Uredba o usklađivanju nomenklature carinske tarife za 2018. godinu

Na osnovu člana 3. stav 8. Zakona o Carinskoj tarifi („Službeni glasnik RS”, br. 62/05, 61/07 i 5/09),

Vlada donosi

UREDBU

O USKLAĐIVANjU NOMENKLATURE CARINSKE TARIFE

ZA 2018. GODINU

Član 1.

Ovom uredbom usklađuje se nomenklatura Carinske tarife sa Kombinovanom nomenklaturom Evropske unije za 2018. godinu, koja će se primenjivati na svrstavanje proizvoda u Carinskoj tarifi.

Ova uredba obuhvata i stope, odnosno iznose carine utvrđene Carinskom tarifom koja čini sastavni deo Zakona o Carinskoj tarifi, kao i stope carine koje se primenjuju u skladu sa zaključenim sporazumima o slobodnoj trgovini, primenjene na usklađenu nomenklaturu.

Član 2.

Usklađena nomenklatura Carinske tarife za 2018. godinu iz člana 1. ove uredbe navedena je u Prilogu koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 1. januara 2018. godine.

05 Broj: 110-11467/2017

U Beogradu, 24. novembra 2017. godine

VLADA

PREDSEDNIK

Ana Brnabić, s.r.

Prilog

CARINSKA TARIFA DEO I

OSNOVNA PRAVILA ZA PRIMENjIVANjE CARINSKE TARIFE

Svrstavanje proizvoda u Carinsku tarifu (u daljem tekstu: Tarifa) vrši se prema sledećim osnovnim pravilima:

1. Nazivi odeljaka, glava i razdela dati su samo radi lakšeg snalaženja pri svrstavanju. Proizvodi se svrstavaju prema naimenovanjima tarifnih brojeva, napomenama uz odgovarajuće odeljke i glave, kao i prema ovim pravilima, ako ona nisu u suprotnosti sa sadržajem tarifnih brojeva i napomena uz odeljke i glave.

2. (a) Kao proizvod koji je naveden ili obuhvaćen u naimenovanju nekog tarifnog broja smatra se i proizvod, koji je nekompletan ili nedovršen, pod uslovom da pri carinjenju ima bitna svojstva kompletnog ili dovršenog proizvoda. Tarifni broj takođe obuhvata i kompletan ili dovršen proizvod (ili proizvod koji se svrstava kao kompletan ili dovršen primenom ovog pravila) ako se carini nesastavljen ili u rastavljenom stanju.

(b) Pod materijalom ili materijom iz naimenovanja tarifnog broja podrazumeva se materijal ili materija u čistom stanju ili kombinovani, odnosno pomešani sa drugim materijalom, odnosno materijom. Pod proizvodom od određenog materijala ili materije podrazumeva se i proizvod izrađen u celini ili delimično od istog materijala ili materije. Proizvodi koji se sastoje od dva ili više materijala ili materija svrstavaju se primenom osnovnog pravila 3.

3. Proizvodi koji bi se primenom pravila 2. pod (a) ili iz drugih razloga na prvi pogled mogli svrstati u dva ili više tarifnih brojeva, svrstavaju se na sledeći način:

(a) Tarifni broj koji ima najkonkretnije ili najbliže naimenovanje proizvoda ima prednost u odnosu na tarifne brojeve sa opštijim naimenovanjem proizvoda. Međutim, kad se naimenovanja dva ili više tarifnih brojeva odnose samo na deo materijala ili materije sadržane u mešanim ili sastavljenim (složenim) proizvodima ili samo na deo komponenti pripremljenih kao set za maloprodaju, naimenovanja tih tarifnih brojeva smatraće se podjednako konkretnim, iako jedan od njih ima kompletnije i preciznije naimenovanje prozvoda.

(b) Mešavine, sastavljeni (složeni) proizvodi koji se sastoje od različitih materijala ili su izrađeni od različitih komponenti, odnosno sastojaka i proizvodi pripremljeni u setovima za maloprodaju, koji se ne mogu svrstati primenom pravila 3. pod (a), svrstaće se kao da se sastoje od materijala ili komponente koja im daje bitan karakter, ako se ovaj kriterijum može primeniti.

(v) Ako se proizvodi ne mogu svrstati primenom pravila 3. pod (a) ili 3. pod (b), svrstaće se u poslednji po redu od onih tarifnih brojeva koje zbog važnosti treba podjednako uzeti u obzir.

4. Proizvodi koji se ne mogu svrstati primenom pravila 1. do 3. svrstaće se u odgovarajući tarifni broj predviđen za proizvod koji je tom proizvodu najsličniji.

5. Pored odredaba pravila 1. do 4. za sledeće proizvode primenjivaće se i ova pravila:

(a) Futrole za fotografske aparate, muzičke instrumente, puške i pištolje, kutije za cirkle, kutije za ogrlice i slični kontejneri, specijalno oblikovani ili podešeni za određeni proizvod ili set proizvoda, pogodni za dugotrajnu upotrebu i isporučeni sa proizvodima za koje su namenjeni, svrstaće se sa tim proizvodima pod uslovom da se uobičajeno prodaju sa tim proizvodima. Međutim, ovo pravilo se ne primenjuje na kontejnere koji celini (proizvodu sa kontejnerom) daju bitan karakter.

(b) Shodno odredbama pravila 5. pod (a) materijali za pakovanje i kontejneri za pakovanje (ambalaža) koji se isporučuju sa proizvodima u njima svrstavaju se zajedno sa tim proizvodima ako je uobičajeno da se koriste za pakovanje tih proizvoda. Međutim, ova odredba se ne primenjuje na materijal za pakovanje i kontejnere za pakovanje ako je očigledno da su podesni za višekratnu upotrebu.

6. Svrstavanje proizvoda u tarifne podbrojeve u okviru jednog tarifnog broja sa pravnog aspekta vrši se prema naimenovanjima tih tarifnih podbrojeva i eventualnih napomena za te tarifne podbrojeve i „mutatis mutandis” prema prethodnim pravilima, podrazumevajući da se poređenje tarifnih podbrojeva može vršiti samo na istom nivou raščlanjavanja. U smislu ovog pravila primenjuju se i napomene uz odeljke i glave, ako nije drugačije propisano.

Pregled oznaka, simbola i skraćenica

nova tarifna oznaka

novo naimenovanje tarifne oznake ili nova napomena, dodatna napomena ili napomena za tarifni stav

€ evro

MAX maksimum

MIN minimum

MD metar dužni

M2 metar kvadratni

M3 metar kubni

GR gram

GRCI gram cepanog izotopa

100 KD 100 komada

1000 KD 1000 komada

1000 KWH 1000 kW/h

1000 LT 1000 litara

1000 M3 1000 metara kubnih

BRC broj ćelija

JM jedinica mere

KG kilogram

KGN kilogram N

KGK2O kilogram K2O

KGP2O5 kilogram P2O5

KGH2O2 kilogram H2O2

KGNaOH kilogram NaOH

KGKOH kilogram KOH

KG90%SS kilogram 90% suve supstance

KGU kilogram U

KGMET.AM. kilogram MET.AM.

KG net eda kilogram neto mase, oceđene materije

KG net mas kilogram neto mase, suve materije

LT litar

LTA100% litar čistog (100%) alkohola

KR karat

KD komad

PR par

TJ tera dzul

TN tona

NTN nosivost u tonama

SSP Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane i Republike Srbije, sa druge strane

CEFTA Jedinstveni sporazum o slobodnoj trgovini u regionu Jugoistočne Evrope CEFTA – Central Europe Free Trade Agreemet

AL Republika Albanija

BA Bosna i Hercegovina

MD Republika Moldavija

MK Republika Makedonija

ME Crna Gora

UN1244 UNMIK u ime Kosova, u skladu sa Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija

CU BKR Carinska unija Republika Belorusija, Republika Kazahstan i Ruska Federacija

BY Republika Belorusija

KZ Republika Kazahstan

RU Ruska Federacija

TR Sporazum o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i Republike Turske

EFTA Sporazum o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i država EFTA

IS Republika Island

NO Kraljevina Norveška

CH Švajcarska Konfederacija

LI Kneževina Lihtenštajn DEO II

CARINSKA TARIFA

ODELjAK I

ŽIVE ŽIVOTINjE; PROIZVODI ŽIVOTINjSKOG POREKLA

Napomene

1. Pozivanje u ovom odeljku na pojedini rod ili vrstu životinja, osim ako iz teksta drugačije ne proizlazi, odnosi se i na mladunce tog roda ili vrste.

2. Odredba koja se odnosi na „suve” proizvode u Tarifi, obuhvata i proizvode koji su dehidrisani, evaporisani, ili liofilizovani, osim ako u tekstu nije drugačije određeno.

GLAVA 1

ŽIVE ŽIVOTINjE

Napomena

1. Ova glava obuhvata sve žive životinje osim:

(a) riba, ljuskara, mekušaca i ostalih vodenih beskičmenjaka iz tar. br. 0301, 0306, 0307 ili 0308;

(b) kultura mikroorganizama i ostalih proizvoda iz tarifnog broja 3002; i

(v) životinja iz tarifnog broja 9508.

Tarifna oznaka Naimenovanje JM Stopa carine Sporazumi o slobodnoj trgovini 0101 Konji, magarci, mule i mazge, živi:     – Konji: 0101 21 00 00 – – Čiste rase za priplod KD 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 1EFTA: IS: 0, NO: 1, CH: 0, LI: 0 0101 29 – – Ostalo: 0101 29 10 00 – – – za klanje KD 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 5EFTA: IS: 0, NO: 5, CH: 0, LI: 0 0101 29 90 00 – – – ostalo KD 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 5EFTA: IS: 0, NO: 5, CH: 0, LI: 0 0101 30 00 00 – Magarci KD 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 5EFTA: IS: 0, NO: 5, CH: 0, LI: 0 0101 90 00 00 – Ostalo KD 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 5EFTA: IS: 0, NO: 5, CH: 0, LI: 0 0102 Žive životinje, vrste goveda:     – Stoka:     0102 21 – – Čiste rase za priplod:     0102 21 10 00 – – – junice (neteljene) KD 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 1EFTA: IS: 1, NO: 1, CH: 0, LI: 0 0102 21 30 00 – – – krave KD 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 1EFTA: IS: 1, NO: 1, CH: 0, LI: 0 0102 21 90 00 – – – ostalo KD 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 1EFTA: IS: 1, NO: 1, CH: 0, LI: 0 0102 29 – – Ostalo:     0102 29 05 00 – – – podvrste Bibos ili Poephagus KD 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30 – – – ostalo: 0102 29 10 00 – – – – mase ne preko 80 kg KD 15 SSP: 3CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15   – – – – mase preko 80 kg, ali ne preko 160 kg:     0102 29 21 00 – – – – – za klanje KD 15 SSP: 3CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15 0102 29 29 00 – – – – – ostalo KD 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15   – – – – mase preko 160 kg, ali ne preko 300 kg:     0102 29 41 00 – – – – – za klanje KD 30 SSP: 9CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30 0102 29 49 00 – – – – – ostalo KD 30 SSP: 6CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30   – – – – mase preko 300 kg:       – – – – – junice (neteljene):     0102 29 51 00 – – – – – – za klanje KD 30 SSP: 15CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30 0102 29 59 00 – – – – – – ostale KD 30 SSP: 6CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30   – – – – – krave:     0102 29 61 00 – – – – – – za klanje KD 30 SSP: 6CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30 0102 29 69 00 – – – – – – ostale KD 30 SSP: 9CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30   – – – – – ostalo:     0102 29 91 00 – – – – – – za klanje KD 30 SSP: 12CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30 0102 29 99 00 – – – – – – ostalo KD 30 SSP: 12CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30 – Bufalo („buffalo”): 0102 31 00 00 – – Čiste rase za priplod KD 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 1EFTA: IS: 1, NO: 1, CH: 0, LI: 0 0102 39 – – Ostalo:     0102 39 10 – – – domaće vrste: 0102 39 10 10 – – – – mase ne preko 160 kg KD 15 CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15 eh mase preko 80 kg, osim za klanje SSP: 0 eh mase ne preko 80 kg SSP: 3 eh mase preko 80 kg, za klanje SSP: 3 0102 39 10 90 – – – – ostale KD 30 CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30 eh mase preko 160 kg, ali ne preko 300 kg, za klanje SSP: 9 eh mase preko 160 kg, ali ne preko 300 kg, ostale SSP: 6 eh mase preko 300 kg, junice (neteljene), za klanje SSP: 15 eh mase preko 300 kg, junice (neteljene), ostale SSP: 6 eh mase preko 300 kg, krave, za klanje SSP: 6 eh mase preko 300 kg, krave, ostale SSP: 9 eh mase preko 300 kg, ostalo SSP: 12 0102 39 90 00 – – – ostalo KD 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30 0102 90 – Ostalo:     0102 90 20 00 – – čiste rase za priplod KD 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 1EFTA: IS: 1, NO: 1, CH: 0, LI: 0 – – ostalo: 0102 90 91 – – – domaće vrste:     0102 90 91 10 – – – – mase ne preko 160 kg KD 15 CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15 eh mase preko 80 kg, osim za klanje SSP: 0 eh mase ne preko 80 kg SSP: 3 eh mase preko 80 kg, za klanje SSP: 3 0102 90 91 90 – – – – ostale KD 30 CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30 eh mase preko 160 kg, ali ne preko 300 kg, za klanje SSP: 9 eh mase preko 160 kg, ali ne preko 300 kg, ostale SSP: 6 eh mase preko 300 kg, junice (neteljene), za klanje SSP: 15 eh mase preko 300 kg, junice (neteljene), ostale SSP: 6 eh mase preko 300 kg, krave, za klanje SSP: 6 eh mase preko 300 kg, krave, ostale SSP: 9 eh mase preko 300 kg, ostalo SSP: 12 0102 90 99 00 – – – ostalo KD 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30 0103 Svinje, žive:     0103 10 00 00 – Čiste rase za priplod KD 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 1EFTA: IS: 1, NO: 0, CH: 0, LI: 0   – Ostalo:     0103 91 – – Mase ne preko 50 kg:     0103 91 10 00 – – – domaće vrste KD 30 SSP: 19.5CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30 0103 91 90 00 – – – ostale KD 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30 0103 92 – – Mase 50 kg ili veće:       – – – domaće vrste:     0103 92 11 00 – – – – koje su se najmanje jedanput prasile, mase 160 kg i veće KD 30 SSP: tab 1.CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30 0103 92 19 00 – – – – ostale KD 30 SSP: tab 1.CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30 0103 92 90 00 – – – ostalo KD 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30 0104 Ovce i koze, žive:     0104 10 – Ovce:     0104 10 10 00 – – čiste rase za priplod KD 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 1EFTA: IS: 1, NO: 1, CH: 0, LI: 0   – – ostale:     0104 10 30 00 – – – jagnjad (do jedne godine starosti) KD 30 SSP: 12CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30 0104 10 80 00 – – – ostale KD 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30 0104 20 – Koze:     0104 20 10 00 – – čiste rase za priplod KD 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 1EFTA: IS: 1, NO: 1, CH: 0, LI: 0 0104 20 90 00 – – ostale KD 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30 0105 Živina domaća, živa (kokoške vrste Gallus domesticus, patke, guske, ćurke i biserke):       – Mase ne preko 185 g:     0105 11 – – Pilići vrste Gallus domesticus:       – – – dedovski i roditeljski ženski pilići za:     0105 11 11 00 – – – – nosilje KD 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 1EFTA: IS: 1, NO: 1, CH: 1, LI: 1 0105 11 19 00 – – – – ostale KD 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 1EFTA: IS: 1, NO: 1, CH: 1, LI: 1   – – – ostali:     0105 11 91 00 – – – – nosilje KD 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 0105 11 99 – – – – ostali:     0105 11 99 10 – – – – – dedovski i roditeljski muški pilići KD 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 1EFTA: IS: 1, NO: 1, CH: 1, LI: 1 0105 11 99 90 – – – – – ostali KD 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 0105 12 00 – – Ćurići:     0105 12 00 10 – – – za priplod KD 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 1EFTA: IS: 1, NO: 1, CH: 1, LI: 1 0105 12 00 90 – – – ostali KD 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15 0105 13 00 – – Pačići:     0105 13 00 10 – – – za priplod KD 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 1EFTA: IS: 1, NO: 1, CH: 1, LI: 1 0105 13 00 90 – – – ostali KD 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15 0105 14 00 – – Guščići:     0105 14 00 10 – – – za priplod KD 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 1EFTA: IS: 1, NO: 1, CH: 1, LI: 1 0105 14 00 90 – – – ostali KD 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15 0105 15 00 – – Biserčići:     0105 15 00 10 – – – za priplod KD 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 1EFTA: IS: 1, NO: 1, CH: 1, LI: 1 0105 15 00 90 – – – ostali KD 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15   – Ostalo:     0105 94 00 00 – – Kokoške vrste Gallus domesticus KD 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 0105 99 – – Ostalo:     0105 99 10 00 – – – patke KD 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15 0105 99 20 00 – – – guske KD 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15 0105 99 30 00 – – – ćurke KD 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15 0105 99 50 00 – – – biserke KD 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15 0106 Ostale životinje, žive:       – Sisari:     0106 11 00 00 – – Primati KD 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 1EFTA: IS: 1, NO: 1, CH: 1, LI: 1 0106 12 00 00 – – Kitovi, delfini i pliskavice (sisari reda Cetacea); morske krave i dugong (sisari reda Sirenia); foke, morski lavovi i morževi (sisari podreda Pinnipedia) KD 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 1EFTA: IS: 1, NO: 1, CH: 1, LI: 1 0106 13 00 00 – – Kamile i ostale kamelide (Camelidae) KD 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 1EFTA: IS: 1, NO: 1, CH: 1, LI: 1 0106 14 – – Kunići i zečevi: 0106 14 10 00 – – – domaći kunići KD 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10 0106 14 90 00 – – – ostalo – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 1EFTA: IS: 1, NO: 1, CH: 1, LI: 1 0106 19 00 00 – – ostalo – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 1EFTA: IS: 1, NO: 1, CH: 1, LI: 1 0106 20 00 00 – Reptili (uključujući zmije i kornjače) KD 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 1EFTA: IS: 1, NO: 1, CH: 1, LI: 1   – Ptice:     0106 31 00 00 – – Ptice grabljivice KD 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 1EFTA: IS: 1, NO: 1, CH: 1, LI: 1 0106 32 00 00 – – Papagaji (uključujući obične papagaje, male dugorepe papagaje, makoe i kakadue) KD 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 1EFTA: IS: 1, NO: 1, CH: 1, LI: 1 0106 33 00 00 – – Nojevi; emui (Dromaius novaehollandiae) KD 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 5EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5 0106 39 – – Ostale:     0106 39 10 00 – – – golubovi KD 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10 0106 39 80 00 – – – ostale – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 5EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5 – Insekti: 0106 41 00 00 – – Pčele – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 5EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5 0106 49 00 00 – – Ostalo – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 5EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5 0106 90 00 00 – Ostalo – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 5EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5 GLAVA 2

MESO I ostali jestivi klanični proizvodi

Napomena

1. Ova glava ne obuhvata:

(a) proizvode vrsta opisanih u tar. br. 0201 do 0208 ili 0210, neupotrebljive za ljudsku ishranu;

(b) creva, bešike ili želuce životinja (tarifni broj 0504) i životinjsku krv (tarifni broj 0511 ili 3002); ili

(v) masnoće životinjskog porekla, osim proizvoda iz tarifnog broja 0209 (Glava 15).

Dodatne napomene

1 A. Navedeni izrazi imaju sledeće značenje:

(a) „goveđi trupovi”, u smislu tar. podbr. 0201 10 i 0202 10, jesu celi trupovi zaklanih životinja pošto im je istekla krv, izvađena drob i pošto su odrani, uvezeni sa glavom ili bez glave, sa papcima ili bez papaka i sa ostalim pripadajućim klaničnim proizvodima ili bez njih. Ako se trupovi uvoze bez glave, Glava mora biti odvojena od trupa na atloido-occipital pršljenu, a ako se uvoze bez papaka, papci moraju biti odsečeni na carpo-metacarpal ili tarso-metatarsal zglobovima; „trup” uključuje prednji deo trupa koji obuhvata sve kosti, kao i vrat i plećke sa više od deset pari rebara;

(b) „goveđe polutke”, u smislu tar. podbr. 0201 10 i 0202 10, jesu proizvodi koji nastaju simetričnim razdvajanjem celog trupa kroz centar svakog vratnog, leđnog, slabinskog i krsnog pršljena i kroz centar grudne kosti i išio-pubičnog sastava; „polutka” uključuje prednji deo polutke koji obuhvata sve kosti, kao i vrat i plećku sa više od deset rebara;

(v) „kompenzirane četvrti”, u smislu tar. podbr. 0201 20 20 i 0202 20 10 jesu delovi koji se sastoje od:

– prednjih četvrti koje obuhvataju sve kosti, kao i vrat i plećku, a sečene su kod desetog rebra i zadnjih četvrti koje obuhvataju sve kosti, but i pečenicu, a sečene su kod trećeg rebra, ili

– prednjih četvrti koje obuhvataju sve kosti, kao i vrat i plećku, a sečene su kod petog rebra, sa dodatim celim slabinama i grudima i zadnjih četvrti koje obuhvataju sve kosti, but i pečenicu, a sečene su kod osmog rebra.

Prednje četvrti i zadnje četvrti koje sačinjavaju „kompenzirane četvrti” moraju se uvoziti u isto vreme i moraju se podudarati u broju, a ukupna masa prednjih četvrti mora biti ista kao masa zadnjih četvrti. Razlika u masi između ova dva dela pošiljke je dopuštena pod uslovom da ne prelazi 5% mase težeg dela (prednje ili zadnje četvrti);

(g) „nerazdvojene prednje četvrti”, u smislu tar. podbr. 0201 20 30 i 0202 20 30 jesu prednji delovi trupa koji obuhvataju sve kosti, kao i vrat i plećku, sa najmanje četiri para rebara i najviše deset pari rebara (prva četiri para rebara moraju biti cela, ostala mogu biti sečena), sa slabinama ili bez slabina;

(d) „razdvojene prednje četvrti”, u smislu tar. podbr. 0201 20 30 i 0202 20 30 jesu prednji delovi polutke koji obuhvataju sve kosti, vrat i plećku, sa najmanje četiri rebra i najviše deset rebara (prva četiri rebra moraju biti cela, ostala mogu biti sečena), sa slabinama ili bez slabina;

(đ) „nerazdvojene zadnje četvrti”, u smislu tar. podbr. 0201 20 50 i 0202 20 50 jesu zadnji delovi trupa koji obuhvataju sve kosti, but i pečenicu, uključujući file, sa najmanje tri para celih ili sečenih rebara, sa golenjačom ili bez golenjače i sa slabinama ili bez slabina;

(e) „razdvojene zadnje četvrti”, u smislu tar. podbr. 0201 20 50 i 0202 20 50 jesu zadnji delovi polutke koji obuhvataju sve kosti, but i pečenicu, uključujući file, sa najmanje tri cela ili sečena rebra, sa golenjačom ili bez nje i sa slabinama ili bez slabina;

(ž) 1. „prednje četvrti sečene” („crop, chuck and blade”), u smislu tarifnog podbroja 0202 30 50 jesu leđni deo prednje četvrti, uključujući gornji deo plećke, sa najmanje četiri rebra i najviše deset rebara, dobijeni od prednje četvrti pravolinijskim sečenjem kroz tačku gde se prvo rebro povezuje sa prvim segmentom grudne kosti do tačke dodira dijafragme sa desetim rebrom;

2. komad „grudi” u smislu tarifnog podbroja 0202 30 50 jeste donji deo prednje četvrti koji obuhvata srednji deo grudi i vrh grudi.

B. Proizvodi obuhvaćeni Dodatnim napomenama 1 A (a) do (e) ove glave mogu biti isporučeni sa kičmom ili bez kičme.

V. U određivanju broja celih ili sečenih rebara pomenutih u Dodatnoj napomeni 1 A, uzimaju se u obzir samo rebra koja su vezana za kičmu. Ukoliko je kičma otklonjena, uzimaju se u obzir samo cela ili sečena rebra koja bi inače bila neposredno vezana za kičmu.

2 A. Navedeni izrazi imaju sledeće značenje:

(a) „trupovi i polutke”, u smislu tar. podbr. 0203 11 10 i 0203 21 10, jesu trupovi zaklanih domaćih svinja, iz kojih je istekla krv, koji su očišćeni od drobi i sa kojih su uklonjene čekinje i papci. Polutke su dobijene od celih trupova deljenjem kroz centar svakog vratnog, leđnog, slabinskog i krsnog pršljena i kroz centar grudne kosti i išio-pubičnog sastava. Trupovi i polutke mogu biti sa glavom ili bez glave, sa njuškom ili bez njuške, sa papcima ili bez papaka, sa salom ili bez sala, sa bubrezima ili bez bubrega, sa repom ili bez repa i sa dijafragmom ili bez dijafragme. Polutke mogu biti sa kičmenom moždinom, mozgom i jezikom ili bez njih. Trupovi i polutke krmača mogu biti sa vimenom ili bez vimena (mlečne žlezde);

(b) „butovi”, u smislu tar. podbr. 0203 12 11, 0203 22 11, 0210 11 11 i 0210 11 31 jesu zadnji (kaudalni) delovi polutke, uključujući kosti, sa papcima ili bez papaka, sa golenjačom ili bez golenjače, sa kožom ili bez kože i sa potkožnom svinjskom masnoćom (slaninom) ili bez nje.

But je odvojen od ostatka polutke tako da obuhvata, najviše, poslednji slabinski pršljen;

(v) „prednji delovi”, u smislu tar. podbr. 0203 19 11, 0203 29 11, 0210 19 30 i 0210 19 60 jesu prednji (kranialni) delovi polutke, bez glave, sa njuškom ili bez njuške, uključujući kosti, sa papcima ili bez papaka, sa golenjačom ili bez golenjače, sa kožom ili bez kože i sa potkožnom svinjskom masnoćom (slaninom) ili bez nje;

Prednji deo je odvojen od ostatka polutke tako da obuhvata, najviše, peti leđni pršljen.

Gornji (leđni) deo prednjeg dela, sa lopatičnom kosti i sa njom povezanim mišićima ili bez lopatične kosti i sa njom povezanih mišića (gornji deo plećke u svežem i vrat u usoljenom stanju) smatra se komadom pečenice kada je odvojen od donjeg (trbušnog) dela prednjeg dela, najviše, sečenjem neposredno ispod kičmenog stuba;

(g) „plećka”, u smislu tar. podbr. 0203 12 19, 0203 22 19, 0210 11 19 i 0210 11 39 jeste donji deo prednjeg dela sa lopatičnom kosti i sa njom povezanim mišićima ili bez lopatične kosti i sa njom povezanih mišića, uključujući kosti, sa papcima ili bez papaka, sa golenjačom ili bez golenjače, sa kožom ili bez kože, sa potkožnom svinjskom masnoćom (slaninom) ili bez nje.

Lopatična kost i sa njom povezani mišići svrstavaju se u ovaj tarifni podbroj kao deo plećke i onda kada su odvojeno pripremljeni;

(d) „bubrežnjak” („loins”) u smislu tar. podbr. 0203 19 13, 0203 29 13, 0210 19 40 i 0210 19 70 jeste gornji deo polutke koji se pruža od prvog vratnog pršljena do repnog pršljena, uključujući kosti, sa pečenicom ili bez pečenice, sa lopatičnom kosti ili bez lopatične kosti i sa potkožnom svinjskom masnoćom (slaninom) ili bez potkožne svinjske masnoće (slanine), sa kožom ili bez kože.

Bubrežnjak je odvojen od donjeg dela polutke sečenjem neposredno ispod kičmenog stuba;

(đ) „potrbušina”, u smislu tar. podbr. 0203 19 15, 0203 29 15, 0210 12 11 i 0210 12 19, jeste donji deo polutke koji se nalazi između buta i plećke, uglavnom poznat kao “potrbušina”, sa kostima ili bez kostiju, ali sa kožom i sa potkožnom svinjskom masnoćom (slaninom);

(e) „bekon polutke”, u smislu tar. podbroja 0210 19 10 jeste svinjska polutka bez Glave (obraza i njuške), papaka, repa, sala, bubrega, pečenice, lopatične kosti, grudne kosti, kičmenog stuba, karlične kosti i dijafragme;

(ž) „spenser”, u smislu tarifnog podbroja 0210 19 10, jeste bekon polutka bez buta, sa kostima ili bez kostiju;

(z) „tri četvrtine stranice” („three-quarter sides”), u smislu tarifnog podbroja 0210 19 20, jeste bekon – polutka bez prednjeg dela, sa kostima ili bez kostiju;

(i) „srednji deo” („middles”), u smislu tarifnog podbroja 0210 19 20, jeste bekon – polutka bez buta i prednjeg dela, sa kostima ili bez kostiju.

Ovaj tarifni podbroj takođe uključuje komade od srednjeg dela koji obuhvataju tkivo kotleta i potrbušine u prirodnoj srazmeri prema celom srednjem delu.

B. Delovi komada opisanih u stavu 2 A (đ) svrstavaju se u iste tarifne podbrojeve samo ako su sa kožom i potkožnom svinjskom masnoćom (slaninom).

Ako su komadi koji se svrstavaju u tar. podbrojeve 0210 11 11 i 0210 11 19, kao i 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 19 30 i 0210 19 60 dobijeni od bekon-stranice iz koje su već izvađene kosti navedene u stavu 2 A (e), linije sečenja slede one opisane u stavu 2 A (b), (v) i (g), odgovarajuće; u svakom slučaju ti komadi ili njihovi delovi su sa kostima.

V. Tar. podbr. 0206 49 00 i 0210 99 49 obuhvataju, naročito, Glavu i polutke Glave od domaćih svinja, sa mozgom ili bez mozga, sa obrazima ili bez obraza, sa jezikom ili bez jezika, kao i sa njihovim delovima ili bez delova.

Glava je odvojena od ostatka polutke kako sledi:

– pravim sečenjem paralelnim sa lobanjom; ili

– sečenjem paralelnim sa lobanjom do nivoa očiju, a zatim kosim u odnosu na prednji deo glave, tako da njuška ostane vezana za polutku.

Obrazi, njuška i uši, kao i meso vezano za glavu, naročito za zadnji deo, smatraju se delovima glave. Međutim, komadi mesa bez kostiju od prednjeg dela isporučeni odvojeno (podvoljak, podvratak, podvoljak i podvratak zajedno – gronik), svrstavaju se u tarifni podbroj 0203 19 55, 0203 29 55, 0210 19 50 ili 0210 19 81, zavisno od slučaja.

G. „Potkožna svinjska masnoća (slanina)”, u smislu tar. podbr. 0209 10 11 i 0209 10 19, jeste masno tkivo koje se taloži ispod kože i prijanja uz nju, bez obzira na deo svinje kome pripada; u svakom slučaju, masa masnog tkiva je veća od mase kože.

Ovi tarifni podbrojevi uključuje takođe potkožnu svinjsku masnoću (slanina) sa koje je skinuta koža.

D. U smislu tar. podbr. 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 12 19 i 0210 19 60 do 0210 19 89, pod „suvim ili dimljenim” proizvodima podrazumevaju se oni u kojima odnos voda/belančevine u mesu (sadržaj azota x 6,25) iznosi 2,8 ili manje. Sadržaj azota se određuje u skladu sa ISO metodom 937 – 1978.

3 A. U smislu tarifnog broja 0204 naredni izrazi imaju sledeće značenje:

(a) „trupovi” u smislu tar. podbr. 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 i 0204 50 51, jesu celi trupovi zaklanih životinja pošto im je istekla krv, i pošto su očišćeni od drobi i odrani, uvezeni sa glavom ili bez glave, sa papcima ili bez papaka, sa ostalim pripadajućim klaničnim proizvodima ili bez njih. Ako se trupovi uvoze bez glave, Glava mora biti odvojena od trupa na atloido-occipital pršljenu, a ako se uvoze bez papaka, papci moraju biti odsečeni na carpo-metacarpal ili tarso-metatarsal zglobovima;

(b) „polutke”, u smislu tar. podbr. 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 i 0204 50 51, jesu proizvodi koji su nastali simetričnom podelom celog trupa kroz centar svakog vratnog, leđnog, slabinskog i krsnog pršljena, kroz centar grudne kosti i kroz išio-pubični sastav;

(v) „skraćene prednje četvrti”, u smislu tar. podbr. 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 i 0204 50 53, jesu prednji deo trupa sa grudima ili bez grudi, uključujući sve kosti i plećke, vrat („scrag”), i srednji deo vrata, sečen pod pravim uglom u odnosu na kičmu, sa najmanje pet i najviše sedam pari celih ili sečenih rebara;

(g) „skraćene prednje četvrti”, u smislu tar. podbr. 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 i 0204 50 53, jesu prednji deo polutke sa grudima ili bez grudi, uključujući sve kosti, plećku, vrat („scrag”) i srednji deo vrata, sečen pod pravim uglom u odnosu na kičmu, sa najmanje pet i najviše sedam celih ili sečenih rebara;

(d) „slabine i/ili podplećke” (kare i/ili file – „chines and/or best ends”), u smislu tar. podbr. 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 i 0204 50 55, jesu preostali deo trupa, pošto su odstranjeni butovi i skraćene prednje četvrti, sa bubrezima ili bez bubrega; kada su slabine (kare – „chines”) odvojene od podplećki (file – „best ends”) one moraju obuhvatati najmanje pet slabinskih pršljenova; kada su podplećke („best ends”) odvojene od slabina („chines”) oni moraju obuhvatati najmanje pet pari celih ili sečenih rebara;

(đ) „slabine i/ili podplećke” (kare i/ili file – „chines and/or best ends”) u smislu tar. podbr. 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 i 0204 50 55, jesu preostali deo polutke, pošto su odstranjeni but i skraćena prednja četvrt, sa bubregom ili bez bubrega; kada je slabina (kare – „chine”) odvojena od podplećke (filea – „best end”) ona mora obuhvatati najmanje pet slabinskih pršljenova; kada je podplećka (file – „best end”) odvojena od slabine (kare – „chine”) ona mora obuhvatati najmanje pet celih ili sečenih rebara;

(e) „butovi”, u smislu tar. podbr. 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 i 0204 50 59, jesu zadnji deo trupa koji obuhvata sve kosti i noge, a sečeni su pod pravim uglom u odnosu na kičmu na šestom slabinskom pršljenu, neposredno ispod karlične kosti, ili na četvrtom krsnom pršljenu kroz prednju karličnu kost do išio-pubičnog sastava;

(ž) „butovi”, u smislu tar. podbr. 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 i 0204 50 59, jesu zadnji deo polutke koji obuhvata sve kosti i nogu, a sečen je pod pravim uglom u odnosu na kičmu na šestom slabinskom pršljenu, neposredno ispod karlične kosti, ili na četvrtom krsnom pršljenu kroz karličnu kost ispred išio-pubičnog sastava.

B. U određivanju broja celih ili sečenih rebara pomenutih u stavu 3 A, uzimaju se u obzir samo rebra koja su vezana za kičmu.

4. Navedeni izrazi imaju sledeće značenje:

(a) „meso, živinsko, u komadima, sa kostima”, u smislu tar. podbr. 0207 13 20 do 0207 13 60, 0207 14 20 do 0207 14 60, 0207 26 20 do 0207 26 70, 0207 27 20 do 0207 27 70, 0207 44 21 do 0207 44 61, 0207 45 21 do 0207 45 61, 0207 54 21 do 0207 54 61, 0207 55 21 do 0207 55 61 i 0207 60 21 do 0207 60 61, jesu komadi posebno navedeni u njima, uključujući sve kosti.

Komadi živinskog mesa navedeni pod (a) iz kojih su delimično izvađene kosti svrstavaju se u tarifni podbroj 0207 13 70, 0207 14 70, 0207 26 80, 0207 27 80, 0207 44 71, 0207 44 81, 0207 45 71, 0207 45 81, 0207 54 71, 0207 54 81, 0207 55 71, 0207 55 81 i 0207 60 81;

(b) „polutke”, u smislu tar. podbr. 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20 0207 44 21, 0207 45 21, 0207 54 21, 0207 55 21 i 0207 60 21, jesu polutke trupova živine dobijene uzdužnim sečenjem u ravni duž grudne kosti i kičme;

(v) „četvrti”, u smislu tar. podbr. 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 44 21, 0207 45 21, 0207 54 21, 0207 55 21 i 0207 60 21, jesu batačne četvrti ili grudne četvrti dobijene poprečnim sečenjem polutke;

(g) „krila, cela, sa vrhovima ili bez vrhova”, u smislu tar. podbr. 0207 13 30, 0207 14 30, 0207 26 30, 0207 27 30, 0207 44 31, 0207 45 31, 0207 54 31, 0207 55 31 i 0207 60 31, jesu komadi živinskog mesa koje čine humerus (nadlaktica), radius (podlaktica) i ulna (lakatna kost), zajedno sa okolnim mišićima. Vrh krila, uključujući carpal kosti (kosti šake), može ali ne mora biti odstranjen. Sečenje se mora vršiti na zglobovima;

(d) „grudi”, u smislu tar. podbr. 0207 13 50, 0207 14 50, 0207 26 50, 0207 27 50, 0207 44 51, 0207 45 51, 0207 54 51, 0207 55 51 i 0207 60 51 jesu komadi živinskog mesa koje čine grudna kost i rebra, raspoređena sa obe strane grudne kosti, zajedno sa okolnim mišićima;

(đ) „bataci”, u smislu tar. podbr. 0207 13 60, 0207 14 60, 0207 44 61, 0207 45 61, 0207 54 61, 0207 55 61 i 0207 60 61, jesu komadi živinskog mesa koje čine femur (butna kost), tibia (potkolenica) i fibula (lišnjača), zajedno sa okolnim mišićima. Dva sečenja se mora vršiti na zglobovima;

(e) „bataci, ćureći”, u smislu tar. podbr. 0207 26 60 i 0207 27 60 jesu komadi ćurećeg mesa koje čine tibia (potkolenica) i fibula (lišnjača) zajedno sa okolnim mišićima. Dva sečenja se moraju vršiti na zglobovima;

(ž) „noge, ćureće, osim bataka”, u smislu tar. podbr. 0207 26 70 i 0207 27 70, jesu komadi ćurećeg mesa koje čini femur (butna kost) zajedno sa okolnim mišićima ili femur (butna kost), tibia (potkolenica) i fibula (lišnjača), zajedno sa okolnim mišićima. Dva sečenja se moraju vršiti na zglobovima;

(z) „trupovi od gusaka i pataka („paletots”)”, u smislu tar. podbr. 0207 44 71, 0207 45 71, 0207 54 71i 0207 55 71, jesu guske ili patke očerupane i bez ikakvih iznutrica, bez Glave ili nogu, sa uklonjenim kostima trupa (grudnom kosti, rebrima, kičmom i krsnom kosti), ali sa kostima femuri (butne kosti), tibias (potkolenice) i humeri (nadlaktice);

5. (a) Nekuvano začinjeno meso svrstava se u Glavu 16. „Začinjeno meso” je nekuvano meso koje je začinjeno dubinski ili čija je cela površina prekrivena začinima koji su vidljivi golim okom ili se mogu jasno razlikovati čulom ukusa.

(b) Proizvodi koji spadaju u tarifni broj 0210 kojima su dodati začini tokom procesa pripremanja, i dalje se svrstavaju u taj tar. broj, pod uslovom da dodati začin nije promenio njihove osobine.

6. U smislu tar. podbr. 0210 11 do 0210 93, izrazi „meso i ostali jestivi klanični proizvodi, soljeni, u salamuri” se odnose na meso i ostale jestive klanične proizvode koji su dubinski i homogeno impregnisani solju u svim delovima i imaju ukupan sadržaj soli po masi od 1,2% ili više, pod uslovom da je to soljenje koje osigurava dugotrajno očuvanje. U smislu tarifnog podbroja 0210 99 izrazi „meso i ostali jestivi klanični proizvodi, soljeni, u salamuri” se odnose na meso i ostale jestive druge klanične proizvode koji su dubinski i homogeno impregnisani solju u svim delovima i imaju ukupan sadržaj soli po masi od 1,2% ili više.

