Uredba o dopunama Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju sa carinskom robom, puštanju carinske robe i naplati carinskog duga

Na osnovu člana 17. stav 1, člana 34. stav 4, člana 36. stav 3, člana 38. stav 3, člana 42. stav 1, člana 67, člana 103. st. 1, 4. i 7, člana 111. stav 2, člana 114. stav 2, člana 125, člana 126. stav 3, člana 141. stav 3, člana 154, člana 164, člana 170. stav 2, člana 182. stav 4, člana 188. stav 3, člana 195, člana 206. stav 2, člana 209, člana 228. stav 2, člana 231. stav 3, člana 247. i člana 249. stav 3. Carinskog zakona („Službeni glasnik RS”, br. 73/03, 61/05, 85/05 – dr.zakon i 62/06 – dr. zakon) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

DOZVOLjENOM POSTUPANjU SA CARINSKOM ROBOM, PUŠTANjU CARINSKE ROBE I NAPLATI CARINSKOG DUGA

Član 1.

U Uredbi o carinski dozvoljenom postupanju sa carinskom robom, puštanju carinske robe i naplati carinskog duga („Službeni glasnik RS”, br. 127/03, 20/04, 24/04, 63/04, 104/04, 44/05, 71/05, 76/05, 106/05, 5/06, 47/06, 86/06, 10/07, 25/07, 80/07, 26/09 i 28/09), u članu 240b stav 1. posle reči: „lica” dodaju se zapeta i reči: „odnosno za opremu za potrebe lica”, a na kraju stava tačka se zamenjuje zapetom i dodaju se reči: „odnosno tu opremu.”

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj

U Beogradu, 23. jula 2009. godine

VLADA

PREDSEDNIK

Ostavite komentar