Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o usklađivanju nomenklature carinske tarife za 2014. godinu

Na osnovu člana 3. stav 8. Zakona o Carinskoj tarifi („Službeni glasnik RS”, br. 62/05, 61/07 i 5/09),

Vlada donosi

UREDBU

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE

O USKLAĐIVANJU NOMENKLATURE CARINSKE TARIFE

ZA 2014. GODINU

Član 1.

U Uredbi o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2014. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 107/13 i 119/13), u Carinskoj tarifi, u Delu II, vrše se sledeće izmene:

U Glavi 3. u Napomeni, posle tačke 2. dodaju se reči:

„ Dodatna napomena:

( 1. U smislu tarifnih podbrojeva 0305 32 11 i 0305 32 19, fileti bakalara (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) sa ukupnim sadržajem soli po masi 12% ili većim, koji su podobni za ljudsku ishranu bez naknadne industrijske prerade, smatraju se soljenom ribom.

Međutim, smrznuti fileti bakalara sa ukupnim sadržajem soli po masi manjim od 12%, svrstavaju se u tarifne podbrojeve 0304 71 10 i 0304 71 90 utoliko, što stvarno konzervisanje i njegova trajnost zavise od zamrzavanja.”.

Iznad tarifnog podbroja 0303 31 dodaje se tarifni međupodbroj: „- Ribe pljosnatice (Pleuronectidae, Bothidae, Cynolossidae, Soleidae, Scophthalmidae i Citharidae), osim džigerice i ikre:”.

Posle tarifne oznake 0303 69 90 00, u tarifnom međupodbroju reči: „- Ostala riba, uključujući ikru i džigericu:ˮ zamenjuju se rečima: „- Ostala riba, isključujući ikru i džigericu:ˮ.

U tar. oznakama 0302 73 00 00, 0304 49 50 00, 0304 71 90 00 i 0304 95 40 00, u koloni „Sporazumi o slobodnoj trgovini” reči: „EFTA 2014: IS: 2, NO: 2, CH: 2, LI: 2” zamenjuju se rečima: „EFTA 2014: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0”.

U Glavi 4. u Napomeni za tarifne podbrojeve, posle tačke 2. dodaju se reči:

„Dodatna napomena:

( 1. U smislu tarifnih podbrojeva 0408 11 i 0408 19 primenjuje se sledeće:

Pojam „na drugi način konzervisano” odnosi se takođe na žumanca od jaja sa ograničenom količinom soli (uglavnom, količinom ne većom od približno 12% po masi) ili manjom količinom hemijskih proizvoda dodatih za potrebe konzervisanja, pod uslovom da su ispunjena oba od sledećih uslova:

proizvod zadržava karakter žumanca od jaja iz tarifnog podbroja 0408 11 i 0408 19;

so ili hemijski proizvodi ne mogu se koristiti u količini većoj od one neophodne za potrebe konzervisanja.ˮ.

U tar. oznakama 0404 10 32 00 i 0404 10 36 00 u koloni „Sporazumi o slobodnoj trgovini” reči: SSP 2014: 2” zamenjuju se rečima: „SSP 2014: 0.”

U Glavi 12. reči:

|1211 90 86 30 |- – – čaure maka | – |5  |SSP 2014: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR 2014: 5

EFTA 2014: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI:5 |” | | | |- – – ostalo | | | | | |„ | |- – – – koren gospinog bilja – slatko korenje | – |5  |SSP 2014: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR 2014: 5

EFTA 2014: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5 | | |

zamenjuju se rečima:

|1211 90 86 30 |- – – čaure maka | – |5  |SSP 2014: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR 2014: 5

EFTA 2014: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI:5 |” | | | |- – – ostalo | | | | | |„ |12 11 90 86 91 |- – – – koren gospinog bilja – slatko korenje | – |5  |SSP 2014: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR 2014: 5

EFTA 2014: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5 | | |

U Glavi 13. u Napomeni, posle podtačke (i) dodaju se reči:

„Dodatna napomena:

( 1. Mešavine pektinskih materija i šećera sa sadržajem šećera preko 90% po masi, računato na suvu materiju, isključuju se iz svrstavanja u tarifni podbroj 1302 20 i uglavnom se svrstavaju u Glavu 17, s obzirom na to kako se smatra da karakter ovim proizvodima daje šećer.”