Tarifna oznaka Naimenovanje JM Stopa carine Sporazumi o slobodnoj trgovini 0201 Meso goveđe, sveže ili rashlađeno:     0201 10 00 00 – Trupovi i polutke – 30 SSP: 12CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 27, LI: 27 0201 20 – Ostali komadi sa kostima:     0201 20 20 00 – – kompenzirane četvrti – 30 SSP: 12CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 27, LI: 27 0201 20 30 00 – – prednje četvrti, nerazdvojene ili razdvojene – 30 SSP: 12CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 27, LI: 27 0201 20 50 00 – – zadnje četvrti, nerazdvojene ili razdvojene – 30 SSP: 12CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 27, LI: 27 0201 20 90 00 – – ostalo – 30 SSP: 12CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 27, LI: 27 0201 30 00 00 – Bez kostiju – 30 SSP: 12CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 27, LI: 27 0202 Meso goveđe, smrznuto:     0202 10 00 00 – Trupovi i polutke – 30 SSP: 12CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 27, LI: 27 0202 20 – Ostali komadi sa kostima:     0202 20 10 00 – – kompenzirane četvrti – 30 SSP: 12CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 27, LI: 27 0202 20 30 00 – – prednje četvrti, nerazdvojene ili razdvojene – 30 SSP: 12CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 27, LI: 27 0202 20 50 00 – – zadnje četvrti, nerazdvojene ili razdvojene – 30 SSP: 12CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 27, LI: 27 0202 20 90 00 – – ostalo – 30 SSP: 12CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 27, LI: 27 0202 30 – Bez kostiju:     0202 30 10 00 – – prednje četvrti, cele ili sečene u najviše pet komada, svaka sastavljena u jedan blok; kompenzirane četvrti u dva bloka, jednom od prednje četvrti, cele ili isečene u najviše pet delova, a drugom od zadnje četvrti, isključujući pečenice, u jednom komadu – 30 SSP: 12CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 27, LI: 27 0202 30 50 00 – – delovi prednje četvrti, sečene („crop, chuck and bladeˮ) i grudi – 30 SSP: 12CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 27, LI: 27 0202 30 90 00 – – ostalo – 30 SSP: 12CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 27, LI: 27 0203 Meso svinjsko, sveže, rashlađeno ili smrznuto:       – Sveže ili rashlađeno:     0203 11 – – Trupovi i polutke:     0203 11 10 00 – – – od domaćih svinja – 30 SSP: 9CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 27, LI: 27 0203 11 90 00 – – – ostalo – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 27, LI: 27 0203 12 – – Butovi, plećke i komadi od njih, sa kostima:       – – – od domaćih svinja:     0203 12 11 00 – – – – butovi i komadi od njih – 30 SSP: 9CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 27, LI: 27 0203 12 19 00 – – – – plećke i komadi od njih – 30 SSP: 9CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 27, LI: 27 0203 12 90 00 – – – ostalo – 30 SSP: 12CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 27, LI: 27 0203 19 – – Ostalo:       – – – od domaćih svinja:     0203 19 11 00 – – – – prednji delovi i komadi od njih – 30 SSP: 9CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 27, LI: 27 0203 19 13 00 – – – – bubrežnjak i komadi od njega, sa kostima – 30 SSP: 9CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 27, LI: 27 0203 19 15 00 – – – – potrbušine i komadi od njih – 30 SSP: 12CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 27, LI: 27   – – – – ostalo:     0203 19 55 00 – – – – – bez kostiju – 30 SSP: 12CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 27, LI: 27 0203 19 59 00 – – – – – ostalo – 30 SSP: 6CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 27, LI: 27 0203 19 90 00 – – – ostalo – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 27, LI: 27   – Smrznuto:     0203 21 – – Trupovi i polutke:     0203 21 10 00 – – – od domaćih svinja – 30 SSP: 12CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 27, LI: 27 0203 21 90 00 – – – ostali – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 27, LI: 27 0203 22 – – Butovi, plećke i komadi od njih, sa kostima:       – – – od domaćih svinja:     0203 22 11 00 – – – – butovi i komadi od njih – 30 SSP: 9CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 27, LI: 27 0203 22 19 00 – – – – plećke i komadi od njih – 30 SSP: 9CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 27, LI: 27 0203 22 90 00 – – – ostali – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 27, LI: 27 0203 29 – – Ostalo:       – – – od domaćih svinja:     0203 29 11 00 – – – – prednji delovi i komadi od njih – 30 SSP: 9CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 27, LI: 27 0203 29 13 00 – – – – bubrežnjak i komadi od njega, sa kostima – 30 SSP: 15CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 27, LI: 27 0203 29 15 00 – – – – potrbušine i komadi od njih – 30 SSP: 9CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 27, LI: 27   – – – – ostalo:     0203 29 55 00 – – – – – bez kostiju – 30 SSP: 9CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 27, LI: 27 0203 29 59 00 – – – – – ostalo – 30 SSP: 9CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 27, LI: 27 0203 29 90 00 – – – ostalo – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 27, LI: 27 0204 Meso ovčje ili kozje, sveže, rashlađeno ili smrznuto:     0204 10 00 00 – Trupovi i polutke jagnjeći, sveži ili rashlađeni – 30 SSP: 15CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 15, NO: 30, CH: 30, LI: 30   – Ostalo meso ovčje, sveže ili rashlađeno:     0204 21 00 00 – – Trupovi i polutke – 30 SSP: 15CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 15, NO: 25, CH: 30, LI: 30 0204 22 – – Ostali komadi sa kostima:     0204 22 10 00 – – – skraćene prednje četvrti – 30 SSP: 15CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 15, NO: 25, CH: 30, LI: 30 0204 22 30 00 – – – slabine i/ili podplećke – 30 SSP: 15CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 15, NO: 25, CH: 30, LI: 30 0204 22 50 00 – – – butovi – 30 SSP: 15CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 15, NO: 25, CH: 30, LI: 30 0204 22 90 00 – – – ostalo – 30 SSP: 15CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 15, NO: 25, CH: 30, LI: 30 0204 23 00 00 – – Bez kostiju – 30 SSP: 15CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 15, NO: 25, CH: 30, LI: 30 0204 30 00 00 – Trupovi i polutke jagnjeći, smrznuti – 30 SSP: 15CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 15, NO: 25, CH: 30, LI: 30   – Ostalo meso ovčje, smrznuto:     0204 41 00 00 – – Trupovi i polutke – 30 SSP: 15CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 15, NO: 25, CH: 30, LI: 30 0204 42 – – Ostali komadi sa kostima:     0204 42 10 00 – – – skraćene prednje četvrti – 30 SSP: 15CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 15, NO: 25, CH: 30, LI: 30 0204 42 30 00 – – – slabine i/ili podplećke – 30 SSP: 15CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 15, NO: 25, CH: 30, LI: 30 0204 42 50 00 – – – butovi – 30 SSP: 15CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 15, NO: 25, CH: 30, LI: 30 0204 42 90 00 – – – ostalo – 30 SSP: 15CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 15, NO: 25, CH: 30, LI: 30 0204 43 – – Bez kostiju:     0204 43 10 00 – – – jagnjeće – 30 SSP: 15CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 15, NO: 25, CH: 30, LI: 30 0204 43 90 00 – – – ostalo – 30 SSP: 15CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 25, CH: 30, LI: 30 0204 50 – Meso, kozje:       – – sveže ili rashlađeno:     0204 50 11 00 – – – trupovi i polutke – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 0, NO: 30, CH: 30, LI: 30 0204 50 13 00 – – – skraćene prednje četvrti – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 0, NO: 30, CH: 30, LI: 30 0204 50 15 00 – – – slabine i/ili podplećke – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 0, NO: 30, CH: 30, LI: 30 0204 50 19 00 – – – butovi – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 0, NO: 30, CH: 30, LI: 30   – – – ostalo:     0204 50 31 00 – – – – komadi sa kostima – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 0, NO: 30, CH: 30, LI: 30 0204 50 39 00 – – – – komadi bez kostiju – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 0, NO: 30, CH: 30, LI: 30   – – smrznuto:     0204 50 51 00 – – – trupovi i polutke – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 0, NO: 30, CH: 30, LI: 30 0204 50 53 00 – – – skraćene prednje četvrti – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 0, NO: 30, CH: 30, LI: 30 0204 50 55 00 – – – slabine i/ili podplećke – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 0, NO: 30, CH: 30, LI: 30 0204 50 59 00 – – – butovi – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 0, NO: 30, CH: 30, LI: 30   – – – ostalo:     0204 50 71 00 – – – – komadi sa kostima – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 0, NO: 30, CH: 30, LI: 30 0204 50 79 00 – – – – komadi bez kostiju – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 0, NO: 30, CH: 30, LI: 30 0205 00 Meso konjsko, magareće ili od mula i mazgi, sveže, rashlađeno ili smrznuto:     0205 00 20 00 – sveže ili rashlađeno – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 0, NO: 30, CH: 30, LI: 30 0205 00 80 00 – smrznuto – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 0, NO: 30, CH: 30, LI: 30 0206 Ostali jestivi klanični proizvodi od goveđeg, svinjskog, ovčjeg, kozjeg, konjskog i magarećeg mesa ili mesa od mula i mazgi, upotrebljivi za jelo, sveži, rashlađeni ili smrznuti:     0206 10 – Od životinja vrsta goveda, sveži ili rashlađeni:     0206 10 10 00 – – za proizvodnju farmaceutskih proizvoda – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 28, CH: 30, LI: 30   – – ostalo:     0206 10 95 00 – – – dijafragma, mišićna i tetivna – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 28, CH: 30, LI: 30 0206 10 98 00 – – – ostalo – 30 CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 28, CH: 30, LI: 30   ex ostalo     SSP: 12   ex dzigerica     SSP: 0   – Od životinja vrsta goveda, smrznuti:     0206 21 00 00 – – Jezici – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30 0206 22 00 00 – – Džigerice – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30 0206 29 – – Ostalo:     0206 29 10 00 – – – za proizvodnju farmaceutskih proizvoda – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30   – – – ostalo:     0206 29 91 00 – – – – dijafragma, mišićna i tetivna – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30 0206 29 99 00 – – – – ostalo – 30 SSP: 6CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30 0206 30 00 00 – Od svinja, sveži ili rashlađeni – 30 SSP: 6CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 27, LI: 27   – Od svinja, smrznuti:     0206 41 00 00 – – Džigerice – 30 SSP: tab 1.CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30 0206 49 00 00 – – Ostalo – 30 SSP: tab 1.CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30 0206 80 – Ostalo, sveže ili rashlađeno:     0206 80 10 00 – – za proizvodnju farmaceutskih proizvoda – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30   – – ostalo:     0206 80 91 00 – – – od konja, magaraca, mula i mazgi – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30 0206 80 99 00 – – – od ovaca i koza – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30 0206 90 – Ostalo, smrznuto:     0206 90 10 00 – – za proizvodnju farmaceutskih proizvoda – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30   – – ostalo:     0206 90 91 00 – – – od konja, magaraca, mula i mazgi – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30 0206 90 99 00 – – – od ovaca i koza – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30 0207 Meso i ostali jestivi klanični proizvodi od živine iz tarifnog broja 0105, sveži, rashlađeni ili smrznuti:       – Od kokošaka vrste Gallus domesticus:     0207 11 – – Neisečeni u komade, sveži ili rashlađeni:     0207 11 10 00 – – – očerupani, bez iznutrica, ali sa glavom i nogama, poznati kao „83% pilića” – 30 SSP: 10.5CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30 0207 11 30 00 – – – očerupani i sa izvađenim drobom, bez glava i nogu, ali sa vratovima, srcima, dzigericom i želucima, poznati kao „70% pilića” – 30 SSP: 10.5CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30 0207 11 90 00 – – – očerupani i sa izvađenim drobom, bez glava i nogu i bez vratova, srca, dzigerica i želudaca, poznati kao „65% pilića”, ili drugačije isporučeni – 30 SSP: 10.5CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30 0207 12 – – Nesečeno u komade, smrznuto:     0207 12 10 00 – – – očerupani i sa izvađenim drobom, bez glava i nogu, vratova, srca, dzigerica i želudaca, poznati kao „70% pilića” – 30 SSP: 9CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30 0207 12 90 00 – – – očerupani i sa izvađenom drobom, bez glava i nogu, vratova, srca, dzigerica i želudaca, poznati kao „65% pilići”, ili drugačije isporučeni – 30 SSP: 9CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30 0207 13 – – Isečeni komadi i ostali klanični proizvodi, sveži ili rashlađeni:       – – – isečeni komadi:     0207 13 10 00 – – – – bez kostiju – 30 SSP: 9CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 27, CH: 30, LI: 30   – – – – sa kostima:     0207 13 20 00 – – – – – polovine ili četvrti – 30 SSP: 9CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 27, CH: 30, LI: 30 0207 13 30 00 – – – – – krila, cela, sa ili bez vrhova – 30 SSP: 9CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 27, CH: 30, LI: 30 0207 13 40 00 – – – – – leđa, vratovi, leđa sa neodvojenim vratovima, trtice i vrhovi krila – 30 SSP: 9CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 27, CH: 30, LI: 30 0207 13 50 00 – – – – – grudi i isečeni komadi od njih – 30 SSP: 9CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 27, CH: 30, LI: 30 0207 13 60 00 – – – – – bataci i isečeni komadi od njih – 30 SSP: 9CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 27, CH: 30, LI: 30 0207 13 70 00 – – – – – ostalo – 30 SSP: 9CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 27, CH: 30, LI: 30   – – – ostali klanični proizvodi:     0207 13 91 00 – – – – dzigerice – 30 SSP: 9CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 27, CH: 30, LI: 30 0207 13 99 00 – – – – ostali – 30 SSP: 9CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 27, CH: 30, LI: 30 0207 14 – – Isečeni komadi i ostali klanični proizvodi, smrznuti:       – – – isečeni komadi:     0207 14 10 00 – – – – bez kostiju – 30 SSP: 9CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 27, CH: 30, LI: 30   – – – – sa kostima:     0207 14 20 00 – – – – – polovine ili četvrti – 30 SSP: 9CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 27, CH: 30, LI: 30 0207 14 30 00 – – – – – krila, cela, sa ili bez vrhova – 30 SSP: 9CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 27, CH: 30, LI: 30 0207 14 40 00 – – – – – leđa, vratovi, leđa sa neodvojenim vratovima, trtice i vrhovi krila – 30 SSP: 9CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 27, CH: 30, LI: 30 0207 14 50 00 – – – – – grudi i isečeni komadi od njih – 30 SSP: 9CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 27, CH: 30, LI: 30 0207 14 60 00 – – – – – bataci i isečeni komadi od njih – 30 SSP: 9CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 27, CH: 30, LI: 30 0207 14 70 00 – – – – – ostalo – 30 SSP: 9CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 27, CH: 30, LI: 30   – – – ostali klanični proizvodi:     0207 14 91 00 – – – – dzigerice – 30 SSP: 9CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 27, CH: 30, LI: 30 0207 14 99 00 – – – – ostali – 30 SSP: 9CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 27, CH: 30, LI: 30   – Od ćurki:     0207 24 – – Neisečeno u komade, sveže ili rashlađeno:     0207 24 10 00 – – – očerupane i sa izvađenim drobom, bez glava i nogu, ali sa vratovima, srcima, dzigericama i želucima, poznate kao „80% ćurke” – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30 0207 24 90 00 – – – očerupane i sa izvađenim drobom, bez glava i nogu i bez vratova, srca, dzigerica i želudaca, poznate kao „73% ćurke”, ili drugačije isporučene – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30 0207 25 – – Neisečeno u komade, smrznuto:     0207 25 10 00 – – – očerupane i sa izvađenim drobom, bez glava i nogu, ali sa vratovima, srcima, dzigericom i želucima, poznate kao „80% ćurke” – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30 0207 25 90 00 – – – očerupane i sa izvađenim drobom, bez glava i nogu, kao i bez vratova, srca, dzigerice i želudaca, poznate kao „73% ćurke”, ili drugačije isporučene – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30 0207 26 – – Isečeni komadi i ostali klanični proizvodi, sveži ili rashlađeni:       – – – isečeni komadi:     0207 26 10 00 – – – – bez kostiju – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 25, CH: 30, LI: 30   – – – – sa kostima:     0207 26 20 00 – – – – – polutke ili četvrti – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 25, CH: 30, LI: 30 0207 26 30 00 – – – – – krila, cela, sa ili bez vrhova – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 25, CH: 30, LI: 30 0207 26 40 00 – – – – – leđa, vratovi, leđa zajedno sa vratovima, trtice i vrhovi krila – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 25, CH: 30, LI: 30 0207 26 50 00 – – – – – grudi i isečeni komadi od grudi – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 25, CH: 30, LI: 30   – – – – – noge i isečeni komadi od nogu:     0207 26 60 00 – – – – – – bataci i isečeni komadi od bataka – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 25, CH: 30, LI: 30 0207 26 70 00 – – – – – – ostalo – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 25, CH: 30, LI: 30 0207 26 80 00 – – – – – ostalo – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 25, CH: 30, LI: 30   – – – ostali klanični proizvodi:     0207 26 91 00 – – – – dzigerice – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 25, CH: 30, LI: 30 0207 26 99 00 – – – – ostali – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 25, CH: 30, LI: 30 0207 27 – – Isečeni komadi i ostali klanični proizvodi, smrznuti:       – – – isečeni komadi:     0207 27 10 00 – – – – bez kostiju – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 25, CH: 30, LI: 30   – – – – sa kostima:     0207 27 20 00 – – – – – polutke ili četvrti – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 25, CH: 30, LI: 30 0207 27 30 00 – – – – – krila, cela, sa ili bez vrhova – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 25, CH: 30, LI: 30 0207 27 40 00 – – – – – leđa, vratovi, leđa zajedno sa vratovima, trtice i vrhovi krila – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 25, CH: 30, LI: 30 0207 27 50 00 – – – – – grudi i isečeni komadi od grudi – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 25, CH: 30, LI: 30   – – – – – noge i isečeni komadi od nogu:     0207 27 60 00 – – – – – – bataci i isečeni komadi od bataka – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 25, CH: 30, LI: 30 0207 27 70 00 – – – – – – ostalo – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 25, CH: 30, LI: 30 0207 27 80 00 – – – – – ostalo – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 25, CH: 30, LI: 30   – – – ostali klanični proizvodi:     0207 27 91 00 – – – – dzigerice – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 25, CH: 30, LI: 30 0207 27 99 00 – – – – ostali – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 25, CH: 30, LI: 30 – Od pataka: 0207 41 – – Neisečeno u komade, sveže ili rashlađeno: 0207 41 20 00 – – – očerupano, bez krvi, sa izvađenim drobom, ali sa priloženim iznutricama, kao i sa glavama i nogama, poznato kao „85% patke” – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15 0207 41 30 00 – – – očerupano i sa izvađenim drobom, bez glava i nogu, ali sa vratovima, srcima, dzigericom i želucima, poznato kao „70% patke” – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15 0207 41 80 00 – – – očerupano i sa izvađenim drobom, bez glava i nogu, kao i bez vratova, srca, dzigerice i želudaca, poznato kao „63% patke”, ili drugačije isporučeno – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15 0207 42 – – Neisečeno u komade, smrznuto: 0207 42 30 00 – – – očerupano i sa izvađenim drobom, bez glava i nogu, ali sa vratovima, srcima, dzigericom i želucima, poznato kao „70% patke” – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15 0207 42 80 00 – – – očerupano i sa izvađenim drobom, bez glava i nogu, kao i bez vratova, srca, dzigerice i želudaca, poznato kao „63% patke”, ili drugačije isporučeno – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15 0207 43 00 00 – – Masne dzigerice, sveže ili rashlađene – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 15, NO: 10, CH: 15, LI: 15 0207 44 – – Ostalo, sveže ili rashlađeno:       – – – isečeni komadi:     0207 44 10 00 – – – – bez kostiju – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 15, NO: 10, CH: 15, LI: 15   – – – – sa kostima:     0207 44 21 00 – – – – – polutke ili četvrti – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 15, NO: 10, CH: 15, LI: 15 0207 44 31 00 – – – – – krila, cela, sa ili bez vrhova – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 15, NO: 10, CH: 15, LI: 15 0207 44 41 00 – – – – – leđa, vratovi, leđa zajedno sa vratovima, trtice i vrhovi krila – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 15, NO: 10, CH: 15, LI: 15 0207 44 51 00 – – – – – grudi i isečeni komadi od njih – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 15, NO: 10, CH: 15, LI: 15 0207 44 61 00 – – – – – noge i isečeni komadi od njih – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 15, NO: 10, CH: 15, LI: 15 0207 44 71 00 – – – – – trupovi („paletots”) – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 15, NO: 10, CH: 15, LI: 15 0207 44 81 00 – – – – – ostalo – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 15, NO: 10, CH: 15, LI: 15   – – – ostali klanični proizvodi:     0207 44 91 00 – – – – dzigerice, izuzev masnih dzigerica – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 15, NO: 10, CH: 15, LI: 15 0207 44 99 00 – – – – ostali – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 15, NO: 10, CH: 15, LI: 15 0207 45 – – Ostalo, smrznuto:       – – – isečeni komadi:     0207 45 10 00 – – – – bez kostiju – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 15, NO: 10, CH: 15, LI: 15   – – – – sa kostima:     0207 45 21 00 – – – – – polutke ili četvrti – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 15, NO: 10, CH: 15, LI: 15 0207 45 31 00 – – – – – krila cela, sa ili bez vrhova – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 15, NO: 10, CH: 15, LI: 15 0207 45 41 00 – – – – – leđa, vratovi, leđa sa neodsečenim vratovima, trtice i vrhovi krila – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 15, NO: 10, CH: 15, LI: 15 0207 45 51 00 – – – – – grudi i isečeni komadi od njih – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 15, NO: 10, CH: 15, LI: 15 0207 45 61 00 – – – – – noge i isečeni komadi od njih – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 15, NO: 10, CH: 15, LI: 15 0207 45 71 00 – – – – – trupovi („paletots”) – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 15, NO: 10, CH: 15, LI: 15 0207 45 81 00 – – – – – ostalo – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 15, NO: 10, CH: 15, LI: 15   – – – ostali klanični proizvodi:       – – – – dzigerice:     0207 45 93 00 – – – – – masne dzigerice – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 15, NO: 10, CH: 15, LI: 15 0207 45 95 00 – – – – – ostale – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 15, NO: 10, CH: 15, LI: 15 0207 45 99 00 – – – – ostali – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 15, NO: 10, CH: 15, LI: 15 – Od gusaka: 0207 51 – – Neisečeno u komade, sveže ili rashlađeno: 0207 51 10 00 – – – očerupano, bez krvi, sa neizvađenim iznutricama, sa glavama i nogama, poznato kao „82% guske” – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15 0207 51 90 00 – – – očerupano i sa izvađenim drobom, bez glava i nogu, sa ili bez srca i želudaca, poznato kao „75% guske”, ili drugačije isporučeno – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15 0207 52 – – Neisečeno u komade, smrznuto: 0207 52 10 00 – – – očerupano, bez krvi, sa neizvađenim drobom, sa glavama i nogama, poznato kao „82% guske” – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15 0207 52 90 00 – – – očerupano i sa izvađenim drobom, bez glava i nogu, sa ili bez srca i želudaca, poznato kao „75% guske”, ili drugačije isporučeno – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15 0207 53 00 00 – – Masne dzigerice, sveže ili rashlađene – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 15, NO: 10, CH: 15, LI: 15 0207 54 – – Ostalo, sveže ili rashlađeno:   – – – isečeni komadi:     0207 54 10 00 – – – – bez kostiju – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 15, NO: 10, CH: 15, LI: 15   – – – – sa kostima:     0207 54 21 00 – – – – – polutke ili četvrti – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 15, NO: 10, CH: 15, LI: 15 0207 54 31 00 – – – – – krila, cela, sa ili bez vrhova – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 15, NO: 10, CH: 15, LI: 15 0207 54 41 00 – – – – – leđa, vratovi, leđa zajedno sa vratovima, trtice i vrhovi krila – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 15, NO: 10, CH: 15, LI: 15 0207 54 51 00 – – – – – grudi i isečeni komadi od njih – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 15, NO: 10, CH: 15, LI: 15 0207 54 61 00 – – – – – noge i isečeni komadi od njih – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 15, NO: 10, CH: 15, LI: 15 0207 54 71 00 – – – – – trupovi („paletotsˮ) – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 15, NO: 10, CH: 15, LI: 15 0207 54 81 00 – – – – – ostalo – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 15, NO: 10, CH: 15, LI: 15   – – – ostali klaniči proizvodi:     0207 54 91 00 – – – – dzigerice, izuzev masnih dzigerica – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 15, NO: 10, CH: 15, LI: 15 0207 54 99 00 – – – – ostali – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 15, NO: 10, CH: 15, LI: 15 0207 55 – – Ostalo, smrznuto:       – – – isečeni komadi:     0207 55 10 00 – – – – bez kostiju – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 15, NO: 10, CH: 15, LI: 15   – – – – sa kostima:     0207 55 21 00 – – – – – polutke ili četvrti – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 15, NO: 10, CH: 15, LI: 15 0207 55 31 00 – – – – – krila cela, sa ili bez vrhova – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 15, NO: 10, CH: 15, LI: 15 0207 55 41 00 – – – – – leđa, vratovi, leđa sa neodsečenim vratovima, trtice i vrhovi krila – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 15, NO: 10, CH: 15, LI: 15 0207 55 51 00 – – – – – grudi i isečeni komadi od njih – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 15, NO: 10, CH: 15, LI: 15 0207 55 61 00 – – – – – noge i isečeni komadi od njih – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 15, NO: 10, CH: 15, LI: 15 0207 55 71 00 – – – – – trupovi („paletots”) – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 15, NO: 10, CH: 15, LI: 15 0207 55 81 00 – – – – – ostalo – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 15, NO: 10, CH: 15, LI: 15   – – – ostali klanični proizvodi:       – – – – dzigerice:     0207 55 93 00 – – – – – masne dzigerice – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 15, NO: 10, CH: 15, LI: 15 0207 55 95 00 – – – – – ostale – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 15, NO: 10, CH: 15, LI: 15 0207 55 99 00 – – – – ostali – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 15, NO: 10, CH: 15, LI: 15 0207 60 – Od biserki: 0207 60 05 00 – – neisečeno u komade, sveže, rashlađeno ili smrznuto – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15 – – ostalo, sveže, rashlađeno ili smrznuto:       – – – isečeni komadi:     0207 60 10 00 – – – – bez kostiju – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 15, NO: 10, CH: 15, LI: 15   – – – – sa kostima:     0207 60 21 00 – – – – – polutke ili četvrti – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 15, NO: 10, CH: 15, LI: 15 0207 60 31 00 – – – – – krila, cela, sa ili bez vrhova – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 15, NO: 10, CH: 15, LI: 15 0207 60 41 00 – – – – – leđa, vratovi, leđa zajedno sa vratovima, trtice i vrhovi krila – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 15, NO: 10, CH: 15, LI: 15 0207 60 51 00 – – – – – grudi i isečeni komadi od njih – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 15, NO: 10, CH: 15, LI: 15 0207 60 61 00 – – – – – noge i isečeni komadi od njih – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 15, NO: 10, CH: 15, LI: 15 0207 60 81 00 – – – – – ostalo – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 15, NO: 10, CH: 15, LI: 15   – – – ostali klanični proizvodi:     0207 60 91 00 – – – – dzigerice – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 15, NO: 10, CH: 15, LI: 15 0207 60 99 00 – – – – ostali – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 15, NO: 10, CH: 15, LI: 15 0208 Ostalo meso i ostali jestivi klanični proizvodi, sveži, rashlađeni ili smrznuti:     0208 10 – Od kunića i zečeva:     0208 10 10 00 – – od domaćih kunića – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 0208 10 90 00 – – ostalo – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 0208 30 00 00 – Od primata – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 0208 40 – Od kitova, delfina i pliskavica (sisari reda Cetacea); od morskih krava i dugonga (sisari reda Sirenia); foke, morski lavovi i morževi (sisari podreda Pinnipedia):     0208 40 10 00 – – meso od kitova – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0208 40 20 00 – – meso od foka – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0208 40 80 00 – – ostalo – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0208 50 00 00 – Od reptila (uključujući zmije i kornjače) – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 0208 60 00 00 – Od kamila i ostalih kamelida (Camelidae) – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 0208 90 – Ostalo:     0208 90 10 00 – – od domaćih golubova – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 0208 90 30 00 – – od divljači, izuzev kunića i zečeva – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 0208 90 60 00 – – od irvasa – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 0208 90 70 00 – – žablji bataci – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 0208 90 98 00 – – ostalo – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 0209 Svinjska masnoća bez mesne krtine i živinsko salo, neistopljeni niti ekstrahovani na bilo koji način, sveži, rashlađeni, smrznuti, soljeni, u salamuri, sušeni ili dimljeni: 0209 10 – Od svinja:   – – potkožna svinjska masnoća:     0209 10 11 00 – – – sveža, rashlađena, smrznuta, soljena ili u salamuri – 30 SSP: 9CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30 0209 10 19 00 – – – sušena ili dimljena – 30 SSP: 12CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30 0209 10 90 00 – – svinjska masnoća, osim one iz tarifnog podbroja 0209 10 11 ili 0209 10 19 – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30 0209 90 00 00 – Ostalo – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15 0210 Meso i ostali jestivi klanični proizvodi, soljeni, u salamuri, sušeni ili dimljeni; jestivo brašno i prah od mesa ili od ostalih klaničnih proizvoda:       – Meso svinjsko:     0210 11 – – Butovi, plećke i isečeni komadi od njih, sa kostima:       – – – od domaćih svinja:       – – – – soljeni ili u salamuri:     0210 11 11 00 – – – – – butovi i isečeni komadi od njih – 30 SSP: 12CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 27, CH: 30, LI: 30 0210 11 19 00 – – – – – plećke i isečeni komadi od njih – 30 SSP: 12CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 27, CH: 30, LI: 30   – – – – sušeni ili dimljeni:     0210 11 31 00 – – – – – butovi i isečeni komadi od njih – 30 SSP: 9CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 27, CH: 30, LI: 30 0210 11 39 00 – – – – – plećke i isečeni komadi od njih – 30 SSP: 12CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 27, CH: 30, LI: 30 0210 11 90 00 – – – ostalo – 30 SSP: 12CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 27, CH: 30, LI: 30 0210 12 – – Potrbušine i isečeni komadi od njih:       – – – od domaćih svinja:     0210 12 11 00 – – – – soljeni ili u salamuri – 30 SSP: 12CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 27, CH: 30, LI: 30 0210 12 19 00 – – – – sušeni ili dimljeni – 30 SSP: 12CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 27, CH: 30, LI: 30 0210 12 90 00 – – – ostali – 30 SSP: 12CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 27, CH: 30, LI: 30 0210 19 – – Ostalo:       – – – od domaćih svinja:       – – – – soljeno ili u salamuri:     0210 19 10 00 – – – – – bekon polutke ili „spenser” – 30 SSP: 12CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 27, CH: 30, LI: 30 0210 19 20 00 – – – – – tri četvrtine polutke („three – quarter sides”) ili srednji delovi („middles”) – 30 SSP: 12CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 27, CH: 30, LI: 30 0210 19 30 00 – – – – – prednji delovi i isečeni komadi od njih – 30 SSP: 12CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 27, CH: 30, LI: 30 0210 19 40 00 – – – – – bubrežnjak i isečeni komadi od njih – 30 SSP: 12CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 27, CH: 30, LI: 30 0210 19 50 00 – – – – – ostalo – 30 SSP: 9CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 27, CH: 30, LI: 30   – – – – sušeno ili dimljeno:     0210 19 60 00 – – – – – prednji delovi i isečeni komadi od njih – 30 SSP: 12CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 27, CH: 30, LI: 30 0210 19 70 00 – – – – – bubrežnjak i isečeni komadi od njih – 30 SSP: 12CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 27, CH: 30, LI: 30   – – – – – ostalo:     0210 19 81 00 – – – – – – bez kostiju – 30 SSP: 12CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 27, CH: 30, LI: 30 0210 19 89 00 – – – – – – ostalo – 30 SSP: 12CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 27, CH: 30, LI: 30 0210 19 90 00 – – – ostalo – 30 SSP: 12CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 27, CH: 30, LI: 30 0210 20 – Meso, goveđe:     0210 20 10 00 – – sa kostima – 30 SSP: 12CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 27, CH: 24, LI: 24 0210 20 90 00 – – bez kostiju – 30 SSP: 12CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 27, CH: 24, LI: 24   – Ostalo, uključujući jestivo brašno, prah od mesa ili od ostalih klaničnih proizvoda:     0210 91 00 00 – – Od primata – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 5EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5 0210 92 – – Od kitova, delfina i pliskavica (sisari reda Cetacea); morskih krava i dugonga (sisari reda Sirenia); foka, morskih lavova i morževa (sisari podreda Pinnipedia): 0210 92 10 00 – – – od kitova, delfina i pliskavica (sisari reda Cetacea); morskih krava i dugonga (sisari reda Sirenia) – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 5EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5 – – – ostalo: 0210 92 91 00 – – – – meso – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 5EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5 0210 92 92 00 – – – – ostali klanični proizvodi – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 5EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5 0210 92 99 00 – – – – jestivo brašno i prah od mesa ili od ostalih klaničnih proizvoda – 20 SSP: 6CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 5, CH: 20, LI: 20 0210 93 00 00 – – Od reptila (uključujući zmije i kornjače) – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 5EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5 0210 99 – – Ostalo:       – – – meso:     0210 99 10 00 – – – – od konja, soljeno, u salamuri ili sušeno – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 5EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5   – – – – od ovaca i koza:     0210 99 21 00 – – – – – sa kostima – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 5EFTA: IS: 0, NO: 5, CH: 5, LI: 5 0210 99 29 00 – – – – – bez kostiju – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 5EFTA: IS: 0, NO: 5, CH: 5, LI: 5 0210 99 31 00 – – – – od irvasa – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 5EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5 0210 99 39 00 – – – – ostalo – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 5EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5   – – – ostali klanični proizvodi:       – – – – od domaćih svinja:     0210 99 41 00 – – – – – dzigerice – 5 SSP: 2.5CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 5EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5 0210 99 49 00 – – – – – ostalo – 5 SSP: 1.5CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 5EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5   – – – – od goveda:     0210 99 51 00 – – – – – dijafragma, mišićna i tetivna – 5 SSP: 2.5CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 5EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5 0210 99 59 00 – – – – – ostalo – 5 SSP: 2.5CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 5EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5   – – – – ostalo:       – – – – – dzigerice, živinske:     0210 99 71 00 – – – – – – masne dzigerice od gusaka ili pataka, soljene ili u salamuri – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 5EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5 0210 99 79 00 – – – – – – ostalo – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 5EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5 0210 99 85 00 – – – – – ostalo – 5 CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 5EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5 eh od ovaca i koza SSP: 2.5 eh ostalo SSP: 0 0210 99 90 00 – – – jestivo brašno i prah od mesa ili od ostalih klaničnih proizvoda – 20 SSP: 6CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 5, CH: 20, LI: 20 GLAVA 3

RIBE, LjUSKARI, MEKUŠCI I OSTALI VODENI BESKIČMENjACI

Napomene

1. Ova glava ne obuhvata:

(a) sisare iz tarifnog broja 0106;

(b) meso od sisara iz tarifnog broja 0106 (tarifni broj 0208 ili 0210);

(v) ribe (uključujući njihove dzigerice, ikru i mleč), ili ljuskare, mekušce ili ostale vodene beskičmenjake, mrtve i nepodobne ili neupotrebljive za ljudsku ishranu bilo zbog njihove vrste ili njihovog stanja (Glava 5); brašno, griz i pelete od riba, ljuskara, mekušaca ili ostalih vodenih beskičmenjaka, nepodobne za ljudsku ishranu (tarifni broj 2301);

(g) kavijar i zamene kavijara pripremljene od ribljih jaja (tarifni broj 1604).

2. U ovoj glavi pod pojmom „peleti” podrazumevaju se proizvodi koji su aglomerisani ili direktno kompresijom ili dodavanjem male količine vezivnog sredstva.

Dodatne napomene

1. U smislu tar. podbr. 0305 32 11 i 0305 32 19, fileti bakalara (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) sa ukupnim sadržajem soli po masi 12% ili većim, koji su podobni za ljudsku ishranu bez naknadne industrijske prerade, smatraju se soljenom ribom.

Međutim, smrznuti fileti bakalara sa ukupnim sadržajem soli po masi manjim od 12%, svrstavaju se u tarifne podbrojeve 0304 71 10 i 0304 71 90 utoliko, što stvarno konzervisanje i njegova trajnost zavise od zamrzavanja.

2. U smislu tar. podbr. Kombinovane nomenklature navedenih u podstavu 3. ove napomene termin „fileti” uključuje i termin „loins”, tj. trake mesa od gornje ili donje, desne ili leve strane ribe, nakon što su uklonjeni glava, utroba, peraja (leđna, podrepna, repna, trbušna, grudna) i kosti (kičmeni stub ili kičma, trbušne ili rebarne, škržne ili stremene, itd.).

Na svrstavanje ovih proizvoda kao fileta nema uticaja njihovo sečenje u komade, pod uslovom da takvi komadi mogu da budu prepoznati kao dobijeni od fileta.

Odredbe prva dva podstava ove napomene primenjuju se na sledeće ribe:

(a) tune ili tunjeve (rod Thunnus) iz tar. podbr. 0304 49 90 i 0304 87 00 Kombinovane nomenklature,

(b) sabljarke (Xiphias gladius) iz tar. podbr. 0304 45 00 i 0304 84 00 Kombinovane nomenklature,

(v) marlin, lepezastu sabljarku i iglan (familija Istiophoridae) iz tar. podbr. 0304 49 90 i 0304 89 90,

(g) okeanske ajkule (Hexanchus griseus; Cethorinus maximus; familija Alopiidae; Rhincodon typus; familija Carcharhinidae; familija Sphyrnidae; familija Isuridae) iz tar. podbr. 0304 47 90 i 0304 88 19.

