zavisno od mesta školovanja, ta naknada pripada u procentu od obračunskog osnova iz člana 5. ove uredbe, i to:

za školovanje u prebivalištu porodice:

(1) 47% – za učenika srednje škole,

(2) 66% – za studenta studija prvog, odnosno drugog stepena;

2) za školovanje van prebivališta porodice, zbog toga što odnosna škola ne postoji u mestu prebivališta porodice:

(1) 66% – za učenika srednje škole,

(2) 95% – za studenta studija prvog odnosno drugog stepena.”

Član 8.

U članu 16. stav 1. alineja 2. reči: „za studente viših škola i fakulteta” zamenjuju se rečima: „za studente studija prvog, odnosno drugog stepena”.

Posle stava 1. dodaje se stav 2. koji glasi:

„Naknada iz stava 1. alineja 2. ovoga člana ne pripada studentu kome je po isteku redovnog trajanja studija priznat apsolventski staž, odnosno produžen rok za završetak studija.”

Član 9.

U članu 19. reči: „načelnik organizacijske jedinice Generalštaba Vojske Srbije i Crne Gore nadležne za personalne poslove” zamenjuju se rečima: „Ministarstvo odbrane”.

Član 10.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-1202/2011

U Beogradu, 24. februara 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE –ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADEIvica Dačić

Ostavite komentar