U Glavi 17. u Dodatnim napomenama, posle tačke 4. podtačka (b) dodaje se tačka 5, koja glasi:

„( 5. U celoj Tarifi, mešavine šećera sa malim količinama ostalih supstanci svrstavaju se u Glavu 17, osim ukoliko imaju karakter preparata koji se svrstava na drugo mesto u Tarifi.

U Glavi 21. u Dodatnim napomenama, posle tačke 4. dodaje se tačka 5, koja glasi:

„( 5. Preparati na bazi kafe, čaja ili mate čaja ili njihovih ekstrakata, esencija i koncentrata, sa sadržajem šećera 97% ili više po masi, računato na suvu materiju, isključuju se iz svrstavanja u tarifni broj 2101 i uglavnom se svrstavaju u Glavu 17. Više se ne smatra da karakter tim proizvodima daju kafa, čaj ili mate čaj ili njihovi ekstrakti, esencije i koncentrati.ˮ

U Glavi 73. reči:

„Dodatna napomena:

1. Pod pojmom „bušaće šipke” iz tarifnog broja 7304, podrazumevaju se cevi bez šava, čije se karakteristike kvaliteta propisuju posebnim standardima i koje su namenjene za prenos rotacije i podešavanje osnog pritiska na izmenljive alate (kruna, dleto i dr.) u istraživačkim radovima i eksploataciji nafte i gasa.ˮ brišu se.

U tarifnoj oznaci 8428 90 90 10 u koloni „Sporazumi o slobodnoj trgovini” reči: „TR 2014: 2” zamenjuju se rečima: „TR 2014: 0”.

U Glavi 97. u Napomeni, posle tačke 5. stav 2. dodaju se reči:

„Dodatna napomena:

( 1.Tarifni broj 9705 obuhvata kolekcije motornih vozila od istorijskog ili etnografskog značaja koja su:

(a) u svom originalnom stanju, bez dodatnih izmena na šasiji, karoseriji, sistemima za upravljanje, kočenje, transmisiju ili vešanje i motoru. Popravka i restauracija su dozvoljene, a slomljeni ili dotrajali delovi, pribor i jedinice mogu biti zamenjeni, pod uslovom da se vozilo zadrži i održava u istorijski ispravnim uslovima. Isključuje se modernizacija ili modifikacija vozila;

(b) najmanje tri godine stara;

(v) onog modela ili tipa koji se više ne proizvodi.

Svojstva koja rekvizite uključuju u kolekciju – da su relativo retki, da se normalno ne koriste za svoju originalnu svrhu, da su predmet posebnih transakcija izvan uobičajene trgovine za proizvode slične primene, i da imaju veću vrednosti – smatraju se ispunjenim za vozila koja odgovaraju gore navedenim kriterijumima.

Ovaj tarifni broj takođe obuhvata, u smislu kolekcije vozila:

motorna vozila, bez obzira na njihovu godinu proizvodnje, za koja je moguće utvrditi da su se koristila tokom istorijskih događaja,

motorna vozila za trke, za koje je moguće utvditi da su konstruisana, izrađena i korišćena isključivo za takmičenja i koja su postigla značajan sportski uspeh na reprezentativnim nacionalnim ili međunarodnim događajima.

Delovi i pribor za vozila svrstavaju se u ovaj tarifni broj, pod uslovom da su originalni delovi ili pribor za kolekcije vozila, da su najmanje tri godine stari, i da se više ne proizvode.

Isključuju se replike i reprodukcije, osim ukoliko ispunjavaju gore navedene uslove.”

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 19. juna 2014. godine

VLADA

PREDSEDNIK

Ostavite komentar