Tarifna oznaka Naimenovanje JM Stopa carine Sporazumi o slobodnoj trgovini 0301 Ribe, žive:     – Ukrasne ribe:     0301 11 00 00 – – Slatkovodne ribe – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0301 19 00 00 – – Ostale – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0   – Ostale ribe, žive:     0301 91 – – Pastrmke (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster):     0301 91 10 00 – – – vrste Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0301 91 90 00 – – – ostale – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0301 92 – – Jegulje (Anguilla spp.): 0301 92 10 00 – – – dužine manje od 12 cm – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0301 92 30 00 – – – dužine 12 cm, ali ne preko 20 cm – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0301 92 90 00 – – – dužine 20 cm i veće – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0301 93 00 00 – – Šaran (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp. ) – 30 SSP: tab 1.CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 18, NO: 18, CH: 18, LI: 18 0301 94 – – Atlanska i pacifička tuna plavoperka (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis): 0301 94 10 00 – – – atlanska tuna plavoperka (Thunnus thynnus) – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0301 94 90 00 – – – pacifička tuna plavoperka (Thunnus orientalis) – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0301 95 00 00 – – Tuna južnih mora (Thunnus maccoyii) – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0301 99 – – Ostale:       – – – slatkovodne ribe:     0301 99 11 00  – – – – lososi pacifički (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), lososi atlantski (Salmo salar) i lososi dunavski (mladica) (Hucho hucho) –  10  SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0301 99 17 – – – – ostale:     0301 99 17 10 – – – – – šaran, ostali – 30 SSP: 18CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 18, NO: 18, CH: 18, LI: 18 0301 99 17 90 – – – – – ostale – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0301 99 85 00 – – – ostale – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0302 Ribe, sveže ili rashlađene, osim ribljih fileta i ostalog ribljeg mesa iz tarifnog broja 0304:     – Salmonide, isključujući jestive riblje ostatke iz tar. podbr. 0302 91 do 0302 99:     0302 11 – – Pastrmke (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhyncus gilae, Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster):     0302 11 10 00 – – – vrste Oncorhynchus apache ili Oncorhynchus chrysogaster – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0302 11 20 00 – – – vrste Oncorhynchus mykiss, sa glavama i škrgama, bez utrobe, pojedinačne mase preko 1.2 kg, ili bez glava, škrga i utrobe, pojedinačne mase preko 1 kg – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0302 11 80 00 – – – ostale – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0302 13 00 00  – – Lososi pacifički (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus) –  5  SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0302 14 00 00  – – Lososi atlantski (Salmo salar) i lososi dunavski (mladica) (Hucho hucho) –  5  SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0302 19 00 00 – – Ostale – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 – Ribe pljosnatice (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae i Citharidae), osim jestivih ribljih ostataka iz tar. podbr. 0302 91 do 0302 99:     0302 21 – – Listovi (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglosus stenolepis):     0302 21 10 00 – – – manji ili grenlandski list (Reinhardtius hippoglossoides) – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0302 21 30 00 – – – atlantski list (Hippoglossus hippoglossus) – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0302 21 90 00 – – – pacifički list (Hippoglossus stenolepis) – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0302 22 00 00 – – Iverak (Pleuronectes platessa) – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0302 23 00 00 – – List (Solea spp.) – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0302 24 00 00 – – Rumbovi (Psetta maxima) – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0302 29 – – Ostale:     0302 29 10 00 – – – patarača (Lepidorhombus spp.) – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0302 29 80 00 – – – ostale – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 – Tune ili tunjevi (roda Thunnus), trup ili prugavac (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), osim jestivih ribljih ostataka iz tar. podbr. 0302 91 do 0302 99:     0302 31 – – Tuna dugorepka (Thunnus alalunga):     0302 31 10 00 – – – za industrijsku preradu u proizvode iz tarifnog broja 1604 – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0302 31 90 00 – – – ostala – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0302 32 – – Tuna žutoperka (Thunnus albacares):     0302 32 10 00 – – – za industrijsku preradu u proizvode iz tarifnog broja 1604 – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0302 32 90 00 – – – ostala – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0302 33 – – Trup ili prugavac:     0302 33 10 00 – – – za industrijsku preradu u proizvode iz tarifnog broja 1604 – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0302 33 90 00 – – – ostali – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0302 34 – – Krupnooka tuna (Thunnus obesus):     0302 34 10 00 – – – za industrijsku preradu u proizvode iz tarifnog broja 1604 – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0302 34 90 00 – – – ostala – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0302 35 – – Atlanska i pacifička tuna plavoperka (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis):     – – – atlantska tuna plavoperka (Thunnus thynnus):     0302 35 11 00 – – – – za industrijsku preradu u proizvode iz tarifnog broja 1604 – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0302 35 19 00 – – – – ostala – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 – – – pacifička tuna plavoperka (Thunnus orientalis): 0302 35 91 00 – – – – za industrijsku preradu u proizvode iz tarifnog broja 1604 – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0302 35 99 00 – – – – ostala – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0302 36 – – Tuna južnih mora (Thunnus maccoyii):     0302 36 10 00 – – – za industrijsku preradu u proizvode iz tarifnog broja 1604 – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0302 36 90 00 – – – ostala – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0302 39 – – Ostalo:     0302 39 20 00 – – – za industrijsku preradu u proizvode iz tarifnog broja 1604 – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0302 39 80 00 – – – ostalo – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 – Haringe (Clupea harengus, Clupea pallasii), inćuni, brgljuni (Engraulis spp.), srdele (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), velike srdele (Sardinella spp.), papaline (Sprattus sprattus), skuše (Scomber scombrus, Scomber australiasicus, Scomber japonicus), indijske skuše (Rastrelliger spp.), kraljevske skuše (Scomberomorus spp.), šnjurevi i šaruni (Trachurus spp.), trnoboci (Caranx spp.), kobija (Rachycentron canadum), srebrne plotice (Pampus spp.), proskok (Cololabis saira), šaruni (Decapterus spp.), kapelin (Mallotus villosus), sabljarka (Xiphias gladius), zapadni trup crnopeg (Euthynnus affinis), palamide (Sarda spp.), marlin, lepezasta sabljarka, iglan (Istiophoridae), osim jestivih ribljih ostataka iz tar. podbr. 0302 91 do 0302 99: 0302 41 00 00 – – Haringe (Clupea harengus, Clupea pallasii) – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0302 42 00 00 – – Inćuni, brgljuni (Engraulis spp.) – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0302 43 – – Srdele (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), velike srdele (Sardinella spp.), papaline (Sprattus sprattus):     0302 43 10 00 – – – srdela vrste Sardina pilchardus – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0302 43 30 00 – – – srdela roda Sardinops; velike srdele (Sardinella spp.) – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0302 43 90 00 – – – papaline (Sprattus sprattus) – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0302 44 00 00 – – Skuše (Scomber scombrus, Scomber australiasicus, Scomber japonicus) – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0302 45 – – Šnjurevi i šaruni (Trachurus spp.): 0302 45 10 00 – – – atlantski šnjur (Trachurus trachurus) – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0302 45 30 00 – – – čileanski šarun (Trachurus murphyi) – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0302 45 90 00 – – – ostali – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0302 46 00 00 – – Kobija (Rachycentron canadum) – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0302 47 00 00 – – Sabljarka (Xiphias gladius) – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0302 49 – – Ostale: – – – zapadni trup crnopeg (Euthynnus affinis): 0302 49 11 00 – – – – za industrijsku proizvodnju proizvoda iz tarifnog broja 1604 – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0302 49 19 00 – – – – ostale – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0302 49 90 00 – – – ostale – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 – Ribe porodice Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae i Muraenolepididae, osim jestivih ribljih ostataka iz tar. podbr. 0302 91 do 0302 99: 0302 51 – – Bakalari (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus):     0302 51 10 00 – – – vrste Gadus morhua – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0302 51 90 00 – – – ostali – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0302 52 00 00 – – Vahnja (Melanogramus aeglefinus) – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0302 53 00 00 – – Bakalarka (Pollachius virens) – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0302 54 – – Oslići i ugotice (Merluccius spp., Urophycis spp.):       – – – oslić roda Merluccius:     0302 54 11 00 – – – – kapski (južnoafrički) oslić (Merluccius capensis) i namibijski oslić (Merluccius paradoxus) – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0302 54 15 00 – – – – oslić južnih mora (Merluccius australis) – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0302 54 19 00 – – – – ostali – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0302 54 90 00 – – – ugotice roda Urophycis – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0302 55 00 00 – – Mintaj (Theragra chalcogramma) – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0302 56 00 00 – – Velika ugotica (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis) – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0302 59 – – Ostale: 0302 59 10 00 – – – polarni bakalar (Boreogadus saida) – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0302 59 20 00 – – – pišmolj (Merlangius merlangus) – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0302 59 30 00 – – – severnoatlantski bakalar (Pollachius pollachius) – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0302 59 40 00 – – – morski manić (Molva spp.) – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0302 59 90 00 – – – ostale – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 – Tilapija (Oreochromis spp.), som (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), šaran (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), jegulje (Anguilla spp.), nilski grgeč (Lates niloticus) i zmijoglava riba (Channa spp.) , osim jestivih ribljih ostataka iz tar. podbr. 0302 91 do 0302 99: 0302 71 00 00 – – Tilapije (Oreochromis spp.) – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0302 72 00 00 – – Som (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0302 73 00 00 – – Šaran (Cyprinus carpio spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.) – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0302 74 00 00 – – Jegulje (Anguilla spp.) – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0302 79 00 00 – – Ostale – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 – Ostala riba, osim ribljih ostataka iz tar. podbr. 0302 91 do 0302 99: 0302 81 – – Morski psi i ostale ajkule:     0302 81 15 00 – – – kostelj (Squalus acanthias) i morske mačke (Scyliorhinus spp.) – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0302 81 30 00 – – – kučine (atlantske ajkule) (Lamna nasus) – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0302 81 40 00 – – – pas modrulj (Prionace glauca) – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0302 81 80 00 – – – ostalo – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0302 82 00 00 – – Raže i ražovke (Rajidae) – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0302 83 00 00 – – Patagonijski zuban (Dissostichus spp.) – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0302 84 – – Brancin (Dicentrarchus spp.): 0302 84 10 00 – – – evropski brancin (Dicentrarchus labrax) – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0302 84 90 00 – – – ostali – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0302 85 – – Ljuskavke: 0302 85 10 00 – – – vrste Dentex dentex i Pagellus spp. – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0302 85 30 00 – – – orada (Sparus aurata) – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0302 85 90 00 – – – ostale – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0302 89 – – Ostale: 0302 89 10 00 – – – slatkovodne ribe – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0   – – – ostale:       – – – – riba roda Euthynnus, osim trupa ili prugavca (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) iz tarifnog podbroja 0302 33 i osim zapadnog trupa crnopega (Euthynnus affinis) iz tarifnog podbroja 0302 49:     0302 89 21 00 – – – – – za industrijsku preradu u proizvode iz tarifnog broja 1604 – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0302 89 29 00 – – – – – ostala – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0   – – – – crvena riba (Sebastes spp.):     0302 89 31 00 – – – – – vrste Sebastes marinus – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0302 89 39 00 – – – – – ostala – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0302 89 40 00 – – – – morske plotice roda Brama (Brama spp.) – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0302 89 50 00 – – – – grdobina (Lophius spp.) – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0302 89 60 00 – – – – američka hujka (Genypterus blacodes) – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0302 89 90 00 – – – – ostale – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 – Džigerice, ikra, mleč, peraja riba, glave, repovi, čeljusti i ostali riblji ostaci: 0302 91 00 00 – – Džigerice, ikra i mleč – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0302 92 00 00 – – Ajkulina peraja – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0302 99 00 00 – – Ostalo – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0303 Riba, smrznuta, osim ribljih fileta i ostalog ribljeg mesa iz tarifnog broja 0304:     – Salmonide, osim ribljih ostataka iz tar. podbr. 0302 91 do 0302 99:     0303 11 00 00 – – Crveni nerka losos (Oncorhynchus nerka) – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0303 12 00 00 – – Ostali lososi pacifički (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhychus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus) – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0303 13 00 00  – – Lososi atlantski (Salmo salar) i lososi dunavski (mladica) (Hucho hucho) –  5  SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0303 14 – – Pastrmke (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhyncus gilae, Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster): 0303 14 10 00 – – – vrste Oncorhynchus apache ili Oncorhynchus chrysogaster – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0303 14 20 00 – – – vrste Oncorhynchus mykiss, sa glavama i škrgama, bez utrobe, pojedinačne mase preko 1,2 kg, ili bez glava, škrga i utrobe, pojedinačne mase preko 1 kg – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0303 14 90 00 – – – ostale – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0303 19 00 00 – – Ostale – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 – Tilapija (Oreochromis spp.), som (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), šaran (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), jegulje (Anguilla spp.), nilski grgeč (Lates niloticus) i zmijoglava riba (Channa spp.), osim ribljih ostataka iz tar. podbr. 0302 91 do 0302 99: 0303 23 00 00 – – Tilapije (Oreochromis spp .) – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0303 24 00 00 – – Som (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0303 25 00 00 – – Šaran (Cyprinus spp., Carassius, spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.) – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0303 26 00 00 – – Jegulje (Anguilla spp.) – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0303 29 00 00 – – Ostale – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 – Ribe pljosnatice (Pleuronectidae, Bothidae, Cynolossidae, Soleidae, Scophthalmidae i Citharidae), osim ribljih ostataka iz tar. podbr. 0302 91 do 0302 99: 0303 31 – – Listovi (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis):     0303 31 10 00 – – – manji ili grenlandski list (Reinhardtius hippoglossoides) – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0303 31 30 00 – – – atlantski list (Hippoglossus hippoglossus) – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0303 31 90 00 – – – pacifički list (Hippoglosus stenolepis) – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0303 32 00 00 – – Iverak (Pleuronectes platessa) – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0303 33 00 00 – – List (Solea spp.) – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0303 34 00 00 – – Rumbovi (Psetta maxima) – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0303 39 – – Ostale:     0303 39 10 00 – – – iverak (Platichthys flesus) – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0303 39 30 00 – – – ribe roda Rhombosolea – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0303 39 50 00 – – – ribe roda Rhombosolea Pelotreis flavilatus i Peltorhamphus novaezelandiae – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0303 39 85 00 – – – ostale – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 – Tune ili tunjevi (roda Thunnus), trup ili prugavac (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), osim ribljih ostataka iz tar. podbr. 0302 91 do 0302 99:     0303 41 – – Tuna dugoperka (Thunnus alalunga):     0303 41 10 00 – – – za industrijsku preradu u proizvode iz tarifnog broja 1604 – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0303 41 90 00 – – – ostale – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0303 42 – – Tuna žutoperka (Thunnus albacares):     0303 42 20 00 – – – za industrijsku preradu u proizvode iz tarifnog broja 1604 – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0303 42 90 00 – – – ostale – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0303 43 – – Trup ili prugavac:     0303 43 10 00 – – – za industrijsku preradu u proizvode iz tarifnog broja 1604 – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0303 43 90 00 – – – ostali – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0303 44 – – Krupnooke tune (Thunnus obesus):     0303 44 10 00 – – – za industrijsku preradu u proizvode iz tarifnog broja 1604 – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0303 44 90 00 – – – ostale – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0303 45 – – Atlanska i pacifička tuna plavoperka (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis):     – – – tuna plavoperka (Thunnnus thynnus):     0303 45 12 00 – – – – za industrijsku preradu u proizvode iz tarifnog broja 1604 – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0303 45 18 00 – – – – ostale – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 – – – pacifička tuna plavoperka (Thunnus orientalis): 0303 45 91 00 – – – – za industrijsku preradu u proizvode iz tarifnog broja 1604 – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0303 45 99 00 – – – – ostala – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0303 46 – – Tune južnih mora (Thunnus maccoyii):     0303 46 10 00 – – – za industrijsku preradu u proizvode iz tarifnog broja 1604 – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0303 46 90 00 – – – ostale – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0303 49 – – ostale:     0303 49 20 00 – – – za industrijsku preradu u proizvode iz tarifnog broja 1604 – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0303 49 85 00 – – – ostale – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 – Haringe (Clupea harengus, Clupea pallasii), inćuni, brgljuni (Engraulis spp.), srdele (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), velike srdele (Sardinella spp.), papaline (Sprattus sprattus), skuše (Scomber scombrus, Scomber australiasicus, Scomber japonicus), indijske skuše (Rastrelliger spp.), kraljevske skuše (Scomberomorus spp.), šnjurevi i šaruni (Trachurus spp.), trnoboci (Caranx spp.), kobija (Rachycentron canadum), srebrne plotice (Pampus spp.), proskok (Cololabis saira), šaruni (Decapterus spp.), kapelin (Mallotus villosus), sabljarka (Xiphias gladius), zapadni trup crnopeg (Euthynnus affinis), palamide (Sarda spp.), marlin, lepezasta sabljarka, iglan (Istiophoridae), osim ribljih ostataka iz tar. podbr. 0302 91 do 0302 99: 0303 51 00 00 – – Haringe (Clupea harengus, Clupea pallasii) – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0303 53 – – Srdele (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), velike srdele (Sardinella spp.), papaline (Sprattus sprattus):     0303 53 10 00 – – – srdele vrste Sardina pilchardus – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0303 53 30 00 – – – srdele vrste Sardinops; velike srdele (Sardinella spp.) – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0303 53 90 00 – – – papaline (Sprattus sprattus) – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0303 54 – – Skuše (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus):     0303 54 10 00 – – – vrste Scomber Scombrusi i Scomber japonicus – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0303 54 90 00 – – – vrste Scomber australasicus – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0303 55 – – Šnjurevi i šaruni (Trachurus spp.): 0303 55 10 00 – – – atlantski šnjur (Trachurus trachurus) – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0303 55 30 00 – – – čileanski šarun (Trachurus murphyi) – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0303 55 90 00 – – – ostali – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0303 56 00 00 – – Kobia (Rachycentron canadum) – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0303 57 00 00 – – sabljarka (Xiphias gladius) – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0303 59 – – Ostale: 0303 59 10 00 – – – inćuni, brgljuni (Engraulis spp.) – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 – – – zapadni trup crnopeg (Euthynnus affinis): 0303 59 21 00 – – – – za industrijsku proizvodnju proizvoda iz tarifnog broja 1604 – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0303 59 29 00 – – – – ostale – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0303 59 90 00 – – – ostale – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 – Ribe porodice Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae i Muraenolepididae, osim ribljih ostataka iz tar. podbr. 0302 91 do 0302 99: 0303 63 – – Bakalari (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus):     0303 63 10 00 – – – vrste Gadus morhua – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0303 63 30 00 – – – vrste Gadus ogac – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0303 63 90 00 – – – vrste Gadus macrocephalus – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0303 64 00 00 – – Vahnja (Melanogrammus aeglefinus) – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0303 65 00 00 – – Bakalarka (Pollachius virens) – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0303 66 – – Oslići i ugotice (Merluccius spp., Urophycis spp.):       – – – oslić roda Merluccius:     0303 66 11 00 – – – – kapski (južnoafrički) oslić (Merluccius capensis) i namibijski oslić (Merluccius paradoxus) – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0303 66 12 00 – – – – argentinski oslić (patagonijski oslić) (Merluccius hubbsi) – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0303 66 13 00 – – – – oslić južnih mora (Merluccius australis) – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0303 66 19 00 – – – – ostali – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0303 66 90 00 – – – ugotice roda Urophycis – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0303 67 00 00 – – Mintaj (Theragra chalcogramma) – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0303 68 – – Velika ugotica (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis): 0303 68 10 00 – – – velika ugotica (Micromesistius poutassou , Gadus poutassou) – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0303 68 90 00 – – – ugotica južnih mora (Micromesistius australis) – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0303 69 – – Ostala: 0303 69 10 00 – – – polarni bakalar (Boreogadus saida) – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0303 69 30 00 – – – pišmolj (Merlangius merlangus) – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0303 69 50 00 – – – severnoatlantski bakalar (Pollachius pollachius) – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0303 69 70 00 – – – plavi grenadir (Macruronus novaezealandiae) – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0303 69 80 00 – – – morski manić (Molva spp.) – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0303 69 90 00 – – – ostala – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 – Ostala riba, osim ribljih ostataka iz tar. podbr. 0302 91 do 0302 99: 0303 81 – – Morski psi i ostale ajkule:     0303 81 15 00 – – – kostelj (Squalus acanthias) i morske mačke (Scyliorhinus spp.) – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0303 81 30 00 – – – kučine (atlantske ajkule) (Lamna nasus) – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0303 81 40 00 – – – pas modrulj ( Prionace glauca) – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0303 81 90 00 – – – ostalo – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0303 82 00 00 – – Raže i ražovke (Rajidae) – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0303 83 00 00 – – Patagonijski zuban (Dissostichus spp.) – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0303 84 – – Brancin (Dicentrarchus spp.): 0303 84 10 00 – – – evropski brancin (Dicentrarchus labrax) – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0303 84 90 00 – – – ostali – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0303 89 – – Ostale:     0303 89 10 00 – – – slatkovodne ribe – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0   – – – ostale:       – – – – ribe roda Euthynnus, osim trupa ili prugavca (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) iz tarifnog podbroja 0303 43 i zapadnog trupa crnopega (Euthynnus affinis) iz tarifnog podbroja 0303 59:     0303 89 21 00 – – – – – za industrijsku preradu u proizvode iz tarifnog broja 1604 – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0303 89 29 00 – – – – – ostale – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0   – – – – crvena riba (Sebastes spp.):     0303 89 31 00 – – – – – vrste Sebastes marinus – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0303 89 39 00 – – – – – ostala – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0303 89 40 00 – – – – riba vrste Orcynopsis unicolor – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0303 89 50 00 – – – – zubatac (Dentex dentex i Pagellus spp.) – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0303 89 55 00 – – – – orada (Sparus aurata) – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0303 89 60 00 – – – – morske plotice (Brama spp.) – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0303 89 65 00 – – – – grdobina (Lophius spp.) – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0303 89 70 00 – – – – američka hujka (Genypterus blacodes) – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0303 89 90 00 – – – – ostale – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 – Džigerice, ikra, mleč, peraja riba, glave, repovi, čeljusti i ostali riblji ostaci: 0303 91 – – Džigerice, ikra i mleč: 0303 91 10 00 – – – tvrda i meka ikra za proizvodnju dezoksiribonukleinske kiseline ili protamin sulfata – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0303 91 90 00 – – – ostalo – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0303 92 00 00 – – Ajkulina peraja – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0303 99 00 00 – – Ostalo – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0304 Riblji fileti i ostalo riblje meso (nemleveno ili mleveno), sveže, rashlađeno ili smrznuto:     – Sveži ili rashlađeni fileti od tilapije (Oreochromis spp.), soma (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), šarana (Cyprinus spp., Carassiusspp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), jegulje (Anguilla spp.), nilskog grgeča (Lates niloticus) i zmijoglave ribe (Channa spp.): 0304 31 00 00 – – Tilapije (Oreochromis spp.) – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0304 32 00 00 – – Som (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0304 33 00 00 – – Nilski grgeč (Lates niloticus) – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0304 39 00 00 – – Ostali – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 – Sveži ili rashlađeni fileti od ostale ribe: 0304 41 00 00 – – Lososi pacifički (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), lososi atlantski (Salmo salar) i lososi dunavski (mladica) (Hucho hucho) – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0304 42 – – Pastrmka (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhyncus gilae, Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster): 0304 42 10 00 – – – vrste Oncorhynchus mykiss, pojedinačne mase preko 400 g – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0304 42 50 00 – – – vrste Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0304 42 90 00 – – – ostala – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0304 43 00 00 – – Ribe pljosnatice (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae i Citharidae) – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0304 44 – – Ribe porodice Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae i Muraenolepididae: 0304 44 10 00 – – – bakalar (Gadus morhua, Gadus macrocephalus, Gadus ogac) i polarni bakalar (Boreogadus saida) – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0304 44 30 00 – – – bakalar (Pollachius virens) – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0304 44 90 00 – – – ostale – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0304 45 00 00 – – Sabljarka (Xiphias gladius) – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0304 46 00 00 – – Patagonijski zuban (Dissostichus spp.) – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0304 47 – – Morski psi i ostale ajkule: 0304 47 10 00 – – – kostelj (Squalus acanthias) i morske mačke (Scyliorhinus spp.) – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0304 47 20 00 – – – kučine (atlantske ajkule) (Lamna nasus) – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0304 47 30 00 – – – pas modrulj (Prionace glauca) – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0304 47 90 00 – – – ostalo – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0304 48 00 00 – – Raže i ražovke (Rajidae) – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0304 49 – – Ostalo:     0304 49 10 00 – – – slatkovodna riba – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 – – – ostalo: 0304 49 50 00 – – – – crvena riba (Sebastes spp.) – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0304 49 90 00 – – – – ostalo – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 – Ostalo, sveže ili rashlađeno: 0304 51 00 00 – – Tilapije (Oreochromis spp.), soma (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), šarana (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), jegulje (Anguilla spp.), nilskog grgeča (Lates niloticus) i zmijoglave ribe (Channa spp.) – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0304 52 00 00 – – Salmonide – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0304 53 00 00 – – Riba iz porodice Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae i Muraenolepididae – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0304 54 00 00 – – Sabljarka (Xiphias gladius) – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0304 55 00 00 – – Patagonijski zuban (Dissostichus spp.) – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0304 56 – – Morski psi i ostale ajkule: 0304 56 10 00 – – – kostelj (Squalus acanthias) i morske mačke (Scyliorhinus spp.) – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0304 56 20 00 – – – kučine (atlantske ajkule) (Lamna nasus) – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0304 56 30 00 – – – pas modrulj (Prionace glauca) – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0304 56 90 00 – – – ostalo – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0304 57 00 00 – – Raže i ražovke (Rajidae) – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0304 59 – – Ostalo: 0304 59 10 00 – – – slatkovodna riba – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 – – – ostalo: 0304 59 50 00 – – – – peraja od haringe – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0304 59 90 00 – – – – ostalo – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 – Smrznuti fileti od tilapije (Oreochromis spp.), soma (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), šarana (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), jegulje (Anguilla spp.), nilskog grgeča (Lates niloticus) i zmijoglave ribe (Channa spp.): 0304 61 00 00 – – Tilapije (Oreochromis spp .) – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0304 62 00 00 – – Som (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0304 63 00 00 – – Nilski grgeč (Lates niloticus) – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0304 69 00 00 – – Ostali – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 – Smrznuti fileti od ribe porodice Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae i Muraenolepididae: 0304 71 – – Bakalar (Gadus morhua, Gadus macrocephalus, Gadus ogac): 0304 71 10 00 – – – bakalar vrste Gadus macrocephalus – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0304 71 90 00 – – – ostale – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0304 72 00 00 – – Vahnje (Melanogrammus aeglefinus) – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0304 73 00 00 – – Bakalar (Pollachius virens) – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0  0304 74 – – Oslić i ugotice (Merluccius spp., Urophycis spp.):       – – – oslić roda Merluccius:     0304 74 11 00 – – – – oslić plitkih voda (Merluccius capensis) i oslić dubokih voda (Merluccius paradoxus) – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0304 74 15 00 – – – – oslić argentinski (oslić jugozapadnog Atlantika) (Merluccius hubbsi) – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0304 74 19 00 – – – – ostali – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0304 74 90 00 – – – ugotica roda Urophycis – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0304 75 00 00 – – Mintaj (Theragra chalcogramma) – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0304 79 – – Ostali: 0304 79 10 00 – – – polarni bakalar (Boreogadus saida) – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0304 79 30 00 – – – pišmolj (Merlangius merlangus) – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0304 79 50 00 – – – plavi grenadir (Macruronus novaezealandiae) – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0304 79 80 00 – – – morski manić (Molva spp.) – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0304 79 90 00 – – – ostali – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 – Smrznuti fileti od ostale ribe: 0304 81 00 00 – – Lososi pacifički (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), lososi atlantski (Salmo salar) i lososi dunavski (mladica) (Hucho hucho) – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0304 82 – – Pastrmka (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhyncus gilae, Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster): 0304 82 10 00 – – – vrste Oncorhynchus mykiss, pojedinačne mase preko 400 g – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0304 82 50 00 – – – vrste Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0304 82 90 00 – – – ostala – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0304 83 – – Ribe pljosnatice (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae i Citharidae): 0304 83 10 00 – – – list (Pleuronectes platessa) – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0304 83 30 00 – – – iverak (Platichtys flesus) – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0304 83 50 00 – – – patarača (Lepidorhombus spp.) – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0304 83 90 00 – – – ostale – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0304 84 00 00 – – Sabljarka (Xiphias gladius) – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0304 85 00 00 – – Patagonijski zuban (Dissostichus spp.) – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0304 86 00 00 – – Haringe (Clupea harengus, Clupea pallasii) – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0304 87 00 00 – – Tune ili tunjevi (roda Thunnus), trup ili prugavac (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0304 88 – – Morski psi, ostale ajkule, raže i ražovke (Rajidae): – – – morski psi i ostale ajkule: 0304 88 11 00 – – – – kostelj (Squalus acanthias) i morske mačke (Scyliorhinus spp.) – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0304 88 15 00 – – – – kučine (atlantske ajkule) (Lamna nasus) – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0304 88 18 00 – – – – pas modrulj (Prionace glauca) – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0304 88 19 00 – – – – ostalo – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0304 88 90 00 – – – raže i ražovke (Rajidae) – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0304 89 – – Ostali:     0304 89 10 00 – – – slatkovodna riba – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0   – – – ostali:     – – – – crvena ribe (Sebastes spp.):     0304 89 21 00 – – – – – vrste Sebastes marinus – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0304 89 29 00 – – – – – ostali – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0304 89 30 00 – – – – od riba roda Euthynnus, osim trupa ili prugavac (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) navedenih u tar. podbroju 0304 87 00 – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0   – – – – skuša (roda Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) i od riba vrste Orcynopsis unicolor:     0304 89 41 00 – – – – – skuša vrste Scomber australasicus – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0304 89 49 00 – – – – – ostali – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0304 89 60 00 – – – – od grdobine (Lophius spp.) – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0304 89 90 00 – – – – ostali – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0   – Ostalo, smrznuto:     0304 91 00 00 – – Od sabljarke (Xiphias gladius) – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0304 92 00 00 – – Od patagonijskog zubana (Dissostichus spp.) – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0304 93 – – Tilapije (Oreochromis spp.), soma (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), šarana (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), jegulje (Anguilla spp.), nilskog grgeča (Lates niloticus) i zmijoglave ribe (Channa spp.): 0304 93 10 00 – – – surimi – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0304 93 90 00 – – – ostalo – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0304 94 – – Mintaj (Theragra chalcogramma): 0304 94 10 00 – – – surimi – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0304 94 90 00 – – – ostalo – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0304 95 – – Riba iz porodice Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae i Muraenolepididae, osim aljaskog bakalara (Theragra chalcogramma): 0304 95 10 00 – – – surimi – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 – – – ostalo: – – – – bakalar (Gadus morhua, Gadus macrocephalus, Gadus ogac) i polarni bakalar (Boreogadus saida): 0304 95 21 00 – – – – – bakalar vrste Gadus macrocephalus – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0304 95 25 00 – – – – – bakalar vrste Gadus morhua – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0304 95 29 00 – – – – – ostali – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0304 95 30 00 – – – – vahnja (Melanogrammus aeglefinus) – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0304 95 40 00 – – – – bakalarka (Pollachius virens) – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 2 0304 95 50 00 – – – – oslić vrste Merluccius spp. – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 ( 0304 95 60 00 – – – – velika ugotica (Micromesistius poutassou) – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0304 95 90 00 – – – – ostalo – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0304 96 – – Morski psi i ostale ajkule: 0304 96 10 00 – – – kostelj (Squalus acanthias) i morske mačke (Scyliorhinus spp.) – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0304 96 20 00 – – – kučine (atlantske ajkule) (Lamna nasus) – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0304 96 30 00 – – – pas modrulj (Prionace glauca) – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0304 96 90 00 – – – ostalo – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0304 97 00 00 – – Raže i ražovke (Rajidae) – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0304 99 – – Ostalo: 0304 99 10 00 – – – surimi – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0   – – – ostalo:     0304 99 21 00 – – – – slatkovodne ribe – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0   – – – – ostalo:     0304 99 23 00 – – – – – haringe (Clupea harengus, Clupea pallasii) – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0304 99 29 00 – – – – – crvena riba (Sebastes spp.) – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0304 99 55 00 – – – – – patarača (Lepidorhombus spp.) – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0304 99 61 00 – – – – – morska plotica roda Brama (Brama spp.) – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0304 99 65 00 – – – – – grdobina (Lophius spp.) – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0304 99 99 00 – – – – – ostalo – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0305 Riba, sušena, soljena ili u salamuri; Dimljena riba, termički obrađena ili neobrađena pre ili u toku procesa dimljenja; Prah, brašno i peleti od ribe, podobni za ljudsku ishranu:     0305 10 00 00 – Prah, brašno i peleti od ribe podobni za ljudsku ishranu – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0305 20 00 00 – Džigerice, ikra i mleč od ribe, sušeni, dimljeni, soljeni ili u salamuri – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 – Riblji fileti, sušeni, soljeni ili u salamuri, ali nedimljeni:     0305 31 00 00 – – Tilapije (Oreochromis spp.), som (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), šaran (Cyprinus carpio, Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), jegulje (Anguilla spp.), nilski grgeč (Lates niloticus) i zmijoglava riba (Channa spp.) – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0305 32 – – Ribe porodice Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae i Muraenolepididae: – – – Bakalar (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) i polarni bakalar (Boreogadus saida):     0305 32 11 00 – – – – bakalar vrste Gadus macrocephalus – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0305 32 19 00 – – – – ostali – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0305 32 90 00 – – – ostali – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0305 39 – – Ostalo: 0305 39 10 00 – – – losos pacifički (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhyncus keta, Oncorhyncus tschawitscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), losos atlantski (Salmo salar) i losos dunavski (mladice) (Hucho hucho), soljeni ili u salamuri – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0305 39 50 00 – – – manji ili grenlandski list (Reinhardtius hippoglossoides), soljeni ili u salamuri – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0305 39 90 00 – – – ostalo – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0   – Dimljena riba, uključujući filete, osim jestivih ribljih ostataka:     0305 41 00 00 – – Lososi pacifički (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masoui i Oncorhynchus rhodurus), lososi atlantski (Salmo salar) i lososi dunavski (mladice) (Hucho hucho) – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0305 42 00 00 – – Haringe (Clupea harengus, Clupea pallasii) – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0305 43 00 00 – – Pastrmke (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster) – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0305 44 – – Tilapije (Oreochromis spp.), som (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), šaran (Cyprinus carpio, Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), jegulje (Anguilla spp.), nilski grgeč (Lates niloticus) i zmijoglava riba (Channa spp.): 0305 44 10 00 – – – jegulje (Anguilla spp.) – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0305 44 90 00 – – – ostalo – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0305 49 – – Ostala:     0305 49 10 00 – – – manji ili grenlandski list (Reinhardtius hippoglossoides) – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0305 49 20 00 – – – atlantski list (Hippoglossus hippoglossus) – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0305 49 30 00 – – – skuše (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0305 49 80 00 – – – ostala – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0   – Sušene ribe, osim jestivih ribljih ostataka, nesoljene ili soljene, ali nedimljene:     0305 51 – – Bakalari (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus):     0305 51 10 00 – – – sušeni, nesoljeni – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0305 51 90 00 – – – sušeni, soljeni – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0305 52 00 00 – – Tilapije (Oreochromis spp.), som (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), šaran (Cyprinus carpio, Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), jegulje (Anguilla spp.), nilski grgeč (Lates niloticus) i zmijoglava riba (Channa spp.) – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0305 53 – – Ribe porodice Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae i Muraenolepididae, osim bakalara(Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus): 0305 53 10 00 – – – polarni bakalar (Boreogadus saida) – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0305 53 90 00 – – – ostale – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0305 54 – – Haringe (Clupea harengus, Clupea pallasii), inćuni, brgljuni (Engraulis spp.), srdele (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), velike srdele (Sardinella spp.), papaline (Sprattus sprattus), skuše (Scomber scombrus, Scomber australiasicus, Scomber japonicus), indijske skuše (Rastrelliger spp.), kraljevske skuše (Scomberomorus spp.), šnjurevi i šaruni (Trachurus spp.), trnoboci (Caranx spp.), kobija (Rachycentron canadum), srebrna plotica (Pampus spp.), proskok (Cololabis saira), šaruni (Decapterus spp.), kapelin (Mallotus villosus), sabljarka (Xiphias gladius), zapadni trup crnopeg (Euthynnus affinis), palamide (Sarda spp.), marlin, lepezasta sabljarka, iglan (Istiophoridae): 0305 54 30 00 – – – haringe (Clupea harengus, Clupea pallasii) – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0305 54 50 00 – – – inćuni, brgljuni (Engraulis spp.) – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0305 54 90 00 – – – ostale – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0305 59 – – Ostale:     0305 59 70 00 – – – atlantski list (Hippoglossus hippoglossus) – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0305 59 85 00 – – – ostale – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0   – Riba, soljena ali nesušena i nedimljena i riba u salamuri, osim jestivih ribljih ostataka:     0305 61 00 00 – – Haringe (Clupea harengus, Clupea pallasii) – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0305 62 00 00 – – Bakalar (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0305 63 00 00 – – Inćun (brgljun) (Engraulis spp.) – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0305 64 00 00 – – Tilapije (Oreochromis spp.), som (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), šaran (Cyprinus carpio, Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), jegulje (Anguilla spp.), nilski grgeč (Lates niloticus) i zmijoglava riba (Channa spp.) – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0305 69 – – Ostala:     0305 69 10 00 – – – polarni bakalar (Boreogadus saida) – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0305 69 30 00 – – – atlantski list (Hippoglossus hippoglossus) – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0305 69 50 00 – – – lososi pacifički (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), losos atlantski (Salmo salar) i losos dunavski (mladica) (Hucho hucho) – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0305 69 80 00 – – – ostala – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: – Riblja peraja, glave, repovi, mehurovi i ostali jestivi riblji ostaci: 0305 71 00 00 – – Ajkulina peraja – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0305 72 00 00 – – Riblje glave, repovi i mehurovi – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0305 79 00 00 – – Ostalo – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0306  Ljuskari, u ljušturi ili bez ljušture, živi, sveži, rashlađeni, smrznuti, osušeni, soljeni ili u salamuri; Dimljeni ljuskari, u ljušturi ili bez ljušture, termički obrađeni ili neobrađeni pre ili tokom procesa dimljenja; Ljuskari, u ljušturi, kuvani u pari ili kuvani u vodi, rashlađeni ili nerashlađeni, smrznuti ili nesmrznuti, sušeni ili nesušeni, soljeni ili nesoljeni, u salamuri ili ne; Prah, brašno i peleti od ljuskara, podobni za ljudski ishranu:         – Smrznuti:     0306 11 – – Jastozi i drugi rakovi hridinastog dna (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.):     0306 11 10 – – – repovi od morskih rakova: 0306 11 10 10 – – – – dimljeni, u ljušturi ili bez ljušture, termički obrađeni ili neobrađeni pre ili tokom procesa dimljenja, nepripremljeni na drugi način – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0306 11 10 90 – – – – ostali – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0306 11 90 – – – ostalo: 0306 11 90 10 – – – – dimljeno, u ljušturi ili bez ljušture, termički obrađeno ili neobrađeno pre ili tokom procesa dimljenja, nepripremljeno na drugi način – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0306 11 90 90 – – – – ostalo – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0306 12 – – Hlapovi (rarozi) (Homarus spp.):     0306 12 10 – – – celi: 0306 12 10 10 – – – – dimljeni, u ljušturi ili bez ljušture, termički obrađeni ili neobrađeni pre ili tokom procesa dimljenja, nepripremljeni na drugi način – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0306 12 10 90 – – – – ostali – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0306 12 90 – – – ostali: 0306 12 90 10 – – – – dimljeni, u ljušturi ili bez ljušture, termički obrađeni ili neobrađeni pre ili tokom procesa dimljenja, nepripremljeni na drugi način – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0306 12 90 90 – – – – ostali – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0306 14 – – Rakovi:     0306 14 10 00 – – – rakovi vrste Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. ili Callinectes sapidus – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0306 14 30 00 – – – rakovi vrste Cancer pagurus – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0306 14 90 00 – – – ostali – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0306 15 00 00 – – Norveški jastozi (škampi) (Nephrops norvegicus) – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0306 16 – – Ostali škampi i kozice hladnih voda (Pandalus spp., Crangon Crangon): 0306 16 91 00 – – – škampi vrste Crangon Crangon – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0306 16 99 00 – – – ostali – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0306 17 – – Ostali škampi i kozice: 0306 17 91 00 – – – ružičasti škampi dubokih voda (Parapenaeus longirostris) – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0306 17 92 00 – – – škampi roda Penaeus – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0306 17 93 00 – – – škampi familije Pandalidae, osim onih roda Pandalus – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0306 17 94 00 – – – škampi roda Crangon, osim onih vrste Crangon Crangon – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0306 17 99 00 – – – ostali – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0306 19 – – Ostalo, uključujući prah, brašno i pelete od ljuskara, podobno za ljudsku ishranu:     0306 19 10 00 – – – slatkovodni rakovi – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0306 19 90 00 – – – ostalo – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 – Živi, sveži ili rashlađeni: 0306 31 00 00 – – Jastozi i drugi rakovi hridinastog dna (Panuliris spp., Panulirus spp., Jasus spp.) – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0306 32 – – Hlapovi (rarozi) (Homarus spp.): 0306 32 10 00 – – – živi – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0   – – – ostali:     0306 32 91 00 – – – – celi – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0306 32 99 00 – – – – ostali – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0306 33 – – Rakovi: 0306 33 10 00 – – – rakovi vrste Cancer pagurus – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0306 33 90 00 – – – ostali – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0306 34 00 00 – – Norveški jastozi (škampi) (Nephrops norvegicus) – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0306 35 – – Ostali škampi i kozice hladnih voda (Pandalus spp., Crangon Crangon): – – – škampi vrste Crangon Crangon: 0306 35 10 00 – – – – sveži ili rashlađeni – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0306 35 50 00 – – – – ostali – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0306 35 90 00 – – – ostali – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0306 36 – – Ostali škampi i kozice: 0306 36 10 00 – – – škampi familije Pandalidae, osim onih roda Pandalus – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0306 36 50 00 – – – škampi roda Crangon, osim onih vrste Crangon Crangon – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0306 36 90 00 – – – ostali – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0306 39 – – Ostalo, uključujući prah, brašno i pelete od ljuskara, podobno za ljudsku ishranu: ( 0306 39 10 00 – – – slatkovodni rakovi – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 ( 0306 39 90 00 – – – ostalo – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 – Ostalo: 0306 91 – – Jastozi i drugi rakovi hridinastog dna (Panuliris spp., Panulirus spp., Jasus spp.): 0306 91 00 10 – – – dimljeni, u ljušturi ili bez ljušture, termički obrađeni ili neobrađeni pre ili tokom procesa dimljenja, nepripremljeni na drugi način – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0306 91 00 90 – – – ostali – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0306 92 – – Hlapovi (rarozi) (Homarus spp.) : 0306 92 10 – – – celi: 0306 92 10 10 – – – – dimljeni, u ljušturi ili bez ljušture, termički obrađeni ili neobrađeni pre ili tokom procesa dimljenja, nepripremljeni na drugi način – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0306 92 10 90 – – – – ostali – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0306 92 90 – – – ostali: 0306 92 90 10 – – – – dimljeni, u ljušturi ili bez ljušture, termički obrađeni ili neobrađeni pre ili tokom procesa dimljenja, nepripremljeni na drugi način – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0306 92 90 90 – – – – ostali – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0306 93 – – Rakovi: 0306 93 10 00 – – – dimljeni, u ljušturi ili bez ljušture, termički obrađeni ili neobrađeni pre ili tokom procesa dimljenja, nepripremljeni na drugi način – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0306 93 90 00 – – – ostali – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0306 94 00 00 – – Norveški jastozi (škampi) (Nephrops norvegicus) – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0306 95 – – Škampi i kozice: – – – škampi i kozice hladnih voda (Pandalus spp.,Crangon Crangon): – – – – škampi vrste Crangon Crangon: 0306 95 11 00 – – – – – kuvani u pari ili kuvani u vodi – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0306 95 19 00 – – – – – ostali – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0306 95 20 00 – – – – Pandalus spp. – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 – – – ostali škampi i kozice: 0306 95 30 00 – – – – škampi familije Pandalidae, osim onih roda Pandalus – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0306 95 40 00 – – – – škampi roda Crangon, osim onih vrste Crangon Crangon – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0306 95 90 00 – – – – ostali – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0306 99 – – Ostalo, uključujući prah, brašno i pelete od ljuskara, podobno za ljudsku ishranu: 0306 99 10 00 – – – slatkovodni rakovi – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0306 99 90 00 – – – ostalo – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0307  Mekušci, u ljušturom ili bez ljušture, živi, sveži, rashlađeni, smrznuti, sušeni, soljeni ili u salamuri; Dimljeni mekušci, termički obrađeni ili neobrađeni pre ili tokom procesa dimljenja; Prah, brašno i peleti od mekušaca, podobni za ljudsku ishranu:       – Kamenice (ostrige):     0307 11 – – Žive, sveže ili rashađene: 0307 11 10 00 – – – pljosnate kamenice (ostrige) (roda Ostrea), žive i pojedinačne mase (zajedno sa ljušturom) od najviše 40 g – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0307 11 90 00 – – – ostale – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0307 12 00 – – Smrznute: 0307 12 00 10 – – – dimljene, u ljušturi ili bez ljušture, termički obrađene ili neobrađene pre ili tokom procesa dimljenja, nepripremljene na drugi način – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0307 12 00 90 – – – ostale – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0307 19 00 – – Ostale: 0307 19 00 10 – – – dimljene, u ljušturi ili bez ljušture, termički obrađene ili neobrađene pre ili tokom procesa dimljenja, nepripremljene na drugi način – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0307 19 00 90 – – – ostale – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0   – Kapice uključujući pokrovke roda Pecten, Chlamys ili Placopecten:     0307 21 00 00 – – Žive, sveže ili rashlađene – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0307 22 – – Smrznute:     0307 22 10 – – – kapice jakovske, „coquilles St Jacques“ (Pecten maximus):     0307 22 10 10 – – – – dimljene, u ljušturi ili bez ljušture, termički obrađene ili neobrađene pre ili tokom procesa dimljenja, nepripremljene na drugi način – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0307 22 10 90 – – – – ostale – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0307 22 90 – – – ostale:     0307 22 90 10 – – – – dimljene, u ljušturi ili bez ljušture, termički obrađene ili neobrađene pre ili tokom procesa dimljenja, nepripremljene na drugi način – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0307 22 90 90 – – – – ostale – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0307 29 00 – – Ostale:     0307 29 00 10 – – – dimljene, u ljušturi ili bez ljušture, termički obrađene ili neobrađene pre ili tokom procesa dimljenja, nepripremljene na drugi način – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0307 29 00 90 – – – ostale – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0   – Dagnje (Mytilus spp., Perna spp.):     0307 31 – – Žive, sveže ili rashlađene:     0307 31 10 00 – – – Mytilus spp. – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0307 31 90 00 – – – Perna spp. – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0307 32 – – Smrznute: 0307 32 10 – – – Mytilus spp.: 0307 32 10 10 – – – – dimljene, u ljušturi ili bez ljušture, termički obrađene ili neobrađene pre ili tokom procesa dimljenja, nepripremljene na drugi način – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0307 32 10 90 – – – – ostale – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0307 32 90 – – – Perna spp.: 0307 32 90 10 – – – – dimljene, u ljušturi ili bez ljušture, termički obrađene ili neobrađene pre ili tokom procesa dimljenja, nepripremljene na drugi način – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0307 32 90 90 – – – – ostale – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0307 39 – – Ostale:     0307 39 20 – – – Mytilus spp.: 0307 39 20 10 – – – – dimljene, u ljušturi ili bez ljušture, termički obrađene ili neobrađene pre ili tokom procesa dimljenja, nepripremljene na drugi način – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0307 39 20 90 – – – – ostale – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0307 39 80 – – – Perna spp.: 0307 39 80 10 – – – – dimljene, u ljušturi ili bez ljušture, termički obrađene ili neobrađene pre ili tokom procesa dimljenja, nepripremljene na drugi način – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0307 39 80 90 – – – – ostale – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 – Sipe i lignje: 0307 42 – – Žive, sveže ili rashlađene:     0307 42 10 00 – – – sipe (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0307 42 20 00 – – – Loligo spp. – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0307 42 30 00 – – – lignje (Ommastrephes spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0307 42 40 00 – – – evropske leteće lignje (Todarodes sagittatus) – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0307 42 90 00 – – – ostale – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0307 43 – – Smrznute: – – – sipe (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.): – – – – Sepiola spp.: 0307 43 21 00 – – – – – male sipe (Sepiola rondeleti) – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0307 43 25 00 – – – – – ostale – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0307 43 29 00 – – – – Sepia officinalis, Rossia macrosoma – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: – – – Loligo spp.:     0307 43 31 00 – – – – Loligo vulgaris – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0307 43 33 00 – – – – Loligo pealei – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0307 43 35 00 – – – – Loligo patagonica – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0307 43 38 00 – – – – ostale – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0307 43 91 00 – – – Ommastrephes spp. osim Ommastrephes Sagettatus, Nototodarus spp., Sepioteuthis spp. – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0307 43 92 00 – – – Illex spp. – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0307 43 95 00 – – – evropske leteće lignje (Todarodes sagittatus) (Ommastrephes sagittatus) – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0307 43 99 00 – – – ostalo – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0307 49 – – Ostale:     0307 49 20 00 – – – sipe (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0307 49 40 00 – – – Loligo spp. – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0307 49 50 00 – – – Ommastrephes spp. osim Ommastrephes Sagettatus, Nototodarus spp., Sepioteuthis spp. – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0307 49 60 00 – – – evropske leteće lignje (Todarodes sagittatus) (Ommastrephes sagittatus) – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0307 49 80 00 – – – ostale – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0   – Hobotnice (Octopus spp.):     0307 51 00 00 – – Žive, sveže ili rashlađene – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0307 52 00 00 – – Smrznute – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0307 59 00 00 – – Ostale – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0307 60 00 00 – Puževi, osim morskih puževa – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 – Klapavice, srčanke i kunjke (porodice Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae i Veneridae): 0307 71 00 00 – – Žive, sveže ili rashlađene – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0307 72 – – Smrznute: ( 0307 72 10 00 – – – prugasta venera ili druge vrste iz familije Veneridae – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0307 72 90 00 – – – ostale – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0307 79 00 00 – – Ostale – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: – Morski puž puzlatka (morsko uho) (Halliotis spp.) i stromboid puževi (Strombus spp.): 0307 81 00 00 – – Živi, sveži ili rashlađeni morski puž puzlatka (morsko uho) (Halliotis spp.) – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0307 82 00 00 – – Živi, sveži ili rashlađeni stromboid puževi (Strombus spp.) – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0307 83 00 00 – – Smrznuti morski puž puzlatka (morsko uho) (Halliotis spp.) – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0307 84 00 00 – – Smrznuti stromboid puževi (Strombus spp.) – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0307 87 00 00 – – ostali morski puž puzlatka (morsko uho) (Halliotis spp.) – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0307 88 00 00 – – Ostali stromboid puževi (Strombus spp.) – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 – Ostali, uključujući prah, brašno i pelete od mekušaca, podobne za ljudsku ishranu: 0307 91 00 00 – – Živi, sveži ili rashlađeni – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0307 92 00 00 – – Smrznuto – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0307 99 00 00 – – Ostalo – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0308 Vodeni beskičmenjaci osim ljuskara i mekušaca, živi, sveži, rashlađeni, smrznuti, sušeni, soljeni ili u salamuri; Dimljeni vodeni beskičmenjaci osim ljuskara i mekušaca, termički obrađeni ili neobrađeni pre ili tokom procesa dimljenja; Prah, brašno i peleti od vodenih beskičmenjaka osim ljuskara i mekušaca, podobni za ljudsku ishranu: – Morski krastavci (Stichopus japonicus, Holothuroidea): 0308 11 00 00 – – Živi, sveži ili rashlađeni – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0308 12 00 00 – – Smrznuti – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0308 19 00 00 – – Ostali – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 – Morski ježevi (Strongylocentrotus spp., Paracentrotus lividus, Loxechinus albus, Echinus esculentus): 0308 21 00 00 – – Živi, sveži ili rashlađeni – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0308 22 00 00 – – Smrznuti – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0308 29 00 00 – – Ostali – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0308 30 – Meduze (Rhopilema spp.): 0308 30 10 00 – – žive, sveže ili rashlađene – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0308 30 50 00 – – smrznute – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0308 30 90 00 – – ostale – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0308 90 – Ostali: 0308 90 10 00 – – živi, sveži ili rashlađeni – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0308 90 50 00 – – smrznuti – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0308 90 90 00 – – ostali – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

GLAVA 4

MLEKO I PROIZVODI OD MLEKA; ŽIVINSKA I PTIČJA JAJA; PRIRODNI MED; JESTIVI PROIZVODI ŽIVOTINjSKOG POREKLA, NEPOMENUTI NITI OBUHVAĆENI NA DRUGOM MESTU

Napomene

1. Pod pojmom „mleko” podrazumeva se punomasno mleko ili delimično ili potpuno obrano mleko.

2. U smislu tar broja 0405:

(a) Pod pojmom „maslac” podrazumevaju se prirodni maslac, maslac od surutke i rekombinovani maslac (sveži, soljeni ili užegli, uključujući maslac u konzervama) dobijen isključivo od mleka, sa sadržajem mlečne masnoće od 80% ili više, ali ne preko 95% po masi, sa maksimalnim sadržajem čvrstih materija osim masnoće do 2% po masi, sa maksimalnim sadržajem vode do 16% po masi. Maslac ne sadrži dodate emulgatore, ali može da sadrži kuhinjsku so, boje za namirnice, soli za neutralizaciju i kulture bezopasnih bakterija koje stvaraju mlečnu kiselinu;

(b) izraz „mlečni namazi” odnosi se na emulziju tipa voda i masnoća koja se može mazati, sadrži mlečnu masnoću kao jedinu masnoću u tom proizvodu, i to u količini od 39% ili više, ali manje od 80% po masi.

3. Proizvodi dobijeni koncentracijom surutke uz dodavanje mleka ili mlečnih masnoća svrstavaju se kao sir u tarifni broj 0406 pod uslovom da ispunjavaju sledeće tri karakteristike:

(a) da imaju mlečnih masnoća po masi 5% ili više, računato na suvu materiju;

(b) da imaju suve materije po masi od 70% , ali ne preko 85%;

(v) da su oblikovani ili da se mogu oblikovati.

4. Ova glava ne obuhvata:

(a) proizvode dobijene od surutke koji sadrže po masi više od 95% laktoze, izražene kao bezvodna laktoza, računato na suvu materiju (tarifni broj 1702);

(b) proizvode dobijene od mleka zamenom jednog ili više prirodnih sastojaka (na primer, masti buterne kiseline) drugim supstancama (na primer masti oleinske kiseline) (tarifni broj 1901 ili 2106); i

(v) albumine (uključujući koncentrate od dva ili više belančevina iz surutke, koji sadrže po masi više od 80% belančevine iz surutke, računato na suvu materiju (tarifni broj 3502) i globuline (tarifni broj 3504).

Napomene za tarifne podbrojeve

1. U smislu tarifnog podbroja 0404 10, pod pojmom „modifikovana surutka” podrazumevaju se proizvodi koji se sastoje od sastojaka surutke, to jest, od surutke iz koje su u potpunosti ili delimično izdvojeni laktoza, belančevine ili minerali, surutka kojoj su dodati prirodni sastojci surutke, kao i proizvodi dobijeni mešanjem prirodnih sastojaka surutke.

2. U smislu tarifnog podbroja 0405 10 pojam „maslac” ne obuhvata dehidrisani maslac ili ghee (tarifni podbroj 0405 90).

Dodatna napomena

1. U smislu tar. podbr. 0408 11 i 0408 19 primenjuje se sledeće:

Pojam „na drugi način konzervisano” odnosi se takođe na žumanca od jaja sa ograničenom količinom soli (uglavnom, količinom ne većom od približno 12% po masi) ili manjom količinom hemijskih proizvoda dodatih za potrebe konzervisanja, pod uslovom da su ispunjena oba od sledećih uslova:

proizvod zadržava karakter žumanca od jaja iz tarifnog podbroja 0408 11 i 0408 19;

so ili hemijski proizvodi ne mogu se koristiti u količini većoj od one neophodne za potrebe konzervisanja.

2. Mleko i proizvodi od mleka iz Glave 4 obuhvataju permeate mleka i proizvoda od mleka, koji su mlečni proizvodi koje karakteriše visok sadržaj laktoze i koji se dobijaju uklanjanjem mlečne masnoće i mlečnih belančevina iz mleka, surutke, pavlake i/ili slatke mlaćenice, i/ili iz sličnih sirovih materijala, ultrafiltracijom ili drugim tehnikama prerade.

3. U smislu tar. podbr. 0404 10 i 0404 90 važi sledeće:

Permeat mleka i permeat surutke analitički se razlikuju na osnovu prisustva materija (npr. mlečna kiselina, laktati i glikomakropeptidi) povezanih sa proizvodnjom surutke.

Tarifni podbroj 0404 10 obuhvata „permeat surutke” koji je proizvod uglavnom blago kiselog mirisa, koji se dobija iz surutke ili mešavine sastojaka prirodne surutke, ultrafiltracijom ili drugim tehnikama prerade.

Prisustvo materija povezanih sa proizvodnjom surutke (npr.mlečna kiselina, laktati i glikomakropeptidi) uslov je za svrstavanje permeata surutke u navedeni podbroj.

Tarifni podbroj 0404 90 obuhvata „permeat mleka” koji je proizvod uglavnom mirisa na mleko, dobijen iz mleka ultrafiltracijom ili drugim tehnikama prerade. Nivo količinskog ograničenja, odnosno odsustvo mlečne kiseline i laktata (max 0,1 % po masi, u permeatima mleka u obliku praha, ili max 0,015 % po masi, u permeatima mleka u obliku tečnosti), kao i odsustvo glikomakropeptida, uslovi su za svrstavanje permeata mleka u tarifni podbroj 0404 90.

Za utvrđivanje prisustva laktata koristi se metoda ISO 8069:2005, a za utvrđivanje sirišne surutke (tj. prisustvo kazeinomakropeptida kao što su glikomakropeptidi) koristi se metoda data u Aneksu XII Uredbe Komisije (EZ) broj 273/2008.

Tarifna oznaka Naimenovanje JM Stopa carine Sporazumi o slobodnoj trgovini 0401 Mleko i pavlaka, nekoncentrovani i bez dodatog šećera ili drugih materija za zaslađivanje:       0401 10 – Sa sadržajem masnoće ne preko 1% po masi:       0401 10 10 00 – – u ambalaži neto – zapremine ne preko 2 l – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 18, LI: 18 0401 10 90 00 – – ostalo – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 18, LI: 18 0401 20 – Sa sadržajem masnoće preko 1%, ali ne preko 6% po masi:         – – ne preko 3%:       0401 20 11 00 – – – u ambalaži neto – zapremine ne preko 2 l – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 18, LI: 18 0401 20 19 00 – – – ostalo – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 18, LI: 18   – – preko 3%:     0401 20 91 00 – – – u ambalaži neto – zapremine ne preko 2 l – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 18, LI: 18 0401 20 99 00 – – – ostalo – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 18, LI: 18 0401 40 – Sa sadržajem masnoće preko 6%, ali ne preko 10% po masi:     0401 40 10 00 – – u ambalaži neto – zapremine ne preko 2 l – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 18, LI: 18 0401 40 90 00 – – ostalo – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 18, LI: 18 0401 50 – Sa sadržajem masnoće preko 10%, po masi:       – – ne preko 21%:     0401 50 11 00 – – – u ambalaži neto – zapremine ne preko 2 l – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 18, LI: 18 0401 50 19 00 – – – ostalo – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 18, LI: 18   – – preko 21%, ali ne preko 45%:     0401 50 31 00 – – – u ambalaži neto – zapremine ne preko 2 l – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 18, LI: 18 0401 50 39 00 – – – ostalo – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 18, LI: 18   – – preko 45%:     0401 50 91 00 – – – u ambalaži neto – zapremine ne preko 2 l – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 18, LI: 18 0401 50 99 00 – – – ostalo – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 18, LI: 18 0402 Mleko i pavlaka, koncentrovani ili sa sadržajem dodatog šećera ili drugih materija za zaslađivanje:     0402 10 – U prahu, granulama ili drugim čvrstim oblicima, sa sadržajem masnoće ne preko 1,5% po masi:       – – bez dodatka šećera ili drugih materija za zaslađivanje:     0402 10 11 00 – – – u ambalaži neto – mase ne preko 2,5 kg – 20 SSP: tab 1.CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 18, LI: 18 0402 10 19 00 – – – ostalo – 20 SSP: tab 1.CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 18, LI: 18   – – ostalo:     0402 10 91 00 – – – u ambalaži neto – mase ne preko 2,5 kg – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 18, LI: 18 0402 10 99 00 – – – ostalo – 20 SSP: tab 1.CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 18, LI: 18   – U prahu, granulama ili drugim čvrstim oblicima, sa sadržajem masnoće preko 1,5% po masi:     0402 21 – – Bez dodatog šećera ili drugih materija za zaslađivanje:       – – – sa sadržajem masnoće ne preko 27% po masi:     0402 21 11 00 – – – – u ambalaži neto – mase ne preko 2,5 kg – 20 SSP: tab 1.CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 18, LI: 18 0402 21 18 00 – – – – ostalo – 20 CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 18, LI: 18 eh sa sadržajem masnoće ne preko 11% po masi SSP: tab 1. eh sa sadržajem masnoće preko 11% , ali ne preko 27% po masi SSP: tab 1.   – – – sa sadržajem masnoće preko 27% po masi:       0402 21 91 00 – – – – u ambalaži neto – mase ne preko 2,5 kg – 20 SSP: 9CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 18, LI: 18 0402 21 99 00 – – – – ostalo – 20 SSP: 9CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 18, LI: 18 0402 29 – – Ostalo:       – – – sa sadržajem masnoće ne preko 27% po masi:     0402 29 11 00 – – – – specijalno mleko za odojčad, hermetički zatvoreno čija neto – masa ne prelazi 500 g, sa sadržajem masnoće preko 10% po masi – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 18, LI: 18   – – – – ostalo:     0402 29 15 00 – – – – – u ambalaži neto – mase ne preko 2,5 kg – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 18, LI: 18 0402 29 19 00 – – – – – ostalo – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 18, LI: 18   – – – sa sadržajem masnoće preko 27% po masi:     0402 29 91 00 – – – – u ambalaži neto – mase ne preko 2,5 kg – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 18, LI: 18 0402 29 99 00 – – – – ostalo – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 18, LI: 18   – Ostalo:     0402 91 – – Bez dodatka šećera ili drugih materija za zaslađivanje:     0402 91 10 00 – – – sa sadržajem masnoće ne preko 8% po masi – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 18, LI: 18 0402 91 30 00 – – – sa sadržajem masnoće preko 8%, ali ne preko 10% po masi – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 18, LI: 18   – – – sa sadržajem masnoće preko 10%, ali ne preko 45% po masi:     0402 91 51 00 – – – – u ambalaži neto – mase ne preko 2,5 kg – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 18, LI: 18 0402 91 59 00 – – – – ostalo – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 18, LI: 18   – – – sa sadržajem masnoće preko 45% po masi:     0402 91 91 00 – – – – u ambalaži neto – mase ne preko 2,5 kg – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 18, LI: 18 0402 91 99 00 – – – – ostalo – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 18, LI: 18 0402 99 – – Ostalo:     0402 99 10 00 – – – sa sadržajem masnoće ne preko 9, 5% po masi – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 18, LI: 18   – – – sa sadržajem masnoće preko 9, 5%, ali ne preko 45% po masi:     0402 99 31 00 – – – – u ambalaži neto – mase ne preko 2,5 kg – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 18, LI: 18 0402 99 39 00 – – – – ostalo – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 18, LI: 18   – – – sa sadržajem masnoće preko 45% po masi:     0402 99 91 00 – – – – u ambalaži neto – mase ne preko 2,5 kg – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 18, LI: 18 0402 99 99 00 – – – – ostalo – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 18, LI: 18 0403 Mlaćenica, kiselo mleko i pavlaka, jogurt, kefir i ostalo fermentisano ili zakiseljeno mleko ili pavlaka, koncentrovani ili nekoncentrovani ili sa sadržajem dodatog šećera ili drugih materija za zaslađivanje, aromatizovani ili sa dodatim voćem ili kakaom:     0403 10 – Jogurt:       – – nearomatizovan, bez dodatka voća, uključujući jezgrasto voće ili kakaa:       – – – bez dodatka šećera ili drugih materija za zaslađivanje, sa sadržajem masnoće po masi:     0403 10 11 00 – – – – ne preko 3% – 20 SSP: tab 1.CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16 0403 10 13 00 – – – – preko 3%, ali ne preko 6% – 20 SSP: tab 1.CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16 0403 10 19 00 – – – – preko 6% – 20 SSP: 6CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16   – – – ostali, sa sadržajem masnoće po masi:     0403 10 31 00 – – – – ne preko 3% – 20 SSP: 6CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16 0403 10 33 00 – – – – preko 3%, ali ne preko 6% – 20 SSP: 6CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16 0403 10 39 00 – – – – preko 6% – 20 SSP: 6CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16   – – aromatizovan ili sa dodatkom voća, uključujući jezgrasto voće, ili kakaa:       – – – u prahu, granulama ili drugim čvrstim oblicima, sa sadržajem mlečne masnoće po masi:     0403 10 51 00 – – – – ne preko 1,5% – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 16, NO: 16, CH: 16, LI: 16 0403 10 53 00 – – – – preko 1,5%, ali ne preko 27% – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 16, NO: 16, CH: 16, LI: 16 0403 10 59 00 – – – – preko 27% – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 16, NO: 16, CH: 16, LI: 16   – – – ostali, sa sadržajem mlečne masnoće po masi:     0403 10 91 00 – – – – ne preko 3% – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 16, NO: 16, CH: 16, LI: 16 0403 10 93 00 – – – – preko 3%, ali ne preko 6% – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 16, NO: 16, CH: 16, LI: 16 0403 10 99 00 – – – – preko 6% – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 16, NO: 16, CH: 16, LI: 16 0403 90 – Ostalo:       – – nearomatizovano i bez dodatka voća, uključujući jezgrasto voće ili kakaa:       – – – u prahu, granulama ili drugim čvrstim oblicima:       – – – – bez dodatka šećera ili drugih materija za zaslađivanje, sa sadržajem masnoće po masi:     0403 90 11 00 – – – – – ne preko 1,5% – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16 0403 90 13 00 – – – – – preko 1,5%, ali ne preko 27% – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16 0403 90 19 00 – – – – – preko 27% – 20 SSP 2014:0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16   – – – – ostalo, sa sadržajem masnoće po masi:     0403 90 31 00 – – – – – ne preko 1,5% – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16 0403 90 33 00 – – – – – preko 1,5%, ali ne preko 27% – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16 0403 90 39 00 – – – – – preko 27% – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16   – – – ostalo:       – – – – bez dodatka šećera ili drugih materija za zaslađivanje, sa sadržajem masnoće po masi:     0403 90 51 00 – – – – – ne preko 3% – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16 0403 90 53 00 – – – – – preko 3%, ali ne preko 6% – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16 0403 90 59 00 – – – – – preko 6% – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16   – – – – ostalo, sa sadržajem masnoće po masi:     0403 90 61 00 – – – – – ne preko 3% – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16 0403 90 63 00 – – – – – preko 3%, ali ne preko 6% – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16 0403 90 69 00 – – – – – preko 6% – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16   – – aromatizovan ili sa dodatkom voća, uključujući jezgrasto voće ili kakaa:       – – – u prahu, granulama ili drugim čvrstim oblicima, sa sadržajem mlečne masnoće po masi:     0403 90 71 00 – – – – ne preko 1,5% – 20 SSP: 8CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 16, NO: 16, CH: 16, LI: 16 0403 90 73 00 – – – – preko 1,5%, ali ne preko 27% – 20 SSP: 8CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 16, NO: 16, CH: 16, LI: 16 0403 90 79 00 – – – – preko 27% – 20 SSP: 8CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 16, NO: 16, CH: 16, LI: 16   – – – ostalo, sa sadržajem mlečne masnoće po masi:     0403 90 91 00 – – – – ne preko 3% – 20 SSP: tab 1.CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 16, NO: 16, CH: 16, LI: 16 0403 90 93 00 – – – – preko 3%, ali ne preko 6% – 20 SSP: tab 1.CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 16, NO: 16, CH: 16, LI: 16 0403 90 99 00 – – – – preko 6% – 20 SSP: 8CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 16, NO: 16, CH: 16, LI: 16 0404  Surutka, koncentrovana ili nekoncentrovana, sa dodatkom šećera ili drugih materija za zaslađivanje; Proizvodi koji se sastoje od prirodnih sastojaka mleka sa dodavanjem ili bez dodavanja šećera ili drugih materija za zaslađivanje, na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni:       0404 10 – Surutka i modifikovana surutka, koncentrovane ili nekoncentrovane, sa dodatkom ili bez dodatka šećera ili drugih materija za zaslađivanje:           – – u prahu, granulama ili u ostalim čvrstim oblicima:       – – – bez dodatka šećera ili drugih materija za zaslađivanje, sa sadržajem belančevina (sadržaj azota h 6,38), po masi:       – – – – ne preko 15%, i sa sadržajem masnoće, po masi:     0404 10 02 00 – – – – – ne preko 1,5% – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 18, LI: 18 0404 10 04 00 – – – – – preko 1,5%, ali ne preko 27% – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 18, LI: 18 0404 10 06 00 – – – – – preko 27% – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 18, LI: 18   – – – – preko 15%, i sa sadržajem masnoće, po masi:     0404 10 12 00 – – – – – ne preko 1,5% – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 18, LI: 18 0404 10 14 00 – – – – – preko 1,5%, ali ne preko 27% – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 18, LI: 18 0404 10 16 00 – – – – – preko 27% – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 18, LI: 18   – – – ostalo, sa sadržajem belančevina (sadržaj azota h 6,38), po masi:       – – – – ne preko 15%, i sa sadržajem masnoće, po masi:     0404 10 26 00 – – – – – ne preko 1,5% – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 18, LI: 18 0404 10 28 00 – – – – – preko 1,5%, ali ne preko 27% – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 18, LI: 18 0404 10 32 00 – – – – – preko 27% – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 18, LI: 18   – – – – preko 15%, i sa sadržajem masnoće, po masi:     0404 10 34 00 – – – – – ne preko 1,5% – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 18, LI: 18 0404 10 36 00 – – – – – preko 1,5%, ali ne preko 27% – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 18, LI: 18 0404 10 38 00 – – – – – preko 27% – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 18, LI: 18   – – ostala:       – – – bez dodatka šećera ili drugih materija za zaslađivanje, sa sadržajem belančevina (sadržaj azota h 6,38), po masi:       0404 10 48 00 – – – – – ne preko 1,5% – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 18, LI: 18 0404 10 52 00 – – – – – preko 1,5%, ali ne preko 27% – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 18, LI: 18 0404 10 54 00 – – – – – preko 27% – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 18, LI: 18   – – – – preko 15%, i sa sadržajem masnoće, po masi:     0404 10 56 00 – – – – – ne preko 1,5% – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 18, LI: 18 0404 10 58 00 – – – – – preko 1,5%, ali ne preko 27% – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 18, LI: 18 0404 10 62 00 – – – – – preko 27% – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 18, LI: 18   – – – ostala, sa sadržajem belančevina (sadržaj azota h 6,38), po masi:       – – – – ne preko 15%, i sa sadržajem masnoće, po masi:     0404 10 72 00 – – – – – ne preko 1,5% – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 18, LI: 18 0404 10 74 00 – – – – – preko 1,5%, ali ne preko 27% – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 18, LI: 18 0404 10 76 00 – – – – – preko 27% – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 18, LI: 18   – – – – preko 15%, i sa sadržajem masnoće, po masi:     0404 10 78 00 – – – – – ne preko 1,5% – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 18, LI: 18 0404 10 82 00 – – – – – preko 1,5%, ali ne preko 27% – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 18, LI: 18 0404 10 84 00 – – – – – preko 27% – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 18, LI: 18 0404 90 – Ostalo:       – – bez dodatka šećera ili drugih materija za zaslađivanje, sa sadržajem masnoće po masi:     0404 90 21 00 – – – ne preko 1,5% – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 18, LI: 18 0404 90 23 00 – – – preko 1,5%, ali ne preko 27% – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 18, LI: 18 0404 90 29 00 – – – preko 27% – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 18, LI: 18   – – ostalo, sa sadržajem masnoće, po masi:     0404 90 81 00 – – – ne preko 1,5% – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 18, LI: 18 0404 90 83 00 – – – preko 1,5%, ali ne preko 27% – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 18, LI: 18 0404 90 89 00 – – – preko 27% – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 18, LI: 18 0405 Maslac i ostale masnoće i ulja dobijena od mleka; Mlečni namazi:     0405 10 – Maslac:       – – sa sadržajem masnoće po masi ne preko 85%:       – – – prirodni maslac:     0405 10 11 00 – – – – u ambalaži neto – mase ne preko 1 kg – 30 SSP: 12CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 27, LI: 27 0405 10 19 00 – – – – ostali – 30 SSP: 12CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 27, LI: 27 0405 10 30 00 – – – rekombinovani maslac – 30 SSP: 12CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 27, LI: 27 0405 10 50 00 – – – maslac od surutke – 30 SSP: 12CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 27, LI: 27 0405 10 90 00 – – ostalo – 30 SSP: 12CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 27, LI: 27 0405 20 – Mlečni namazi:     0405 20 10 00 – – sa sadržajem masnoće od 39% i većim ali manjim od 60% po masi – 30 SSP: 12CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 27, LI: 27 0405 20 30 00 – – sa sadržajem masnoće od 60% i većim, ali ne preko 75% po masi – 30 SSP: 12CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 27, LI: 27 0405 20 90 00 – – sa sadržajem masnoće većim od 75% ali manjim od 80% po masi – 30 SSP: 12CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 27, LI: 27 0405 90 – Ostalo:           0405 90 10 00 – – sa sadržajem masnoće od 99,3% ili većim po masi i sa sadržajem vode koji ne prelazi 0,5% po masi – 30 SSP: 12CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 27, LI: 27 0405 90 90 00 – – ostalo – 30 SSP: 12CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 27, LI: 27 0406 Sir i urda:     0406 10 – Svež (nezreo) sir, uključujući sir od surutke i urda:     – – sa sadržajem masnoće ne preko 40% po masi: 0406 10 30 00 – – – Mozzarela, bez obzira da li je tečna ili ne – 30 SSP: tab 1.CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 6, NO: 27, CH: 30, LI: 30 0406 10 50 00 – – – ostali – 30 SSP: tab 1.CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 6, NO: 27, CH: 30, LI: 30 0406 10 80 00 – – ostali – 30 SSP: tab 1.CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 6, NO: 27, CH: 30, LI: 30 0406 20 00 00 – Sir rendani ili u prahu, svih vrsta   30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 0, NO: 20, CH: 30, LI: 30 0406 30 – Sir topljen, osim rendanog ili u prahu:     0406 30 10 00  – – za čiju proizvodnju se upotrebljavaju samo sirevi Emmentaler, Gruiyere i Appenzell i koji može, kao dodatak, sadržati Glarus sir sa začinskim biljem (poznat kao Schabziger); pripremljen za prodaju na malo, sa sadržajem masnoće u suvoj materiji ne preko 56% po masi –  30  SSP: tab 1.CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 12, NO: 27, CH: 30, LI: 30   – – ostali:       – – – sa sadržajem masnoće ne preko 36% po masi i sa sadržajem masnoće u suvoj materiji po masi:       0406 30 31 00 – – – – ne preko 48% – 30 SSP: tab 1.CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 30, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 12, NO: 27, CH: 30, LI: 30 0406 30 39 00 – – – – preko 48% – 30 SSP: tab 1.CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 30, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 12, NO: 27, CH: 30, LI: 30 0406 30 90 00 – – – sa sadržajem masnoće preko 36% po masi – 30 SSP: tab 1.CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 30, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 12, NO: 27, CH: 30, LI: 30 0406 40 – Sir prošaran plavim plesnima i ostali sirevi koji sadrže plesni dobijene od Penicillium roqueforti:     0406 40 10 00 – – Roquefort – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 0, NO: 10, CH: 30, LI: 30 0406 40 50 00 – – Gorgonzola – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 0, NO: 10, CH: 30, LI: 30 0406 40 90 00 – – ostali – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 0, NO: 10, CH: 30, LI: 30 0406 90 – Sir ostali:       0406 90 01 00 – – za preradu – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 10.8, NO: 27, CH: 30, LI: 30   – – ostali:     0406 90 13 00 – – – Emmentaler – 30 SSP: tab 1.CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 10.8, NO: 27, CH: 0, LI: 0 0406 90 15 00 – – – Gruyere, Sbrinz – 30 SSP: tab 1.CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 10.8, NO: 27, CH: 0, LI: 0 0406 90 17 00 – – – Bergkase, Appenzell – 30 SSP: tab 1.CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 10.8, NO: 27, CH: tab 3., LI: tab 3. 0406 90 18 00 – – – Fromage friburgeois, Vacherin Mont d’Or i Tete de Moine – 30 SSP: tab 1.CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 10.8, NO: 27, CH: tab 3., LI: tab 3. 0406 90 21 00 – – – Cheddar – 30 SSP: tab 1.CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 10.8, NO: 27, CH: 30, LI: 30 0406 90 23 00 – – – Edam – 30 SSP: tab 1.CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 10.8, NO: 27, CH: 30, LI: 30 0406 90 25 00 – – – Tilsit – 30 SSP: tab 1.CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 10.8, NO: 27, CH: tab 3., LI: tab 3. 0406 90 29 00 – – – kačkavalj (Kashkaval) – 30 SSP: tab 1.CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 10.8, NO: 27, CH: 30, LI: 30 0406 90 32 00 – – – Feta – 30 SSP: tab 1.CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 10.8, NO: 27, CH: 30, LI: 30 0406 90 35 00 – – – Kefalo-tyri – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 10.8, NO: 27, CH: 30, LI: 30 0406 90 37 00 – – – Finlandia – 30 SSP: tab 1.CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 10.8, NO: 27, CH: 30, LI: 30 0406 90 39 00 – – – Jarlsberg – 30 SSP: tab 1.CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 10.8, NO: 0, CH: 30, LI: 30   – – – ostali:     0406 90 50 00 – – – – sir od ovčjeg mleka ili mleka od bufala, u posudama sa salamurom, ili u ovčjim ili kozjim mešinama – 30 SSP: tab 1.CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 10.8, NO: 27, CH: 30, LI: 30   – – – – ostali:       – – – – – sa sadržajem masnoće ne preko 40% po masi i sa sadržajem vode u nemasnoj materiji po masi:       – – – – – – ne preko 47%:     0406 90 61 00 – – – – – – – Grana Padano, Parmigiano Reggiano – 30 SSP: tab 1.CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 10.8, NO: 27, CH: 30, LI: 30 0406 90 63 00 – – – – – – – Fiore Sardo, Pecorino – 30 SSP: tab 1.CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 10.8, NO: 27, CH: 30, LI: 30 0406 90 69 00 – – – – – – – ostali – 30 SSP: tab 1.CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 30, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 10.8, NO: 27, CH: 30, LI: 30   – – – – – – preko 47%, ali ne preko 72%:     0406 90 73 00 – – – – – – – Provolone – 30 SSP: tab 1.CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 10.8, NO: 27, CH: 30, LI: 30 0406 90 74 00 – – – – – – – Maasdam – 30 SSP: tab 1.CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 30, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 10.8, NO: 27, CH: 30, LI: 30 0406 90 75 00 – – – – – – – Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano – 30 SSP: tab 1.CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 10.8, NO: 27, CH: 30, LI: 30 0406 90 76 00 – – – – – – – Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samso – 30 SSP: tab 1.CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 10.8, NO: 27, CH: 30, LI: 30 0406 90 78 00 – – – – – – – Gouda – 30 SSP: tab 1.CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 10.8, NO: 27, CH: 30, LI: 30 0406 90 79 00 – – – – – – – Esrom, Italico, Kernhem, Saint – Nectaire, Saint – Paulin, Taleggio – 30 SSP: tab 1.CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 10.8, NO: 27, CH: 30, LI: 30 0406 90 81 00 – – – – – – – Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey – 30 SSP: tab 1.CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 10.8, NO: 27, CH: 30, LI: 30 0406 90 82 00 – – – – – – – Camembert – 30 SSP: tab 1.CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 10.8, NO: 27, CH: 30, LI: 30 0406 90 84 00 – – – – – – – Brie – 30 SSP: tab 1.CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 10.8, NO: 27, CH: 0, LI: 0 0406 90 85 00 – – – – – – – Kefalograviera, Kasseri – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 10.8, NO: 27, CH: 30, LI: 30   – – – – – – – ostali sir, sa sadržajem vode, po masi, u nemasnoj materiji:     0406 90 86 00 – – – – – – – – preko 47%, ali ne preko 52% – 30 SSP: tab 1.CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 30, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 10.8, NO: 27, CH: 30, LI: 30 0406 90 89 00 – – – – – – – – preko 52%, ali ne preko 62% – 30 CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, RU: 0TR: 30 eh Glarus sir sa začinskim biljem (poznat kao Schabziger) proizveden od obranog mleka i pomešan sa sitno mlevenim začinskim biljem SSP: tab 1.CU BKR: KZ: 0EFTA: IS: 10.8, NO: 27, CH: tab 3., LI: tab 3. eh ostali SSP: tab 1.CU BKR: KZ: 30EFTA: IS: 10.8, NO: 27, CH: 30, LI: 30 0406 90 92 00 – – – – – – – – preko 62%, ali ne preko 72% – 30 CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, RU: 0TR: 30 ex Butterkäse SSP: tab 1.CU BKR: KZ: 0 EFTA: IS: 10.8, NO: 27, CH: tab 3., LI: tab 3. ex ostali SSP: tab 1.CU BKR: KZ: 30EFTA: IS: 10.8, NO: 27, CH: 30, LI: 30 0406 90 93 00 – – – – – – preko 72% – 30 SSP: tab 1.CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 30, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 10.8, NO: 27, CH: 30, LI: 30 0406 90 99 00 – – – – – ostali – 30 SSP: tab 1.CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 30, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 10.8, NO: 27, CH: 30, LI: 30 0407 Živinska i ptičja jaja, u ljusci, sveža, konzervisana ili kuvana:     – Oplođena jaja za inkubaciju: 0407 11 00 00 – – Od kokošaka vrste Gallus domesticus KD 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 5EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5  0407 19 – – Ostala:       – – – od živine, osim od kokošaka vrste Gallus domesticus:     0407 19 11 00 – – – – od ćuraka ili gusaka KD 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 5EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5 0407 19 19 00 – – – – ostala KD 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 5EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5 0407 19 90 00 – – – ostala KD 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30 – Ostala sveža jaja: 0407 21 00 00 – – Od kokošaka vrste Gallus domesticus 1000 KD 30 SSP: 6CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30 0407 29 – – Ostala: 0407 29 10 00 – – – od živine, osim od kokošaka vrste Gallus domesticus 1000 KD 30 SSP: 6CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30 0407 29 90 00 – – – ostala KD 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30 0407 90 – Ostala: 0407 90 10 00 – – od živine 1000 KD 30 SSP 2014:6CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30 0407 90 90 00 – – ostala KD 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30 0408 Živinska i ptičja jaja bez ljuske, žumanca od jaja, sveži, sušeni, kuvani u vodi ili pari, oblikovani, smrznuti ili na drugi način konzervisani, sa sadržajem ili bez sadržaja dodatnog šećera ili drugih materija za zaslađivanje:       – Žumanca:     0408 11 – – Sušena:     0408 11 20 00 – – – nepodobna za ljudsku ishranu – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10 0408 11 80 00 – – – ostala – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30 0408 19 – – Ostala:     0408 19 20 00 – – – nepodobna za ljudsku ishranu – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10   – – – ostalo:     0408 19 81 00 – – – – tečna – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30 0408 19 89 00 – – – – ostala, uključujući smrznuta – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30   – Ostalo:     0408 91 – – Sušena:     0408 91 20 00 – – – nepodobna za ljudsku ishranu – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10 0408 91 80 00 – – – ostalo – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30 0408 99 – – Ostalo:     0408 99 20 00 – – – nepodobna za ljudsku ishranu – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10 0408 99 80 00 – – – ostalo – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30 0409 00 00 00 Med prirodni – 30 SSP: 9CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 24, LI: 24 0410 00 00 00 Jestivi proizvodi životinjskog porekla na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15

GLAVA 5

PROIZVODI ŽIVOTINjSKOG POREKLA, NA DRUGOM MESTU NEPOMENUTI NITI OBUHVAĆENI

Napomene

1. Ova glava ne obuhvata:

(a) jestive proizvode (osim creva, bešika i želudaca od životinja, celih ili u komadima i životinjske krvi, tečne ili osušene);

(b) sirovu kožu, sa dlakom ili bez dlake (uključujući krzna), osim proizvoda koji se svrstavaju u tarifni broj 0505 i odrezaka i sličnih otpadaka od sirove kože koji se svrstavaju u tarifni broj 0511 (Glava 41 ili 43);

(v) tekstilne materijale životinjskog porekla, osim konjske dlake i otpadaka od konjske dlake (Odeljak XI);

(g) pripremljene vezice ili snopiće za izradu metli i četki (tarifni broj 9603).

2. Za svrhe tarifnog broja 0501, sortirana kosa po dužini (pod uslovom da krajevi korena kose i krajevi vrhova kose nisu složeni u istom smeru), neće se smatrati obrađenom.

3. Pod pojmom „slonova kost”, u celoj Tarifi, podrazumevaju se kljove slona, nilskog konja, morskog konja, narvala i divljeg vepra, rogovi nosoroga i zubi svih životinja.

4. U celoj Tarifi, pod pojmom „konjska dlaka” podrazumeva se dlaka iz grive ili repa kopitara ili goveda. Tarifni broj 0511 obuhvata inter alia konjsku dlaku i otpatke od konjske dlake, nepripremljene ili pripremljene u slojevima, sa podlogom od materijala ili bez nje.

Tarifna oznaka Naimenovanje JM Stopa carine Sporazumi o slobodnoj trgovini 0501 00 00 00 Ljudska kosa, sirova, oprana ili neoprana, odmašćena ili neodmašćena; Otpaci od ljudske kose – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 1EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0502 Čekinje od pitomih ili divljih svinja, dlaka od jazavca i ostala dlaka za izradu četki; Otpaci od tih čekinja ili dlaka:     0502 10 00 00 – Čekinje od pitome i divlje svinje i otpaci od ovih čekinja – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 5EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0502 90 00 00 – Ostalo – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 5EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 [0503]         0504 00 00 00 Creva, bešike i želuci od životinja (osim od riba), celi ili u komadima, sveži, rashlađeni, smrznuti, usoljeni, u salamuri, sušeni ili dimljeni – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 3EFTA: IS: 3, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0505 Kože i ostali delovi ptica, sa njihovim perjem i paperjem, perje i delovi perja (sa podsečenim ili nepodsečenim ivicama) i paperje, dalje neobrađivani osim čišćenjem, dezinfikovanjem ili tretiranjem radi konzervisanja; Prah i otpaci od perja ili delova perja:       0505 10 – Perje vrsta koje se upotrebljava za punjenje; Paperje:     0505 10 10 00 – – sirovo – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 3EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0505 10 90 00 – – ostalo – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 3EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0505 90 00 00 – Ostalo – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 3EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0506 Kosti i srž od rogova, sirovi, odmašćeni, prosto pripremljeni (ali ne i sečeni u oblike) postupani sa kiselinom ili deželatinisani; prah i otpaci od ovih proizvoda:     0506 10 00 00 – Koštana tkiva i kosti postupane kiselinom – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 3EFTA: IS: 3, NO: 3, CH: 3, LI: 3 0506 90 00 00 – Ostalo – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 3EFTA: IS: 3, NO: 3, CH: 3, LI: 3 0507 Slonova kost, kornjačevina, kost kita, dlake kitove kosti, rogovi, parošci, kopita, nokti, kandze i kljunovi, sirovi ili prosto pripremljeni ali neisečeni u oblike; Prah i otpaci od ovih proizvoda:           0507 10 00 00 – Slonova kost; prah i otpaci od slonove kosti – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 5EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0507 90 00 00 – Ostalo – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 5EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0508 00 00 00 Korali i slični materijali, sirovi ili prosto pripremljeni ali drugačije neobrađeni; Ljušture mekušaca, ljuskara ili bodljokožaca, kosti sipe, sirovi ili prosto pripremljeni ali neisečeni u oblike; Prah i otpaci od tih proizvoda – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 5EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 [0509]       0510 00 00 00 Ambra siva, kastoreum, civet i mošus; kantaride; žuč, sušena ili nesušena; Žlezde i ostale životinjske materije, sveži, rashlađeni ili smrznuti ili drugačije privremeno konzervisani koji se upotrebljavaju u proizvodnji farmaceutskih proizvoda – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 1EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0511 Proizvodi životinjskog porekla nepomenuti niti obuhvaćeni na drugom mestu; Mrtve životinje iz Glava 1 i 3, neupotrebljive za ljudsku ishranu:     0511 10 00 00 – Sperma bikova KD 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 5EFTA: IS: 5, NO: 0, CH: 0, LI: 0   – Ostalo:     0511 91 – – Proizvodi od riba ili ljuskara, mekušaca ili drugih vodenih beskičmenjaka; Mrtve životinje iz Glave 3:     0511 91 10 00 – – – otpaci od riba – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 3EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0511 91 90 00 – – – ostalo – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 3EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0511 99 – – Ostalo:     0511 99 10 00 – – – žile i tetive; odsečci i ostali otpaci od sirove kože – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 5EFTA: IS: 5, NO: 0, CH: 5, LI: 5   – – – sunđeri prirodni životinjskog porekla:     0511 99 31 00 – – – – sirovi – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 3EFTA: IS: 3, NO: 0, CH: 3, LI: 3 0511 99 39 00 – – – – ostali – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 3EFTA: IS: 3, NO: 0, CH: 3, LI: 3 0511 99 85 00 – – – ostalo – 5 CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 5EFTA: IS: 5, NO: 0, CH: 5, LI: 5   eh konjska dlaka i otpaci od konjske dlake, pripremljeni u slojevima ili ne, sa podlogom ili bez podloge     SSP: 0   eh ostalo     SSP: 5

ODELjAK II

BILjNI PROIZVODI

Napomena

1. Pod pojmom „peleti” u ovom odeljku podrazumevaju se proizvodi koji su aglomerisani kompresijom ili dodavanjem vezivnih sredstava u količini ne preko 3% po masi.

GLAVA 6

ŽIVO DRVEĆE I DRUGE BILjKE; LUKOVICE, KORENjE I SLIČNO; SEČENO CVEĆE I UKRASNO LIŠĆE

Napomene

1. Shodno drugom delu naimenovanja tarifnog broja 0601, ova glava obuhvata samo živo drveće i robu (uključujući sadnice biljaka) koja se obično nabavlja u rasadnicima ili kod cvećara, za rasađivanje ili za ukrasnu upotrebu. Međutim, ova glava ne obuhvata krompir, crni luk, vlašac, beli luk i ostale proizvode iz Glave 7.

2. Svako pozivanje u naimenovanjima tarifnog broja 0603 ili 0604 na robu bilo koje vrste obuhvata i bukete, korpe sa cvećem, vence i druge slične proizvode izrađene u celini ili delimično od proizvoda te vrste, pri čemu se ne uzima u obzir pribor od drugih materijala. Međutim, ovi tarifni brojevi ne uključuju kolaže ili slične dekorativne ploče iz tarifnog broja 9701.

Tarifna oznaka Naimenovanje JM Stopa carine Sporazumi o slobodnoj trgovini 0601 Lukovice, gomolji, gomoljasto korenje, koreni, izdanci i rizomi za sadnju, u vegetaciji ili u cvetu; Biljke i koren cikorije, osim korenja iz tarifnog broja 1212:          0601 10 – Lukovice, gomolji, gomoljasto korenje, izdanci korena i rizomi, za sadnju:     0601 10 10 00 – – zumbuli KD 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10 0601 10 20 00 – – narcisi KD 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10 0601 10 30 00 – – lale KD 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10 0601 10 40 00 – – gladiole KD 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10 0601 10 90 00 – – ostalo KD 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10 0601 20 – Lukovice, gomolji, gomoljasto korenje, izdanci korena i rizomi u vegetaciji ili u cvetu; Biljke i koren cikorije:     0601 20 10 00 – – biljke i koren cikorije – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10 0601 20 30 00 – – orhideje, zumbuli, narcisi i lale – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10 0601 20 90 00 – – ostalo – 10 SSP 2014:0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10 0602 Ostale žive biljke (uključujući njihovo korenje), reznice, kalem – grančice i kalemi; Micelijum za pečurke:     0602 10 – Neužiljene reznice i kalem – grančice, kalemi:     0602 10 10 00 – – lozne – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10 0602 10 90 00 – – ostale – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10 0602 20 – Sadnice, šiblje i žbunje, kalemljeno ili nekalemljeno, vrsta koje imaju jestivo voće ili jezgrasto voće:     0602 20 10 00 – – lozne, kalemljene ili užiljene – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10 – – ostale: 0602 20 20 00 – – – sa golim korenima – 10 SSP 2014:0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10 – – – ostale: 0602 20 30 00 – – – – agruma – 10 SSP 2014:0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10 0602 20 80 00 – – – – ostale – 10 SSP 2014:0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10 0602 30 00 00 – Rododendroni i azaleje (gorske ruže), kalemljeni ili nekalemljeni KD 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15 0602 40 00 00 – Ruže, kalemljene ili nekalemljene KD 10 SSP: 5CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10 0602 90 – Ostalo:     0602 90 10 00 – – micelijum za pečurke – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 3EFTA: IS: 3, NO: 3, CH: 3, LI: 3 0602 90 20 00 – – ananas biljka – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10 0602 90 30 00 – – povrće i jagode, za sadnju – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10   – – ostalo:       – – – biljke otvorenog prostora:       – – – – drveće, šiblje i žbunje:     0602 90 41 00 – – – – – šumsko drveće KD 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10   – – – – – ostalo:     0602 90 45 00 – – – – – – ožiljene reznice i mlade biljke KD 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10 – – – – – – ostalo: 0602 90 46 00 – – – – – – – sa golim korenima KD 10 SSP 2014:0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10 – – – – – – – ostalo: 0602 90 47 00 – – – – – – – – agruma KD 10 SSP 2014:0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10 0602 90 48 00 – – – – – – – – ostalo KD 10 SSP 2014:0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10 0602 90 50 00 – – – – ostale biljke otvorenog prostora – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10   – – – biljke zatvorenog prostora:     0602 90 70 00 – – – – ožiljene reznice i mlade biljke, osim kaktusa KD 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10   – – – – ostalo:     0602 90 91 00 – – – – – cvetne biljke, sa pupoljcima ili cvetovima, osim kaktusa KD 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10 0602 90 99 00 – – – – – ostale KD 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10 0603 Sečeno cveće i cvetni pupoljci vrsta podesnih za bukete ili za ukrasne svrhe, sveži, sušeni, bojeni, beljeni, impregnisani ili drugačije pripremljeni:       – Sveže:     0603 11 00 00 – – Ruže KD 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15 0603 12 00 00 – – Karanfili KD 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15 0603 13 00 00 – – Orhideje KD 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15 0603 14 00 00 – – Hrizanteme KD 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15 0603 15 00 00 – – Ljiljani (Lilium spp.) KD 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15 0603 19 – – Ostalo:     0603 19 10 00 – – – gladiole KD 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15 0603 19 20 00 – – – rununkuli (rununculi) KD 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15 0603 19 70 00 – – – ostalo KD 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15 0603 90 00 00 – Ostalo – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15 0604 Lišće, grane i ostali delovi bilja bez cvetova ili cvetnih pupoljaka i trave, mahovine i lišajevi podesni za bukete ili za ukrasne svrhe, sveži, sušeni, bojeni, beljeni, impregnisani ili drugačije pripremljeni:     0604 20 – Sveže: – – mahovine i lišajevi:     0604 20 11 00 – – – islandski lišaj (Reindeer lišaj) – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15 0604 20 19 00 – – – ostalo – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15 0604 20 20 00 – – božićna drva KD 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15 0604 20 40 00 – – grane četinara – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15 0604 20 90 00 – – ostalo – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15 0604 90 – Ostalo:     – – mahovine i lišajevi:     0604 90 11 00 – – – islandski lišaj (Reindeer lišaj) – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15 0604 90 19 00 – – – ostalo – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15 – – ostalo: 0604 90 91 00 – – – samo sušeno, dalje nepripremljeno – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15 0604 90 99 00 – – – ostalo – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15 GLAVA 7

POVRĆE, KORENjE I KRTOLE ZA JELO

Napomene

1. Ova glava ne obuhvata proizvode za stočnu hranu iz tarifnog broja 1214.

2. Reč „povrće” u tar. br. 0709 do 0712 uključuje jestive pečurke, trifle, maslinke, kapar, tikvice i tikve, plavi patlidzan, kukuruz šećerac (Zea mays var .sacharata), paprike iz roda Capsicum ili roda Pimenta, komorač, peršun, krasuljicu, estragon, kres salatu i majoran (Majorana hortensis ili Origanum majorana).

3. Tarifni broj 0712 obuhvata sve sušeno povrće vrsta koje se svrstavaju u tar. brojeve 0701 do 0711, osim:

(a) osušenog mahunastog povrća, u zrnu (tarifni broj 0713);

(b) kukuruza šećerca u oblicima navedenim u tar. br. 1102 do 1104;

(v) brašna, griza, praha, ljuspica, granula i peleta od krompira (tarifni broj 1105);

(g) brašna, griza i praha od osušenog mahunastog povrća iz tarifnog broja 0713 (tarifni broj 1106).

4. Međutim, iz ove glave se isključuje osušena, drobljena ili mlevena paprika roda Capsicum ili roda Pimenta (tarifni broj 0904).

Tarifna oznaka Naimenovanje JM Stopa carine Sporazumi o slobodnoj trgovini 0701 Krompir, svež ili rashlađen: 0701 10 00 00 – Semenski – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 5EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 0, LI: 0 0701 90 – Ostali:     0701 90 10 00 – – za proizvodnju skroba – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30   – – ostali:     0701 90 50 00 – – – mladi krompir, od 1. januara do 30. juna – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30 0701 90 90 00 – – – ostali – 30 SSP: tab 1.CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30 0702 00 00 00 Paradajz, sveži ili rashlađeni – 30 SSP: 6CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30 0703 Crni luk, vlašac, beli luk, praziluk i ostali lukovi, sveži ili rashlađeni:     0703 10 – Crni luk i vlašac:       – – crni luk:     0703 10 11 00 – – – arpadzik – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10 0703 10 19 00 – – – ostali – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15 0703 10 90 00 – – vlašac – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15 0703 20 00 00 – Beli luk – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15 0703 90 00 00 – Praziluk i ostali lukovi – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15 0704 Kupus, karfiol, keleraba, kelj i slično kupusno jestivo povrće, sveži ili rashlađeni:     0704 10 00 00 – Karfiol i brokoli – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 0704 20 00 00 – Kelj pupčar – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15 0704 90 – Ostalo:     0704 90 10 00 – – kupus, beli i crveni – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 0704 90 90 00 – – ostalo – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10 0705 Salata (Lactuca sativa) i cikorija (Cichorium spp.), sveži ili rashlađeni:       – Salata:     0705 11 00 00 – – Salata glavičasta – 15 SSP: 4.5CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15 0705 19 00 00 – – Ostala – 15 SSP: 4.5CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15   – Cikorija:     0705 21 00 00 – – Radič (Cichorium intybus var foliosum) – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10 0705 29 00 00 – – Ostalo – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10 0706 Šargarepa, broskva ili repa ugarnjača (bela repa), cvekla, celer korenjaš, rotkvice i slično jestivo korenasto povrće, sveže ili rashlađeno:     0706 10 00 00 – Šargarepa i broskva ili repa ugarnjača (bela repa) – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 0706 90 – Ostalo:     0706 90 10 00 – – celer (korenjaš ili nemački celer) – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 0706 90 30 00 – – ren (Cochlearia armoracia) – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 0706 90 90 00 – – ostalo – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 0707 00 Krastavci i kornišoni, sveži ili rashlađeni:     0707 00 05 00 – Krastavci – 20 SSP: 4CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 0707 00 90 00 – Kornišoni – 20 SSP: 4CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 0708 Mahunasto povrće, u mahunama ili zrnu, sveže ili rashlađeno:     0708 10 00 00 – Grašak (Pisum sativum) – 20 SSP: 4CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 0708 20 00 00 – Pasulj i boranija (Vigna spp., Phaseolus spp.) – 20 SSP: 8CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 0708 90 00 00 – Ostalo mahunasto povrće – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 0709 Ostalo povrće, sveže ili rashlađeno:     0709 20 00 00 – Špargle – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10 0709 30 00 00 – Plavi patlidzan – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 0709 40 00 00 – Celer, osim celera korenjaša – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20   – Pečurke i trifle (tartufi):     0709 51 00 00 – – Pečurke roda Agaricus – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 0709 59 – – Ostale:     0709 59 10 00 – – – lisičarke (paprenjače) – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 0709 59 30 00 – – – vrganji – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 0709 59 50 00 – – – trifle – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10 0709 59 90 00 – – – ostale – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 0709 60 – Paprike iz roda Capsicum ili iz roda Pimenta:     0709 60 10 00 – – slatka paprika – 20 SSP: 6CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20   – – ostala:     0709 60 91 00 – – – iz roda Capsicum, za proizvodnju kapsicina ili boja na bazi kapsikum oleo – smola – 20 SSP: 6CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 0709 60 95 00 – – – za industrijsku proizvodnju eteričnih ulja ili rezinoida – 20 SSP: 6CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 0709 60 99 00 – – – ostala – 20 SSP: 6CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 0709 70 00 00 – Spanać, novozelandski spanać i loboda – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 – Ostalo:     0709 91 00 00 – – Artičoke – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10 0709 92 – – Masline:     0709 92 10 00 – – – za upotrebu osim u proizvodnji ulja – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15 0709 92 90 00 – – – ostale – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15 0709 93 – – Bundeve i tikve (Cucurbita spp.):     0709 93 10 00 – – – tikvice – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 0709 93 90 00 – – – ostalo – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 0709 99 – – Ostalo:     0709 99 10 00 – – – povrće koje služi kao salata, osim salate Lactuca sativa i cikorije (Cichorium spp.) – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 0709 99 20 00 – – – broskva (bela repa) i španska artičoka – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 0709 99 40 00 – – – kapar – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 0709 99 50 00 – – – komorač – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 0709 99 60 00 – – – kukuruz šećerac – 20 SSP: 6CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 0709 99 90 00 – – – ostalo – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 0710 Povrće (nekuvano ili kuvano u vodi ili pari), smrznuto:       0710 10 00 00 – Krompir – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 12, LI: 12   – Mahunasto povrće u zrnu ili mahunama:     0710 21 00 00 – – Grašak (Pisum sativum) – 20 SSP: tab 1.CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 12, LI: 12 0710 22 00 00 – – Pasulj i boranija (Vigna spp., Phaseolus spp.) – 20 SSP: 4CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 12, LI: 12 0710 29 00 00 – – Ostalo – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 12, LI: 12 0710 30 00 00 – Spanać, novozelandski spanać i loboda – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 12, LI: 12 0710 40 00 00 – Kukuruz šećerac – 20 SSP: 6CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 18, NO: 18, CH: 18, LI: 18 0710 80 – Ostalo povrće:     0710 80 10 00 – – masline – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 9, LI: 9   – – paprika iz roda Capsicum ili iz roda Pimenta:     0710 80 51 00 – – – slatka paprika – 20 SSP: 4CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 12, LI: 12 0710 80 59 00 – – – ostala – 20 SSP: 6CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 12, LI: 12   – – jestive pečurke:     0710 80 61 00 – – – roda Agaricus – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 12, LI: 12 0710 80 69 00 – – – ostale – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 12, LI: 12 0710 80 70 00 – – paradajz – 20 SSP: 6CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 12, LI: 12 0710 80 80 00 – – artičoke – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 12, LI: 12 0710 80 85 00 – – špargle – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 12, LI: 12 0710 80 95 00 – – ostalo – 20 SSP: 4CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 12, LI: 12 0710 90 00 00 – Mešavine povrća – 20 SSP: 4CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 12, LI: 12 0711 Povrće, privremeno konzervisano (npr. sumpor-dioksidom, u slanoj vodi, sumporisanoj vodi ili drugim rastvorima za konzervisanje), ali u takvom stanju nepodesno za neposrednu ishranu:     0711 20 – Masline:     0711 20 10 00 – – za upotrebu osim za proizvodnju ulja – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15 0711 20 90 00 – – ostale – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15 0711 40 00 00 – Krastavci i kornišoni – 20 SSP: 4CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20   – Jestive pečurke i trifle:     0711 51 00 00 – – Pečurke roda Agaricus KG net eda 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 0711 59 00 00 – – Ostale – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 0711 90 – Ostalo povrće; mešavine povrća:       – – povrće:     0711 90 10 00 – – – paprika iz roda Capsicum ili iz roda Pimenta, osim slatke paprike – 20 SSP: 10CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 0711 90 30 00 – – – kukuruz šećerac – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 18, NO: 18, CH: 18, LI: 18 0711 90 50 00 – – – crni luk – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 0711 90 70 00 – – – kapar – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10 0711 90 80 00 – – – ostalo – 20 SSP: 6CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 0711 90 90 00 – – mešavine povrća – 20 SSP: 6CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 0712 Sušeno povrće, celo, sečeno u komade ili mleveno, ali dalje nepripremljeno:     0712 20 00 00 – Crni luk – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 12, LI: 12   – Jestive pečurke, judino uvo (Auricularia spp.), drhtalica (Tremella spp.) i trifle:     0712 31 00 00 – – Pečurke roda Agaricus – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 12, LI: 12 0712 32 00 00 – – Judino uvo (Auricularia spp.) – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 12, LI: 12 0712 33 00 00 – – Drhtalica (Tremella spp.) – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16 0712 39 00 00 – – Ostale – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 12, LI: 12 0712 90 – Ostalo povrće; Mešavine povrća:     0712 90 05 00 – – krompir, uključujući sečen u komade ili na režnjeve, ali dalje nepripremljen – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 12, LI: 12   – – kukuruz šećerac (Zea mays var saccharata):     0712 90 11 00 – – – hibridi za setvu – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 12, LI: 12 0712 90 19 00 – – – ostali – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 12, LI: 12 0712 90 30 00 – – paradajz – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 12, LI: 12 0712 90 50 00 – – šargarepa – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 12, LI: 12 0712 90 90 00 – – ostalo – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 12, LI: 12 0713 Sušeno mahunasto povrće u zrnu, oljušteno ili neoljušteno ili lomljeno:     0713 10 – Grašak (Pisum sativum):     0713 10 10 00 – – semenski – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10 0713 10 90 00 – – ostali – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 0713 20 00 00 – Slanutak (naut) (garbanzos) – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20   – Pasulj i boranija (Vigna spp., Phaseolus spp.):     0713 31 00 00 – – Pasulj vrsta Vigna mungo Hepper ili Vigna radiata, Wilczek – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 0713 32 00 00 – – Pasulj sitni crveni (Adzuki) pasulj (Phaseolus ili Vigna angularis) – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 0713 33 – – Pasulj običan i boranija (Phaseolus vulgaris):     0713 33 10 00 – – – za setvu – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10 0713 33 90 00 – – – ostali – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 0713 34 00 00 – – Bambara (Vigna subterranea ili Voandzeia subterranea) – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 0713 35 00 00 – – Stočni grašak (Vigna unguiculata) – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 0713 39 00 00 – – ostali – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 0713 40 00 00 – Sočivo – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 0713 50 00 00 – Bob (Vicia faba var major) i konjski bob (Vicia faba var equina, Vicia faba var minor) – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10 0713 60 00 00 – Golubiji grašak (Cajanus cajan) – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 0713 90 00 00 – Ostalo – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 0714 Manioka, arorut, salep, topinambur, slatki krompir i slično korenje i krtole s visokim sadržajem skroba ili inulina, sveži, rashlađeni, smrznuti ili sušeni, celi, sečeni ili u obliku peleta; Srž od sago drveta:     0714 10 00 00 – Manioka (cassava) – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10 0714 20 – Slatki krompir:     0714 20 10 00 – – svež, ceo, namenjen za ljudsku ishranu – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 0714 20 90 00 – – ostali – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 0714 30 00 00 – Jam (Dioscorea spp.) – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10 0714 40 00 00 – Taro (Colocasia spp.) – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10 0714 50 00 00 – Malanga (Xanthosoma spp.) – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10 0714 90 – Ostalo:     0714 90 20 00 – – arorut, salep i slično korenje i krtole sa visokim sadržajem skroba – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10 0714 90 90 00 – – ostalo – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10

GLAVA 8

VOĆE ZA JELO, UKLjUČUJUĆI JEZGRASTO VOĆE; KORE AGRUMA ILI DINjA I LUBENICA

Napomene

1. Ova glava ne obuhvata voće, uključujući jezgrasto voće, koje nije za jelo.

2. Rashlađeno voće, uključujući jezgrasto voće, svrstava se u iste tarifne brojeve kao odgovarajuće sveže voće, uključujući jezgrasto voće.

3. Suvo voće, uključujući suvo jezgrasto voće, iz ove glave može biti delimično rehidratisano ili postupano za sledeće svrhe:

(a) za dodatno konzervisanje ili stabilizaciju (na primer, umerenom termičkom obradom, sumporisanjem, dodavanjem sorbinske kiseline ili kalijum – sorbata);

(b) radi poboljšanja ili očuvanja njihovog izgleda (na primer, dodavanjem biljnog ulja ili malih količina glukoznog sirupa), pod uslovom da zadrži osobine suvog voća, uključujući suvo jezgrasto voće.

Dodatne napomene

1. Sadržaj različitih šećera izraženih kao saharoza (sadržaj šećera) u proizvodima koji se svrstavaju u ovu glavu odgovara vrednosti koju pokazuje refraktometar (u skladu sa metodom propisanom u Aneksu Uredbe Komisije (EU) o sprovođenju broj 974/2014 ()) na temperaturi od 20 (C i pomnoženoj faktorom 0,95.

2. U smislu tar. podbr. 0811 90 11, 0811 90 31 i 0811 90 85, pod pojmom „tropsko voće” podrazumevaju se guava, mango, mangusta, papaja, tamarinda (indijska urma), akažu – jabuka, lučice, indijska kruška (plod indijskog hlebnog drveta), sapodila šljive, pasionke, karambole i pitaje.

3. U smislu tar. podbr. 0811 90 11, 0811 90 31, 0811 90 85, 0812 90 70 i 0813 50 31, pod pojmom „tropsko jezgrasto voće” podrazumevaju se kokosov orah, akažu – orah, brazilski orah, areka (orah katehuove palme), kola orah i makadamski oraščić.

Tarifna oznaka Naimenovanje JM Stopa carine Sporazumi o slobodnoj trgovini 0801 Kokosov orah, brazilski orah i akažu orah, sveži ili suvi, u ljusci ili bez ljuske, oljušten ili neoljušten:       – Kokosov orah:     0801 11 00 00 – – Osušen – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 5EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5 0801 12 00 00 – – U unutrašnjoj ljusci (endokarp) – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 5EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5 0801 19 00 00 – – Ostali – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 5EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5   – Brazilski orah:     0801 21 00 00 – – U ljusci – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 5EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5 0801 22 00 00 – – Bez ljuske – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 5EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5   – Akažu orah:     0801 31 00 00 – – U ljusci – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 5EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5 0801 32 00 00 – – Bez ljuske – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 5EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5 0802 Ostalo jezgrasto voće u ljusci, sveže ili suvo, u ljusci ili bez ljuske, oljušteno ili neoljušteno:       – Bademi:     0802 11 – – U ljusci:     0802 11 10 00 – – – gorki – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 5EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5 0802 11 90 00 – – – ostali – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 5EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5 0802 12 – – Bez ljuske:     0802 12 10 00 – – – gorki – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 5EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5 0802 12 90 00 – – – ostali – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 5EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5   – Lešnici (Corylus spp.):     0802 21 00 00 – – U ljusci – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10 0802 22 00 00 – – Bez ljuske – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10   – Obični orasi:     0802 31 00 00 – – U ljusci – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10 0802 32 00 00 – – Bez ljuske – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10 – Kestenje (Castanea spp.): 0802 41 00 00 – – U ljusci – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10 0802 42 00 00 – – Bez ljuske – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10 – Pistaći: 0802 51 00 00 – – U ljusci – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab. 2EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10 0802 52 00 00 – – Bez ljuske – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab. 2EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10 – Makadamski oraščići: 0802 61 00 00 – – U ljusci – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10 0802 62 00 00 – – Bez ljuske – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10 0802 70 00 00 – Kola orasi (Cola spp.) – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10 0802 80 00 00 – Areka orasi – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10 0802 90 – Ostalo:     0802 90 10 00 – – hikori orah – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10 0802 90 50 00 – – jezgra borove šišarke (pinije) (Pinus spp.) – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10 0802 90 85 00 – – ostalo – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10 0803 00 Banane, uključujući brašnaste banane („plantains”), sveže ili suve:     0803 10 – Brašnaste banane („plantains”): 0803 10 10 00 – – sveže – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15 0803 10 90 00 – – suve – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15 0803 90 – Ostale: 0803 90 10 00 – – sveže – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15 0803 90 90 00 – – suve – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15 0804 Urme, smokve, ananas, avokado, guava, mango i mangusta, sveži ili suvi:     0804 10 00 00 – Urme – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10 0804 20 – Smokve:     0804 20 10 00 – – sveže – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10 0804 20 90 00 – – suve – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10 0804 30 00 00 – Ananas – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10 0804 40 00 00 – Avokado – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10 0804 50 00 00 – Guava, mango i mangusta – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10 0805 Agrumi, sveži ili suvi:     0805 10 – Pomorandze:     – – slatke pomorandze, sveže: 0805 10 22 00 – – – navel pomorandze – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5 0805 10 24 00 – – – bele pomorandze – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5 0805 10 28 00 – – – ostale – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5 0805 10 80 00 – – ostale – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10 – Mandarine (uključujući tangerske i satsuma), klementine, vilking i slični hibridi agruma:     0805 21 – – Mandarine (uključujući tangerske i satsuma): 0805 21 10 00 – – – satsuma – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5 0805 21 90 00 – – – ostale – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5 0805 22 00 00 – – Klementine – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5 0805 29 – – Ostale: 0805 29 00 10 – – – monrealke i vilking – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5 0805 29 00 90 – – – ostale – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10 0805 40 00 00 – Grejpfrut, uključujući pomelo (pomelos) – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5 0805 50 – Limun (Citrus limon, Citrus limonum) i limeta (Citrus aurantifolia, Citrus Latifolia):     0805 50 10 00 – – limun (Citrus limon, Citrus limonum) – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5 0805 50 90 00 – – limeta (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5 0805 90 00 00 – Ostali – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 5EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5 0806 Grožđe, sveže ili suvo:     0806 10 – Sveže:     0806 10 10 00 – – stono grožđe – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 0806 10 90 00 – – ostalo – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 0806 20 – Suvo:     0806 20 10 00 – – korint – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5 0806 20 30 00 – – sultanina – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5 0806 20 90 00 – – ostalo – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5 0807 Dinje, lubenice i papaje, sveže:       – Dinje i lubenice:     0807 11 00 00 – – Lubenice – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 0807 19 00 00 – – Ostalo – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15 0807 20 00 00 – Papaje – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10 0808 Jabuke, kruške i dunje, sveže:     0808 10 – Jabuke:     0808 10 10 00 – – jabuke za vino od jabuke (cider), neupakovane (in bulk), od 16. septembra do 15. decembra – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 10.1, LI: 10.1 0808 10 80 00 – – ostale – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 10.1, LI: 10.1 0808 30 – Kruške:     0808 30 10 00 – – kruške za vino od kruške (perry), neupakovane (in bulk), od 1. avgusta do 31. decembra – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 10.1, LI: 10.1 0808 30 90 00 – – ostale – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 10.1, LI: 10.1 0808 40 00 00 – Dunje – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10 0809 Kajsije, trešnje i višnje, breskve (uključujući nektarine), šljive i divlje šljive, sveže:     0809 10 00 00 – Kajsije – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15 – Trešnje i višnje:     0809 21 00 00 – – Višnje (Prunus cerasus) – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 0809 29 00 00 – – Ostalo – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15 0809 30 – Breskve, uključujući nektarine:     0809 30 10 00 – – Nektarine – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 0809 30 90 00 – – Ostale – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 0809 40 – Šljive i divlje šljive:     0809 40 05 00 – – šljive – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 0809 40 90 00 – – divlje šljive – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 0810 Ostalo voće, sveže:     0810 10 00 00 – Jagode – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15 0810 20 – Maline, kupine, dudinje i loganjske bobice:     0810 20 10 00 – – maline – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 0810 20 90 00 – – ostalo – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 0810 30 – Crne, bele ili crvene ribizle i ogrozdi:     0810 30 10 00 – – crne ribizle – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10 0810 30 30 00 – – crvene ribizle – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10 0810 30 90 00 – – ostalo – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10 0810 40 – Brusnice, borovnice i ostalo voće roda Vaccinium:     0810 40 10 00 – – planinske brusnice (voće vrste Vaccinium vitis – idaea) – 15 SSP: 6CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15 0810 40 30 00 – – voće vrste Vaccinium myrtillus – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15 0810 40 50 00 – – voće vrste Vaccinium macrocarpon i Vaccinium corymbosum – 15 SSP: 6CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15 0810 40 90 00 – – ostalo – 15 SSP: 6CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15 0810 50 00 00 – Kivi – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 0810 60 00 00 – „Durians” – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15 0810 70 00 00 – Persimoni – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15 0810 90 – Ostalo:     0810 90 20 00 – – tamarinde, akažu – jabuke, lučice, indijska kruška, sapodila šljive, pasionke, karambole i pitaje – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15 0810 90 75 00 – – ostalo – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15 0811 Voće, nekuvano ili kuvano u vodi ili pari, smrznuto sa dodatkom ili bez dodatka šećera ili drugih materija za zaslađivanje:     0811 10 – Jagode:       – – sa dodatkom šećera ili drugih materija za zaslađivanje:     0811 10 11 00 – – – sa sadržajem šećera preko 13% po masi – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 7.5, LI: 7.5 0811 10 19 00 – – – ostale – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 10, LI: 10 0811 10 90 00 – – ostalo – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 10, LI: 10 0811 20 – Maline, kupine, dudinje, loganjske bobice, crne, bele ili crvene ribizle i ogrozdi:       – – sa dodatkom šećera ili drugih materija za zaslađivanje:     0811 20 11 00 – – – sa sadržajem šećera preko 13% po masi – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 10, LI: 10 0811 20 19 00 – – – ostali – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 10, LI: 10   – – ostalo:     0811 20 31 00 – – – maline – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 0, LI: 0 0811 20 39 00 – – – crne ribizle – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 5, LI: 5 0811 20 51 00 – – – crvene ribizle – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 5, LI: 5 0811 20 59 – – – kupine i dudinje: 0811 20 59 10 – – – – kupine – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 0, LI: 0 0811 20 59 90 – – – – dudinje – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 5, LI: 5 0811 20 90 00 – – – ostalo – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 5, LI: 5 0811 90 – Ostalo:       – – sa dodatkom šećera ili drugih materija za zaslađivanje:       – – – sa sadržajem šećera preko 13% po masi:     0811 90 11 00 – – – – tropsko voće, uključujući tropsko jezgrasto voće – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 5, LI: 5 0811 90 19 00 – – – – ostalo – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 5, LI: 5   – – – ostalo:     0811 90 31 00 – – – – tropsko voće, uključujući tropsko jezgrasto voće – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 5, LI: 5 0811 90 39 00 – – – – ostalo – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 5, LI: 5   – – ostalo:     0811 90 50 00 – – – voće vrste Vaccinium myrtillus – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 5, LI: 5 0811 90 70 00 – – – voće vrste Vaccinium myrtilloides i Vaccinium angustifolium – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 5, LI: 5   – – – trešnje i višnje:     0811 90 75 00 – – – – višnje (Prunus cerasus) – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 10, LI: 10 0811 90 80 00 – – – – ostalo – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 10, LI: 10 0811 90 85 00 – – – tropsko voće, uključujući tropsko jezgrasto voće – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 5, LI: 5 0811 90 95 – – – ostalo:     0811 90 95 10 – – – – kajsije – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 7.5, LI: 7.5 0811 90 95 20 – – – – breskve – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 7.5, LI: 7.5 0811 90 95 90 – – – – ostalo – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 10, LI: 10 0812 Voće, privremeno konzervisano (npr. sumpor – dioksidom, u slanoj vodi, u sumporisanoj vodi ili u drugim rastvorima za konzervisanje), ali u takvom stanju nepodesno za neposrednu ishranu:     0812 10 00 00 – Trešnje i višnje – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10 0812 90 – Ostalo:     0812 90 25 00 – – kajsije; pomorandze – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10 0812 90 30 00 – – papaje – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10 0812 90 40 00 – – voće vrste Vaccinium myrtillus – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10 0812 90 70 00 – – guava, mango, mangusta, tamarinda, akažu – jabuke, lučice, indijske kruške, sapodila šljive, pasionke, karambole, pitaje i tropsko jezgrasto voće – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 5EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5 0812 90 98 00 – – ostalo – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 5EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5 0813 Voće, suvo, osim onog koje se svrstava u tar. br. 0801 do 0806; Mešavine jezgrastog ili suvog voća iz ove glave:     0813 10 00 00 – Kajsije – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10 0813 20 00 00 – Šljive – 20 SSP: 10CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 0813 30 00 00 – Jabuke – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15 0813 40 – Ostalo voće:     0813 40 10 00 – – breskve, uključujući nektarine – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10 0813 40 30 00 – – kruške – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10 0813 40 50 00 – – papaje – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 5EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5 0813 40 65 00 – – tamarinde, akažu – jabuke, lučice, indijske kruške, sapodila šljive, pasionke, karambole i pitaje – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 5EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5 0813 40 95 00 – – ostalo – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10 0813 50 – Mešavine jezgrastog ili suvog voća iz ove glave:       – – mešavine suvog voća, osim onog iz tar. br. 0801 do 0806:       – – – koje ne sadrže šljive:     0813 50 12 00 – – – – od papaje, tamarinde, akažu – jabuka, lučica, indijskih krušaka, sapodila šljiva, pasionki, karambola i pitaja – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 5EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5 0813 50 15 00 – – – – ostale – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 5EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5 0813 50 19 00 – – – koje sadrže šljive – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10   – – mešavine isključivo od jezgrastog voća iz tar. br. 0801 i 0802:         0813 50 31 00 – – – od jezgrastog tropskog voća – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 5EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5 0813 50 39 00 – – – ostale – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 5EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5   – – ostale mešavine:     0813 50 91 00 – – – koje ne sadrže šljive ili smokve – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 5EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5 0813 50 99 00 – – – ostale – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 5EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5 0814 00 00 00 Kore od agruma ili dinja i lubenica, sveže, smrznute, suve ili privremeno konzervisane u slanoj vodi, sumporisanoj vodi ili u drugim rastvorima za konzervisanje – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 5EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5

GLAVA 9

KAFA, ČAJ, MATE ČAJ I ZAČINI

Napomene

1. Mešavine proizvoda iz tar. br. 0904 do 0910 svrstavaju se na sledeći način:

(a) mešavine dva ili više proizvoda iz istog tarifnog broja svrstavaju se u taj tarifni broj

(b) mešavine dva ili više proizvoda iz različitih tarifnih brojeva svrstavaju se u tarifni broj 0910.

Dodavanje drugih materijala proizvodima iz tar. br. 0904 do 0910 (ili mešavinama pomenutim pod (a) i (b)) nema uticaja na njihovo svrstavanje, pod uslovom do dobijene mešavine zadržavaju bitan karakter robe koja se svrstava u te tarifne brojeve. U suprotnom slučaju takve mešavine se ne svrstavaju u ovu glavu; mešavine koje se sastoje od mešanih začina ili od mešanih kombinovanih začinskih sredstava svrstavaju se u tarifni broj 2103.

2. Ova glava ne obuhvata biber vrste kubeba (Piper cubeba) i ostale proizvode iz tarifnog broja 1211.

Tarifna oznaka Naimenovanje JM Stopa carine Sporazumi o slobodnoj trgovini 0901 Kafa, pržena ili nepržena, sa ili bez kofeina; Ljuspice i opne od kafe; Zamene kafe koje sadrže kafu u bilo kom procentu:       – Kafa, nepržena:     0901 11 00 00 – – Sa kofeinom – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 3EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0901 12 00 00 – – Bez kofeina – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 3EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0   – Kafa pržena:     0901 21 00 00 – – Sa kofeinom – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 6, NO: 6, CH: 6, LI: 6 0901 22 00 00 – – Bez kofeina – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 6, NO: 6, CH: 6, LI: 6 0901 90 – Ostalo:     0901 90 10 00 – – ljuspice i opne od kafe – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10 0901 90 90 00 – – zamene kafe koje sadrže kafu – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 6, NO: 6, CH: 6, LI: 6 0902 Čaj, nearomatizovan ili aromatizovan:     0902 10 00 00 – Zeleni čaj (nefermentisan) u neposrednim pakovanjima ne preko 3 kg – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 5EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0902 20 00 00 – Ostali zeleni čaj (nefermentisan) – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 5EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0902 30 00 00 – Crni čaj (fermentisan) i delimično fermentisan čaj, u neposrednim pakovanjima ne preko 3 kg – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 5EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0902 40 00 00 – Ostali crni čaj (fermentisan) i ostali delimično fermentisani čajevi – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 5EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 0903 00 00 00 Mate čaj – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 5EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5 0904 Biber roda Piper; Suva, drobljena ili mlevena paprika roda Capsicum ili roda Pimenta:       – Biber:     0904 11 00 00 – – Nedrobljen niti mleven – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 3EFTA: IS: 3, NO: 3, CH: 3, LI: 3 0904 12 00 00 – – Drobljen ili mleven – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 5EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5 – Paprika roda Capsicum ili roda Pimenta:     0904 21 – – Suva, nedrobljena niti mlevena:     0904 21 10 00 – – – slatka paprika (Capsicum annum) – 20 SSP: 10CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 0904 21 90 00 – – – ostala – 20 SSP: 10CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 0904 22 00 00 – – Drobljena ili mlevena – 20 SSP: 10CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 0905 Vanila: 0905 10 00 00 – Nedrobljena niti mlevena – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 3EFTA: IS: 3, NO: 3, CH: 3, LI: 3 0905 20 00 00 – Drobljena ili mlevena – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 3EFTA: IS: 3, NO: 3, CH: 3, LI: 3 0906 Cimet i cvet od cimetovog drveta:       – Nedrobljen niti mleven:     0906 11 00 00 – – Cimet (Cinnamomum zeylanicum Blume) – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 3EFTA: IS: 3, NO: 3, CH: 3, LI: 3 0906 19 00 00 – – Ostalo – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 3EFTA: IS: 3, NO: 3, CH: 3, LI: 3 0906 20 00 00 – Drobljen ili mleven – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 3EFTA: IS: 3, NO: 3, CH: 3, LI: 3 0907 Karanfilić (celi plodovi, pupoljci i peteljke): 0907 10 00 00 – Nedrobljen niti mleven – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 3EFTA: IS: 3, NO: 3, CH: 3, LI: 3 0907 20 00 00 – Drobljen ili mleven – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 3EFTA: IS: 3, NO: 3, CH: 3, LI: 3 0908 Muškatni orah, macis i kardamom:     – Muškatni orah: 0908 11 00 00 – – nedrobljen niti mleven – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 3EFTA: IS: 3, NO: 3, CH: 3, LI: 3 0908 12 00 00 – – drobljen ili mleven – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 3EFTA: IS: 3, NO: 3, CH: 3, LI: 3 – Macis: 0908 21 00 00 – – Nedrobljen niti mleven – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 3EFTA: IS: 3, NO: 3, CH: 3, LI: 3 0908 22 00 00 – – Drobljen ili mleven – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 3EFTA: IS: 3, NO: 3, CH: 3, LI: 3 – Kardamom: 0908 31 00 00 – – Nedrobljen niti mleven – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 3EFTA: IS: 3, NO: 3, CH: 3, LI: 3 0908 32 00 00 – – Drobljen ili mleven – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 3EFTA: IS: 3, NO: 3, CH: 3, LI: 3 0909 Seme anisa, badijana, komorača, korijandera, kumina ili kima; bobice kleke:     – Seme korijandera: 0909 21 00 00 – – Nedrobljen niti mleven – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 5EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5 0909 22 00 00 – – Drobljen ili mleven – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 5EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5 – Seme kumina: 0909 31 00 00 – – Nedrobljen niti mleven – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 5EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5 0909 32 00 00 – – Drobljen ili mleven – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 5EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5 – Seme anisa, badijana, kima, komorača; bobice kleke: 0909 61 00 00 – – Nedrobljeno niti mleveno – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 5EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5 0909 62 00 00 – – Drobljeno ili mleveno – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 5EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5 0910 Đumbir, šafran, kurkuma, majčina dušica, lorber u listu, kari i ostali začini:     – Đumbir: 0910 11 00 00 – – Nedrobljen niti mleven – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 5EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5 0910 12 00 00 – – Drobljen ili mleven – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 5EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5 0910 20 – Šafran:     0910 20 10 00 – – Nedrobljeni niti mleveni – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 5EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5 0910 20 90 00 – – Drobljeni ili mleveni – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 5EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5 0910 30 00 00 – Kurkuma – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 5EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5   – Ostali začini:     0910 91 – – Mešavine definisane Napomenom 1. pod (b) uz ovu glavu:     0910 91 05 00 – – – kari – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 5EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5   – – – ostale:     0910 91 10 00 – – – – nedrobljene niti mlevene – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10 0910 91 90 00 – – – – drobljene ili mlevene – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10 0910 99 – – Ostalo:     0910 99 10 00 – – – seme piskavice (božje travice) – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10   – – – majčina dušica:       – – – – nedrobljena niti mlevena:     0910 99 31 00 – – – – – divlja majčina dušica (Thymus serpyllum L.) – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 5EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5 0910 99 33 00 – – – – – ostala – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 5EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5 0910 99 39 00 – – – – drobljena ili mlevena – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 5EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5 0910 99 50 00 – – – lorber u listu – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 5EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5   – – – ostalo:     0910 99 91 00 – – – – nedrobljeno niti mleveno – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10 0910 99 99 00 – – – – drobljeno ili mleveno – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10

GLAVA 10

ŽITARICE

Napomene

1. (A) Proizvodi navedeni u naimenovanjima tarifnih brojeva ove glave svrstavaju se u ove tarifne brojeve samo ako su u zrnu, uključujući zrna u klasu ili na stabljikama.

(B) Ova glava ne obuhvata oljuštena ili drugačije obrađena zrna. Međutim, pirinač, oljušten, obrađen, poliran, glaziran, etiviran ili lomljen ostaje svrstan u tarifni broj 1006.

2. Tarifni broj 1005 ne obuhvata kukuruz šećerac (Glava 7).

Napomena za tarifni podbroj:

1. Pod pojmom „tvrda pšenica” podrazumeva se pšenica vrste Triticum durum i hibridi dobijeni posebnim međusobnim ukrštanjem Triticum durum koji imaju isti broj hromozoma (28) kao ta vrsta.

Dodatna napomena

1. Navedeni izrazi imaju sledeće značenje:

(a) „pirinač okruglog zrna” (tar. podbr. 1006 10 30, 1006 20 11, 1006 20 11, 1006 20 92, 1006 30 21, 1006 30 42, 1006 30 61 i 1006 30 92) jeste pirinač čija dužina zrna ne prelazi 5,2 mm, a odnos dužine prema širini je manji od 2;

(b) „pirinač zrna srednje dužine” (tar. podbr. 1006 10 50, 1006 20 13, 1006 20 13, 1006 20 94, 1006 30 23, 1006 30 44, 1006 30 63 i 1006 30 94) jeste pirinač čija dužina zrna iznosi preko 5,2 mm ali ne prelazi 6,0 mm, a odnos dužine prema širini je manji od 3;

(v) „pirinač dugačkog zrna” (tar. podbr. 1006 10 71, 1006 10 79, 1006 20 15, 1006 20 17, 1006 20 96, 1006 20 98, 1006 30 25, 1006 30 27, 1006 30 46, 1006 30 48, 1006 30 65, 1006 30 67, 1006 30 96 i 1006 30 98), jeste pirinač čija dužina zrna prelazi 6,0 mm;

(g) „pirinač u ljusci” (tar. podbr. 1006 10 30, 1006 10 50, 1006 10 71 i 1006 10 79): jeste pirinač koji je ostao u ljusci posle mlaćenja;

(d) „oljušteni pirinač” (tar. podbr. 1006 20 11, 1006 20 13, 1006 20 15, 1006 20 17, 1006 20 92, 1006 20 94, 1006 20 96 i 1006 20 98) jeste pirinač koji je samo oljušten. To je, na primer, pirinač sa trgovačkim nazivom „smeđi piinač”, „kargo pirinač”, „loonzain” i „riso sbramato”;

(đ) „poluobrađen („semi-milled”) pirinač” (tar. podbr. 1006 30 21, 1006 30 23, 1006 30 25, 1006 30 27, 1006 30 42, 1006 30 44, 1006 30 46 i 1006 30 48) jeste pirinač kome je odstranjena ljuska, deo klice i ceo spoljni omotač ili deo spoljnog omotača perikarpa, ali ne i unutrašnji omotači;

(e) „obrađen („wholly milled”) pirinač” (tar. podbr. 1006 30 61, 1006 30 63, 1006 30 65, 1006 30 67, 1006 30 92, 1006 30 94, 1006 30 96 i 1006 30 98) jeste pirinač kome je odstranjena ljuska, kompletni spoljni i unutrašnji omotači perikarpa, cela klica kada je u pitanju pirinač dugačkog zrna i zrna srednje dužine, ili bar jedan njen deo kada je u pitanju pirinač okruglog zrna, ali kod koga su bele uzdužne pruge preostale samo na najviše 10% zrna;

(ž) „lomljeni pirinač” (tarifni podbroj 1006 40) jesu delovi zrna čija dužina ne prelazi tri četvrtine prosečne dužine celog zrna.

Tarifna oznaka Naimenovanje JM Stopa carine Sporazumi o slobodnoj trgovini 1001 Pšenica i napolica:       – Tvrda pšenica:     1001 11 00 00 – – Semenska – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30 1001 19 00 00 – – Ostala – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30 – Ostala:     1001 91 – – Semenska: 1001 91 10 00 – – – pir – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30 1001 91 20 00 – – – obična pšenica i napolica – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30 1001 91 90 00 – – – ostalo – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30 1001 99 00 00 – – Ostalo – 30 SSP: tab 1.CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30 1002 Raž: 1002 10 00 00 – Semenska – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 1002 90 00 00 – Ostala – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 1003 Ječam:     1003 10 00 00 – Semenski – 20 SSP: 0CEFTA: AL: 0, BA: 0, MK: 0, MD: 0, ME: , UN1244: 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 1003 90 00 00 – Ostali – 20 SSP: 0CEFTA: AL: 0, BA: 0, MK: 0, MD: 0, ME: , UN1244: 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 1004 Ovas:     1004 10 00 00 – Semenski – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 1004 90 00 00 – Ostali – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 1005 Kukuruz:     1005 10 – Semenski:       – – hibridni:     1005 10 13 00 – – – trolinijski hibridi – 30 SSP: 9CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30 1005 10 15 00 – – – obični hibridi – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30 1005 10 18 00 – – – ostali – 30 CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30 ex dvostruki hibridi i „top crossˮ hibridi SSP: tab 1. ex ostali SSP: 0 1005 10 90 00 – – ostali – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30 1005 90 00 00 – Ostali – 30 SSP: 24CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30 1006 Pirinač:     1006 10 – Pirinač u ljusci (arpa ili sirov):     1006 10 10 00 – – za setvu – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 3EFTA: IS: 3, NO: 3, CH: 3, LI: 3   – – ostali:     1006 10 30 00 – – – okruglog zrna – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 3EFTA: IS: 3, NO: 3, CH: 3, LI: 3 1006 10 50 00 – – – zrna srednje dužine – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 3EFTA: IS: 3, NO: 3, CH: 3, LI: 3   – – – dugačkog zrna:     1006 10 71 00 – – – – sa odnosom dužine prema širini preko 2 ali manje od 3 – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 3EFTA: IS: 3, NO: 3, CH: 3, LI: 3 1006 10 79 00 – – – – sa odnosom dužine prema širini 3 ili više – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 3EFTA: IS: 3, NO: 3, CH: 3, LI: 3 1006 20 – Oljušteni (smeđi) pirinač:       – – etiviran (delimično kuvan):     1006 20 11 00 – – – okruglog zrna – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 3EFTA: IS: 3, NO: 3, CH: 3, LI: 3 1006 20 13 00 – – – zrna srednje dužine – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 3EFTA: IS: 3, NO: 3, CH: 3, LI: 3   – – – dugačkog zrna:     1006 20 15 00 – – – – sa odnosom dužine prema širini preko 2 ali manje od 3 – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 3EFTA: IS: 3, NO: 3, CH: 3, LI: 3 1006 20 17 00 – – – – sa odnosom dužine prema širini od 3 ili više – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 3EFTA: IS: 3, NO: 3, CH: 3, LI: 3   – – ostali:     1006 20 92 00 – – – okruglog zrna – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 3EFTA: IS: 3, NO: 3, CH: 3, LI: 3 1006 20 94 00 – – – zrna srednje dužine – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 3EFTA: IS: 3, NO: 3, CH: 3, LI: 3   – – – dugačkog zrna:     1006 20 96 00 – – – – sa odnosom dužine prema širini preko 2 ali manje od 3 – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 3EFTA: IS: 3, NO: 3, CH: 3, LI: 3 1006 20 98 00 – – – – sa odnosom dužine prema širini od 3 ili više – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 3EFTA: IS: 3, NO: 3, CH: 3, LI: 3 1006 30 – Poluobrađen ili obrađen pirinač, poliran ili nepoliran, glaziran ili neglaziran:       – – poluobrađen pirinač:       – – – etiviran (delimično kuvan):     1006 30 21 00 – – – – okruglog zrna – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 3EFTA: IS: 3, NO: 3, CH: 3, LI: 3 1006 30 23 00 – – – – zrna srednje dužine – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 3EFTA: IS: 3, NO: 3, CH: 3, LI: 3   – – – – dugačkog zrna:     1006 30 25 00 – – – – – sa odnosom dužine prema širini preko 2 ali manje od 3 – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 3EFTA: IS: 3, NO: 3, CH: 3, LI: 3 1006 30 27 00 – – – – – sa odnosom dužine prema širini od 3 ili više – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 3EFTA: IS: 3, NO: 3, CH: 3, LI: 3   – – – ostali:     1006 30 42 00 – – – – okruglog zrna – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 3EFTA: IS: 3, NO: 3, CH: 3, LI: 3 1006 30 44 00 – – – – zrna srednje dužine – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 3EFTA: IS: 3, NO: 3, CH: 3, LI: 3   – – – – dugačkog zrna:     1006 30 46 00 – – – – – sa odnosom dužine prema širini preko 2 ali manje od 3 – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 3EFTA: IS: 3, NO: 3, CH: 3, LI: 3 1006 30 48 00 – – – – – sa odnosom dužine prema širini od 3 ili više – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 3EFTA: IS: 3, NO: 3, CH: 3, LI: 3   – – obrađen pirinač:       – – – etiviran (delimično kuvan):     1006 30 61 00 – – – – okruglog zrna – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 3EFTA: IS: 3, NO: 3, CH: 3, LI: 3 1006 30 63 00 – – – – zrna srednje dužine – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 3EFTA: IS: 3, NO: 3, CH: 3, LI: 3   – – – – dugačkog zrna:     1006 30 65 00 – – – – – sa odnosom dužine prema širini preko 2 ali manje od 3 – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 3EFTA: IS: 3, NO: 3, CH: 3, LI: 3 1006 30 67 00 – – – – – sa odnosom dužine prema širini od 3 ili više – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 3EFTA: IS: 3, NO: 3, CH: 3, LI: 3   – – – ostali:     1006 30 92 00 – – – – okruglog zrna – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 3EFTA: IS: 3, NO: 3, CH: 3, LI: 3 1006 30 94 00 – – – – zrna srednje dužine – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 3EFTA: IS: 3, NO: 3, CH: 3, LI: 3   – – – – dugačkog zrna:     1006 30 96 00 – – – – – sa odnosom dužine prema širini preko 2 ali manje od 3 – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 3EFTA: IS: 3, NO: 3, CH: 3, LI: 3 1006 30 98 00 – – – – – sa odnosom dužine prema širini od 3 ili više – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 3EFTA: IS: 3, NO: 3, CH: 3, LI: 3 1006 40 00 00 – Lomljeni pirinač – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 3EFTA: IS: 3, NO: 3, CH: 3, LI: 3 1007 Sorgo u zrnu:     1007 10 – Za setvu: 1007 10 10 00 – – hibridi – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 3EFTA: IS: 3, NO: 3, CH: 3, LI: 3 1007 10 90 00 – – ostali – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 3EFTA: IS: 3, NO: 3, CH: 3, LI: 3 1007 90 00 00 – Ostali – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 3EFTA: IS: 3, NO: 3, CH: 3, LI: 3 1008 Heljda, proso, seme za ptice; Ostale žitarice:     1008 10 00 00 – Heljda – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 3EFTA: IS: 3, NO: 3, CH: 3, LI: 3 – Proso: 1008 21 00 00 – – za setvu – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 5EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5 1008 29 00 00 – – ostali – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 5EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5 1008 30 00 00 – Seme za ptice – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 1008 40 00 00 – Fonio (Digitaria spp.) – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10 1008 50 00 00 – Kinoa (Chenopodium quinoa) – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10 1008 60 00 00 – Tritikale – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10 1008 90 00 00 – Ostale žitarice – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10

GLAVA 11

PROIZVODI MLINSKE INDUSTRIJE; SLAD; SKROB; INULIN; GLUTEN OD PŠENICE

Napomene

1. Ova glava ne obuhvata:

(a) pržen slad, pripremljen kao zamena kafe (tarifni broj 0901 ili 2101);

(b) brašno, prekrupu, griz i skrob, pripremljene kao proizvodi iz tarifnog broja 1901;

(v) ljuspice od kukuruza (corn flakes) i druge proizvode iz tarifnog broja 1904;

(g) povrće, pripremljeno ili konzervisano, iz tarifnog broja 2001, 2004 ili 2005;

(d) farmaceutske proizvode (Glava 30);

(đ) skrob koji ima svojstvo parfimerijskih, kozmetičkih ili toaletnih preparata (Glava 33).

2. (A) Proizvodi mlinske industrije, dobijeni od žitarica obuhvaćenih u narednoj tabeli, svrstavaju se u ovu glavu ako po masi, u suvom stanju, sadrže:

(a) skrob (određen modifikovanom polarimetrijskom metodom po Eversu) u količini koja prelazi iznos u koloni 2;

(b) pepeo (po oduzimanju dodatnih minerala) u količini koja ne prelazi iznos naznačen u koloni 3.

U suprotnom slučaju oni se svrstavaju u tarifni broj 2302. Međutim, klice žitarica, cele, valjane, u ljuspicama ili mlevene uvek se svrstavaju u tarifni broj 1104.

(B) Proizvodi koji se svrstavaju u ovu glavu shodno navedenim odredbama svrstavaju se u tarifni broj 1101 ili 1102 ako procenat koji prolazi kroz sito od tkanine od metalne žice sa otvorima naznačenim u kolonama 4 ili 5 nije manji, po masi, od procenta naznačenog za određenu žitaricu.

U suprotnom slučaju oni se svrstavaju u tarifni broj 1103 ili 1104.

Žitarice Sadržaj skroba Sadržaj pepela Procenat koji prolazi kroz sito sa otvorom od 315 mikrometara(mikrona) 500 mikrometara(mikrona) (1) (2) (3) (4) (5) Pšenica i raž 45% 2,5% 80% – Ječam 45% 3% 80% – Ovas 45% 5% 80% – Kukuruz i sorgo u zrnu 45% 2% – 90% Pirinač 45% 1,6% 80% – Heljda 45% 4% 80% – Ostale žitarice 45% 2% 50% –

3. Pod pojmovima „prekrupa” i „griz” u smislu tarifnog broja 1103 podrazumevaju se proizvodi dobijeni fragmentacijom zrna žitarica, koji odgovaraju sledećim uslovima:

(a) za kukuruzne proizvode – da najmanje 95% po masi proizvoda prođe kroz sito od tkanine od metalne žice sa otvorom od 2 mm;

(b) za proizvode od ostalih žitarica – da najmanje 95% po masi proizvoda prođe kroz sito od tkanine od metalne žice sa otvorom od 1,25 mm.

Dodatna napomena

1. U smislu tarifnog broja 1106, „brašno”, „griz” i „prah” (osim seckanog od sušenog kokosovog oraha) jesu proizvodi dobijeni mlevenjem ili nekim drugim procesom fragmentacije od sušenog mahunastog povrća koje se svrstava u tarifni broj 0713, od sagoa i od korenja ili krtola koji se svrstavaju u tarifni broj 0714 ili od proizvoda koji se svrstavaju u Glavu 8 od kojih:

(a) u slučaju osušenog mahunastog povrća, sagoa, korenja, krtola i proizvoda iz Glave 8 (osim jezgrastog voća koje se svrstava u tar. brojeve 0801 i 0802) najmanje 95% po masi prođe kroz sito od tkanine od metalne žice sa otvorom od 2 mm;

(b) u slučaju jezgrastog voća koje se svrstava u tar. brojeve 0801 i 0802, najmanje 50% po masi prođe kroz sito od tkanine od metalne žice sa otvorom od 2,5 mm.

Tarifna oznaka Naimenovanje JM Stopa carine Sporazumi o slobodnoj trgovini 1101 00 Brašno od pšenice ili napolice:   – Brašno od pšenice:   1101 00 11 00 – – od tvrde pšenice – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30 1101 00 15 00 – – od obične pšenice i pira – 30 SSP: 19.5CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30 1101 00 90 00 – Brašno od napolice – 30 SSP: 10.5CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30 1102 Brašno od žitarica osim pšenice ili napolice:   1102 20 – Brašno kukuruzno:   1102 20 10 00 – – sa sadržajem masnoće ne preko 1,5% po masi – 30 SSP: 19.5CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30 1102 20 90 00 – – ostalo – 30 SSP: 19.5CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30 1102 90 – Ostalo:   1102 90 10 00 – – brašno ječmeno – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30 1102 90 30 00 – – brašno ovseno – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30 1102 90 50 00 – – brašno pirinčano – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10 1102 90 70 00 – – brašno ražano – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30 1102 90 90 00 – – ostalo – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30 1103 Prekrupa od žitarica, griz i pelete:     – Prekrupa i griz:   1103 11 – – Od pšenice:   1103 11 10 00 – – – od tvrde pšenice – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 1103 11 90 00 – – – od obične pšenice i pira – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 1103 13 – – Od kukuruza:   1103 13 10 00 – – – sa sadržajem masnoće ne preko 1,5% po masi – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 1103 13 90 00 – – – ostali – 20 SSP: 5CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 1103 19 – – Od ostalih žitarica:   1103 19 20 00 – – – od raži ili ječma – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 1103 19 40 00 – – – od ovsa – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 1103 19 50 00 – – – od pirinča – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 5EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5 1103 19 90 00 – – – ostali – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 1103 20 – Peleti:   1103 20 25 00 – – od raži ili ječma – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 1103 20 30 00 – – od ovsa – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 1103 20 40 00 – – od kukuruza – 20 SSP: 6CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 1103 20 50 00 – – od pirinča – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 1103 20 60 00 – – od pšenice – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 1103 20 90 00 – – ostali – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 1104 Žitarice u zrnu drugačije obrađene (npr.: oljuštene, valjane u ljuspicama, perlirane, obrezane ili gnječene), osim pirinča iz tarifnog broja 1006; Klice od žitarica, cele, valjane, u ljuspicama ili mlevene:           – Zrna valjana ili u obliku ljuspica:   1104 12 – – Od ovsa:   1104 12 10 00 – – – valjana – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 1104 12 90 00 – – – u obliku ljuspica – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 1104 19 – – Od ostalih žitarica:   1104 19 10 00 – – – od pšenice – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 1104 19 30 00 – – – od raži – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 1104 19 50 00 – – – od kukuruza – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20   – – – od ječma:   1104 19 61 00 – – – – valjana – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 1104 19 69 00 – – – – u obliku ljuspica – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20   – – – ostala:   1104 19 91 00 – – – – pirinač u obliku ljuspica – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 1104 19 99 00 – – – – ostala – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20   – Drugačije obrađena zrna (npr.: oljuštena, perlirana, obrezana ili gnječena):   1104 22 – – Od ovsa:   1104 22 40 00 – – – oljuštena, obrezana ili neobrezana, gnječena ili negnječena – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 1104 22 50 00 – – – perlirana – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 1104 22 95 00 – – – ostala – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 1104 23 – – Od kukuruza:   1104 23 40 00 – – – oljuštena, obrezana ili neobrezana, gnječena ili negnječena; perlirana – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 1104 23 98 00 – – – ostala – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 1104 29 – – Od ostalih žitarica:     – – – od ječma:   1104 29 04 00 – – – – oljuštena, obrezana ili neobrezana, gnječena ili negnječena – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 1104 29 05 00 – – – – perlirana – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 1104 29 08 00 – – – – ostala – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20   – – – ostala:   1104 29 17 00 – – – – oljuštena, obrezana ili neobrezana, gnječena ili negnječena – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 1104 29 30 00 – – – – perlirana – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20   – – – – samo gnječena, drugačije neobrađena:   1104 29 51 00 – – – – – od pšenice – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 1104 29 55 00 – – – – – od raži – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 1104 29 59 00 – – – – – ostala – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20   – – – – ostala:   1104 29 81 00 – – – – – od pšenice – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 1104 29 85 00 – – – – – od raži – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 1104 29 89 00 – – – – – ostala – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 1104 30 – Klice od žitarica, cele, valjane, u ljuspicama ili mlevene:   1104 30 10 00 – – od pšenice – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10 1104 30 90 00 – – od ostalih žitarica – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10 1105 Brašno, griz, prah, ljuspice, granule i peleti od krompira:   1105 10 00 00 – Brašno, griz i prah – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 1105 20 00 00 – Ljuspice, granule i peleti – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 1106 Brašno, griz i prah, od sušenog mahunastog povrća koje se svrstava u tarifni broj 0713, od sagoa korenja ili krtola iz tarifnog broja 0714, ili od proizvoda iz Glave 8:   1106 10 00 00 – Od suvog mahunastog povrća iz tarifnog broja 0713 – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10 1106 20 – Od sagoa ili od korenja ili krtola iz tarifnog broja 0714:     1106 20 10 00 – – denaturisani – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 1EFTA: IS: 1, NO: 1, CH: 1, LI: 1 1106 20 90 00 – – ostali – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 1EFTA: IS: 1, NO: 1, CH: 1, LI: 1 1106 30 – Od proizvoda iz Glave 8:   1106 30 10 00 – – od banana – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10 1106 30 90 – – ostali:   1106 30 90 10 – – – od kokosovog oraha – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 1EFTA: IS: 1, NO: 1, CH: 1, LI: 1 1106 30 90 90 – – – ostalo – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10 1107 Slad, pržen ili nepržen:   1107 10 – Nepržen:     – – od pšenice:   1107 10 11 00 – – – u obliku brašna – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 1107 10 19 00 – – – ostali – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20   – – ostali:   1107 10 91 00 – – – u obliku brašna – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 1107 10 99 00 – – – ostali – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 1107 20 00 00 – Pržen – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 1108 Skrob; inulin:     – Skrob:   1108 11 00 00 – – pšenični skrob – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 1108 12 00 00 – – kukuruzni skrob – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16 1108 13 00 00 – – skrob od krompira – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 1108 14 00 00 – – skrob od manioke – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10 1108 19 – – Ostali skrob:   1108 19 10 00 – – – skrob od pirinča – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 1108 19 90 00 – – – ostali – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 1108 20 00 00 – Inulin – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 1109 00 00 00 Gluten od pšenice, osušen ili neosušen – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20

GLAVA 12

ULjANO SEMENjE I PLODOVI; RAZNO ZRNEVLjE, SEME I PLODOVI; INDUSTRIJSKO I LEKOVITO BILjE; SLAMA I STOČNA HRANA (KABASTA)

Napomene

1. Tarifni broj 1207 obuhvata, pored ostalog, palmine orahe i jezgra, seme pamuka, seme ricinusa, seme susama, seme slačice, seme šafranike, seme maka i karite oraha. Ovaj tarifni broj ne obuhvata proizvode iz tarifnog broja 0801 ili 0802 i masline (Glava 7 i Glava 20).

2. Tar. broj 1208 obuhvata, pored neodmašćenog brašna i griza, i brašno i griz koji su delimično ili potpuno odmašćeni, ili koji su potpuno ili delimično ponovo zamašćeni svojim originalnim uljima. Međutim, ovaj tarifni broj isključuje ostatke iz tar. br. 2304 do 2306.

3. U smislu tarifnog broja 1209, seme šećerne repe, seme trave, seme ukrasnog cveća, seme povrća, seme šumskog drveća, seme voćaka, seme grahorice (osim one vrste Vicia faba) i vijuka, treba smatrati kao „vrste semena koje se upotrebljavaju za setvu”.

Međutim, tarifni broj 1209 ne obuhvata sledeće proizvode čak i kada su namenjeni za setvu:

(a) mahunasto povrće i kukuruz šećerac (Glava 7);

(b) začine i ostale proizvode iz Glave 9;

(v) žitarice (Glava 10);

(g) proizvode iz tar. br. 1201 do 1207 i 1211.

4. Tar. broj 1211 obuhvata, pored ostalog, sledeće bilje ili delove bilja: bosiljak, boražinu, ginseng, izop, gospino bilje, sve vrste nane, ruzmarin, rutvicu, žalfiju i pelen.

Međutim, iz tarifnog broja 1211 isključeni su:

(a) lekovi iz Glave 30;

(b) parfimerijski, kozmetički i toaletni proizvodi iz Glave 33;

(v) insekticidi, fungicidi, herbicidi, sredstva za dezinfekciju i slični proizvodi iz tarifnog broja 3808.

5. Za primenu tarifnog broja 1212 pod pojmom „morske alge i ostale alge”, ne podrazumevaju se:

(a) mrtvi jednoćelijski mikroorganizmi iz tarifnog broja 2102;

(b) kulture mikroorganizama iz tarifnog broja 3002;

(v) đubriva iz tarifnog broja 3101 ili 3105.

1. U smislu tarifnog podbroja 1205 10, pod pojmom „seme uljane repice sa malom količinom eruka kiseline” podrazumeva se seme uljane repice koje daje stabilno ulje koje sadrži manje od 2% eruka kiseline po masi i daje čvrstu komponentu koja sadrži manje od 30 mikromola glukozinolata po gramu.

Tarifna oznaka Naimenovanje JM Stopa carine Sporazumi o slobodnoj trgovini ( 1201 Soja u zrnu, lomljena ili nelomljena:     1201 10 00 00 – Za setvu – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 5EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5 1201 90 00 00 – Ostala – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 5EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5 1202 Kikiriki, nepržen, nepečen, u ljusci ili bez ljuske, lomljen ili nelomljen:     1202 30 00 00 – Za setvu – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 5EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5 – Ostali:     1202 41 00 00 – – u ljusci – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 5EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5 1202 42 00 00 – – bez ljuske, lomljen ili nelomljen – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 5EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5 1203 00 00 00 Kopra – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 1EFTA: IS: 1, NO: 1, CH: 1, LI: 1 1204 00 Seme lana, lomljeno ili nelomljeno:     1204 00 10 00 – Za setvu – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 1EFTA: IS: 1, NO: 1, CH: 1, LI: 1 1204 00 90 00 – Ostalo – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 1EFTA: IS: 1, NO: 1, CH: 1, LI: 1 1205 Seme uljane repice, lomljeno ili nelomljeno:     1205 10 – Seme uljane repice sa malom količinom eruka kiseline:     1205 10 10 00 – – za setvu – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10 1205 10 90 00 – – ostalo – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10 1205 90 00 00 – Ostalo – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10 1206 00 Seme suncokreta, lomljeno ili nelomljeno:     1206 00 10 00 – za setvu – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20   – ostalo:     1206 00 91 00 – – bez ljuske; u sivo – beloj prugastoj ljusci – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 1206 00 99 00 – – ostalo – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 1207 Ostalo uljano seme i plodovi, lomljeno ili nelomljeno:     1207 10 00 00 – Palmini orasi i jezgra – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 1EFTA: IS: 1, NO: 1, CH: 1, LI: 1 – Seme pamuka:     1207 21 00 00 – – Semensko – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 1EFTA: IS: 1, NO: 1, CH: 1, LI: 1 1207 29 00 00 – – Ostalo – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 1EFTA: IS: 1, NO: 1, CH: 1, LI: 1 1207 30 00 00 – Seme ricinusa – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 5EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5 1207 40 – Seme susama:     1207 40 10 00 – – semensko – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 5EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5 1207 40 90 00 – – ostalo – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 5EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5 1207 50 – Seme slačice:     1207 50 10 00 – – semensko – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 5EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5 1207 50 90 00 – – ostalo – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 5EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5 1207 60 00 00 – Seme šafranike (Carthamus tinctorius) – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 5EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5 1207 70 00 00 – Seme dinje – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 5EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5   – Ostalo:     1207 91 – – Seme maka:     1207 91 10 00 – – – semensko – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10 1207 91 90 00 – – – ostalo – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10 1207 99 – – Ostalo:     1207 99 20 00 – – – semensko – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10   – – – ostalo:     1207 99 91 00 – – – – seme konoplje – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10 1207 99 96 00 – – – – ostalo – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 5EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5 1208 Brašno i griz od uljanog semenja i plodova, osim od slačice:     1208 10 00 00 – Od soje – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 1208 90 00 00 – Ostalo – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 1209 Seme, plodovi i spore za setvu:     1209 10 00 00 – Seme šećerne repe – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10   – Seme krmnog bilja:     1209 21 00 00 – – Seme lucerke (Alfalfa) – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10 1209 22 – – Seme deteline (Trifolium spp.):     1209 22 10 00 – – – seme crvene deteline (Trifolium pratense L.) – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 5EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5 1209 22 80 00 – – – ostalo – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 5EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5 1209 23 – – Seme vijuka:     1209 23 11 00 – – – seme livadskog vijuka (Festuca pratensis Huds) – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 5EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5 1209 23 15 00 – – – seme crvenog vijuka (Festuca rubra L.) – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 5EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5 1209 23 80 00 – – – ostalo – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 5EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5 1209 24 00 00 – – Seme Kentaki, plave trave (Poa pratensis L.) – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 5EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5 1209 25 – – Seme ljulja (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.):     1209 25 10 00 – – – seme italijanskog ljulja (uključujući Lolium multiflorum Lam.) – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 5EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5 1209 25 90 00 – – – seme engleskog ljulja (Lolium perenne L.) – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 5EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5 1209 29 – – Ostalo:     1209 29 45 00 – – – seme Timotijeve trave; seme grahorice; seme roda Poa (Poa palustris L., Poa trivialis L.); seme ježevine (Dactylis glomerata L.); seme pirevine (Agrostis) – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 5EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5 1209 29 50 00 – – – seme vučike – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 5EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5 1209 29 60 00 – – – seme repe (Beta vulgaris var. Alba) – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 5EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5 1209 29 80 00 – – – ostalo – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 5EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5 1209 30 00 00 – Seme travnatog bilja, koje se uglavnom gaji zbog cveta – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 5EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5   – Ostalo:     1209 91 – – Seme povrća:     1209 91 30 00 – – – seme salatne cvekle ili repe za salatu (Beta vulgaris var. conditiva) – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 5EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5 1209 91 80 00 – – – ostalo – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 5EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5 1209 99 – – Ostalo:     1209 99 10 00 – – – seme šumskog drveća – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 5EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5   – – – ostalo:     1209 99 91 00 – – – – seme bilja koje se uglavnom gaji zbog cveta, osim onog iz tarifnog podbroja 1209 30 – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 5EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5 1209 99 99 00 – – – – ostalo – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 5EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5 1210 Hmelj, svež ili sušen, drobljen ili nedrobljen, u prahu ili ne, u obliku peleta ili ne; Lupulin:     1210 10 00 00 – Hmelj nedrobljen niti mleven niti u obliku peleta – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10 1210 20 – Hmelj, drobljen, mleven ili u obliku peleta; Lupulin:     1210 20 10 00 – – hmelj, drobljen, mleven ili u obliku peleta sa većim sadržajem lupulina; lupulin – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10 1210 20 90 00 – – ostali – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10 1211 Bilje i delovi bilja (uključujući semenje i plodove), vrsta koje se prvenstveno upotrebljavaju u proizvodnji mirisa, farmaciji ili za insekticide, fungicide ili slične svrhe, sveže, rashlađeno, smrznuto ili sušeno, sečeno ili nesečeno, drobljeno ili nedrobljeno, u prahu ili ne:       1211 20 00 – Koren ginsenga: 1211 20 00 10 – – svež ili sušen – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 5EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5 1211 20 00 90 – – ostali – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16 1211 30 00 – List koke: 1211 30 00 10 – – svež ili sušen – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 1211 30 00 90 – – ostali – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 1EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 1211 40 00 – Slama od maka: 1211 40 00 10 – – sveža ili sušena – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 1211 40 00 90 – – ostala – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 1EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 1211 50 00 – Efedra: 1211 50 00 10 – – sveža ili sušena – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10 1211 50 00 90 – – ostala – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 1EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 1211 90 – Ostalo:   1211 90 30 – – tonka pasulj: 1211 90 30 10 – – – svež ili sušen – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10 1211 90 30 90 – – – ostali, pripremljen postupcima obuhvaćenim tar. brojem 2008 – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16 1211 90 86 – – ostalo:     – – – sveže ili sušeno: 1211 90 86 15 – – – – kamilica – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 1211 90 86 25 – – – – nana – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 1211 90 86 35 – – – – čaure maka – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 5EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5 1211 90 86 45 – – – – koren gospinog bilja – slatko korenje – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 5EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5 1211 90 86 55 – – – – ostalo – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10 – – – ostalo: 1211 90 86 92 – – – – bilje i delovi bilja, za jelo, pripremljeni postupcima obuhvaćenim tar. brojem 2008, bez dodatka šećera ili alkohola – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16 1211 90 86 98 – – – – ostalo, koje nije za jelo – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 1EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 1212  Roščići, morske i ostale alge, šećerna repa i šećerna trska, sveži, rashlađeni, smrznuti ili sušeni, mleveni ili nemleveni; Koštice i jezgra iz koštica voća i ostali biljni proizvodi (uključući nepržen koren cikorije, vrste Cichorium intybus sativum) vrsta koja se prvenstveno upotrebljava za ljudsku ishranu, na drugom mestu nepomenuti niti uključeni:          – Morske alge i ostale alge: 1212 21 00 00 – – Pogodne za ljudsku upotrebu – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 3EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 1212 29 00 00 – – Ostale – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 3EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0   – Ostalo:     1212 91 – – Šećerna repa:     1212 91 20 00 – – – osušena, mlevena ili nemlevena – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 1212 91 80 00 – – – ostalo – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 1212 92 00 00 – – Roščići – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 3EFTA: IS: 3, NO: 3, CH: 3, LI: 3 1212 93 00 00 – – Šećerna trska – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 1212 94 00 00 – – Koren cikorije – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 1212 99 – – Ostalo:       – – – seme roščića:     1212 99 41 00 – – – – neoljušteno, nelomljeno ili nemleveno – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 3EFTA: IS: 3, NO: 3, CH: 3, LI: 3 1212 99 49 00 – – – – ostalo – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 3EFTA: IS: 3, NO: 3, CH: 3, LI: 3 1212 99 95 – – – ostalo:     1212 99 95 10 – – – – koštice i jezgra iz koštica kajsija, breskvi (uključujući nektarine) ili šljiva – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 5EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5 1212 99 95 90 – – – – ostalo – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 1213 00 00 00 Slama i pleva od žitarica, sirovi, nepripremljeni, uključujući sečene, mlevene ili presovane ili u obliku peleta – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 1EFTA: IS: 1, NO: 1, CH: 1, LI: 1 1214 Broskva, stočna repa, korenjače za stočnu hranu, seno, lucerka, detelina, esparzeta, stočni kelj, vučika, grahorica i slični proizvodi za stočnu hranu, uključujući i u obliku peleta:         1214 10 00 00 – Brašno i pelete od lucerke (Alfalfa) – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10 1214 90 – Ostalo:     1214 90 10 00 – – stočna repa, broskva i ostale korenjače za stočnu hranu – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10 1214 90 90 00 – – ostalo – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10

GLAVA 13

ŠELAK; GUME, SMOLE I OSTALI BILjNI SOKOVI I EKSTRAKTI

Napomena

1. Tarifni broj 1302 obuhvata, pored ostalog, ekstrakt slatkog korena, buhača, hmelja, aloje i opijuma.

Ovaj tarifni broj ne obuhvata:

(a) ekstrakte slatkog korena koji sadrže više od 10% po masi saharoze ili kad su pripremljeni kao slatkiši (tarifni broj 1704);

(b) ekstrakt slada (tarifni broj 1901);

(v) ekstrakt kafe, čaja i mate čaja (tarifni broj 2101);

(g) biljne sokove i ekstrakte koje sadrže alkoholna pića (Glava 22);

(d) kamfor, glicirizin ili ostale proizvode iz tarifnog broja 2914 ili 2938;

(đ) koncentrate slame od maka koji sadrže najmanje 50% po masi alkaloida (tarifni broj 2939);

(e) lekove iz tarifnog broja 3003 ili 3004 i reagense za određivanje krvnih grupa (tarifni broj 3006);

(ž) ekstrakte za štavljenje ili bojenje (tarifni broj 3201 ili 3203);

(z) eterična ulja, čvrsta i tečna, rezinoide, ekstrahovane uljane smole, vodene destilate i vodene rastvore eteričnih ulja i preparate koji se zasnivaju na mirisnim materijama koje se upotrebljavaju u proizvodnji pića (Glava 33);

(i) prirodni kaučuk, balatu, gutaperku, gvajalu, čikl i slične prirodne gume (tarifni broj 4001).

Dodatna napomena

1. Mešavine pektinskih materija i šećera sa sadržajem šećera preko 90% po masi, računato na suvu materiju, isključuju se iz svrstavanja u tarifni podbroj 1302 20 i uglavnom se svrstavaju u Glavu 17, s obzirom na to kako se smatra da karakter ovim proizvodima daje šećer.

Tarifna oznaka Naimenovanje JM Stopa carine Sporazumi o slobodnoj trgovini 1301 Šelak; Prirodne gume, smole, gumi – smole i uljane smole (npr: balzami):     1301 20 00 00 – Gumiarabika – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 1EFTA: IS: 1, NO: 1, CH: 0, LI: 0 1301 90 00 00 – Ostalo – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 1EFTA: IS: 1, NO: 1, CH: 0, LI: 0 1302 Biljni sokovi i ekstrakti; pektinske materije, pektinati i pektati; agar – agar i ostale sluzi i zgušnjivači, dobijeni od biljnih proizvoda, modifikovani ili nemodifikovani:       – Biljni sokovi i ekstrakti:     1302 11 00 00 – – Opijum – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 3EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 1302 12 00 00 – – Od slatkog korena – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 5EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 1302 13 00 00 – – Od hmelja – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 5EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 1302 14 00 00 – – Od biljaka roda Ephedra – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 3EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 1302 19 – – Ostalo:     1302 19 05 00 – – – oleosmola vanile – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 3EFTA: IS: 3, NO: 3, CH: 0, LI: 0 1302 19 70 00 – – – ostalo – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 3EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 1302 20 – Pektinske materije, pektinati i pektati:     1302 20 10 00 – – suvi – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 3EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 1302 20 90 00 – – ostali – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 3EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0   – Sluzi i zgušnjivači dobijeni iz biljnih proizvoda, modifikovani ili nemodifikovani:     1302 31 00 00 – – Agar – agar – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 3EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 1302 32 – – Sluzi i zgušnjivači, modifikovani ili nemodifikovani, dobijeni iz roščića, semena roščića ili semena guara:     1302 32 10 00 – – – od roščića ili semena roščića – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 3EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 1302 32 90 00 – – – od semena guara – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 3EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 1302 39 00 00 – – Ostalo – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 3EFTA: IS: 3, NO: 3, CH: 3, LI: 3

GLAVA 14

BILjNI MATERIJALI ZA PLETARSTVO; BILjNI PROIZVODI NA DRUGOM MESTU NEPOMENUTI NITI OBUHVAĆENI

Napomene

1. Ova glava ne obuhvata sledeće proizvode koji se svrstavaju u Odeljak XI: biljne materijale i vlakna od biljnih materijala vrsta koje se uglavnom upotrebljavaju u proizvodnji tekstila, bez obzira na način pripreme, kao i ostale biljne materijale koji su obrađeni radi upotrebe samo kao tekstilni materijal.

2. Tarifni broj 1401 obuhvata, pored ostalog, bambus (necepan ili cepan, strugan po dužini ili sečen na određenu dužinu, zaobljen na krajevima, beljen, zaštićen protiv vatre, poliran ili bojen), cepano vrbovo pruće, trsku i slično, srž španske trske, špansku trsku bez srži ili cepanu špansku trsku. Ovaj tarifni broj ne obuhvata cepke – iverje (tarifni broj 4404).

3. Tarifni broj 1404 ne obuhvata drvenu vunu (tarifni broj 4405) i pripremljene poveske ili snopiće za izradu metli i četki (tarifni broj 9603).

Tarifna oznaka Naimenovanje JM Stopa carine Sporazumi o slobodnoj trgovini 1401 Biljni materijali koji se prvenstveno upotrebljavaju za pletarstvo (npr: bambus, ratan, trska, rogoz, vrbovo pruće, rafija, slama žitarica, očišćena beljena ili nebeljena i kora od lipe):     1401 10 00 00 – Bambus – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 1EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 1401 20 00 00 – Ratan (španska trska) – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 1EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 1401 90 00 00 – Ostalo – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 3EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 [1402]       [1403]       1404 Biljni proizvodi na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni:     1404 20 00 00 – Linters od pamuka – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 1EFTA: IS: 1, NO: 1, CH: 1, LI: 1 1404 90 00 – Ostalo:     1404 90 00 10 – – biljni materijali koji se prvenstveno upotrebljavaju za proizvodnju metli i četki (npr.: sirak, pijasava, pirevina), uključujući u obliku povezaka ili snopova – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 3EFTA: IS: 3, NO: 3, CH: 3, LI: 3 1404 90 00 90 – – ostalo – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 1EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

ODEljak III

MASNOĆE I ULjA ŽIVOTINjSKOG ILI BILjNOG POREKLA I PROIZVODI NjIHOVOG RAZLAGANjA; PRERAĐENE JESTIVE MASNOĆE; VOSKOVI ŽIVOTINjSKOG ILI BILjNOG POREKLA

GLAVA 15

MASNOĆE I ULjA ŽIVOTINjSKOG ILI BILjNOG POREKLA I PROIZVODI NjIHOVOG RAZLAGANjA; PRERAĐENE JESTIVE MASNOĆE; VOSKOVI ŽIVOTINjSKOG ILI BILjNOG POREKLA

Napomene

1. Ova glava ne obuhvata:

(a) svinjsku masnoću i živinsko salo iz tarifnog broja 0209;

(b) kakao maslac, čvrste i uljaste konzistencije, iz tarifnog broja 1804;

(v) proizvode za ishranu koji sadrže više od 15% po masi proizvoda iz tarifnog broja 0405 (obično Glava 21);

(g) čvarke iz tarifnog broja 2301 i ostatke iz tar. br. 2304 do 2306;

(d) masne kiseline, prerađene voskove, lekove, boje, lakove, sapun, parfimerijske, kozmetičke ili toaletne preparate, sulfonovana ulja i ostale proizvode koji se svrstavaju u Odeljak VI;

(đ) faktis dobijen iz ulja (tarifni broj 4002).

2. Tarifni broj 1509 ne obuhvata maslinovo ulje dobijeno ekstrakcijom pomoću rastvarača (tarifni broj 1510).

3. Tarifni broj 1518 ne obuhvata masti i ulja i njihove frakcije koji su samo denaturisani i svrstavaju se u odgovarajući tarifni broj predviđen za nedenaturisane masti i ulja i njihove frakcije.

4. Sapunski talozi, uljni talozi, stearinska smola, glicerolska smola i ostaci masnoće iz vune svrstavaju se u tarifni broj 1522.

Napomena uz tarifni podbroj

1. U smislu tar. podbr. 1514 11 i 1514 19, pod pojmom „ulje od uljane repice sa malom količinom eruka kiseline” podrazumeva se stabilno ulje koje sadrži manje od 2% eruka kiseline po masi.

Dodatna napomena

1. U smislu tar. podbr. 1507 10, 1508 10, 1510 00 10, 1511 10, 1512 11, 1512 21, 1513 11, 1513 21, 1514 11, 1514 91, 1515 11, 1515 21, 1515 50 11, 1515 50 19, 1515 90 21, 1515 90 29, 1515 90 40 do 1515 90 59 i 1518 00 31:

(a) neisparljiva biljna ulja, tečna ili čvrsta, dobijena presovanjem, smatraju se „sirovim” ako nisu bila podvrgnuta drugim procesima osim:

– dekantovanjem u uobičajenom trajanju;

– centrifugiranju ili filtraciji, pod uslovom da je pri odvajanju ulja od njegovih čvrstih sastojaka primenjena samo mehanička sila kao što je gravitacija, pritisak i centrifugalna sila (izuzimajući bilo koji adsorpciono filtracioni proces ili bilo koji drugi fizički ili hemijski proces);

(b) neisparljiva biljna ulja, tečna ili čvrsta, dobijena ekstrakcijom i dalje se smatraju „sirovim” ako se po boji, mirisu ili ukusu ili po priznatim, posebnim analitičkim svojstvima ne mogu razlikovati od biljnih ulja i masnoća dobijenih presovanjem;

(v) smatra se da pojam „sirovo ulje” u širem značenju obuhvata i ulje iz degumiranog sojinog zrna i ulje od semena pamuka iz kojeg je uklonjen gosipol.

2. A.Tar. br. 1509 i 1510 obuhvataju samo ulja dobijena isključivo obradom maslina čije su karakteristike u pogledu sadržaja masnih kiselina i sterola, navedene u Aneksu I Uredbe komisije (EEZ) broj 2568/91 (*). Njihovo prisustvo može se odrediti korišćenem metoda utvrđenih u Aneksima V i X te uredbe.

Tar. br. 1509 i 1510 ne obuhvataja hemijski modifikovano maslinovo ulje (naročito reesterifikovano maslinovo ulje) i mešavine maslinovog ulja sa drugim uljima. Prisustvo reestirifikovanog maslinovog ulja može da se proveri korišćenjem metode utvrđene Aneksom VII Uredbe (EEZ) broj 2568/91.

B. Tarifni podbroj 1509 10 obuhvata samo maslinova ulja dole određena u tč. 1, 2 i 3, dobijena mehaničkim ili drugim fizičkim postupcima pod uslovima koji ne dovede do modifikacije ulja, i koja nisu podrvrgnuta bilo kojoj obradi osim pranja, dekantovanja, centrifugiranja ili filtracije. Maslinova ulja dobijena upotrebom rastvora, hemijskih ili bioloških reagenasa, ili postupkom reesterifikacije, kao i bilo koja mešavina sa uljima drugih vrsta, isključuju se iz ovog tarifnog podbroja.

1. Za svrhe tarifnog podbroja 1509 10 10, „lampant ulje ” označava maslinovo ulje koje ima karakteristike maslinovih ulja kategorije 3 utvrđene u Aneksu I Uredbe (EEZ) broj 2568/91.

2. Za svrhe tarifnog podbroja 1509 10 20 „ekstra devičansko maslinovo ulje” označava ulje koje ima karakteristike maslinovih ulja iz kategorije 1 utvrđene u Aneksu I Uredbe (EEZ) broj 2568/91.

3. Tarifni podbroj 1509 10 80 obuhvata druga devičanska maslinova ulja koja imaju karakteristike maslinovih ulja kategorije 2 utvrđene u Aneksu I Uredbe (EEZ) broj 2568/91.

V. Tarifni podbroj 1509 90 obuhvata maslinovo ulje dobijeno obradom maslinovih ulja iz tarifnog podbroja 1509 10 10, 1509 10 20, odnosno 1509 10 80, pomešano ili nepomešano sa devičanskim maslinovim uljem, i ima karakteristike maslinovih ulja iz kategorija 4 i 5 utvrđene u Aneksu I Uredbe (EEZ) broj 2568/91.

G. Za svrhe tarifnog podbroja 1510 00 10, „sirova ulja” označavaju ulja sa karateristikama maslinovih ulja iz kategorije 6 utvrđene u Aneksu I Uredbe (EEZ) broj 2568/91.

D. Tarifni podbroj 1510 00 90 obuhvata ulja dobijena obradom ulja iz tarifnog podbroja 1510 00 10, pomešana ili nepomešana sa devičanskim maslinovim uljem, i ulja koja nemaju karakteristike ulja navedene u tč. B, V i G ove dodatne napomene.

Ulja iz ovog tarifnog podbroja moraju da imaju karakteristike maslinovih ulja iz kategorija 7 i 8 utvrđene u Aneksu I Uredbe (EEZ) broj 2568/91.

3. Tar. podbr. 1522 00 31 i 1522 00 39 ne obuhvataju:

(a) ostatke dobijene prilikom prerade masnih materija koje sadrže ulje sa jodnim brojem manjim od 70 ili većim od 100 (Aneks XVI Uredbe Komisije (EEZ) broj 2568/91 (Commission Regulation (EEC)No 2568/91));

(b) ostatke dobijene prilikom prerade masnih materija koje sadrže ulje sa jodnim brojem većim od 70 i manjim od 100, čija je površina pika (koja predstavlja zapreminu betasitosterola() na retencionom vremenu), manja od 93,0% od ukupne površine pikova sterola (određena metodom navedenom u Aneksu V Uredbe Komisije (EEZ) broj 2568/91 (Commission Regulation (EEC) No 2568/91)).

4. Analitičke metode za određivanje karakteristika proizvoda pomenutih u prethodnom tekstu navedene su u Aneksima Uredbe Komisije (EEZ) broj 2568/91 (Commission Regulation (EEC) No 2568/91). Pri tome se moraju uvažavati i napomene navedene u fusnotama Aneksa I te Uredbe.

Tarifna oznaka Naimenovanje JM Stopa carine Sporazumi o slobodnoj trgovini 1501 Svinjska masnoća (uključujući jestivu mast) i živinska masnoća, osim onih iz tar. br. 0209 ili 1503:     1501 10 – Jestiva svinjska mast:     1501 10 10 00 – – za industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 1EFTA: IS: 1, NO: 1, CH: 1, LI: 1 1501 10 90 00 – – ostalo – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 1501 20 – Ostala svinjska masnoća:     1501 20 10 00 – – za industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 1EFTA: IS: 1, NO: 1, CH: 1, LI: 1 1501 20 90 00 – – ostalo – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 1501 90 00 00 – Ostala – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 1502 Masnoće od životinja vrsta goveda, ovaca ili koza, osim onih iz tarifnog broja 1503:     1502 10 – Loj: 1502 10 10 00 – – za industrijsku upotrebu osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 3EFTA: IS: 3, NO: 3, CH: 3, LI: 3 1502 10 90 00 – – ostalo – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 3EFTA: IS: 3, NO: 3, CH: 3, LI: 3 1502 90 – Ostalo: 1502 90 10 00 – – za industrijsku upotrebu osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 3EFTA: IS: 3, NO: 3, CH: 3, LI: 3 1502 90 90 00 – – ostalo – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 3EFTA: IS: 3, NO: 3, CH: 3, LI: 3 1503 00 Stearin iz jestive svinjske masti, ulje iz jestive svinjske masti, oleostearin, oleo – ulje i ulje iz loja, neemulgovani, nemešani niti na drugi način pripremljeni:       – stearin iz jestive svinjske masti i oleostearin:     1503 00 11 00 – – za industrijsku upotrebu – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 3EFTA: IS: 3, NO: 3, CH: 3, LI: 3 1503 00 19 00 – – ostali – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 3EFTA: IS: 3, NO: 3, CH: 3, LI: 3 1503 00 30 00 – tal ulje za industrijsku upotrebu osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 5EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5 1503 00 90 00 – ostalo – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 5EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5 1504 Masti i ulja kao i njihove frakcije, od riba ili morskih sisara, rafinisani ili nerafinisani, ali hemijski nemodifikovani:     1504 10 – Ulja i njihove frakcije od riblje dzigerice:     1504 10 10 00 – – sa sadržajem vitamina A ne preko 2500 IU/g – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 1EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0   – – ostalo:     1504 10 91 00 – – – od lista – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 1EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 1504 10 99 00 – – – ostalo – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 1EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 1504 20 – Masti i ulja od ribe, kao i njihove frakcije, osim od riblje dzigerice:     1504 20 10 00 – – čvrste frakcije – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 3EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 1504 20 90 00 – – ostale – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 1EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 1504 30 – Masti i ulja i njihove frakcije od morskih sisara:     1504 30 10 00 – – čvrste frakcije – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 3EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 1504 30 90 00 – – ostalo – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 3EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 1505 00 Masnoće od vune i masne materije dobijene od tih masnoća (uključujući lanolin):     1505 00 10 00 – Masnoće od vune, sirove – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 1EFTA: IS: 1, NO: 1, CH: 1, LI: 1 1505 00 90 00 – Ostalo – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 1EFTA: IS: 1, NO: 1, CH: 1, LI: 1 1506 00 00 00 Ostale masti i ulja životinjskog porekla i njihove frakcije, rafinisani ili nerafinisani, ali hemijski nemodifikovani – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 3EFTA: IS: 3, NO: 3, CH: 3, LI: 3 1507 Sojino ulje i njegove frakcije, rafinisani ili nerafinisani, ali hemijski nemodifikovani:     1507 10 – Sirovo ulje, uključujući degumirano (bez smole):     1507 10 10 00 – – za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za upotrebu u proizvodnji prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 3EFTA: IS: 3, NO: 3, CH: 3, LI: 3 1507 10 90 00 – – ostalo – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 24, CH: 30, LI: 30 1507 90 – Ostalo:     1507 90 10 00 – – za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 3EFTA: IS: 3, NO: 3, CH: 3, LI: 3 1507 90 90 00 – – ostalo – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30 1508 Ulje od kikirikija i njegove frakcije, rafinisani ili nerafinisani, ali hemijski nemodifikovani:     1508 10 – Sirovo ulje:     1508 10 10 00 – – za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 3EFTA: IS: 3, NO: 3, CH: 3, LI: 3 1508 10 90 00 – – ostalo – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 3EFTA: IS: 3, NO: 3, CH: 3, LI: 3 1508 90 – Ostalo:     1508 90 10 00 – – za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 3EFTA: IS: 3, NO: 3, CH: 3, LI: 3 1508 90 90 00 – – ostalo – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 3EFTA: IS: 3, NO: 3, CH: 3, LI: 3 1509 Maslinovo ulje i njegove frakcije, rafinisani ili nerafinisani, ali hemijski nemodifikovani:     1509 10 – Iz prvog presovanja:     1509 10 10 00 – – lampant maslinovo ulje iz prvog presovanja – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5 1509 10 20 00 – – ekstra devičansko maslinovo ulje – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5 1509 10 80 00 – – ostalo – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5 1509 90 00 00 – Ostalo – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5 1510 00 Ostala ulja i njihove frakcije, dobijeni isključivo od maslina, rafinisani ili nerafinisani, ali hemijski nemodifikovani, uključujući mešavine tih ulja ili frakcija sa uljima ili frakcijama iz tarifnog broja 1509:     1510 00 10 00 – Sirova ulja – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10 1510 00 90 00 – Ostalo – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10 1511 Palmino ulje i njegove frakcije, rafinisani ili nerafinisani, ali hemijski nemodifikovani:     1511 10 – Sirovo ulje:     1511 10 10 00 – – za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 1EFTA: IS: 1, NO: 1, CH: 1, LI: 1 1511 10 90 00 – – ostalo – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 1EFTA: IS: 1, NO: 1, CH: 1, LI: 1 1511 90 – Ostalo:       – – čvrste frakcije:     1511 90 11 00 – – – u neposrednom pakovanju neto – mase ne preko 1 kg – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 1EFTA: IS: 1, NO: 1, CH: 1, LI: 1 1511 90 19 00 – – – ostalo – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 1EFTA: IS: 1, NO: 1, CH: 1, LI: 1   – – ostalo:     1511 90 91 00 – – – za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 1EFTA: IS: 1, NO: 1, CH: 1, LI: 1 1511 90 99 00 – – – ostalo – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 1EFTA: IS: 1, NO: 1, CH: 1, LI: 1 1512 Ulje od semena suncokreta, šafranike ili pamukovog semena i njihove frakcije, rafinisani ili nerafinisani, ali hemijski nemodifikovani:       – Ulje od semena suncokreta ili šafranike i njihove frakcije:     1512 11 – – Sirovo ulje:     1512 11 10 00 – – – za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30   – – – ostalo:     1512 11 91 00 – – – – ulje od suncokreta – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30 1512 11 99 00 – – – – ulje od šafranike – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30 1512 19 – – Ostalo:     1512 19 10 00 – – – za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30 1512 19 90 00 – – – ostalo – 30 SSP: tab 1.CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30   – Ulje od pamuka i njegove frakcije:     1512 21 – – Sirovo ulje, iz kojeg je uklonjen gosipol ili ne:     1512 21 10 00 – – – za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 3EFTA: IS: 3, NO: 3, CH: 3, LI: 3 1512 21 90 00 – – – ostalo – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 3EFTA: IS: 3, NO: 3, CH: 3, LI: 3 1512 29 – – Ostalo:     1512 29 10 00 – – – za tehničku ili industrijsku upotrebu osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 3EFTA: IS: 3, NO: 3, CH: 3, LI: 3 1512 29 90 00 – – – ostalo – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 3EFTA: IS: 3, NO: 3, CH: 3, LI: 3 1513 Ulje od kokosovog oraha (kopre), palminog jezgra (koštice) ili palminog oraha (babasu ulje) i njihove frakcije, rafinisani ili nerafinisani, ali hemijski nemodifikovani:       – Ulje od kokosovog oraha (kopre) i njegove frakcije:     1513 11 – – Sirovo ulje:     1513 11 10 00 – – – za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 1EFTA: IS: 1, NO: 1, CH: 1, LI: 1   – – – ostalo:     1513 11 91 00 – – – – u neposrednom pakovanju neto – mase ne preko 1 kg – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 1EFTA: IS: 1, NO: 1, CH: 1, LI: 1 1513 11 99 00 – – – – ostalo – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 1EFTA: IS: 1, NO: 1, CH: 1, LI: 1 1513 19 – – Ostalo:       – – – čvrste frakcije:     1513 19 11 00 – – – – u neposrednom pakovanju neto – mase ne preko 1kg – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 1EFTA: IS: 1, NO: 1, CH: 1, LI: 1 1513 19 19 00 – – – – ostalo – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 1EFTA: IS: 1, NO: 1, CH: 1, LI: 1   – – – ostalo:     1513 19 30 00 – – – – za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 1EFTA: IS: 1, NO: 1, CH: 1, LI: 1   – – – – ostalo:     1513 19 91 00 – – – – – u neposrednom pakovanju neto – mase ne preko 1 kg – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 1EFTA: IS: 1, NO: 1, CH: 1, LI: 1 1513 19 99 00 – – – – – ostalo – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 1EFTA: IS: 1, NO: 1, CH: 1, LI: 1   – Ulje od palminog jezgra (koštice) ili palminog oraha (babasu ulje) i njihove frakcije:     1513 21 – – Sirovo ulje:     1513 21 10 00 – – – za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 1EFTA: IS: 1, NO: 1, CH: 1, LI: 1   – – – ostalo:     1513 21 30 00 – – – – u neposrednom pakovanju neto – mase ne preko 1 kg – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 1EFTA: IS: 1, NO: 1, CH: 1, LI: 1 1513 21 90 00 – – – – ostalo – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 1EFTA: IS: 1, NO: 1, CH: 1, LI: 1 1513 29 – – Ostalo:       – – – čvrste frakcije:     1513 29 11 00 – – – – u neposrednom pakovanju neto – mase ne preko 1 kg – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 1EFTA: IS: 1, NO: 1, CH: 1, LI: 1 1513 29 19 00 – – – – ostalo – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 1EFTA: IS: 1, NO: 1, CH: 1, LI: 1   – – – ostalo:     1513 29 30 00 – – – – za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 1EFTA: IS: 1, NO: 1, CH: 1, LI: 1   – – – – ostalo:     1513 29 50 00 – – – – – u neposrednom pakovanju neto – mase ne preko 1 kg – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 1EFTA: IS: 1, NO: 1, CH: 1, LI: 1 1513 29 90 00 – – – – – ostalo – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 1EFTA: IS: 1, NO: 1, CH: 1, LI: 1 1514 Ulje od repice ili ulje od slačice i njihove frakcije, rafinisani ili nerafinisani, ali hemijski nemodifikovani:       – Ulje od uljane repice sa malim sadržajem eruka kiseline i njegove frakcije:     1514 11 – – Sirovo ulje:     1514 11 10 00 – – – za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10 1514 11 90 00 – – – ostalo – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10 1514 19 – – Ostalo:     1514 19 10 00 – – – za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10 1514 19 90 00 – – – ostalo – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10   – Ostalo:     1514 91 – – sirovo ulje:     1514 91 10 00 – – – za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu – 10 SSP 2014:0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10 1514 91 90 00 – – – ostalo – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10 1514 99 – – Ostalo:     1514 99 10 00 – – – za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10 1514 99 90 00 – – – ostalo – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10 1515 Ostale stabilne biljne masti i ulja (uključujući ulje jojobe) i njihove frakcije, rafinisani ili nerafinisani, ali hemijski nemodifikovani:       – Laneno ulje i njegove frakcije:     1515 11 00 00 – – Sirovo ulje – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 1EFTA: IS: 1, NO: 1, CH: 1, LI: 1 1515 19 – – Ostalo:     1515 19 10 00 – – – za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 1EFTA: IS: 1, NO: 1, CH: 1, LI: 1 1515 19 90 00 – – – ostalo – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 1EFTA: IS: 1, NO: 1, CH: 1, LI: 1   – Kukuruzno ulje i njegove frakcije:     1515 21 – – Sirovo ulje:     1515 21 10 00 – – – za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30 1515 21 90 00 – – – ostalo – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30 1515 29 – – Ostalo:     1515 29 10 00 – – – za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30 1515 29 90 00 – – – ostalo – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30 1515 30 – Ricinusovo ulje i njegove frakcije:     1515 30 10 00 – – za proizvodnju aminoundekanoinske kiseline koja se koristi u proizvodnji sintetičkih tekstilnih vlakana i veštačkih plastičnih materijala – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 1EFTA: IS: 1, NO: 1, CH: 1, LI: 1 1515 30 90 00 – – ostalo – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 1EFTA: IS: 1, NO: 1, CH: 1, LI: 1 1515 50 – Susamovo ulje i njegove frakcije:       – – sirovo ulje:     1515 50 11 00 – – – za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 1EFTA: IS: 1, NO: 1, CH: 1, LI: 1 1515 50 19 00 – – – ostalo – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 1EFTA: IS: 1, NO: 1, CH: 1, LI: 1   – – ostalo:     1515 50 91 00 – – – za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 1EFTA: IS: 1, NO: 1, CH: 1, LI: 1 1515 50 99 00 – – – ostalo – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 1EFTA: IS: 1, NO: 1, CH: 1, LI: 1 1515 90 – Ostalo:     1515 90 11 00 – – tung – ulje; ulja od jojobe i oitikike; vosak od mirte i japanski vosak; njihove frakcije – 1 CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 1EFTA: IS: 1, NO: 1, CH: 1, LI: 1   eh ulja od jojobe i oitikike; vosak od mirte i japanski vosak; njihove frakcije     SSP: 0   eh ostalo     SSP: 1   – – ulje od semena duvana i njegove frakcije:       – – – sirovo ulje:     1515 90 21 00 – – – – za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 1EFTA: IS: 1, NO: 1, CH: 1, LI: 1 1515 90 29 00 – – – – ostalo – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 1EFTA: IS: 1, NO: 1, CH: 1, LI: 1   – – – ostalo:     1515 90 31 00 – – – – za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 1EFTA: IS: 1, NO: 1, CH: 1, LI: 1 1515 90 39 00 – – – – ostalo – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 1EFTA: IS: 1, NO: 1, CH: 1, LI: 1   – – ostala ulja i njihove frakcije:       – – – sirova ulja:     1515 90 40 00 – – – – za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 1EFTA: IS: 1, NO: 1, CH: 1, LI: 1   – – – – ostalo:     1515 90 51 00 – – – – – čvrsto, u neposrednom pakovanju neto – mase ne preko 1 kg – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 1EFTA: IS: 1, NO: 1, CH: 1, LI: 1 1515 90 59 00 – – – – – čvrsto, ostalo; tečno – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 1EFTA: IS: 1, NO: 1, CH: 1, LI: 1   – – – ostalo:     1515 90 60 00 – – – – za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 1EFTA: IS: 1, NO: 1, CH: 1, LI: 1   – – – – ostalo:     1515 90 91 00 – – – – – čvrsto, u neposrednom pakovanju neto – mase ne preko 1 kg – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 1EFTA: IS: 1, NO: 1, CH: 1, LI: 1 1515 90 99 00 – – – – – čvrsto, ostalo; tečno – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 1EFTA: IS: 1, NO: 1, CH: 1, LI: 1 1516 Masti i ulja životinjskog ili biljnog porekla i njihove frakcije, delimično ili potpuno hidrogenizovani, interesterifikovani, reesterifikovani ili elaidinizovani, rafinisani ili nerafinisani, ali dalje nepripremljeni:       1516 10 – Životinjske masti i ulja i njihove frakcije:       1516 10 10 00 – – u neposrednom pakovanju neto – mase ne preko 1 kg – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 1   ex u potpunosti dobijeni od riba ili morskih sisara     EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0   ex ostalo     EFTA: IS: 1, NO: 1, CH: 1, LI: 1 1516 10 90 00 – – ostalo – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 1   ex u potpunosti dobijeni od riba ili morskih sisara     EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0   ex ostalo     EFTA: IS: 1, NO: 1, CH: 1, LI: 1 1516 20 – Biljne masti i ulja i njihove frakcije:     1516 20 10 00 – – hidrogenizovano ricinusovo ulje, tzv. „opal vosak” – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 1EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0   – – ostalo:     1516 20 91 00 – – – u neposrednom pakovanju neto – mase ne preko 1 kg – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 1EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0   – – – ostalo:     1516 20 95 00 – – – – ulje od repice, lanenog semena, suncokreta, ilipe, karite, makore, tulukune ili palminih oraha (babasu ulje) za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 1EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0   – – – – ostalo:     1516 20 96 00 – – – – – ulje od kikirikija, semena pamuka, soje ili suncokreta; ostala ulja koja sadrže manje od 50% slobodnih masnih kiselina po masi, osim ulja od palminog jezgra (koštice), ilipe, kokosovih oraha, uljane repice i kopaiba – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 1EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 1516 20 98 00 – – – – – ostalo – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 3EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 1517 Margarin; Mešavine ili preparati od masti ili ulja životinjskog ili biljnog porekla ili od frakcija različitih masti ili ulja iz ove glave podobni za jelo, osim jestivih masti ili ulja i njihovih frakcija iz tarifnog broja 1516:     1517 10 – Margarin, isključujući tečni margarin:     1517 10 10 00 – – sa sadržajem mlečnih masnoća preko 10% do 15% po masi – 30 SSP: 12CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 28.5, NO: 28.5, CH: 28.5, LI: 28.5 1517 10 90 00 – – ostalo – 30 SSP: 6CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 28.5, NO: 28.5, CH: 28.5, LI: 28.5 1517 90 – Ostalo:     1517 90 10 00 – – sa sadržajem mlečnih masnoća preko 10% do 15% po masi – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 28.5, NO: 28.5, CH: 28.5, LI: 28.5   – – ostalo:     1517 90 91 00 – – – stabilna biljna ulja, tečna, mešana – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 24, LI: 24 1517 90 93 00 – – – jestive mešavine ili preparati vrsta koje se upotrebljavaju za podmazivanje kalupa (modli) – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 28.5, NO: 28.5, CH: 28.5, LI: 28.5 1517 90 99 00 – – – ostalo – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 24, LI: 24 1518 00 Životinjske ili biljne masti i ulja i njihove frakcije, kuvani, oksidisani, dehidrisani, sumporisani, duvani, polimerizovani zagrevanjem u vakuumu ili u inertnom gasu ili drugačije hemijski modifikovani, isključujući one iz tarifnog broja 1516; Mešavine ili preparati od životinjskih ili biljnih masti i ulja ili od frakcija različitih masti ili ulja iz ove glave, nepodobni za jelo, na drugom mestu nepomenuti ili obuhvaćeni:   1518 00 10 00 – Linoksin – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 3EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0   – Stabilna neetarska biljna ulja, tečna, mešana, za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za upotrebu u proizvodnji prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu:     1518 00 31 00 – – sirova – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 3EFTA: IS: 3, NO: 3, CH: 3, LI: 3 1518 00 39 00 – – ostala – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 3EFTA: IS: 3, NO: 3, CH: 3, LI: 3   – Ostalo:     1518 00 91 00 – – životinjske ili biljne masti i ulja i njihove frakcije, kuvani, oksidisani, dehidrisani, sumporisani, duvani, polimerizovani zagrevanjem u vakuumu ili u inertnom gasu ili drugačije hemijski modifikovani, osim onih iz tarifnog broja 1516 – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 3EFTA: IS: 3, NO: 3, CH: 3, LI: 3   – – ostalo:     1518 00 95 00 – – – nejestive mešavine ili preparati od životinjskih ili od životinjskih i biljnih masti i ulja i njihove frakcije – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 3EFTA: IS: 3, NO: 3, CH: 3, LI: 3 1518 00 99 00 – – – ostalo – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 3EFTA: IS: 3, NO: 3, CH: 3, LI: 3 [1519]       1520 00 00 00 Glicerol sirov; Glicerolske vode i lužine – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 1EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 1521 Biljni voskovi (osim triglicerida), vosak od pčela, voskovi od ostalih insekata i spermacet, rafinisani ili nerafinisani, obojeni ili neobojeni:     1521 10 00 00 – Biljni voskovi – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 5EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 1521 90 – Ostalo:     1521 90 10 00 – – spermacet, rafinisan ili nerafinisan, obojen ili nebojen – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 5EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0   – – vosak od pčela i voskovi od ostalih insekata, rafinisani ili nerafinisani, obojeni ili nebojeni:     1521 90 91 00 – – – sirovi – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 5EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 1521 90 99 00 – – – ostali – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 5EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 1522 00 Degra; Ostaci dobijeni pri preradi masnih materija i voskova životinjskog ili biljnog porekla:     1522 00 10 00 – degra – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 3EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0   – ostaci dobijeni pri preradi masnih materija i voskova životinjskog ili biljnog porekla:       – – koji sadrže ulje koje ima karakteristike maslinovog ulja:     1522 00 31 00 – – – sapunski koagulati – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 3EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 1522 00 39 00 – – – ostalo – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 3EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0   – – ostalo:     1522 00 91 00 – – – uljni ostaci i talozi; sapunski koagulati – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 3EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 1522 00 99 00 – – – ostalo – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 3EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

ODELjAK IV

PROIZVODI PREHRAMBENE INDUSTRIJE; PIĆA, ALKOHOLI I SIRĆE; DUVAN I PROIZVODI ZAMENE DUVANA

Napomena

1. Pod pojmom „peleti” u ovom odeljku podrazumevaju se proizvodi koji su aglomerisani direktno kompresijom ili dodavanjem vezivnog sredstva u količini ne preko 3% po masi.

GLAVA 16

PRERAĐEVINE OD MESA, RIBA, LjUSKARA, MEKUŠACA ILI OSTALIH VODENIH BESKIČMENjAKA

1. Ova glava ne obuhvata meso, ostale klanične proizvode, ribu, ljuskare, mekušce ili ostale vodene beskičmenjake, pripremljene ili konzervisane postupcima navedenim u Glavama 2 i 3 i tar. broju 0504.

2. Prehrambeni proizvodi svrstavaju se u ovu glavu pod uslovom da sadrže više od 20% po masi kobasica, mesa, ostalih klaničnih proizvoda, životinjske krvi, riba ili ljuskara, mekušaca ili drugih vodenih beskičmenjaka ili bilo koje kombinacije tih proizvoda. Ako proizvod sadrži dva ili više prethodno pomenutih proizvoda, svrstava se u odgovarajući tarifni broj Glave 16 prema komponenti odnosno komponentama koje preovlađuju po masi. Ove odredbe se ne primenjuju na punjene proizvode iz tarifnog broja 1902 ili na proizvode iz tar. br. 2103 i 2104.

Kada su u pitanju proizvodi koji sadrže dzigericu, odredbe druge rečenice neće se primenjivati za određivanje tarifnih podbrojeva u okviru tarifnog broja 1601 ili 1602.

Napomene za tarifni podbrojeve

1. U smislu tarifnog podbroja 1602 10 pod pojmom „homogenizovani proizvodi” podrazumevaju se proizvodi od mesa, ostalih klaničnih proizvoda ili krvi, fino homogenizovani, pripremljeni za prodaju na malo, kao hrana pogodna za bebe ili malu decu ili za dijetetske svrhe, u posudama neto – mase ne preko 250 g. Za primenu ove definicije ne uzimaju se u obzir male količine bilo kojih sastojaka koji su dodati ovim proizvodima radi začinjavanja, konzervisanja ili u druge svrhe. Ovi proizvodi mogu sadržati malu količinu vidljivih komadića mesa ili ostalih klaničnih proizvoda. Ovaj podbroj ima prednost u odnosu na sve ostale podbrojeve iz tarifnog broja 1602.

2. Nazivi riba, ljuskara, mekušaca i ostalih vodenih beskičmenjaka navedeni u podbrojevima tarifnog broja 1604 ili 1605 obuhvataju iste vrste koje su navedene u Glavi 3 pod istim nazivima.

Dodatne napomene

1. U smislu tar. podbr. 1602 31 11, 1602 32 11, 1602 39 21, 1602 50 10 i 1602 90 61, izraz „nekuvan” primenjuje se na proizvode koji nisu podvrgnuti bilo kakvom postupku zagrevanja ili koji su podvrgnuti postupku zagrevanja nedovoljnom da obezbedi koagulaciju mesnih belančevina u celom proizvodu i koji, stoga, u slučaju tar. podbr. 1602 50 10 i 1602 90 61, pokazuju tragove crvenkaste tečnosti na površini preseka kada se proizvod seče duž linije koja prolazi kroz njegov najdeblji deo.

2. U smislu tar. podbr. 1602 41 10, 1602 42 10 i 1602 49 11 do 1602 49 15, izraz „komadi od njih” primenjuje se samo na prerađeno ili konzervisano meso koje se, usled veličine i karakteristika jedinstvenog mišićnog tkiva, prepoznaje kao dobijeno od buta, plećki, bubrežnjaka ili vrata od domaćih svinja, zavisno od slučaja.

Tarifna oznaka Naimenovanje JM Stopa carine Sporazumi o slobodnoj trgovini 1601 00 Kobasice i slični proizvodi od mesa, ostalih klaničnih proizvoda ili krvi; Složeni prehrambeni proizvodi na bazi tih proizvoda:     1601 00 10 00 – od dzigerice – 30 SSP: 6CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 27, CH: 21, LI: 21   – ostalo:     1601 00 91 00 – – kobasice, sušene ili za mazanje, nekuvane – 30 SSP: 9CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 27, CH: 21, LI: 21 1601 00 99 00 – – ostalo – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 27, CH: 21, LI: 21 1602 Ostali pripremljeni ili konzervisani proizvodi od mesa, ostalih klaničnih proizvoda ili krvi:     1602 10 00 00 – Homogenizovani proizvodi – 30 SSP: tab 1.CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 27, CH: 21, LI: 21 1602 20 – Od dzigerice bilo koje životinje:     1602 20 10 00 – – od guščije ili pačije dzigerice – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 27, CH: 21, LI: 21 1602 20 90 00 – – ostalo – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 27, CH: 21, LI: 21   – Od živine iz tarifnog broja 0105:     1602 31 – – Od ćuraka:       – – – koji sadrže 57% ili više po masi živinskog mesa ili ostalih klaničnih proizvoda od živine:     1602 31 11 00 – – – – koji sadrže isključivo nekuvano ćureće meso – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 27, CH: 21, LI: 21 1602 31 19 00 – – – – ostali – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 27, CH: 21, LI: 21 1602 31 80 00 – – – ostali – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 27, CH: 21, LI: 21 1602 32 – – Od živine vrste Gallus domesticus:       – – – koji sadrže 57% ili više po masi živinskog mesa ili ostalih klaničnih proizvoda od živine:     1602 32 11 00 – – – – nekuvani – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 27, CH: 21, LI: 21 1602 32 19 00 – – – – ostali – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 27, CH: 21, LI: 21 1602 32 30 00 – – – koji sadrže od 25%, ali ne preko 57% po masi živinskog mesa ili ostalih klaničnih proizvoda od živine – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 27, CH: 21, LI: 21 1602 32 90 00 – – – ostali – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 27, CH: 21, LI: 21 1602 39 – – Ostali:       – – – koji sadrže 57% ili više po masi živinskog mesa ili ostalih klaničnih proizvoda od živine:       1602 39 21 00 – – – – nekuvani – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 27, CH: 21, LI: 21 1602 39 29 00 – – – – ostali – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 27, CH: 21, LI: 21 1602 39 85 00 – – – ostali – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 27, CH: 21, LI: 21   – Od svinja:     1602 41 – – Butovi i komadi od njih:     1602 41 10 00 – – – od domaćih svinja – 30 SSP: tab 1.CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 27, CH: 21, LI: 21 1602 41 90 00 – – – ostali – 30 SSP: tab 1.CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 27, CH: 21, LI: 21 1602 42 – – Plećke i komadi od njih:     1602 42 10 00 – – – od domaćih svinja – 30 SSP: tab 1.CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 27, CH: 21, LI: 21 1602 42 90 00 – – – ostali – 30 SSP: tab 1.CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 27, CH: 21, LI: 21 1602 49 – – Ostalo, uključujući mešavine:       – – – od domaćih svinja:       – – – – koji po masi sadrži 80% ili više mesa ili ostalih klaničnih proizvoda, bilo koje vrste, uključujući masnoće bilo koje vrste ili porekla:     1602 49 11 00 – – – – – bubrežnjaci (bez vrata) i komadi od njih, uključujući mešavine leđa ili butova – 30 SSP: tab 1.CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 27, CH: 21, LI: 21 1602 49 13 00 – – – – – vrat i komadi od vrata, uključujući mešavine vrata i plećki – 30 SSP: tab 1.CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 27, CH: 21, LI: 21 1602 49 15 00 – – – – – ostale mešavine koje sadrže butove, plećke, bubrežnjake ili vratove i komade od njih – 30 SSP: tab 1.CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 27, CH: 21, LI: 21 1602 49 19 00 – – – – – ostalo – 30 SSP: tab 1.CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 27, CH: 21, LI: 21 1602 49 30 00 – – – – koji po masi sadrže od 40%, ali ne preko 80% mesa ili ostalih klaničnih proizvoda bilo koje vrste, uključujući masnoće bilo koje vrste ili porekla – 30 SSP: tab 1.CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 27, CH: 21, LI: 21 1602 49 50 00 – – – – koji po masi sadrže manje od 40% mesa ili ostalih klaničnih proizvoda bilo koje vrste, uključujući masnoće bilo koje vrste ili porekla – 30 SSP: tab 1.CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 27, CH: 21, LI: 21 1602 49 90 00 – – – ostalo – 30 SSP: tab 1.CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 27, CH: 21, LI: 21 1602 50 – Od goveda:     1602 50 10 00 – – nekuvano; mešavine kuvanog mesa ili ostalih klaničnih proizvoda i nekuvanog mesa ili ostalih klaničnih proizvoda – 30 SSP: tab 1.CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 27, CH: 21, LI: 21   – – ostalo:     1602 50 31 00 – – – konzervisana govedina (corned beef) u hermetički zatvorenom pakovanju – 30 SSP: tab 1.CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 27, CH: 21, LI: 21 1602 50 95 00 – – – ostalo – 30 SSP: tab 1.CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 27, CH: 21, LI: 21 1602 90 – Ostalo, uključujući prerađevine od krvi od bilo kojih životinja:     1602 90 10 00 – – prerađevine od krvi od bilo kojih životinja – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 27, CH: 21, LI: 21   – – ostalo:     1602 90 31 00 – – – od divljači ili kunića – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 27, CH: 21, LI: 21   – – – ostalo:     1602 90 51 00 – – – – koje sadrži meso ili ostale klanične proizvode, od domaćih svinja – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 27, CH: 21, LI: 21   – – – – ostalo:       – – – – – koje sadrži goveđe meso ili ostale klanične proizvode od goveda:     1602 90 61 00 – – – – – – nekuvano; mešavine kuvanog mesa ili ostalih klaničnih proizvoda i nekuvanog mesa ili ostalih klaničnih proizvoda – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 27, CH: 21, LI: 21 1602 90 69 00 – – – – – – ostalo – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 27, CH: 21, LI: 21   – – – – – ostalo:     1602 90 91 00 – – – – – – od ovaca – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 27, CH: 21, LI: 21 1602 90 95 00 – – – – – – od koza – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 27, CH: 21, LI: 21 1602 90 99 00 – – – – – – ostalo – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 27, CH: 21, LI: 21 1603 00 Ekstrakti i sokovi od mesa, riba, ili ljuskara, mekušaca ili ostalih vodenih beskičmenjaka:     1603 00 10 00 – u neposrednom pakovanju neto – mase ne preko 1 kg – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20   ex ekstrakti i sokovi od mesa      EFTA: IS: 20, NO: 10, CH: 20, LI: 20   ex ostalo      EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 1603 00 80 00 – ostalo – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20   ex ekstrakti i sokovi od mesa      EFTA: IS: 20, NO: 10, CH: 20, LI: 20   ex ostalo      EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 1604 Pripremljena ili konzerivisana riba; Kavijar i zamene kavijara pripremljeni od ribljih jaja:       – Riba cela, u komadima, ali nemlevena:     1604 11 00 00 – – Losos – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 1604 12 – – Haringa:     1604 12 10 00 – – – fileti, sirovi, samo prekriveni smesom za pohovanje (paniranje) ili prezlama, prženi ili nepržni u ulju, zamrznuti – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0   – – – ostalo:     1604 12 91 00 – – – – u hermetički zatvorenom pakovanju – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 1604 12 99 00 – – – – ostalo – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 1604 13 – – Srdele, sardinele i papaline:       – – – srdele:     1604 13 11 00 – – – – u maslinovom ulju – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 1604 13 19 00 – – – – ostale – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 1604 13 90 00 – – – ostalo – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 1604 14 – – Tuna, trup i palamida (Sarda spp.):       – – – tuna i trup:       – – – – trup:     1604 14 21 00 – – – – – u biljnom ulju – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0   – – – – – ostali:     1604 14 26 00 – – – – – – fileti dobijeni podužnim sečenjem („loins”) – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 1604 14 28 00 – – – – – – ostalo – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0   – – – – žutoperjasta tuna (Thunus albacares):     1604 14 31 00 – – – – – u biljnom ulju – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0   – – – – – ostala:     1604 14 36 00 – – – – – – fileti dobijeni podužnim sečenjem („loins”) – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 1604 14 38 00 – – – – – – ostalo – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0   – – – – ostalo:     1604 14 41 00 – – – – – u biljnom ulju – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0   – – – – – ostalo:     1604 14 46 00 – – – – – – fileti dobijeni podužnim sečenjem („loins”) – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 1604 14 48 00 – – – – – – ostalo – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 1604 14 90 00 – – – palamide (Sarda spp.) – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 1604 15 – – Skuše:       – – – vrste Scomber scombrus i Scomber japonicus:     1604 15 11 00 – – – – fileti – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 1604 15 19 00 – – – – ostalo – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 1604 15 90 00 – – – vrste Scomber australasicus – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 1604 16 00 00 – – Inćuni (brgljuni) – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 1604 17 00 00 – – Jegulje – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 1604 18 00 00 – – Ajkulina peraja – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 1604 19 – – Ostalo:     1604 19 10 00 – – – salmonide, osim lososa – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0   – – – ribe roda Euthynnus, osim trupa (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis):     1604 19 31 00 – – – – fileti dobijeni podužnim sečenjem („loins”) – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 1604 19 39 00 – – – – ostalo – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 1604 19 50 00 – – – ribe vrste Orcynopsis unicolor – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0   – – – ostalo:     1604 19 91 00 – – – – fileti, sirovi, samo pokriveni smesom za pohovanje (paniranje) ili prezlama, prženi ili neprženi u ulju, zamrznuti – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0   – – – – ostalo:     1604 19 92 00 – – – – – bakalar (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 1604 19 93 00 – – – – – bakalarka (Pollachius virens) – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 1604 19 94 00 – – – – – oslić i ugotice (Merluccius spp., Urophycis spp.) – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 1604 19 95 00 – – – – – mintaj (Theragra chalcogramma) i severnoatlantski bakalar (Pollachius pollachius) – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 1604 19 97 00 – – – – – ostalo – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 1604 20 – Ostala pripremljena ili konzervisana riba:     1604 20 05 00 – – pripremljeni surimi – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0   – – ostalo:     1604 20 10 00 – – – od lososa – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 1604 20 30 00 – – – od salmonida, osim lososa – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 1604 20 40 00 – – – od inćuna (brgljuna) – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 1604 20 50 00 – – – od srdela, palamida, skuša vrsta Scomber scombrus i Scomber japonicus, riba vrste Orcynopsis unicolor – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 1604 20 70 00 – – – od tune, trupa ili druge ribe roda Euthynnus – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 1604 20 90 00 – – – od ostale ribe – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 – Kavijar i zamene kavijara:     1604 31 00 00 – – Kavijar – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 1604 32 00 00 – – Zamene kavijara – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 1605 Ljuskari, mekušci i ostali vodeni beskičmenjaci, pripremljeni ili konzervisani:     1605 10 00 00 – Rakovi – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 – Škampi i kozice:     1605 21 – – koji nisu u hermetički zatvorenom pakovanju: 1605 21 10 00 – – – u neposrednom pakovanju neto – mase ne preko 2 kg – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 1605 21 90 00 – – – ostali – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 1605 29 00 00 – – ostali – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 1605 30 – Jastog (hlap):     1605 30 10 00 – – meso jastoga, kuvano, za proizvodnju maslaca od jastoga ili paste, pašteta, supa i sosova od jastoga – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 1605 30 90 00 – – ostalo – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 1605 40 00 00 – Ostali ljuskari – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0   – Mekušci:     1605 51 00 00 – – ostrige – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 1605 52 00 00 – – kapice uključujući pokrovke – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 1605 53 – – Dagnje:     1605 53 10 00 – – – u hermetički zatvorenom pakovanju – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 1605 53 90 00 – – – ostale – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 1605 54 00 00 – – Sipe i lignje – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 1605 55 00 00 – – Hobotnice – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 1605 56 00 00 – – Klapavice, srčanke i kunjke – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 1605 57 00 00 – – Morski puž puzlatka (morsko uho) – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 1605 58 00 00 – – Puževi, osim morskih puževa – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 1605 59 00 00 – – Ostali – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 – Ostali vodeni beskičmenjaci: 1605 61 00 00 – – Morski krastavci – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 1605 62 00 00 – – Morski ježevi – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 1605 63 00 00 – – Meduze – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 1605 69 00 00 – – Ostali – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

GLAVA 17

ŠEĆER I PROIZVODI OD ŠEĆERA

Napomena

1. Ova glava ne obuhvata:

(a) proizvode od šećera koji sadrže kakao (tarifni broj 1806);

(b) hemijski čiste šećere (osim saharoze, laktoze, maltoze, glukoze i fruktoze) i ostale proizvode iz tarifnog broja 2940;

(v) lekove i ostale proizvode iz Glave 30.

Napomena za tarifne podbrojeve

1. U smislu tar. podbr. 1701 12, 1701 13 i 1701 14 pod pojmom „sirovi šećer” podrazumeva se šećer čiji sadržaj saharoze u suvom stanju po masi odgovara polarimetrijskoj vrednosti manjoj od 99,5%.

2. Tarifni podbroj 1701 13 obuhvata samo šećer od šećerne trske dobijen bez centrifugiranja, čiji sadržaj saharoze po masi u suvom stanju odgovara polarimetrijskoj vrednosti od 69° ili više ali manje od 93°. Proizvod sadrži samo prirodne anhedralne mikrokristale, nepravilnog oblika, nevidljive golim okom, koji su okruženi ostacima melase i ostalim sastojcima šećera od šećerne trske.

Dodatne napomene

1. U smislu tar. podbr. 1701 12 10, 1701 12 90, 1701 13 10, 1701 13 90 , 1701 14 10 i 1701 14 90 pod pojmom „sirovi šećer” podrazumeva se šećer koji nije aromatizovan ili bojen, niti sadrži bilo koju drugu dodatu materiju, a koji, u suvom stanju, sadrži po masi manje od 99,5% saharoze, utvrđene polarimetrijskom metodom.

2. U smislu tarifnog podbroja 1701 99 10, pod pojmom „beli šećer” podrazumeva se šećer koji nije aromatizovan niti bojen i koji ne sadrži bilo koje dodate materije, a koji u suvom stanju sadrži po masi 99,5% ili više saharoze, utvrđene polarimetrijskom metodom.

( 3. Za proizvode iz tar. podbr. 1702 20 10, 1702 60 95 i 1702 90 71, sadržaj šećera (saharoza, fruktoza, glukoza i maltoza, gde su fruktoza i glukoza iskazane u ekvivalentu saharoze) utvrđuje se primenom metode tečne hromatografije visokih performansi („HPLC metoda”), korišćenjem sledeće formule:

S +  (G + F) × 0,95;

gde je:

„S” sadržaj šećera određen HPLC metodom;

„F” sadržaj fruktoze određen HPLC metodom;

„G” sadržaj glukoze određen HPLC metodom;

„M” sadržaj maltoze određen HPLC metodom.

Za proizvode iz tar. podbr. 1702 60 80, 1702 90 80 i 1702 90 95, sadržaj saharoze, uključujući i šećere koji se iskazuju kao saharoza, utvrđuje se refraktometrijskom metodom (iskazanom u Brix vrednosti u skladu sa Aneksom Uredbe Komisije (EU) o sprovođenju broj 974/2014. Za proizvode iz tar. podbr. 1702 60 80 i 1702 90 80, pretvaranje rezultata u ekvivalent saharoze dobija se množenjem Brix vrednosti sa koeficijentom 0,95.

( 4. Za svrhe tar. podbr. 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 i 1702 90 30, pod pojmom „izoglukoza” podrazumeva se proizvod dobijen od glukoze ili njenih polimera koji u suvom stanju sadrži najmanje 10% fruktoze po masi. Za proizvode iz ovih tar. podbr. sadržaj saharoze, uključujući i druge šećere koji se iskazuju kao saharoza, utvrđuje se refraktometrijskom metodom (iskazanom u Brix vrednosti u skladu sa Aneksom Uredbe Komisije (EU) o sprovođenju broj 974/20144.

5. U celoj Tarifi, mešavine šećera sa malim količinama ostalih supstanci svrstavaju se u Glavu 17, osim ukoliko imaju karakter preparata koji se svrstava na drugo mesto u Tarifi.

Tarifna oznaka Naimenovanje JM Stopa carine Sporazumi o slobodnoj trgovini 1701 Šećer od šećerne trske ili šećerne repe i hemijski čista saharoza, u čvrstom stanju:       – Sirovi šećer bez dodatih sredstava za aromatizaciju ili materija za bojenje:     1701 12 – – Šećer od šećerne repe:     1701 12 10 00 – – – za rafinisanje – 20 SSP: 20CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU:0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 1701 12 90 00 – – – ostali – 20 SSP: tab 1.CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU:0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 1701 13 – – Šećer od šećerne trske naveden u Napomeni za tarifni podbroj 2 uz ovu glavu:     1701 13 10 00 – – – za rafinisanje – 20 SSP: 20CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU:0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 1701 13 90 00 – – – ostali – 20 SSP: 20CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU:0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 1701 14 – – Ostali šećer od šećerne trske:     1701 14 10 00 – – – za rafinisanje – 20 SSP: 20CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU:0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 1701 14 90 00 – – – ostali – 20 SSP: tab 1.CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU:0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20   – Ostalo:     1701 91 00 00 – – Sa dodatim sredstvima za aromatizaciju ili materija za bojenje – 20 SSP: tab 1.CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU:0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 1701 99 – – Ostalo:     1701 99 10 00 – – – beli šećer – 20 SSP: tab 1.CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 20, KZ: 20, RU:0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 1701 99 90 00 – – – ostalo – 20 SSP: tab 1.CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU:0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 1702 Ostali šećeri, uključujući hemijski čistu laktozu, maltozu, glukozu i fruktozu u čvrstom stanju; Šećerni sirupi bez dodatih sredstava za aromatizaciju ili materija za bojenje; Veštački med, pomešan ili nepomešan sa prirodnim medom; karamel:       – Laktoza i laktozni sirup:     1702 11 00 00 – – Sa sadržajem od 99% ili više laktoze po masi, izražene kao anhidrovana laktoza, računato na suvu materiju – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU:0TR: 3EFTA: IS: 3, NO: 3, CH: 3, LI: 3 1702 19 00 00 – – Ostalo – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU:0TR: 3EFTA: IS: 3, NO: 3, CH: 3, LI: 3 1702 20 – Šećer i sirup od javora:     1702 20 10 00 – – šećer od javora u čvrstom stanju, sa dodatim sredstvima za aromatizaciju ili materija za bojenje – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU:0TR: 3EFTA: IS: 3, NO: 3, CH: 3, LI: 3 1702 20 90 00 – – ostalo – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU:0TR: 3EFTA: IS: 3, NO: 3, CH: 3, LI: 3 1702 30 – Glukoza i glukozni sirup bez sadržaja fruktoze ili sa sadržajem fruktoze manje od 20% po masi u suvom stanju:     1702 30 10 00 – – izoglukoza – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU:0TR: 3EFTA: IS: 3, NO: 3, CH: 3, LI: 3   – – ostalo:     1702 30 50 00 – – – u obliku belog kristalnog praha, aglomerisanog ili neaglomerisanog – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU:0TR: 3EFTA: IS: 3, NO: 3, CH: 3, LI: 3 1702 30 90 00 – – – ostalo – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU:0TR: 3EFTA: IS: 3, NO: 3, CH: 3, LI: 3 1702 40 – Glukoza i glukozni sirup, koji u suvom stanju sadrže od 20%, ali ne preko 50% fruktoze po masi, isključujući invertni šećer:     1702 40 10 00 – – izoglukoza – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU:0TR: 3EFTA: IS: 3, NO: 3, CH: 3, LI: 3 1702 40 90 00 – – ostalo – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU:0TR: 3EFTA: IS: 3, NO: 3, CH: 3, LI: 3 1702 50 00 00 – Hemijski čista fruktoza – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU:0TR: 3EFTA: IS: 3, NO: 3, CH: 3, LI: 3 1702 60 – Ostala fruktoza i fruktozni sirup, koji u suvom stanju sadrže više od 50% fruktoze po masi, isključujući invertni šećer:     1702 60 10 00 – – izoglukoza – 3 SSP: 3CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU:0TR: 3EFTA: IS: 3, NO: 3, CH: 3, LI: 3 1702 60 80 00 – – inulin sirup – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU:0TR: 3EFTA: IS: 3, NO: 3, CH: 3, LI: 3 1702 60 95 00 – – ostalo – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU:0TR: 3EFTA: IS: 3, NO: 3, CH: 3, LI: 3 1702 90 – Ostalo, uključujući invertni šećer i ostali šećer i mešavine šećernog sirupa koji u suvom stanju sadrže 50% fruktoze po masi:     1702 90 10 00 – – hemijski čista maltoza – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU:0TR: 5EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5 1702 90 30 00 – – izoglukoza – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU:0TR: 5EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5 1702 90 50 00 – – maltodekstrin i sirup od maltodekstrina – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU:0TR: 5EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5   – – karamel:     1702 90 71 00 – – – koji sadrži 50% ili više po masi saharoze u suvoj materiji – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU:0TR: 5EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5   – – – ostalo:     1702 90 75 00 – – – – u obliku praha, aglomerisan ili neaglomerisan – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU:0TR: 5EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5 1702 90 79 00 – – – – ostalo – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU:0TR: 5EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5 1702 90 80 00 – – inulin sirup – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU:0TR: 5EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5 1702 90 95 00 – – ostalo – 5 SSP: 5CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU:0TR: 5EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5 1703 Melase dobijene prilikom ekstrakcije ili rafinisanja šećera:     1703 10 00 00 – Melasa od šećerne trske – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU:0TR: 5EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5 1703 90 00 00 – Ostalo – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU:0TR: 5EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5 1704 Proizvodi od šećera (uključujući belu čokoladu) bez kakaa:     1704 10 – Žvakaće gume, prevučene ili neprevučene šećerom:     1704 10 10 00 – – koje sadrže manje od 60% po masi saharoze (uključujući invertni šećer izražen kao saharoza) – 25 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU:0TR: tab 2.EFTA: IS: 17, NO: 17, CH: 17, LI: 17 1704 10 90 00 – – koja sadrži 60% ili više po masi saharoze (uključujući invertni šećer izražen kao saharoza) – 25 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU:0TR: tab 2.EFTA: IS: 17, NO: 17, CH: 17, LI: 17 1704 90 – Ostalo:     1704 90 10 00 – – ekstrakt slatkog korena koji sadrži više od 10% po masi saharoze, ali bez drugih dodatih materija – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU:0TR: tab 2.EFTA: IS: 7.5, NO: 7.5, CH: 7.5, LI: 7.5 1704 90 30 00 – – bela čokolada – 25 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU:0TR: tab 2.EFTA: IS: 13.5, NO: 13.5, CH: 13.5, LI: 13.5   – – ostalo:     1704 90 51 00 – – – paste, uključujući marcipan, u neposrednom pakovanju neto sadržaja od 1 kg ili više – 25 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU:0TR: tab 2.EFTA: IS: 13.5, NO: 13.5, CH: 13.5, LI: 13.5 1704 90 55 00 – – – pastile za grlo i bombone protiv kašlja – 25 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU:0TR: tab 2.EFTA: IS: 13.5, NO: 13.5, CH: 13.5, LI: 13.5 1704 90 61 00 – – – proizvodi prevučeni šećerom – 25 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU:0TR: tab 2.EFTA: IS: 13.5, NO: 13.5, CH: 13.5, LI: 13.5   – – – ostalo:     1704 90 65 00 – – – – gumi-bombone i proizvodi od želea, uključujući voćne paste u obliku slatkiša – 25 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU:0TR: tab 2.EFTA: IS: 13.5, NO: 13.5, CH: 13.5, LI: 13.5 1704 90 71 00 – – – – kuvani slatkiši, punjeni ili ne – 25 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU:0TR: tab 2.EFTA: IS: 13.5, NO: 13.5, CH: 13.5, LI: 13.5 1704 90 75 00 – – – – mlečne bombone („toffees”), karamele i slični slatkiši – 25 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU:0TR: tab 2.EFTA: IS: 13.5, NO: 13.5, CH: 13.5, LI: 13.5   – – – – ostalo:     1704 90 81 00 – – – – – bombone u vidu tableta, presovane – 25 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU:0TR: tab 2.EFTA: IS: 13.5, NO: 13.5, CH: 13.5, LI: 13.5 1704 90 99 00 – – – – – ostalo – 25 SSP: 10CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU:0TR: tab 2.EFTA: IS: 13.5, NO: 13.5, CH: 13.5, LI: 13.5

GLAVA 18

KAKAO I PROIZVODI OD KAKAOA

Napomene

1. Ova glava ne obuhvata proizvode navedene u tar. br. 0403, 1901, 1904, 1905, 2105, 2202, 2208, 3003 i 3004.

2. Tarifni broj 1806 uključuje proizvode od šećera koji sadrže kakao i, shodno Napomeni 1. uz ovu glavu, ostale prehrambene proizvode koji sadrže kakao.

Dodatna napomena

Tar. podbr. 1806 90 11 i 1806 90 19 ne obuhvataju čokoladne proizvode izrađene samo od jedne vrste čokolade.

Tarifna oznaka Naimenovanje JM Stopa carine Sporazumi o slobodnoj trgovini 1801 00 00 00 Kakao u zrnu, ceo ili lomljen, sirov ili pržen – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU:0TR: 1EFTA: IS: 1, NO: 1, CH: 1, LI: 1 1802 00 00 00 Ljuske, kore, opne i ostali otpaci od kakaoa – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU:0TR: 1EFTA: IS: 1, NO: 1, CH: 1, LI: 1 1803 Kakao masa, odmašćena ili neodmašćena:     1803 10 00 00 – Neodmašćena – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU:0TR: 1EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 1803 20 00 00 – Potpuno ili delimično odmašćena – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU:0TR: 1EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 1804 00 00 00 Maslac, masnoće i ulje od kakaa – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU:0TR: 1EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 1805 00 00 00 Kakao u prahu, bez dodatog šećera ili drugih materija za zaslađivanje – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU:0TR: 3EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 1806 Čokolada i ostali prehrambeni proizvodi koji sadrže kakao:     1806 10 – Kakao u prahu sa dodatkom šećera ili drugih materija za zaslađivanje:     1806 10 15 00 – – koji ne sadrži saharozu ili koji sadrži manje od 5% po masi saharoze (uključujući invertni šećer izražen kao saharoza) ili izoglukozu izraženu kao saharoza – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU:0TR: tab 2.EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15 1806 10 20 00 – – koji sadrži od 5%, ali ne preko 65% po masi saharoze (uključujući invertni šećer izražen kao saharoza) ili izoglukozu izraženu kao saharoza – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU:0TR: tab 2.EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15 1806 10 30 00 – – koji sadrži od 65%, ali ne preko 80% saharoze po masi (uključujući invertni šećer izražen kao saharoza) ili izoglukozu izraženu kao saharoza – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU:0TR: tab 2.EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15 1806 10 90 00 – – koji sadrži 80% i više po masi saharoze (uključujući invertni šećer izražen kao saharoza) ili izoglukozu izraženu kao saharoza – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU:0TR: tab 2.EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15 1806 20 – Ostali proizvodi u blokovima, tablama ili šipkama mase veće od 2 kg ili u tečnom stanju, pasti, prahu, granulama ili u drugim oblicima u rasutom stanju, u sudovima ili neposrednim pakovanjima, sa sadržajem preko 2 kg:     1806 20 10 00 – – koji sadrže 31% ili više po masi kakao maslaca ili 31% ili više kakao maslaca i mlečne masnoće u kombinaciji – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU:0TR: tab 2.EFTA: IS: 9, NO: 9, CH: 9, LI: 9 1806 20 30 00 – – koji sadrže od 25%, ali ne preko 31% kakao maslaca i mlečne masnoće u kombinaciji – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU:0TR: tab 2.EFTA: IS: 9, NO: 9, CH: 9, LI: 9   – – ostalo:     1806 20 50 00 – – – sa sadržajem 18% ili više po masi kakao maslaca – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU:0TR: tab 2.EFTA: IS: 9, NO: 9, CH: 9, LI: 9 1806 20 70 00 – – – čokoladno-mlečne mrvice („chocolate milk crumb”) – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU:0TR: tab 2.EFTA: IS: 9, NO: 9, CH: 9, LI: 9 1806 20 80 00 – – – čokoladni preliv – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU:0TR: tab 2.EFTA: IS: 9, NO: 9, CH: 9, LI: 9 1806 20 95 00 – – – ostalo – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU:0TR: tab 2.EFTA: IS: 9, NO: 9, CH: 9, LI: 9   – Ostalo, u blokovima, tablama ili šipkama:     1806 31 00 00 – – Punjeni – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU:0TR: tab 2.EFTA: IS: 25.5, NO: 25.5, CH: 25.5, LI: 25.5 1806 32 – – Nepunjeni:     1806 32 10 00 – – – sa dodatkom žitarica, voća ili jezgrastog voća – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU:0TR: tab 2.EFTA: IS: 25.5, NO: 25.5, CH: 25.5, LI: 25.5 1806 32 90 00 – – – ostalo – 25 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU:0TR: tab 2.EFTA: IS: 21, NO: 21, CH: 21, LI: 21 1806 90 – Ostalo:       – – čokolada i proizvodi od čokolade:       – – – čokoladne bombone (uključujući praline), punjene ili nepunjene:     1806 90 11 00 – – – – koje sadrže alkohol – 25 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU:0TR: tab 2.EFTA: IS: 17, NO: 17, CH: 17, LI: 17 1806 90 19 00 – – – – ostale – 25 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU:0TR: tab 2.EFTA: IS: 17, NO: 17, CH: 17, LI: 17   – – – ostale:     1806 90 31 00 – – – – punjene – 25 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU:0TR: tab 2.EFTA: IS: 17, NO: 17, CH: 17, LI: 17 1806 90 39 00 – – – – nepunjene – 25 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU:0TR: tab 2.EFTA: IS: 17, NO: 17, CH: 17, LI: 17 1806 90 50 00 – – proizvodi od šećera i njihove zamene proizvedeni od zamena šećera, koji sadrže kakao – 25 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU:0TR: tab 2.EFTA: IS: 17, NO: 17, CH: 17, LI: 17 1806 90 60 00 – – namazi koji sadrže kakao – 25 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU:0TR: tab 2.EFTA: IS: 17, NO: 17, CH: 17, LI: 17 1806 90 70 00 – – proizvodi za proizvodnju pića koji sadrže kakao – 25 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU:0TR: tab 2.EFTA: IS: 17, NO: 17, CH: 17, LI: 17 1806 90 90 00 – – ostalo – 25 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU:0TR: tab 2.EFTA: IS: 17, NO: 17, CH: 17, LI: 17 GLAVA 19

PROIZVODI NA BAZI ŽITARICA, BRAŠNA, SKROBA ILI MLEKA; POSLASTIČARSKI PROIZVODI

Napomene

1. Ova glava ne obuhvata:

(a) složene prehrambene proizvode koji sadrže više od 20% po masi kobasičarskih proizvoda, mesa, ostalih klaničnih proizvoda, krvi, ribe ili ljuskara, mekušaca i ostalih vodenih beskičmenjaka ili bilo koje kombinacije tih proizvoda (Glava 16), osim u slučaju punjenih proizvoda iz tarifnog broja 1902;

(b) biskvite i ostale proizvode na bazi brašna ili na bazi skroba, specijalno pripremljene za ishranu životinja (tarifni broj 2309); ili

(v) lekove i ostale proizvode iz Glave 30.

2. Za svrhe tarifnog broja 1901:

(a) pod pojmom „prekrupa” podrazumeva se prekrupa od žitarica iz Glave 11;

(b) pod pojmovima „brašno” i „griz” podrazumevaju se:

(1) brašno i griz od žitarica iz Glave 11, i

(2) brašno, griz i prah biljnog porekla iz bilo koje Glave, osim brašna, griza i praha od sušenog povrća (tarifni broj 0712), od krompira (tarifni broj 1105) ili od sušenog mahunastog povrća (tarifni broj 1106).

3. Tarifni broj 1904 ne obuhvata proizvode koji sadrže više od 6% po masi kakaoa, računato na potpuno odmašćenu osnovu, ili potpuno prevučene čokoladom, kao ni druge prehrambene proizvode iz tarifnog broja 1806 koji sadrže kakao (tarifni broj 1806).

4. Za svrhe tarifnog broja 1904 pod pojmom „drugačije pripremljeni” podrazumevaju se prerade većeg stepena od prerada predviđenih u tar. br. i Napomenama uz Glave 10 i 11.

Dodatna napomena

1. Pojam „slatki biskviti” u tar. podbroju 1905 31 odnosi se samo na proizvode kod kojih sadržaj vode ne prelazi 12% po masi, a sadržaj masnoće 35% po masi (prilikom određivanja tih sadržaja ne uzimaju se u obzir prelivi i filovi).

2. Tarifni podbroj 1905 90 20 obuhvata samo suve i lomljive proizvode.

( 3. Prehrambeni proizvodi od brašna, prekrupe, griza, skroba ili ekstrakata slada iz tarifnog broja 1901 kao i roba iz tar. br. 0401 do 0404 koja se isporučuje u odmerenim dozama, kao što su kapsule, tablete, pastile i pilule, koji su namenjeni za upotrebu kao dodaci ishrani, isključuju se iz svrstavanja u tarifni broj 1901. Bitan karakter dodataka ishrani ne daju samo sastojci, već takođe i njihov specifični oblik u kojem se isporučuju i koji ukazuje na njihovu funkciju kao dodataka ishrani, s obzirom na to da to određuje doziranje, način na koji se apsorbuju i mesto na koje bi trebalo da deluju. Takvi dodaci ishrani svrstavaju se u tarifni broj 2106, ukoliko nisu pomeniti ili obuhvaćeni na drugom mestu.

Tarifna oznaka Naimenovanje JM Stopa carine Sporazumi o slobodnoj trgovini 1901  Ekstrakt slada; Prehrambeni proizvodi od brašna, prekrupe, griza, skroba ili ekstrakta slada koji ne sadrže kakao ili sadrže manje od 40% po masi kakaoa, računato na potpuno odmašćenu osnovu, na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni; Prehrambeni proizvodi od roba iz tar. br. 0401 do 0404 koji ne sadrže kakao ili sadrže manje od 5% po masi kakaoa, računato na potpuno odmašćenu osnovu, na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni:                  1901 10 00 00 – Proizvodi pogodni za ishranu beba ili male dece, u pakovanjima za prodaju na malo – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 6, NO: 6, CH: 6, LI: 6 1901 20 00 00 – Mešavine i testa za proizvodnju pekarskih proizvoda iz tarifnog broja 1905 – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 22, NO: 22, CH: 22, LI: 22 1901 90 – Ostalo:       – – ekstrakt slada:     1901 90 11 00 – – – sa sadržajem suvog ekstrakta od 90% ili više po masi – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 19, NO: 19, CH: 19, LI: 19 1901 90 19 00 – – – ostalo – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 19, NO: 19, CH: 19, LI: 19   – – ostalo:     1901 90 91 00  – – – koji ne sadrže mlečne masnoće, saharozu, izoglukozu, glukozu ili skrob ili sadrže manje od 1,5% mlečne masnoće, 5% saharoze (uključujući invertni šećer) ili izoglukoze, 5% glukoze ili skroba, osim proizvoda za hranu u obliku praha od proizvoda iz tar. br. 0401 do 0404 –  30  SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 19, NO: 19, CH: 19, LI: 19 1901 90 99 00 – – – ostalo – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 19, NO: 19, CH: 19, LI: 19 1902 Testenine, kuvane ili nekuvane ili punjene (mesom ili drugim materijama) ili drugačije pripremljene kao što su špageti, makaroni, rezanci, lazanje, njoki, ravijoli, kaneloni; Kus-kus, pripremljen ili nepripremljen:       – Testenine nekuvane, nepunjene niti drugačije pripremljene:     1902 11 00 00 – – Sa dodatkom jaja – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 22, NO: 22, CH: 22, LI: 22 1902 19 – – Ostalo:     1902 19 10 00 – – – koje ne sadrže obično pšenično brašno ili griz – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 22, NO: 22, CH: 22, LI: 22 1902 19 90 00 – – – ostalo – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 22, NO: 22, CH: 22, LI: 22 1902 20 – Testenine punjene, kuvane ili nekuvane ili drugačije pripremljene:     1902 20 10 00 – – sa sadržajem više od 20% po masi riba, ljuskara, mekušaca ili drugih vodenih beskičmenjaka – 30 SSP: 4.5CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 18, NO: 18, CH: 18, LI: 18 1902 20 30 00 – – sa sadržajem više od 20% po masi kobasica i sličnog, od mesa i ostalih klaničnih proizvoda, uključujući masnoće bilo koje vrste ili porekla – 30 SSP: 9CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 18, NO: 18, CH: 18, LI: 18   – – ostale:     1902 20 91 00 – – – kuvane – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 18, NO: 18, CH: 18, LI: 18 1902 20 99 00 – – – ostalo – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 18, NO: 18, CH: 18, LI: 18 1902 30 – Ostale testenine:     1902 30 10 00 – – sušene – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 18, NO: 18, CH: 18, LI: 18 1902 30 90 00 – – ostale – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 18, NO: 18, CH: 18, LI: 18 1902 40 – Kus – kus:     1902 40 10 00 – – nepripremljen – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15 1902 40 90 00 – – ostali – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15 1903 00 00 00 Tapioka i njene zamene pripremljene od skroba, u obliku ljuspica, zrnaca, perli, prosejanih ili sličnih oblika – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15 1904  Proizvodi za ishranu dobijeni bubrenjem ili prženjem žitarica ili proizvoda od žitarica (npr., kukuruzne pahuljice); Žitarice (osim kukuruza) u zrnu ili u obliku pahuljica ili drugačije obrađenog zrna (osim brašna, prekrupe i griza), prethodno kuvane ili drugačije pripremljene, na drugom mestu nepomenute niti obuhvaćene:         1904 10 – Proizvodi za ishranu dobijeni bubrenjem ili prženjem žitarica ili proizvoda od žitarica:     1904 10 10 00 – – od kukuruza – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15 1904 10 30 00 – – od pirinča – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15 1904 10 90 00 – – ostalo – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15 1904 20 – Prehrambeni proizvodi dobijeni od neprženih pahuljica od žitarica, mešavine neprženih i prženih pahuljica od žitarica ili od bubrenih žitarica:     1904 20 10 00 – – proizvodi tipa „Musli” na bazi neprženih pahuljica od žitarica – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 18, NO: 18, CH: 18, LI: 18   – – ostalo:     1904 20 91 00 – – – od kukuruza – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15 1904 20 95 00 – – – od pirinča – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15 1904 20 99 00 – – – ostalo – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15 1904 30 00 00 – „Bulgur” pšenica – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15 1904 90 – Ostalo:     1904 90 10 00 – – od pirinča – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15 1904 90 80 00 – – ostalo – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15 1905 Hleb, peciva, kolači, biskviti i ostali pekarski proizvodi sa dodatkom kakaa ili bez dodatka kakaa; Nafore i hostije, kapsule za farmaceutske proizvode, oblande, pirinčana hartija i slični proizvodi:     1905 10 00 00 – Hrskavi hleb (krisp) – 25 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15 1905 20 – Medenjaci i slični proizvodi začinjeni đumbirom:     1905 20 10 00 – – koji po masi sadrži manje od 30% saharoze (uključujući invertni šećer izražen kao saharoza) – 25 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10 1905 20 30 00 – – koji po masi sadrži od 30% ali manje od 50% saharoze (uključujući invertni šećer izražen kao saharoza) – 25 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10 1905 20 90 00 – – koji po masi sadrži 50% ili više saharoze (uključujući invertni šećer izražen kao saharoza) – 25 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10   – Slatki biskviti, vafle i oblande:     1905 31 – – Slatki biskviti:       – – – potpuno ili delimično obloženi ili pokriveni čokoladom ili drugim proizvodima koji sadrže kakao:     1905 31 11 00 – – – – u neposrednom pakovanju neto mase ne preko 85 g – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 1905 31 19 00 – – – – ostalo – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20   – – – ostalo:     1905 31 30 00 – – – – koji sadrže 8% ili više po masi mlečnih masnoća – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20   – – – – ostalo:     1905 31 91 00 – – – – – sendvič – biskviti – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 1905 31 99 00 – – – – – ostalo – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 1905 32 – – Vafli i oblande:     1905 32 05 00 – – – sa sadržćajem vode preko 10% po masi – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20   – – – ostalo:       – – – – potpuno ili delimično obložene ili pokrivene čokoladom ili drugim proizvodima koji sadrže kakao:     1905 32 11 00 – – – – – u neposrednom pakovanju neto – mase ne preko 85g – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 1905 32 19 00 – – – – – ostale – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20   – – – – ostale:     1905 32 91 00 – – – – – slane, punjene ili nepunjene – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 1905 32 99 00 – – – – – ostalo – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 1905 40 – Dvopek, tost hleb i slični tost proizvodi:     1905 40 10 00 – – dvopek – 25 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 22.5, NO: 22.5, CH: 22.5, LI: 22.5 1905 40 90 00 – – ostalo – 25 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 22.5, NO: 22.5, CH: 22.5, LI: 22.5 1905 90 – Ostalo:     1905 90 10 00 – – hleb bez kvasca (matzos) – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 27, NO: 27, CH: 27, LI: 27 1905 90 20 00 – – hostije i nafore, prazne kapsule za farmaceutske proizvode, oblande za pečaćenje, pirinčana hartija i slični proizvodi – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 27, NO: 27, CH: 27, LI: 27   – – ostalo:     1905 90 30 00 – – – hleb, bez dodatka meda, jaja, sira ili voća, koji u suvom stanju po masi sadrži do 5% šećera i ne preko 5% masnoće – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 27, NO: 27, CH: 27, LI: 27 1905 90 45 00 – – – biskviti – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 27, NO: 27, CH: 27, LI: 27 1905 90 55 00 – – – ekstrudirani ili ekspandirani proizvodi, začinjeni ili slani – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 27, NO: 27, CH: 27, LI: 27   – – – ostalo:     ( 1905 90 70 00 – – – – koji sadrže 5% ili više po masi saharoze, invertnog šećera ili izoglukoze – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 25.5, NO: 25.5, CH: 25.5, LI: 25.5 ( 1905 90 80 00 – – – – ostalo – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 27, NO: 27, CH: 27, LI: 27 GLAVA 20

PROIZVODI OD POVRĆA, VOĆA, UKLjUČUJUĆI JEZGRASTO VOĆE, I OSTALIH DELOVA BILjA

Napomene

1. Ova glava ne obuhvata:

(a) povrće i voće, uključujući jezgrasto voće, pripremljeno ili konzervisano postupcima navedenim u Glavama 7, 8 ili 11;

(b) prehrambene proizvode koji sadrže više od 20% po masi kobasica, mesa, ostalih klaničnih proizvoda, krvi, riba ili ljuskara, mekušaca ili ostalih vodenih beskičmenjaka ili bilo koje kombinacije tih proizvoda (Glava 16);

(v) pekarske proizvode i ostale proizvode iz tarifnog broja 1905; ili

(g) složene homogenizovane prehrambene proizvode iz tarifnog broja 2104.

2. Tar. br. 2007 i 2008 ne obuhvataju voćne želee, voćne paste, ušećerene bademe i sličneo u obliku proizvoda od šećera (tarifni broj 1704) i proizvoda od čokolade (tarifni broj 1806).

3. Tar. br. 2001, 2004 i 2005 obuhvataju, zavisno od slučaja, samo one proizvode iz Glave 7 ili iz tarifnog broja 1105 ili 1106 (osim brašna, griza i praha od proizvoda iz Glave 8) koji su pripremljeni ili konzervisani postupcima osim onih pomenutih u Napomeni 1 pod (a).

4. Sok od paradajza koji sadrži 7% ili više suve materije svrstava se u tarifni broj 2002.

5. U smislu tarifnog broja 2007, pod pojmom „dobijeni kuvanjem” podrazumeva se da su dobijeni toplotnim tretmanom na atmosferskom pritisku ili pod smanjenim pritiskom da bi se povećao viskozitet proizvoda smanjenjem sadržaja vode ili na neki drugi način.

6. U smislu tarifnog broja 2009 pod pojmom „sokovi, nefermentisani i bez dodatka alkohola” podrazumevaju se sokovi alkoholne jačine koja ne prelazi 0,5% zapremine (videti Napomenu 2. uz Glavu 22).

Napomene za tarifne podbrojeve

1. U smislu tarifnog podbroja 2005 10 pod pojmom „homogenizovano povrće” podrazumevaju se proizvodi od povrća fino homogenizovanog, pripremljeni za prodaju na malo, kao hrana pogodna za bebe ili malu decu ili za dijetetske svrhe, u sudovima ne preko 250 g neto – mase. Za primenu ove definicije ne uzimaju se u obzir male količine bilo kojih sastojaka koji se dodaju proizvodu radi začinjavanja, konzervisanja ili u druge svrhe. Ti proizvodi mogu imati male količine vidljivih komadića povrća. Tarifni podbroj 2005 10 ima prednost u odnosu na sve ostale tarifne podbrojeve tarifnog broja 2005.

2. U smislu tarifnog podbroja 2007 10 pod pojmom „homogenizovani proizvodi” podrazumevaju se proizvodi od voća, fino homogenizovanog, pripremljeni za prodaju na malo kao hrana pogodna za bebe ili malu decu ili za dijetetske svrhe, u sudovima ne preko 250 g neto – mase. Za primenu ove definicije ne uzimaju se u obzir male količine bilo kojih sastojaka koji se dodaju proizvodu radi začinjavanja, konzervisanja ili u druge svrhe. Ti proizvodi mogu imati male količine vidljivih komadića voća. Tarifni podbroj 2007 10 ima prednost u odnosu na sve ostale tarifne podbrojeve iz tarifnog broja 2007.

3. U smislu tar. podbr. 2009 12, 2009 21, 2009 31, 2009 41, 2009 61 i 2009 71, pod pojmom „Brix vrednost” podrazumeva se direktno očitavanje Brix stepeni dobijenih na Brix hidrometru, ili indeksa refrakcije izraženog u procentima sadržaja saharoze dobijenog na refraktometru, pri temperaturi od 20( C, ili korigovanog na 20( C ako je očitavanje vršeno na drugoj temperaturi.

Dodatne napomene

1. U smislu tarifnog broja 2001 povrće, voće, jezgrasto voće i ostali delovi bilja za jelo, pripremljeni ili konzervisani u sirćetu ili sirćetnoj kiselini moraju sadržati 0,5% ili više po masi slobodne, isparljive kiseline izražene kao sirćetna kiselina. Pored toga, pečurke koje spadaju u tarifni podbroj 2001 90 50 ne treba da sadrže preko 2,5% soli po masi.

2. (a) Sadržaj različitih šećera izraženih kao saharoza (sadržaj šećera) u proizvodima koji se svrstavaju u ovu glavu odgovara vrednosti koju pokazuje refraktometar (u skladu sa metodom propisanom u Aneksu Uredbe Komisije (EU) o sprovođenju broj 974/2014) na temperaturi od 20 (C i pomnoženoj jednim od sledećih faktora:

– 0,93 u pogledu proizvoda iz tar. podbr. od 2008 20 do 2008 80, 2008 93, 2008 97 i 2008 99,

– 0,95 u pogledu proizvoda iz ostalih tarifnih brojeva.

Međutim, sadržaj različitih šećera izraženih kao saharoza (sadržaj šećera) u sledećim proizvodima koji se svrstavaju u ovu glavu:

– proizvodi proizvedeni na bazi morskih algi i ostalih algi pripremljenih ili konzerviranih u postupcima koji nisu navedeni u Glavi 12;

– proizvodi proizvedeni na bazi manioke, aroruta, salepa, topinambura, slatkog krompira i sličnog korenja i krtola sa visokim sadržajem skroba ili inulina iz tarifnog broja 0714;

– proizvodi proizvedeni na bazi lišća vinove loze;

odgovara vrednosti koja se dobija izračunavanjem koje se izvodi na osnovu merenja dobijenih primenom metode tečne hromatografije visokih performansi („HPLC metoda”), korišćenjem sledeće formule:

S +  (G + F) × 0,95;

gde je:

„S” sadržaj šećera određen HPLC metodom;

„F” sadržaj fruktoze određen HPLC metodom;

„G” sadržaj glukoze određen HPLC metodom.

(b) Izraz „Brix“ vrednost pomenut u tarifnim podbrojevima tarifnog broja 2009, odgovara vrednosti koju pokazuje refraktometar (u skladu sa metodom propisanom u Aneksu Uredbe Komisije (EU) o sprovođenju broj 974/20145) na temperaturi od 20 (C.

3. Proizvodi koji se svrstavaju u tar. podbrojeve 2008 20 do 2008 80, 2008 93, 2008 97 i 2008 99 smatra se da sadrže dodati šećer kada “sadržaj šećera” prelazi po masi dole navedene procente za pojedine vrste voća ili jestivih delova bilja:

– ananas i grožđe: 13%,

– ostalo voće, uključujući mešavine voća, i ostalih jestivih delova biljaka: 9%.

4. U smislu tar. podbr. 2008 30 11 do 2008 30 39, 2008 40 11 do 2008 40 39, 2008 50 11 do 2008 50 59, 2008 60 11 do 2008 60 39, 2008 70 11 do 2008 70 59, 2008 80 11 do 2008 80 39, 2008 93 11 do 2008 93 29, 2008 97 12 do 2008 97 38 i 2008 99 11 do 2008 99 40 navedeni izrazi imaju sledeće značenje:

– „stvarna alkoholna jačina po masi” jeste broj kilograma čistog alkohola sadržan u 100 kg proizvoda,

– „% mas” jeste simbol za alkoholnu jačinu po masi.

5. Sledeće treba primeniti na proizvode u slučajevima kada:

(a) Sadržaj dodatog šećera u proizvodima koji se svrstavaju u tarifni broj 2009 odgovara „sadržaju šećera” umanjenom za dole navedene brojeve za pojedine vrste sokova:

– sok od limuna ili paradajza: 3,

– sok od grožđa: 15,

– ostali sokovi od voća ili povrća, uključujući mešavine sokova: 13.

(b) Voćni sokovi sa dodatkom šećera, čija Brix vrednost ne prelazi 67 i koji po masi sadrže manje od 50% voćnih sokova, gube svoj originalni karakter voćnih sokova iz tarifnog broja 2009.

Tačka (b) se ne primenjuje na koncentrovane prirodne voćne sokove. Prema tome, koncentrovani prirodni voćni sokovi nisu isključeni iz tarifnog broja 2009

6. U smislu tar. podbr. 2009 69 51 i 2009 69 71 pod pojmom „koncentrat soka od grožđa (uključujući širu)” podrazumeva se sok od grožđa (uključujući širu), kod kojeg vrednost, koju pokazuje refraktometar (u skladu sa metodom propisanom u Aneksu Uredbe Komisije (EU) o sprovođenju broj 974/2014) na temperaturi od 20 (C nije manja od 50,9%.

7. U smislu tar. podbr. 2001 90 92, 2006 00 35, 2006 00 91, 2007 10 91, 2007 99 93, 2008 97 03, 2008 97 05, 2008 97 12, 2008 97 16, 2008 97 32, 2008 97 36, 2008 97 51, 2008 97 72, 2008 97 76, 2008 97 92, 2008 97 94, 2008 97 97, 2008 99 24, 2008 99 31, 2008 99 36, 2008 99 38, 2008 99 48, 2008 99 63, 2009 89 34, 2009 89 36, 2009 89 73, 2009 89 85, 2009 89 88, 2009 89 97, 2009 90 92, 2009 90 95 i 2009 90 97 pod pojmom „tropsko voće” podrazumevaju se guava, mango, mangusta, papaja, tamarinda (indijska urma), akažu – jabuke, lučice, indijske kruške (plodovi indijskog hlebnog drveta), sapodila šljive, pasionke, karambole i pitaje.

8. U smislu tar. podbr. 2001 90 92, 2006 00 35, 2006 00 91, 2007 99 93, 2008 19 12, 2008 19 92, 2008 97 03, 2008 97 05, 2008 97 12, 2008 97 16, 2008 97 32, 2008 97 36, 2008 97 51, 2008 97 72, 2008 97 76, 2008 97 92, 2008 97 94 i 2008 97 97 pod pojmom „tropsko jezgrasto voće” podrazumevaju se kokosov orah, akažu – orah, brazilski orah, areka (orah katehuove palme), kolin orah i makadamski oraščić.

9. Morske alge i ostale alge pripremljene ili konzervisane procesima koji nisu predviđeni u okviru Glave 12, kao što su kuvanje, pečenje, začinjavanje ili dodavanje šećera, svrstavaju se u Glavu 20, kao proizvodi  od ostalih delova bilja. Morske alge i ostale alge, sveže, rashlađene, smrznute ili sušene, mlevene ili nemlevene, svrstavaju se u tarifni broj 1212.

Tarifna oznaka Naimenovanje JM Stopa carine Sporazumi o slobodnoj trgovini 2001 Povrće, voće, uključujući jezgrasto voće, i ostali delovi bilja za jelo, pripremljeni ili konzervisani u sirćetu ili sirćetnoj kiselini:     2001 10 00 00 – Krastavci i kornišoni KG net eda 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 2001 90 – Ostalo:     2001 90 10 00 – – mango – čatni („mango chutney”) – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 10, LI: 10 2001 90 20 00 – – plodovi roda Capsicum, osim slatkih paprika ili roda Pimenta – 20 SSP: 6CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 2001 90 30 00 – – kukuruz šećerac (Zea mays var saccharata) – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 16, NO: 16, CH: 16, LI: 16 2001 90 40 00 – – slatki krompir i slični jestivi delovi biljaka sa sadržajem 5% ili više po masi skroba – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2001 90 50 00 – – pečurke – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 2001 90 65 00 – – masline – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 2001 90 70 00 – – slatka paprika – 20 SSP: 8CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 2001 90 92 00 – – tropsko voće i tropsko jezgrasto voće; palmina jezgra – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20 eh palmina jezgra EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 eh ostalo EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 2001 90 97 00 – – ostalo – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 2002 Paradajz, pripremljen ili konzervisan na drugi način, osim sa sirćetom ili sirćetnom kiselinom:     2002 10 – Paradajz, ceo ili u komadima:     2002 10 10 00 – – oljušten – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 15, LI: 15 2002 10 90 00 – – ostalo – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 15, LI: 15 2002 90 – Ostalo:       – – sa sadržajem suve materije manjim od 12% po masi:     2002 90 11 00 – – – u neposrednom pakovanju neto – mase preko 1 kg – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 16, NO: 16, CH: 16, LI: 16 2002 90 19 00 – – – u neposrednom pakovanju neto – mase ne preko 1 kg – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 16, NO: 16, CH: 16, LI: 16   – – sa sadržajem suve materije od 12%, ali ne preko 30% po masi:     2002 90 31 00 – – – u neposrednom pakovanju neto – mase preko 1 kg – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 16, NO: 16, CH: 16, LI: 16 2002 90 39 00 – – – u neposrednom pakovanju neto – mase ne preko 1 kg – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 16, NO: 16, CH: 16, LI: 16   – – sa sadržajem suve materije većim od 30% po masi:     2002 90 91 00 – – – u neposrednom pakovanju neto – mase preko 1 kg – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 16, NO: 16, CH: 16, LI: 16 2002 90 99 00 – – – u neposrednom pakovanju neto – mase ne preko 1 kg – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 16, NO: 16, CH: 16, LI: 16 2003 Pečurke i trifle (tartufi), pripremljene ili konzervisane na drugi način osim u sirćetu ili sirćetnoj kiselini:       2003 10 – Jestive pečurke roda Agaricus:     2003 10 20 00 – – privremeno konzervisane, potpuno kuvane KG net eda 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 10, LI: 10 2003 10 30 00 – – ostale KG net eda 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 10, LI: 10 2003 90 – Ostale: 2003 90 10 00 – – trifle (tartufi) – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 10, LI: 10 2003 90 90 00 – – ostale – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 10, LI: 10 2004 Ostalo povrće pripremljeno ili konzervisano na drugi način osim u sirćetu ili sirćetnoj kiselini, smrznuto, osim proizvoda iz tarifnog broja 2006:       2004 10 – Krompir:     2004 10 10 00 – – kuvan, nepripremljen na drugi način – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0   – – ostali:     2004 10 91 00 – – – u obliku brašna, griza ili ljuspica – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2004 10 99 00 – – – ostali – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16 2004 90 – Ostalo povrće i mešavine povrća:     2004 90 10 00 – – kukuruz šećerac (Zea mays var. saccharata) – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2004 90 30 00 – – kiseli kupus, kapar i masline – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16 2004 90 50 00 – – grašak (Pisum sativum) i boranija vrste Phaseolus spp., u mahuni – 20 SSP: 8CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16   – – ostalo, uključujući mešavine:     2004 90 91 00 – – – crni luk, kuvan, drugačije nepripremljen – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16 2004 90 98 00 – – – ostalo – 20 SSP: 4CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16 2005 Ostalo povrće pripremljeno ili konzervisano na drugi način osim u sirćetu ili sirćetnoj kiselini, nesmrznuto, osim proizvoda iz tarifnog broja 2006:     2005 10 00 00 – Homogenizovano povrće – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 2005 20 – Krompir:     2005 20 10 00 – – u obliku brašna, griza ili ljuspica – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0   – – ostali:     2005 20 20 00 – – – tanki odsečci, prženi ili pečeni, posoljeni ili neposoljeni, aromatizovani ili nearomatizovani, u hermetički zatvorenom pakovanju, podesni za neposrednu potrošnju – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 2005 20 80 00 – – – ostali – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 2005 40 00 00 – Grašak (Pisum sativum) – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20   – Pasulj i boranija (Vigna spp., Phaseolus spp.):     2005 51 00 00 – – Pasulj u zrnu – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 2005 59 00 00 – – Ostali – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 2005 60 00 00 – Špargle – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 2005 70 00 00 – Masline KG net eda 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10 2005 80 00 00 – Kukuruz šećerac (Zea mays var. saccharata) – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15   – Ostalo povrće i mešavine povrća:     2005 91 00 00 – – bambusovi izdanci – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 2005 99 – – Ostalo: –   2005 99 10 00 – – – povrće roda Capsicum, osim slatkih paprika i roda Pimenta – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 2005 99 20 00 – – – kapar – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 2005 99 30 00 – – – artičoke – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 2005 99 50 00 – – – mešavine povrća – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 2005 99 60 00 – – – kiseli kupus – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 2005 99 80 00 – – – ostalo – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 2006 00 Povrće, voće, jezgrasto voće, kore od voća i ostali delovi bilja, konzervisani u šećeru (suvi, glazirani ili kandirani):     2006 00 10 00 – đumbir – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16   – ostalo:       – – sa sadržajem šećera preko 13% po masi:     2006 00 31 00 – – – trešnje i višnje – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 12, LI: 12 2006 00 35 00 – – – tropsko voće i jezgrasto tropsko voće – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 10, LI: 10 2006 00 38 00 – – – ostalo – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 12, LI: 12   – – ostalo:     2006 00 91 00 – – – tropsko voće i jezgrasto tropsko voće – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 10, LI: 10 2006 00 99 00 – – – ostalo – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20 ex kukuruz šećerac EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15 ex ostalo EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 12, LI: 12 2007 Džemovi, slatko, voćni želei, marmelade, pire od voća ili jezgrastog voća i paste od voća ili jezgrastog voća dobijeni kuvanjem, sa dodatkom ili bez dodatka šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje: 2007 10 – Homogenizovani proizvodi:     2007 10 10 00 – – sa sadržajem šećera preko 13% po masi – 20 SSP: 8CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 18, NO: 18, CH: 18, LI: 18   – – ostali:     2007 10 91 00 – – – od tropskog voća – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 18, NO: 18, CH: 18, LI: 18 2007 10 99 00 – – – ostali – 20 SSP: 8CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 18, NO: 18, CH: 18, LI: 18   – Ostalo:     2007 91 – – Od agruma:     2007 91 10 00 – – – sa sadržajem šećera preko 30% po masi – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 18, NO: 18, CH: 18, LI: 18 2007 91 30 00 – – – sa sadržajem šećera preko 13%, ali ne preko 30% po masi – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 18, NO: 18, CH: 18, LI: 18 2007 91 90 00 – – – ostali – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 18, NO: 18, CH: 18, LI: 18 2007 99 – – Ostalo:       – – – sa sadržajem šećera preko 30% po masi:     2007 99 10 00 – – – – pire i pasta od šljiva i pire i pasta od suvih šljiva, u neposrednom pakovanju neto – mase preko 100 kg, za industrijsku preradu – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15 2007 99 20 00 – – – – pire i pasta od kestena – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15   – – – – ostalo:     2007 99 31 00 – – – – – od trešanja i višanja – 20 SSP: 8CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15 2007 99 33 00 – – – – – od jagoda – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15 2007 99 35 00 – – – – – od malina – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15 2007 99 39 00 – – – – – ostalo – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15 2007 99 50 00 – – – sa sadržajem šećera preko 13%, ali ne preko 30%, po masi – 20  SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15 – – – ostalo: 2007 99 93 00 – – – – od tropskog voća i tropskog jezgrastog voća – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15 2007 99 97 00 – – – – ostalo – 20 SSP: 0 CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15 2008 Voće, jezgrasto voće i ostali delovi bilja za jelo, drugačije pripremljeni ili konzervisani, sa dodatkom ili bez dodatka šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje ili alkohola, na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni:       – Jezgrasto voće, kikiriki i ostale semenke, međusobno pomešani ili nepomešani:     2008 11 – – Kikiriki:     2008 11 10 00 – – – maslac od kikirikija – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10   – – – ostalo, u neposrednom pakovanju sa neto – mase:     2008 11 91 00 – – – – preko 1 kg – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0   – – – – ne preko 1 kg:     2008 11 96 00 – – – – – prženi – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2008 11 98 00 – – – – – ostali – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2008 19 – – Ostalo, uključujući mešavine:       – – – u neposrednom pakovanju neto – mase preko 1 kg:     2008 19 12 00 – – – – tropsko jezgrasto voće; mešavine koje sadrže 50% ili više po masi tropskog jezgrastog voća – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16   – – – – ostalo:     2008 19 13 00 – – – – – prženi badem i pistaći – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16 2008 19 19 00 – – – – – ostalo – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16   – – – u neposrednom pakovanju neto – mase ne preko 1 kg:     2008 19 92 00 – – – – tropsko jezgrasto voće; mešavine koje sadrže 50% ili više po masi tropskog jezgrastog voća – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16   – – – – ostalo:       – – – – – jezgrasto voće, prženo:     2008 19 93 00 – – – – – – bademi i pistaći – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16 2008 19 95 00 – – – – – – ostalo – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16 2008 19 99 00 – – – – – ostalo – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16 2008 20 – Ananas:       – – sa dodatkom alkohola:       – – – u neposrednom pakovanju neto – mase preko 1 kg:     2008 20 11 00 – – – – sa sadržajem šećera preko 17% po masi – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16 2008 20 19 00 – – – – ostalo – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16   – – – u neposrednom pakovanju neto – mase ne preko 1 kg:     2008 20 31 00 – – – – sa sadržajem šećera preko 19% po masi – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16 2008 20 39 00 – – – – ostalo – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16   – – bez dodatka alkohola:       – – – sa dodatkom šećera, u neposrednom pakovanju neto – mase preko 1 kg:     2008 20 51 00 – – – – sa sadržajem šećera preko 17% po masi – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16 2008 20 59 00 – – – – ostalo – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16   – – – sa dodatkom šećera, u neposrednom pakovanju neto – mase ne preko 1 kg:     2008 20 71 00 – – – – sa sadržajem šećera preko 19% po masi – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16 2008 20 79 00 – – – – ostalo – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16 2008 20 90 00 – – – bez dodatka šećera – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16 2008 30 – Agrumi:       – – sa dodatkom alkohola:       – – – sa sadržajem šećera preko 9% po masi:     2008 30 11 00 – – – – sa stvarnom alkoholnom jačinom po masi ne preko 11,85% mas – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16 2008 30 19 00 – – – – ostali – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16   – – – ostali:     2008 30 31 00 – – – – sa stvarnom alkoholnom jačinom po masi ne preko 11,85% mas – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16 2008 30 39 00 – – – – ostali – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16   – – bez dodatka alkohola:       – – – sa dodatkom šećera, u neposrednom pakovanju neto – mase preko 1 kg:     2008 30 51 00 – – – – grejpfrut, kriške, uključujući pomelo (pomelos) – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16 2008 30 55 00 – – – – mandarine (uključujući tangerske i satsumas); klemetine, vilking i ostali slični hibridi agruma – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16 2008 30 59 00 – – – – ostali – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16   – – – sa dodatkom šećera u neposrednom pakovanju neto – mase ne preko 1 kg:     2008 30 71 00 – – – – grejpfrut, kriške, uključujući pomelo (pomelos) – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16 2008 30 75 00 – – – – mandarine (uključujući tangerske i satsumas); klementine, vilking i ostali slični hibridi agruma – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16 2008 30 79 00 – – – – ostali – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16 2008 30 90 00 – – – bez dodatka šećera – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16 2008 40 – Kruške:       – – sa dodatkom alkohola:       – – – u neposrednom pakovanju neto – mase preko 1 kg:       – – – – sa sadržajem šećera preko 13% po masi:     2008 40 11 00 – – – – – sa stvarnom alkoholnom jačinom po masi ne preko 11,85% mas – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16 2008 40 19 00 – – – – – ostale – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16   – – – – ostale:     2008 40 21 00 – – – – – sa stvarnom alkoholnom jačinom po masi ne preko 11,85% mas – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16 2008 40 29 00 – – – – – ostale – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16   – – – u neposrednom pakovanju neto – mase ne preko1 kg:     2008 40 31 00 – – – – sa sadržajem šećera preko 15% po masi – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16 2008 40 39 00 – – – – ostale – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16   – – bez dodatka alkohola:       – – – sa dodatkom šećera, u neposrednom pakovanju neto – mase preko 1 kg:     2008 40 51 00 – – – – sa sadržajem šećera preko 13% po masi – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16 2008 40 59 00 – – – – ostale – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16   – – – sa dodatkom šećera, u neposrednom pakovanju neto – mase ne preko 1 kg:     2008 40 71 00 – – – – sa sadržajem šećera preko 15% po masi – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16 2008 40 79 00 – – – – ostale – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16 2008 40 90 00 – – – bez dodatka šećera – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16 2008 50 – Kajsije:       – – sa dodatkom alkohola:       – – – u neposrednom pakovanju neto – mase preko 1 kg:       – – – – sa sadržajem šećera preko 13% po masi:     2008 50 11 00 – – – – – sa stvarnom alkoholnom jačinom po masi ne preko 11,85% mas – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16 2008 50 19 00 – – – – – ostale – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16   – – – – ostale:     2008 50 31 00 – – – – – sa stvarnom alkoholnom jačinom po masi ne preko 11,85% mas – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16 2008 50 39 00 – – – – – ostale – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16   – – – u neposrednom pakovanju neto – mase ne preko 1 kg:     2008 50 51 00 – – – – sa sadržajem šećera preko 15% po masi – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16 2008 50 59 00 – – – – ostale – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16   – – bez dodatka alkohola:       – – – sa dodatkom šećera, u neposrednom pakovanju neto – mase preko 1 kg:     2008 50 61 00 – – – – sa sadržajem šećera preko 13% po masi – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16 2008 50 69 00 – – – – ostale – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16   – – – sa dodatkom šećera, u neposrednom pakovanju neto – mase ne preko 1 kg:     2008 50 71 00 – – – – sa sadržajem šećera preko 15% po masi – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16 2008 50 79 00 – – – – ostale – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16   – – – bez dodatka šećera, u neposrednom pakovanju neto – mase:     2008 50 92 00 – – – – 5 kg ili više – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16 2008 50 98 00 – – – – manjeg od 5 kg – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16 2008 60 – Trešnje i višnje:       – – sa dodatkom alkohola:       – – – sa sadržajem šećera preko 9% po masi:     2008 60 11 00 – – – – sa stvarnom alkoholnom jačinom po masi ne preko 11,85% mas – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16 2008 60 19 00 – – – – ostale – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16   – – – ostale:     2008 60 31 00 – – – – sa stvarnom alkoholnom jačinom po masi ne preko 11,85% mas – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16 2008 60 39 00 – – – – ostale – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16   – – bez dodatka alkohola:       – – – sa dodatkom šećera, u neposrednom pakovanju neto – mase:     2008 60 50 00 – – – – preko 1kg – 20 SSP: 12CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16 2008 60 60 00 – – – – ne preko 1kg – 20 SSP: 12CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16   – – – bez dodatka šećera, u neposrednom pakovanju neto – mase:     2008 60 70 00 – – – – 4,5 kg ili više – 20 SSP: 16CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16 2008 60 90 00 – – – – manjeg od 4,5 kg – 20 SSP: 16CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16 2008 70 – Breskve, uključujući nektarine:       – – sa dodatkom alkohola:       – – – u neposrednom pakovanju neto – mase preko 1 kg:       – – – – sa sadržajem šećera preko 13% po masi:     2008 70 11 00 – – – – – sa stvarnom alkoholnom jačinom po masi ne preko 11,85% mas – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16 2008 70 19 00 – – – – – ostale – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16   – – – – ostale:     2008 70 31 00 – – – – – sa stvarnom alkoholnom jačinom po masi ne preko 11,85% mas – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16 2008 70 39 00 – – – – – ostale – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16   – – – u neposrednom pakovanju neto – mase ne preko 1 kg:     2008 70 51 00 – – – – sa sadržajem šećera preko 15% po masi – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16 2008 70 59 00 – – – – ostale – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16   – – bez dodatka alkohola:       – – – sa dodatkom šećera, u neposrednom pakovanju neto – mase preko 1 kg:     2008 70 61 00 – – – – sa sadržajem šećera preko 13% po masi – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16 2008 70 69 00 – – – – ostale – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16   – – – sa dodatkom šećera, u neposrednom pakovanju neto – mase ne preko 1 kg:     2008 70 71 00 – – – – sa sadržajem šećera preko 15% po masi – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16 2008 70 79 00 – – – – ostale – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16   – – – bez dodatka šećera, u neposrednom pakovanju neto – mase:     2008 70 92 00 – – – – 5 kg ili više – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16 2008 70 98 00 – – – – manjeg od 5 kg – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16 2008 80 – Jagode:       – – sa dodatkom alkohola:       – – – sa sadržajem šećera preko 9% po masi:     2008 80 11 00 – – – – sa stvarnom alkoholnom jačinom po masi ne preko 11,85% mas – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16 2008 80 19 00 – – – – ostale – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16   – – – ostale:     2008 80 31 00 – – – – sa stvarnom alkoholnom jačinom po masi ne preko 11,85% mas – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16 2008 80 39 00 – – – – ostale – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16   – – bez dodatka alkohola:     2008 80 50 00 – – – sa dodatkom šećera, u neposrednom pakovanju neto – mase preko 1 kg – 20 SSP: 8CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16 2008 80 70 00 – – – sa dodatkom šećera, u neposrednom pakovanju neto – mase ne preko 1 kg – 20 SSP: 8CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16 2008 80 90 00 – – – bez dodatka šećera – 20 SSP: 8CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16   – Ostalo, uključujući mešavine, osim onih iz tarifnog podbroja 2008 19:     2008 91 00 00 – – Palmina jezgra – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2008 93 – – Brusnice (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea):       – – – sa dodatkom alkohola:       – – – – sa sadržajem šećera preko 9% po masi:     2008 93 11 00 – – – – – sa stvarnom alkoholnom jačinom po masi ne preko 11,85% mas – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16 2008 93 19 00 – – – – – ostalo – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16   – – – – ostalo:     2008 93 21 00 – – – – – sa stvarnom alkoholnom jačinom po masi ne preko 11,85% mas – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16 2008 93 29 00 – – – – – ostalo – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16   – – – bez dodatka alkohola:     2008 93 91 00 – – – – sa dodatkom šećera; u neposrednom pakovanju neto – mase preko 1 kg – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16 2008 93 93 00 – – – – sa dodatkom šećera; u neposrednom pakovanju neto – mase ne preko 1 kg – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16 2008 93 99 00 – – – – bez dodatka šećera – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16 2008 97 – – Mešavine:     – – – od tropskog jezgrastog voća i tropskog voća , koje sadrže 50% ili više tropskog jezgrastog voća po masi: 2008 97 03 00 – – – – u neposrednom pakovanju neto – mase preko 1 kg – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16 2008 97 05 00 – – – – u neposrednom pakovanju neto – mase ne preko 1 kg – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16 – – – ostale:   – – – – sa dodatkom alkohola:       – – – – – sa sadržajem šećera preko 9% po masi:       – – – – – – sa stvarnom alkoholnom jačinom po masi ne preko 11,85% mas:     2008 97 12 00 – – – – – – – od tropskog voća (uključujući mešavine koje sadrže 50% ili više tropskog jezgrastog voća i tropskog voća po masi) – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16 2008 97 14 00 – – – – – – – ostalo – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16   – – – – – – ostalo:     2008 97 16 00 – – – – – – – od tropskog voća (uključujući mešavine koje sadrže 50% ili više tropskog jezgrastog voća i tropskog voća po masi) – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16 2008 97 18 00 – – – – – – – ostalo – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16   – – – – – ostalo:       – – – – – – sa stvarnom alkoholnom jačinom po masi ne preko 11,85% mas:     2008 97 32 00 – – – – – – – od tropskog voća (uključujući mešavine koje sadrže 50% ili više tropskog jezgrastog voća i tropskog voća po masi) – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16 2008 97 34 00 – – – – – – – ostalo – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16   – – – – – – ostalo:     2008 97 36 00 – – – – – – – od tropskog voća (uključujući mešavine koje sadrže 50% ili više tropskog jezgrastog voća i tropskog voća po masi) – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16 2008 97 38 00 – – – – – – – ostalo – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16   – – – – bez dodatka alkohola:       – – – – – sa dodatkom šećera:       – – – – – – u neposrednom pakovanju neto – mase preko 1 kg:     2008 97 51 00 – – – – – – – od tropskog voća (uključujući mešavine koje sadrže 50% ili više tropskog jezgrastog voća i tropskog voća po masi) – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16 2008 97 59 00 – – – – – – – ostalo – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16   – – – – – – ostalo:       – – – – – – – mešavine voća u kojima nijedno pojedinačno voće ne prelazi 50% ukupne mase voća:     2008 97 72 00 – – – – – – – – od tropskog voća (uključujući mešavine koje sadrže 50% ili više tropskog jezgrastog voća i tropskog voća po masi) – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16 2008 97 74 00 – – – – – – – – ostalo – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16   – – – – – – – ostalo:     2008 97 76 00 – – – – – – – – od tropskog voća (uključujući mešavine koje sadrže 50% ili više tropskog jezgrastog voća i tropskog voća po masi) – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16 2008 97 78 00 – – – – – – – – ostalo – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16   – – – – – bez dodatka šećera, u neposrednom pakovanju neto – mase:       – – – – – – 5 kg ili više:     2008 97 92 00 – – – – – – – od tropskog voća (uključujući mešavine koje sadrže 50% ili više tropskog jezgrastog voća i tropskog voća po masi) – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16 2008 97 93 00 – – – – – – – ostalo – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16   – – – – – – 4,5 kg ili više ali manje od 5 kg:     2008 97 94 00 – – – – – – – od tropskog voća (uključujući mešavine koje sadrže 50% ili više tropskog jezgrastog voća i tropskog voća po masi) – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16 2008 97 96 00 – – – – – – – ostalo – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16   – – – – – – manje od 4,5 kg:     2008 97 97 00 – – – – – – – od tropskog voća (uključujući mešavine koje sadrže 50% ili više tropskog jezgrastog voća i tropskog voća po masi) – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16 2008 97 98 00 – – – – – – – ostalo – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16 2008 99 – – Ostalo:       – – – sa dodatkom alkohola:       – – – – đumbir:     2008 99 11 00 – – – – – sa stvarnom alkoholnom jačinom po masi ne preko 11,85% mas – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16 2008 99 19 00 – – – – – ostalo – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16   – – – – grožđe:     2008 99 21 00 – – – – – sa sadržajem šećera preko 13% po masi – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16 2008 99 23 00 – – – – – ostalo – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16   – – – – ostalo:       – – – – – sa sadržajem šećera preko 9% po masi:       – – – – – – sa stvarnom alkoholnom jačinom po masi ne preko 11,85% mas:     2008 99 24 00 – – – – – – – tropsko voće – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16 2008 99 28 00 – – – – – – – ostalo – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16   – – – – – – ostalo:     2008 99 31 00 – – – – – – – tropsko voće – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16 2008 99 34 00 – – – – – – – ostalo – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16   – – – – – ostalo:       – – – – – – sa stvarnom alkoholnom jačinom po masi ne preko 11,85% mas:     2008 99 36 00 – – – – – – – tropsko voće – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16 2008 99 37 00 – – – – – – – ostalo – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16   – – – – – – ostalo:     2008 99 38 00 – – – – – – – tropsko voće – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16 2008 99 40 00 – – – – – – – ostalo – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16   – – – bez dodatka alkohola:       – – – – sa dodatkom šećera, u neposrednom pakovanju neto – mase preko 1 kg:     2008 99 41 00 – – – – – đumbir – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16 2008 99 43 00 – – – – – grožđe – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16 2008 99 45 00 – – – – – šljive i suve šljive – 20 SSP: 6CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16 2008 99 48 00 – – – – – tropsko voće – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16 2008 99 49 00 – – – – – ostalo – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16   – – – – sa dodatkom šećera, u neposrednom pakovanju neto – mase ne preko 1 kg:     2008 99 51 00 – – – – – đumbir – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16 2008 99 63 00 – – – – – tropsko voće – 20 SSP: 0 CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16 2008 99 67 00 – – – – – ostalo – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16   – – – – bez dodatka šećera:       – – – – – šljive i suve šljive, u neposrednom pakovanju neto – mase:     2008 99 72 00 – – – – – – 5 kg ili više – 20 SSP: 8CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16 2008 99 78 00 – – – – – – manje od 5 kg – 20 SSP: 8CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16 2008 99 85 00 – – – – – kukuruz, osim kukuruza šećerca (Zea mays var saccharata) – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15 2008 99 91 00 – – – – – jam, slatki krompir i slični jestivi delovi bilja, koji sadrže 5% ili više skroba po masi – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16 2008 99 99 00 – – – – – ostalo – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 16, LI: 16 2009 Voćni sokovi (uključujući širu od grožđa) i sokovi od povrća, nefermentisani i bez dodataka alkohola, sa dodatkom ili bez dodatka šećera ili ostalih sredstava za zaslađivanje:       – Sok od pomorandze:     2009 11 – – Smrznuti:       – – – čija Brix vrednost prelazi 67:     2009 11 11 00 – – – – čija vrednost ne prelazi € 30 za 100 kg neto – mase – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 5EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 0, LI: 0 2009 11 19 00 – – – – ostali – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 5EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 0, LI: 0   – – – čija Brix vrednost ne prelazi 67:     2009 11 91 00 – – – – čija vrednost ne prelazi € 30 za 100 kg neto – mase i sa dodatkom šećera čiji sadržaj prelazi 30% po masi – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 14, LI: 14 2009 11 99 00 – – – – ostali – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 14, LI: 14 2009 12 00 00 – – Nesmrznut, čija Brix vrednost ne prelazi 20 – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 14, LI: 14 2009 19 – – Ostalo:       – – – čija Brix vrednost prelazi 67:     2009 19 11 00 – – – – čija vrednost ne prelazi € 30 za 100 kg neto – mase – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 5EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 0, LI: 0 2009 19 19 00 – – – – ostalo – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 5EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 0, LI: 0   – – – čija Brix vrednost prelazi 20 ali ne prelazi 67:     2009 19 91 00 – – – – čija vrednost ne prelazi € 30 za 100 kg neto – mase i sa dodatkom šećera čiji sadržaj prelazi 30% po masi – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 5EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 0, LI: 0 2009 19 98 00 – – – – ostalo – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 14, LI: 14   – Sok od grejpfruta (uključujući od pomeloa):     2009 21 00 00 – – Čija Brix vrednost ne prelazi 20 – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 14, LI: 14 2009 29 – – Ostalo:       – – – čija Brix vrednost prelazi 67:     2009 29 11 00 – – – – čija vrednost ne prelazi € 30 za 100 kg neto – mase – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 14, LI: 14 2009 29 19 00 – – – – ostalo – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 14, LI: 14   – – – čija Brix vrednost prelazi 20 ali ne prelazi 67:     2009 29 91 00 – – – – čija vrednost ne prelazi € 30 za 100 kg neto – mase i sa dodatkom šećera čiji sadržaj prelazi 30% po masi – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 14, LI: 14 2009 29 99 00 – – – – ostalo – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 14, LI: 14   – Sok od ostalih pojedinačnih agruma:     2009 31 – – Čija Brix vrednost ne prelazi 20:       – – – čija vrednost prelazi € 30 za 100 kg neto – mase:     2009 31 11 00 – – – – sa dodatkom šećera – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 14, LI: 14 2009 31 19 00 – – – – bez dodatka šećera – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 14, LI: 14   – – – čija vrednost ne prelazi € 30 za 100 kg neto -mase:       – – – – sok od limuna:     2009 31 51 00 – – – – – sa dodatkom šećera – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 14, LI: 14 2009 31 59 00 – – – – – bez dodatka šećera – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 14, LI: 14   – – – – sokovi od ostalih agruma:     2009 31 91 00 – – – – – sa dodatkom šećera – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 14, LI: 14 2009 31 99 00 – – – – – bez dodatka šećera – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 14, LI: 14 2009 39 – – Ostali:       – – – čija Brix vrednost prelazi 67:     2009 39 11 00 – – – – čija vrednost ne prelazi € 30 za 100 kg neto – mase – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 5EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 0, LI: 0 2009 39 19 00 – – – – ostali – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 5EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 0, LI: 0   – – – čija Brix vrednost prelazi 20 ali ne prelazi 67:       – – – – čija vrednost prelazi € 30 za 100 kg neto – mase:     2009 39 31 00 – – – – – sa dodatkom šećera – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 14, LI: 14 2009 39 39 00 – – – – – bez dodatka šećera – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 14, LI: 14   – – – – čija vrednost ne prelazi € 30 za 100 kg neto – mase:       – – – – – sok od limuna:     2009 39 51 00 – – – – – – sa dodatkom šećera čiji sadržaj prelazi 30% po masi – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 14, LI: 14 2009 39 55 00 – – – – – – sa dodatkom šećera čiji sadržaj ne prelazi 30 % po masi – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 14, LI: 14 2009 39 59 00 – – – – – – bez dodatka šećera – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 14, LI: 14   – – – – – ostali sokovi od agruma:     2009 39 91 00 – – – – – – sa dodatkom šećera čiji sadržaj prelazi 30% po masi – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 14, LI: 14 2009 39 95 00 – – – – – – sa dodatkom šećera čiji sadržaj ne prelazi 30% po masi – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 14, LI: 14 2009 39 99 00 – – – – – – bez dodatka šećera – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 14, LI: 14   – Sok od ananasa:     2009 41 – – Čija Brix vrednost ne prelazi 20:     2009 41 92 00 – – – sa dodatim šećerom – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 14, LI: 14 2009 41 99 00 – – – bez dodatog šećera – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 14, LI: 14 2009 49 – – Ostali:       – – – čija Brix vrednost prelazi 67:     2009 49 11 00 – – – – čija vrednost ne prelazi € 30 za 100 kg neto – mase – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 14, LI: 14 2009 49 19 00 – – – – ostali – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 14, LI: 14   – – – čija Brix vrednost prelazi 20 ali ne prelazi 67:     2009 49 30 00 – – – – čija vrednost prelazi € 30 za 100 kg neto – mase, sa dodatim šećerom – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 14, LI: 14   – – – – ostali:     2009 49 91 00 – – – – – sa dodatim šećerom čiji sadržaj prelazi 30% po masi – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 14, LI: 14 2009 49 93 00 – – – – – sa dodatim šećerom čiji sadržaj ne prelazi 30% po masi – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 14, LI: 14 2009 49 99 00 – – – – – bez dodatog šećera – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 14, LI: 14 2009 50 – Sok od paradajza:     2009 50 10 00 – – sa dodatim šećerom – 20 SSP: 8CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 14, LI: 14 2009 50 90 00 – – ostali – 20 SSP: 8CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 14, LI: 14   – Sok od grožđa (uključujući i širu od grožđa):     2009 61 – – Čija Brix vrednost ne prelazi 30:     2009 61 10 00 – – – čija vrednost prelazi € 18 za 100 kg neto – mase – 20 SSP: 8CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 14, LI: 14 2009 61 90 00 – – – čija vrednost ne prelazi € 18 za 100 kg neto – mase – 20 SSP: 8CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 14, LI: 14 2009 69 – – Ostali:       – – – čija Brix vrednost prelazi 67:     2009 69 11 00 – – – – čija vrednost ne prelazi € 22 za 100 kg neto – mase – 20 SSP: 8CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 14, LI: 14 2009 69 19 00 – – – – ostali – 20 SSP: 8CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 14, LI: 14   – – – čija Brix vrednost prelazi 30 ali ne prelazi 67:       – – – – čija vrednost prelazi € 18 za 100 kg neto – mase:     2009 69 51 00 – – – – – koncentrisani – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 14, LI: 14 2009 69 59 00 – – – – – ostali – 20 SSP: 8CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 14, LI: 14   – – – – čija vrednost ne prelazi € 18 za 100 kg neto – mase:       – – – – – sa dodatkom šećera čiji sadržaj prelazi 30% po masi:     2009 69 71 00 – – – – – – koncentrisani – 20 SSP: 8CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 14, LI: 14 2009 69 79 00 – – – – – – ostali – 20 SSP: 8CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 14, LI: 14 2009 69 90 00 – – – – – ostali – 20 SSP: 8CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 14, LI: 14   – Sok od jabuka:     2009 71 – – Čija Brix vrednost ne prelazi 20:     2009 71 20 00 – – – sa dodatim šećerom – 20 SSP: 8CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 14, LI: 14 2009 71 99 00 – – – bez dodatog šećera – 20 SSP: 8CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 14, LI: 14 2009 79 – – Ostali:       – – – čija Brix vrednost prelazi 67:     2009 79 11 00 – – – – čija vrednost ne prelazi € 22 za 100 kg neto – mase – 20 SSP: 8CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 14, LI: 14 2009 79 19 00 – – – – ostali – 20 SSP: 8CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 14, LI: 14   – – – čija Brix vrednost prelazi 20 ali ne prelazi 67:     2009 79 30 00 – – – – čija vrednost prelazi € 18 za 100 kg neto – mase, sa dodatim šećerom – 20 SSP: 8CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 14, LI: 14   – – – – ostali:     2009 79 91 00 – – – – – sa dodatim šećerom čiji sadržaj prelazi 30% po masi – 20 SSP: 8CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 14, LI: 14 2009 79 98 00 – – – – – bez dodatog šećera – 20 SSP: 8CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 14, LI: 14 – Sok od ostalog pojedinačnog voća ili povrća:     2009 81 – – Sok od brusnice (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea): – – – čija Brix vrednost prelazi 67:     2009 81 11 00 – – – – čija vrednost ne prelazi € 30 za 100 kg neto – mase – 20 SSP: 8CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 14, LI: 14 2009 81 19 00 – – – – ostali – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 14, LI: 14 – – – čija Brix vrednost ne prelazi 67: 2009 81 31 00 – – – – čija vrednost ne prelazi € 30 za 100 kg neto – mase, sa dodatim šećerom – 20 SSP: 8CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 14, LI: 14 – – – – ostali: 2009 81 51 00 – – – – – sa dodatim šećerom čiji sadržaj prelazi 30% po masi – 20 SSP: 8CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 14, LI: 14 2009 81 59 00 – – – – – sa dodatim šećerom čiji sadržaj ne prelazi 30% po masi – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 14, LI: 14 – – – – – bez dodatog šećera: 2009 81 95 00 – – – – – – sok od voća vrste Vaccinium macrocarpon – 20 SSP: 8CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 14, LI: 14 2009 81 99 00 – – – – – – ostali – 20 SSP: 8CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 14, LI: 14  2009 89 – – Ostalo:   – – – čija Brix vrednost prelazi 67:       – – – – sok od krušaka:     2009 89 11 00 – – – – – čija vrednost ne prelazi € 22 za 100 kg neto – mase – 20 SSP: 8CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 14, LI: 14 2009 89 19 00 – – – – – ostali – 20 SSP: 8CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 14, LI: 14   – – – – ostali:       – – – – – čija vrednost ne prelazi € 30 za 100 kg neto – mase:     2009 89 34 00 – – – – – – sokovi od tropskog voća – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 14, LI: 14 2009 89 35 00 – – – – – – ostali – 20 SSP: 8CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 14, LI: 14   – – – – – ostali:     2009 89 36 00 – – – – – – sokovi od tropskog voća – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 14, LI: 14 2009 89 38 00 – – – – – – ostali – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 14, LI: 14   – – – čija Brix vrednost ne prelazi 67:       – – – – sok od krušaka:     2009 89 50 00 – – – — čija vrednost prelazi € 18 za 100 kg neto – mase, sa dodatim šećerom – 20 SSP: 8CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 14, LI: 14   – – – – – ostali:     2009 89 61 00 – – – – – – sa dodatim šećerom čiji sadržaj prelazi 30% po masi – 20 SSP: 8CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 14, LI: 14 2009 89 63 00 – – – – – – sa dodatim šećerom čiji sadržaj ne prelazi 30% po masi – 20 SSP: 8CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU:0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 14, LI: 14 2009 89 69 00 – – – – – bez dodatog šećera – 20 SSP: 8CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU:0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 14, LI: 14   – – – – ostali:       – – – – – čija vrednost prelazi € 30 za 100 kg neto – mase, sa dodatim šećerom:     2009 89 71 00 – – – – – – sok od višanja ili trešanja – 20 SSP: 8CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 14, LI: 14 2009 89 73 00 – – – – – – sokovi od tropskog voća – 20 SSP: 8CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 14, LI: 14 2009 89 79 00 – – – – – – ostali – 20 SSP: 8CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 14, LI: 14   – – – – – ostali:       – – – – – – sa dodatim šećerom čiji sadržaj prelazi 30% po masi:     2009 89 85 00 – – – – – – – sokovi od tropskog voća – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 14, LI: 14 2009 89 86 00 – – – – – – – ostali – 20 SSP: 8CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 14, LI: 14   – – – – – – sa dodatim šećerom čiji sadržaj ne prelazi 30% po masi:     2009 89 88 00 – – – – – – – sokovi od tropskog voća – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 14, LI: 14 2009 89 89 00 – – – – – – – ostali – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 14, LI: 14   – – – – – – bez dodatog šećera:     2009 89 96 00 – – – – – – – sok od višanja ili trešanja – 20 SSP: tab 1.CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 14, LI: 14 2009 89 97 00 – – – – – – – sokovi od tropskog voća – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 14, LI: 14 2009 89 99 00 – – – – – – – ostali – 20 SSP: 8CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 14, LI: 14 2009 90 – Mešavine sokova:       – – čija Brix vrednost prelazi 67:       – – – mešavine soka od jabuka i krušaka:     2009 90 11 00 – – – – čija vrednost ne prelazi € 22 za 100 kg neto – mase – 20 SSP: 8CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 14, LI: 14 2009 90 19 00 – – – – ostali – 20 SSP: 8CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 14, LI: 14   – – – ostali:     2009 90 21 00 – – – – čija vrednost ne prelazi € 30 za 100 kg neto – mase – 20 SSP: 8CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 14, LI: 14 2009 90 29 00 – – – – ostali – 20 SSP: 8CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 14, LI: 14   – – čija Brix vrednost ne prelazi 67:       – – – mešavine soka od jabuka i krušaka:     2009 90 31 00 – – – – čija vrednost ne prelazi € 18 za 100 kg neto – mase i sa dodatim šećerom čiji sadržaj prelazi 30% po masi – 20 SSP: 8CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 14, LI: 14 2009 90 39 00 – – – – ostali – 20 SSP: 8CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 14, LI: 14   – – – ostali:       – – – – čija vrednost prelazi € 30 za 100 kg neto – mase:       – – – – – mešavine sokova od agruma i soka od ananasa:     2009 90 41 00 – – – – – – sa dodatkom šećera – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 14, LI: 14 2009 90 49 00 – – – – – – ostali – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 14, LI: 14   – – – – – ostali:     2009 90 51 00 – – – – – – sa dodatim šećerom – 20 SSP: 8CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 14, LI: 14 2009 90 59 00 – – – – – – ostali – 20 SSP: 8CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 12, LI: 12   – – – – čija vrednost ne prelazi € 30 za 100 kg neto – mase:       – – – – – mešavine sokova od agruma i soka od ananasa:     2009 90 71 00 – – – – – – sa dodatim šećerom čiji sadržaj prelazi 30% po masi – 20 SSP: 8CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 14, LI: 14 2009 90 73 00 – – – – – – sa dodatim šećerom čiji sadržaj ne prelazi 30% po masi – 20 SSP: 8CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 14, LI: 14 2009 90 79 00 – – – – – – bez dodatog šećera – 20 SSP: 8CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 14, LI: 14   – – – – – ostali:       – – – – – – sa dodatim šećerom čiji sadržaj prelazi 30% po masi:     2009 90 92 00 – – – – – – – mešavine sokova od tropskog voća – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 14, LI: 14 2009 90 94 00 – – – – – – – ostali – 20 SSP: 8CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 14, LI: 14   – – – – – – sa dodatim šećerom čiji sadržaj ne prelazi 30% po masi:     2009 90 95 00 – – – – – – – mešavine sokova od tropskog voća – 20 SSP: 8CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 14, LI: 14 2009 90 96 00 – – – – – – – ostali – 20 SSP: 8CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 14, LI: 14   – – – – – – bez dodatog šećera:     2009 90 97 00 – – – – – – – mešavine sokova od tropskog voća – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 14, LI: 14 2009 90 98 00 – – – – – – – ostali – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 14, LI: 14

GLAVA 21

RAZNI PROIZVODI ZA ISHRANU

Napomene

1. Ova glava ne obuhvata:

(a) mešano povrće iz tarifnog broja 0712;

(b) pržene zamene kafe koje sadrže kafu u bilo kojoj srazmeri (tarifni broj 0901);

(v) aromatizovani čaj (tarifni broj 0902);

(g) začine i druge proizvode iz tar. br. 0904 do 0910;

(d) prehrambene proizvode, osim prehrambenih proizvoda iz tarifnog broja 2103 ili 2104, koji sadrže više od 20% po masi kobasičarskih proizvoda, mesa, ostalih klaničnih proizvoda, krvi, riba ili ljuskara, mekušaca ili drugih vodenih beskičmenjaka, ili bilo koje kombinacije tih proizvoda (Glava 16);

(đ) kvasac pripremljen kao lek i ostale proizvode iz tarifnog broja 3003 ili 3004; ili

(e) pripremljene enzime iz tarifnog broja 3507.

2. Ekstrakti zamena navedenih u Napomeni 1. pod (b) svrstavaju se u tarifni broj 2101.

( 3. U smislu tarifnog broja 2104 pod pojmom „homogenizovani složeni prehrambeni proizvodi” podrazumevaju se proizvodi koji se sastoje od fino homogenizovane mešavine od dva ili više osnovnih sastojaka kao što su: meso, riba, povrće ili voće, pripremljeni kao hrana pogodna za bebe ili malu decu ili za dijetetske svrhe, za prodaju na malo, u sudovima ne preko 250 g neto – mase. Za primenu ove definicije ne uzimaju se u obzir male količine bilo kojih sastojaka koji se dodaju mešavini radi začinjavanja, konzervisanja ili u ostale svrhe. Ovi proizvodi mogu imati malu količinu vidljivih komadića sastojaka.

Dodatne napomene

1. U smislu tar. podbr. 2106 10 20 i 2106 90 92 pojam „skrob” takođe obuhvata proizvode razlaganja skroba.

2. U smislu tarifnog podbroja 2106 90 20 pod pojmom „složeni alkoholni prozivodi, osim onih baziranih na mirisnim materijama, koji se koriste za proizvodnju pića” podrazumevaju se oni proizvodi čija je alkoholna jačina po zapremini veća od 0,5% vol.

( 3. U smislu tarifnog podbroja 2106 90 30 pod pojmom „izoglukoza” podrazumeva se proizvod dobijen od glukoze ili njenih polimera koji u suvom stanju sadrži najmanje 10% fruktoze po masi.

♦ 4. Za proizvode iz tar. podbr. 2106 90 30 i 2106 90 59, sadržaj saharoze, uključujući i šećere koji se iskazuju kao saharoza, utvrđuje se refraktometrijskom metodom (iskazanom u Brix vrednosti u skladu sa Aneksom Uredbe Komisije (EU) o sprovođenju broj 974/2014.

5. Ostali prehrambeni proizvodi pakovani u odmerene doze kao što su kapsule, tablete, pastile i pilule, koji su namenjeni za upotrebu kao dodaci ishrani, svrstavaju se u tarifni broj 2106, osim pomenutih ili obuhvaćenih na drugom mestu.

6. Preparati na bazi kafe, čaja ili mate čaja ili njihovih ekstrakata, esencija i koncentrata, sa sadržajem šećera 97% ili više po masi, računato na suvu materiju, isključuju se iz svrstavanja u tarifni broj 2101 i uglavnom se svrstavaju u Glavu 17. Više se ne smatra da karakter tim proizvodima daju kafa, čaj ili mate čaj ili njihovi ekstrakti, esencije i koncentrati.

Tarifna oznaka Naimenovanje JM Stopa carine Sporazumi o slobodnoj trgovini 2101 Ekstrakti, esencije i koncentrati kafe, čaja ili mate čaja i preparati na bazi tih proizvoda ili na bazi kafe, čaja ili mate čaja; Pržena cikorija i ostale pržene zamene kafe i ekstrakti, esencije i koncentrati tih proizvoda:       – Ekstrakti, esencije i koncentrati kafe i preparati na bazi tih ekstrakta, esencija ili koncentrata ili na bazi kafe:     2101 11 00 00 – – Ekstrakti, esencije i koncentrati – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2101 12 – – Preparati na bazi ekstrakata, esencija ili koncentrata ili na bazi kafe:     2101 12 92 00 – – – preparati na bazi ekstrakta, esencija ili koncentrata kafe – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2101 12 98 00 – – – ostalo – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2101 20 – Ekstrakti, esencije i koncentrati čaja, mate – čaja i preparati na bazi tih ekstrakta, esencija i koncentrata ili na bazi čaja ili mate – čaja:     2101 20 20 00 – – ekstrakti, esencije ili koncentrati – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0   – – preparati:     2101 20 92 00 – – – na bazi ekstrakta, esencija ili koncentrata čaja ili mate – čaja – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2101 20 98 00 – – – ostalo – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2101 30 – Pržena cikorija i ostale pržene zamene kafe i ekstrakti, esencije i koncentrati tih proizvoda:       – – pržena cikorija i ostale pržene zamene kafe:     2101 30 11 00 – – – pržena cikorija – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 6, NO: 6, CH: 6, LI: 6 2101 30 19 00 – – – ostalo – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 6, NO: 6, CH: 6, LI: 6   – – ekstrakti, esencije i koncentrati pržene cikorije i ostalih prženih zamena kafe:     2101 30 91 00 – – – od pržene cikorije – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 6, NO: 6, CH: 6, LI: 6 2101 30 99 00 – – – ostalo – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 6, NO: 6, CH: 6, LI: 6 2102 Kvasac (aktivan ili neaktivan); Ostali jednoćelijski mikroorganizmi, mrtvi (osim vakcina iz tarifnog broja 3002); Pripremljeni praškovi za peciva:     2102 10 – Aktivni kvasac:     2102 10 10 00 – – kultura kvasca – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0   – – kvasac za mešenje (pekarski):     2102 10 31 00 – – – suvi – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15 2102 10 39 00 – – – ostali – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 2102 10 90 00 – – ostalo – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 7.5, NO: 7.5, CH: 7.5, LI: 7.5 2102 20 – Neaktivni kvasac; ostali jednoćelijski mikroorganizmi, mrtvi:       – – neaktivni kvasac:     2102 20 11 00 – – – u tabletama, kockastog ili sličnog oblika, ili u neposrednom pakovanju neto – mase ne preko 1 kg – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 3EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2102 20 19 00 – – – ostali – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 3EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2102 20 90 00 – – ostalo – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 3EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2102 30 00 00 – Pripremljeni praškovi za pecivo – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 7.5, NO: 7.5, CH: 7.5, LI: 7.5 2103 Preparati za sosove i pripremljeni sosovi; mešani začini i mešana začinska sredstva; Brašno i griz od slačice i pripremljena slačica (senf):     2103 10 00 00 – Sos od soje – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 6, NO: 6, CH: 6, LI: 6 2103 20 00 00 – Kečap i ostali sosovi od paradajza – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15 2103 30 – Brašno i griz od slačice i pripremljena slačica (senf):     2103 30 10 00 – – brašno od slačice – 25 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 25EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2103 30 90 00 – – pripremljena slačica (senf) – 25 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 25EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15 2103 90 – Ostalo:     2103 90 10 00 – – mango – čatni (“mango chutney”), tečan – 25 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 25EFTA: IS: 25, NO: 25, CH: 25, LI: 25 2103 90 30 00 – – aromatični biteri jačine alkohola po zapremini od 44,2% do 49,2% vol, koji sadrže po masi od 1,5% do 6% gorčice (lincura, gencijana), začina i različitih sastojaka i od 4% do 10% šećera, u sudovima zapremine 0,5 litara ili manje LT A 100% 25 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 25EFTA: IS: 25, NO: 25, CH: 25, LI: 25 2103 90 90 – – ostalo:     2103 90 90 10 – – – pripremljene začinske mešavine za prehrambenu industriju – 25 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 25EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2103 90 90 90 – – – ostalo – 25 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 25EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15 2104 Supe i čorbe i preparati za te proizvode; Homogenizovani složeni prehrambeni proizvodi:     2104 10 00 00 – Supe i čorbe i preparati za te proizvode – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 17, NO: 17, CH: 17, LI: 17 2104 20 00 00 – Homogenizovani složeni prehrambeni proizvodi – 25 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 25EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 2105 00 Sladoled i drugi slični proizvodi sa dodatkom ili bez dodatka kakaa:     2105 00 10 00 – koji ne sadrži mlečne masnoće ili sadrži manje od 3% takvih masnoća po masi – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 25, NO: 25, CH: 25, LI: 25   – koji sadrži mlečne masnoće po masi:     2105 00 91 00 – – 3% ili više ali manje od 7% – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 25, NO: 25, CH: 25, LI: 25 2105 00 99 00 – – 7% ili više – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 25, NO: 25, CH: 25, LI: 25 2106 Prehrambeni proizvodi na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni:     2106 10 – Koncentrati belančevina i teksturirane belančevinaste materije:     2106 10 20 00 – – koji ne sadrže mlečne masnoće, saharozu, izoglukozu, glukozu niti skrob ili koji sadrže, po masi, manje od 1,5% mlečne masnoće, 5% saharoze ili izoglukoze, 5% glukoze ili skroba – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 5EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2106 10 80 00 – – ostali – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10 2106 90 – Ostalo:     2106 90 20 00 – – složeni alkoholni proizvodi, osim na bazi mirisnih materija, koji se koriste za proizvodnju pića LT A 100% 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5   – – sirupi od šećera, aromatizovani ili bojeni:     2106 90 30 00 – – – izoglukozni sirupi – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20   – – – ostali:     2106 90 51 00 – – – – laktozni sirup – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 2106 90 55 00 – – – – glukozni sirup i maltodekstrinski sirup – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 2106 90 59 00 – – – – ostali – 30 SSP: 9CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20   – – ostalo:     2106 90 92 – – – bez mlečnih masnoća, saharoze, izoglukoze, glukoze ili skroba ili sa sadržajem, po masi, manje od 1,5% mlečne masnoće, 5% saharoze ili izoglukoze, 5% glukoze ili skroba:     2106 90 92 10 – – – – žvakaće gume i bonbone bez šećera – 25 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 25EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10 2106 90 92 90 – – – – ostalo – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 18, NO: 18, CH: 18, LI: 18 2106 90 98 – – – ostalo:     2106 90 98 10 – – – – bezalkoholni preparati, osim na bazi mirisnih materija koji se koriste za proizvodnju pića – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 5EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5 2106 90 98 20 – – – – fondi od sira („cheese fondues”) – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15 2106 90 98 90 – – – – ostalo – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10

GLAVA 22

PIĆA, ALKOHOLI I SIRĆE

Napomene

1. Ova glava ne obuhvata:

(a) proizvode iz ove glave (osim onih iz tarifnog broja 2209) pripremljene za kulinarske svrhe i time učinjene nepodesnim za potrošnju kao pića (obično tarifni broj 2103);

(b) morsku vodu (tarifni broj 2501);

(v) destilisanu vodu, vodu za određivanje elektroprovodljivosti i vodu slične čistoće (tarifni broj 2853);

(g) sirćetnu kiselinu koja sadrži po masi više od 10% sirćetne kiseline (tarifni broj 2915);

(d) lekove iz tarifnog broja 3003 ili 3004; ili

(đ) parfimerijske i toaletne proizvode (Glava 33).

2. U smislu ove glave i Glava 20 i 21, „zapreminska alkoholna jačina” određuje se na temperaturi od 20°S.

3. U smislu tarifnog broja 2202 pod pojmom „bezalkoholna pića” podrazumevaju se pića čija alkoholna jačina nije veća od 0,5% zapremine. Alkoholna pića se svrstavaju u tar. brojeve 2203 do 2206 ili u tarifni broj 2208, zavisno od slučaja.

Napomena za tarifni podbroj:

1. U smislu tarifnog podbroja 2204 10 pod pojmom „penušava vina” podrazumevaju se vina koja, kad se čuvaju na temperaturi od 20° C u zatvorenim sudovima, imaju nadpritisak od najmanje 3 bar.

Dodatne napomene

1. Tarifni podbroj 2202 10 00 obuhvata vode, uključujući mineralne vode i gazirane vode, sa dodatkom šećera ili drugih materija za zaslađivanje ili aromatizaciju, pod uslovom da su za neposrednu potrošnju kao pića.

2. U smislu tar. br. 2204 i 2205 i tarifnog podbroja 2206 00 10:

(a) pod pojmom „stvarna zapreminska alkoholna jačina” podrazumeva se broj zapreminskih jedinica čistog alkohola sadržanog u 100 zapreminskih jedinica proizvoda , na temperaturi od 20°C ;

(b) pod pojmom „potencijalna zapreminska alkoholna jačina” podrazumeva se broj zapreminskih jedinica čistog alkohola koji se može proizvesti potpunom fermentacijom šećera sadržanih u 100 zapreminskih jedinica proizvoda , na temperaturi od 20° C;

(v) pod pojmom „ukupna zapreminska alkoholna jačina” podrazumeva se zbir stvarnog i potencijalnog zapreminskog procenta alkohola;

(g) pod pojmom „prirodna zapreminska alkoholna jačina” podrazumeva se ukupni zapreminski procenat alkohola u proizvodu pre bilo kakvog pojačavanja;

(d) „% vol” jeste simbol za zapreminski procenat alkohola.

3. U smislu tarifnog podbroja 2204 30 10 pod pojmom „šira od grožđa delimično fermentisana” podrazumeva se proizvod dobijen prilikom fermentacije šire od grožđa, koji ima stvarnu alkoholnu jačinu po zapremini veću od 1% ali manju od tri petine njegove ukupne zapreminske alkoholne jačine.

4. U smislu tar. podbr. 2204 21, 2204 22 i 2204 29:

A pod pojmom „ukupni suvi ekstrakt” podrazumeva se sadržaj svih sastojaka proizvoda koji ne isparavaju u datim fizičkim uslovima, izražen u gramima po litru.

Ukupni suvi ekstrakt određuje se meračem gustine (densimetrom) na temperaturi od 20°C.

B (a) prisustvo ukupnog suvog ekstrakta po litru proizvoda koji se svrstavaju u tar. podbrojeve 2204 21 11 do 2204 21 98, 2204 22 22 do 2204 22 98 i 22 04 29 22 do 2204 29 98 u količinama navedenim pod 1, 2, 3 i 4 dole ne utiče na njihovo svrstavanje:

1. proizvodi sa stvarnom zapreminskom alkoholnom jačinom koja ne prelazi 13% vol: 90 g ili manje ukupnog ekstrakta po litru;

2. proizvodi sa stvarnom zapreminskom alkoholnom jačinom većom od 13% vol ali ne većom od 15% vol: 130 g ili manje ukupnog suvog ekstrakta po litru;

3. proizvodi sa stvarnom zapreminskom alkoholnom jačinom većom od 15% vol ali ne većom od 18% vol: 130 g ili manje ukupnog suvog ekstrakta po litru;

4. proizvodi sa stvarnom zapreminskom alkoholnom jačinom većom od 18% vol, ali ne većom od 22% vol: 330 g ili manje ukupnog suvog ekstrakta po litru.

Proizvodi u kojima ukupni suvi ekstrakt prelazi maksimalnu gore navedenu količinu za svaku kategoriju svrstavaju se u novu kategoriju koja sledi, izuzev kada ukupni suvi ekstrakt prelazi 330 g/l, u kom slučaju se proizvodi svrstavaju u tar. podbrojeve 2204 21 98, 2204 22 98 i 2204 29 98;

(b) gore navedena pravila se ne primenjuju na proizvode koji se svrstavaju u tar. podbrojeve 2204 21 23 i 2204 22 33.

( 5. Smatraće se da tar. podbr. 2204 21 11 do 2204 21 98, 2204 22 22 do 2204 22 98 i 22 04 29 22 do 2204 29 98 obuhvataju:

(a) širu od grožđa sa zaustavljenom fermentacijom putem dodavanja alkohola, tj. proizvod:

koji ima stvarnu zapreminsku alkoholnu jačinu od najmanje 12% vol ali manje od 15% vol, i

dobijen dodavanjem nefermentisanoj širi od grožđa prirodne zapreminske alkoholne jačine od najmanje 8,5% vol proizvoda dobijenih destilacijom vina;

(b) ojačano vino za destilaciju, tj. proizvod:

koji ima stvarnu zapreminsku alkoholnu jačinu od najmanje 18% vol ali ne više od 24% vol,

dobijen isključivo ako se vinu koje ne sadrži nikakav rezidualni preostali šećer doda nerektifikovani proizvod dobijen destilacijom vina a koji ima maksimalnu stvarnu zapreminsku alkoholnu jačinu od 86% vol, i

koji ima maksimalnu isparljivu kiselost od 1,5 g/l, izraženu kao sirćetna kiselina;

(v) vinski liker, tj. proizvod:

koji ima ukupnu zapreminsku alkoholnu jačinu od najmanje 17,5% vol i stvarnu zapreminsku alkoholnu jačinu od najmanje 15% vol ali ne više od 22% vol, i

dobijen iz šire od grožđa ili vina, koje mora pripadati vrstama vina koje su u trećoj zemlji porekla odobrene za proizvodnju vinskog likera i koje ima minimalnu prirodnu zapreminsku alkoholnu jačinu od 12% vol,

putem smrzavanja,

ili

dodavanjem tokom ili nakon fermentacije:

proizvoda dobijenog destilacijom vina, ili

koncentrovane šire od grožđa, odnosno u slučaju izvesnih vinskih likera sa naznakom porekla ili sa geografskom oznakom, koji se pojavljuju u listi datoj u Uredbi (EZ) broj 607/2009 (Regulation (EC) No 607/2009, OJ L 193, 24.7.2009, st. 60) i u slučaju kojih je takva proizvodnja tradicionalna, šire od grožđa koncentrovane direktnim zagrevanjem, koja bez obzira na ovu operaciju, odgovara definiciji koncenrovane šire od grožđa, ili

mešavine ovih proizvoda.

Međutim, izvesni vinski likeri sa naznakom porekla ili sa geografskom oznakom, koji se pojavljuju na listi datoj u Uredbi (EZ) broj 607/2009 (Regulation (EC) No 607/2009) mogu se dobiti od nefermentisane sveže šire od grožđa koja ne mora da ima minimalnu prirodnu alkoholnu zapreminsku jačinu 12 % vol.

6. U smislu tar. podbr. 2204 10, 2204 21, 2204 22 i 2204 29:

(a) „vina sa zaštićenom naznakom porekla (ZNP)” i „vina sa zaštićenom geografskom oznakom (ZGO) ” su vina koja zadovoljavaju odredbe članova od 93 do 108 Uredbe (EU) broj 1308/2013 Evropskog parlamenta i Saveta (Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council, OJ L 347, 20.12.2013, st.671) i odredbi usvojenih u primeni napred navedene Uredbe i propisanih u nacionalnim propisima;

(b) „sortna vina” su vina koja zadovoljavaju odredbe člana 120 Uredbe (EU) broj 1308/2013 Evropskog parlamenta i Saveta (Council Regulation (EC) No 1234/2007, OJ L 347, 20.12.2013, st.671) i odredbi usvojenih u primeni napred navedene Uredbe i propisanih u nacionalnim propisima;

(v) „vina proizvedena u Evropskoj uniji” su vina koja zadovoljavaju odredbe Uredbe (EU) broj 1308/2013 Evropskog parlamenta i Saveta (Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council, OJ L 347, 20.12.2013, str.671) i člana 55 Uredbe Komisije (EZ) broj 607/2009 (Commission Regulation (EC) No 607/2009, OJ L 193, 24.7.2009, st. 60).

7. U smislu tar. podbr. 2204 30 92 i 2204 30 96, „koncentrovana šira od grožđa” podrazumeva se šira od grožđa kod koje je vrednost koju pokazuje refraktometar ) u skladu sa metodom propisanom u „Kompendijumu međunarodnih metoda analize vina i šire” Međunarodne organizacije za vinovu lozu i vino, kako je objavljeno u „C” seriji „Službenog lista EU”) na temperaturi od 20 °C iznosi najmanje 50,9 %.

8. Proizvodima koji se svrstavaju u tarifni broj 2205 smatraće se samo vermut i ostalo vino od svežeg grožđa aromatizovano biljem ili aromatičnim materijama čija stvarna zapreminska alkoholna jačina nije manja od 7% vol.

9. U smislu tarifnog podbroja 2206 00 10 pod pojmom „slabo vino” („piquette”) podrazumeva se proizvod dobijen fermentacijom neobrađene grožđane komine natopljene u vodi ili ekstrakcijom fermentisane grožđane komine sa vodom.

10. U smislu tar. podbr. 2206 00 31 i 2206 00 39 sledeći proizvodi smatraju se „penušavim”:

fermentisana pića u bocama pričvršćena „pečurka čepovima” koji su pričvršćeni žičanim korpicama,

fermentisana pića pripremljena na drugi način, sa natpritiskom od najmanje 1,5 bar, izmerenim na temperaturi od 20°C.

11. U smislu tar. podbr. 2209 00 11 i 2209 00 19 pod pojmom „vinsko sirće” podrazumeva se sirće dobijeno isključivo kiselom fermentacijom vina čija ukupna kiselost nije manja od 60 g/l, izražena kao sirćetna kiselina.

12. Tarifni podbroj 2207 20 obuhvata mešavine etil alkohola koji se koristi kao sirovina za proizvodnju goriva za motorna vozila, alkoholne jačine po zapremini 50 % ili veće, denaturisane sa jednom ili više sledećih supstanci:

(a) pogonsko gorivo (u skladu sa EN 228);

(b) tercijerni-butil etil etar (etil-tercio- butil-etar, ETVE);

(v) metil-tercijerni butil-etar (MTBE);

(g) 2-metilpropan-2-ol (tercijerni butilalkohol, TBA);

(d) 2- metil-propan-1-ol (2-metil-1-propanol, izobutanol);

(đ) propan-2-ol (izopropil alkohol, 2-propanol, izopropanol).

Denaturanti navedeni u tač. (d) i (đ) stava 1. ove tačke moraju da se koriste u kombinaciji sa najmanje jednim od denaturanata navedenim u tačkama (a) do (g) prvog stava.

13. U smislu tar. podbr. 2202 90 11 i 2202 90 15, sadržaj belančevina određuje se množenjem ukupnog sadržaja azota, računatog na osnovu metode date u tač. 2. do 8. Dela C Aneksa III Uredbe Komisije (EZ) broj 152/20092, koeficijentom 6,25.

Tarifna oznaka Naimenovanje JM Stopa carine Sporazumi o slobodnoj trgovini 2201 Voda, uključujući prirodnu ili veštačku mineralnu vodu i gaziranu vodu, bez dodatka šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje ili aromatizaciju; Led i sneg: 2201 10 – Mineralna voda i gazirana voda:       – – prirodna mineralna voda:     2201 10 11 00 – – – bez dodatka ugljen dioksida LT 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 0, NO: 10, CH: 10, LI: 10 2201 10 19 00 – – – ostala LT 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 0, NO: 10, CH: 10, LI: 10 2201 10 90 00 – – ostala LT 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 0, NO: 10, CH: 10, LI: 10 2201 90 00 00 – Ostala – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 0, NO: 10, CH: 10, LI: 10 2202 Voda, uključujući mineralnu vodu i gaziranu vodu, sa dodatkom šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje ili aromatizaciju i ostala bezalkoholna pića, osim sokova od voća ili povrća iz tarifnog broja 2009:   2202 10 00 00 – Voda, uključujući mineralnu vodu i gaziranu vodu, sa dodatkom šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje ili aromatizaciju LT 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 18, NO: 18, CH: 18, LI: 18 – Ostalo:     2202 91 00 00 – – Bezalkoholno pivo LT 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 13, NO: 13, CH: 13, LI: 13 2202 99 – – Ostalo: – – – koje ne sadrži proizvode iz tar. br. 0401 do 0404 ili masnoće dobijene iz proizvoda iz tar. br. 0401do 0404: 2202 99 11 00 – – – – pića na bazi soje sa sadržajem belančevina 2,8% ili više, po masi LT 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15 2202 99 15 00 – – – – pića na bazi soje sa sadržajem belančevina manjim od 2,8%, po masi; pića na bazi jezgrastog voća iz Glave 8, žitarica iz Glave 10 ili semenja iz Glave 12 LT 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15 2202 99 19 00 – – – – ostalo LT 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15   – – – ostalo, koje po masi sadrži masnoće dobijene iz proizvoda iz tar. br. 0401 do 0404:     2202 99 91 00 – – – – manje od 0,2% LT 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 13, NO: 13, CH: 13, LI: 13 2202 99 95 00 – – – – 0,2% ili više, ali manje od 2% LT 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 13, NO: 13, CH: 13, LI: 13 2202 99 99 00 – – – – 2% ili više LT 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 13, NO: 13, CH: 13, LI: 13 2203 00 Pivo dobijeno od slada:       – U sudovima ne preko 10 l:     2203 00 01 00 – – u bocama LT 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15 2203 00 09 00 – – ostalo LT 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15 2203 00 10 00 – U sudovima preko 10 l LT 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15 2204 Vino od svežeg grožđa, uključujući ojačana vina; Šira od grožđa osim one iz tarifnog broja 2009:     2204 10 – Vino penušavo:       – – sa zaštićenom naznakom porekla (ZNP):     2204 10 11 00 – – – šampanjac LT 30 SSP: tab 1.CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 20.1, LI: 20.1 2204 10 13 00 – – – kava LT 30 SSP: tab 1.CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 20.1, LI: 20.1 2204 10 15 00 – – – proseko LT 30 SSP: tab 1.CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 20.1, LI: 20.1 2204 10 91 00 – – – asti spumante LT 30 SSP: tab 1.CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 20.1, LI: 20.1 2204 10 93 00 – – – ostalo LT 30 SSP: tab 1.CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 20.1, LI: 20.1 2204 10 94 00 – – sa zaštićenom geografskom oznakom (ZGO) LT 30 SSP: tab 1.CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 20.1, LI: 20.1 2204 10 96 00 – – ostala sortna vina LT 30 SSP: tab 1.CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 20.1, LI: 20.1 2204 10 98 00 – – ostalo LT 30 SSP: tab 1.CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 20.1, LI: 20.1   – Ostala vina; Šira od grožđa kod koje je fermentacija sprečena ili zaustavljena dodavanjem alkohola:     2204 21 – – U sudovima ne preko 2 l:        – – – vino, osim onog navedenog u tar. podbroju 2204 10, u bocama sa “pečurka” čepovima, pričvršćenim žičanim korpicama; vino pripremljeno na drugi način sa nadpritiskom usled prisustva ugljen-dioksida u rastvoru od najmanje 1 bar, ali manje od 3 bar, mereno na temperaturi od 20°C:          2204 21 06 00 – – – – sa zaštićenom naznakom porekla (ZNP) LT 30 SSP: tab 1.CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 20.1, LI: 20.1 2204 21 07 00 – – – – sa zaštićenom geografskom oznakom (ZGO) LT 30 SSP: tab 1.CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 20.1, LI: 20.1 2204 21 08 00 – – – – ostala sortna vina LT 30 SSP: tab 1.CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 20.1, LI: 20.1 2204 21 09 00 – – – – ostalo LT 30 SSP: tab 1.CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 20.1, LI: 20.1   – – – ostalo:       – – – – proizvedeno u Evropskoj uniji:       – – – – – sa stvarnom zapreminskom alkoholnom jačinom ne preko 15% vol:       – – – – – – vino sa zaštićenom naznakom porekla (ZNP):       – – – – – – – bela:     2204 21 11 00 – – – – – – – – Alsace LT 30 SSP: tab 1.CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 20.1, LI: 20.1 2204 21 12 00 – – – – – – – – Bordeaux LT 30 SSP: tab 1.CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 20.1, LI: 20.1 2204 21 13 00 – – – – – – – – Bourgogne (Burgundy) LT 30 SSP: tab 1.CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 20.1, LI: 20.1 2204 21 17 00 – – – – – – – – Val de Loire (Loire Valley) LT 30 SSP: tab 1.CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 20.1, LI: 20.1 2204 21 18 00 – – – – – – – – Mosel LT 30 SSP: tab 1.CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 20.1, LI: 20.1 2204 21 19 00 – – – – – – – – Pfalz LT 30 SSP: tab 1.CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 20.1, LI: 20.1 2204 21 22 00 – – – – – – – – Reinhessen LT 30 SSP: tab 1.CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 20.1, LI: 20.1 2204 21 23 00 – – – – – – – – Tokaj LT 30 SSP: tab 1.CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 20.1, LI: 20.1 2204 21 24 00 – – – – – – – – Lazio (Latium) LT 30 SSP: tab 1.CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 20.1, LI: 20.1 2204 21 26 00 – – – – – – – – Toscana (Tuscany) LT 30 SSP: tab 1.CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 20.1, LI: 20.1 2204 21 27 00 – – – – – – – – Trentino, Alto Adige i Friuli LT 30 SSP: tab 1.CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 20.1, LI: 20.1 2204 21 28 00 – – – – – – – – Veneto LT 30 SSP: tab 1.CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 20.1, LI: 20.1 2204 21 31 00 – – – – – – – – Sicilia LT 30 SSP: tab 1.CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 20.1, LI: 20.1 2204 21 32 00 – – – – – – – – Vinho Verde LT 30 SSP: tab 1.CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 20.1, LI: 20.1 2204 21 34 00 – – – – – – – – Penedés LT 30 SSP: tab 1.CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 20.1, LI: 20.1 2204 21 36 00 – – – – – – – – Rioja LT 30 SSP: tab 1.CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 20.1, LI: 20.1 2204 21 37 00 – – – – – – – – Valencia LT 30 SSP: tab 1.CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 20.1, LI: 20.1 2204 21 38 00 – – – – – – – – ostalo LT 30 SSP: tab 1.CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 20.1, LI: 20.1   – – – – – – – ostalo:     2204 21 42 00 – – – – – – – – Bordeaux LT 30 SSP: tab 1.CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 20.1, LI: 20.1 2204 21 43 00 – – – – – – – – Bourgogne (Burgundy) LT 30 SSP: tab 1.CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 20.1, LI: 20.1 2204 21 44 00 – – – – – – – – Beaujolais LT 30 SSP: tab 1.CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 20.1, LI: 20.1 2204 21 46 00 – – – – – – – – Vallée du Rhône LT 30 SSP: tab 1.CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 20.1, LI: 20.1 2204 21 47 00 – – – – – – – – Languedoc-Rousillon LT 30 SSP: tab 1.CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 20.1, LI: 20.1 2204 21 48 00 – – – – – – – – Val de Loire (Loire Valley) LT 30 SSP: tab 1.CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 20.1, LI: 20.1 2204 21 61 00 – – – – – – – – Sicilia LT 30 SSP: tab 1.CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 20.1, LI: 20.1 2204 21 62 00 – – – – – – – – Piemonte (Piedmont) LT 30 SSP: tab 1.CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 20.1, LI: 20.1 2204 21 66 00 – – – – – – – – Toscana (Tuscany) LT 30 SSP: tab 1.CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 20.1, LI: 20.1 2204 21 67 00 – – – – – – – – Trentino i Alto Adige LT 30 SSP: tab 1.CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 20.1, LI: 20.1 2204 21 68 00 – – – – – – – – Veneto LT 30 SSP: tab 1.CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 20.1, LI: 20.1 2204 21 69 00 – – – – – – – – Dao Bairrada i Douro LT 30 SSP: tab 1.CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 20.1, LI: 20.1 2204 21 71 00 – – – – – – – – Navarra LT 30 SSP: tab 1.CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 20.1, LI: 20.1 2204 21 74 00 – – – – – – – – Penedés LT 30 SSP: tab 1.CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 20.1, LI: 20.1 2204 21 76 00 – – – – – – – – Rioja LT 30 SSP: tab 1.CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 20.1, LI: 20.1 2204 21 77 00 – – – – – – – – Valdepenas LT 30 SSP: tab 1.CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 20.1, LI: 20.1 2204 21 78 00 – – – – – – – – ostalo LT 30 SSP: tab 1.CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 20.1, LI: 20.1   – – – – – – sa zaštićenom geografskom oznakom (ZGO):     2204 21 79 00 – – – – – – – belo LT 30 SSP: tab 1.CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 20.1, LI: 20.1 2204 21 80 00 – – – – – – – ostalo LT 30 SSP: tab 1.CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 20.1, LI: 20.1   – – – – – – ostala sortna vina:     2204 21 81 00 – – – – – – – bela LT 30 SSP: tab 1.CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 20.1, LI: 20.1 2204 21 82 00 – – – – – – – ostala LT 30 SSP: tab 1.CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 20.1, LI: 20.1   – – – – – – ostalo:     2204 21 83 00 – – – – – – – belo LT 30 SSP: tab 1.CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 20.1, LI: 20.1 2204 21 84 00 – – – – – – – ostalo LT 30 SSP: tab 1.CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 20.1, LI: 20.1   – – – – – sa stvarnom zapreminskom alkoholnom jačinom preko 15% vol:       – – – – – – vina sa zaštićenom naznakom porekla (ZNP) ili sa zaštićenom geografskom oznakoma(ZGO):     2204 21 85 00 – – – – – – – Madeira i Setubal Muscatel LT 30 SSP: tab 1.CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 20.1, LI: 20.1 2204 21 86 00 – – – – – – – Sherry LT 30 SSP: tab 1.CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 20.1, LI: 20.1 2204 21 87 00 – – – – – – – Marsala LT 30 SSP: tab 1.CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 20.1, LI: 20.1 2204 21 88 00 – – – – – – – Samos i Muscat de Lemnos LT 30 SSP: tab 1.CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 20.1, LI: 20.1 2204 21 89 00 – – – – – – – Port LT 30 SSP: tab 1.CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 20.1, LI: 20.1 2204 21 90 00 – – – – – – – ostalo LT 30 SSP: tab 1.CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 20.1, LI: 20.1 2204 21 91 00 – – – – – – ostalo LT 30 SSP: tab 1.CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 20.1, LI: 20.1   – – – – ostalo:       – – – – – vina sa zaštićenom naznakom porekla (ZNP) ili sa zaštićenom geografskom oznakoma (ZGO):     2204 21 93 00 – – – – – – belo LT 30 SSP: tab 1.CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 20.1, LI: 20.1 2204 21 94 00 – – – – – – ostalo LT 30 SSP: tab 1.CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 20.1, LI: 20.1   – – – – – ostala sortna vina:     2204 21 95 00 – – – – – – belo LT 30 SSP: tab 1.CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 20.1, LI: 20.1 2204 21 96 00 – – – – – – ostalo LT 30 SSP: tab 1.CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 20.1, LI: 20.1   – – – – – ostalo:     2204 21 97 00 – – – – – – belo LT 30 SSP: tab 1.CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 20.1, LI: 20.1 2204 21 98 00 – – – – – – ostalo LT 30 SSP: tab 1.CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 20.1, LI: 20.1 2204 22 – – U sudovima preko 2 l ali ne preko 10 l: 2204 22 10 00 – – – vino, osim onog navedenog u tar. podbroju 2204 10, u bocama sa „pečurka” čepovima pričvršćenim žičanim korpicama; vino pripremljeno na drugi način sa natpritiskom usled prisustva ugljen dioksida u rastvoru od najmanje 1 bar, ali manje od 3 bar, mereno na temperaturi od 20 °C LT  30  SSP: 30CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 20.1, LI: 20.1   – – – ostalo:   – – – – proizvedeno u Evropskoj uniji:   – – – – – sa stvarnom zapreminskom alkoholnom jačinom ne preko 15% vol:   – – – – – – vino sa zaštićenom naznakom porekla (ZNP): 2204 22 22 00 – – – – – – – Bordeaux LT 30 SSP: 30CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 20.1, LI: 20.1 2204 22 23 00 – – – – – – – Bourgogne (Burgundy) LT 30 SSP: 30CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 20.1, LI: 20.1 2204 22 24 00 – – – – – – – Beaujolais LT 30 SSP: 30CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 20.1, LI: 20.1 2204 22 26 00 – – – – – – – Vallée du Rhône LT 30 SSP: 30CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 20.1, LI: 20.1 2204 22 27 00 – – – – – – – Languedoc-Rousillon LT 30 SSP: 30CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 20.1, LI: 20.1 2204 22 28 00 – – – – – – – Val de Loire (Loire Valley) LT 30 SSP: 30CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 20.1, LI: 20.1 2204 22 32 00 – – – – – – – Piemonte (Piedmont) LT 30 SSP: 30CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 20.1, LI: 20.1 2204 22 33 00 – – – – – – – Tokaj LT 30 SSP: 30CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 20.1, LI: 20.1   – – – – – – – ostalo: 2204 22 38 00 – – – – – – – – belo LT 30 SSP: 30CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 20.1, LI: 20.1 2204 22 78 00 – – – – – – – – ostalo LT 30 SSP: 30CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 20.1, LI: 20.1   – – – – – – sa zaštićenim geografskim oznakama (ZGO): 2204 22 79 00 – – – – – – – belo LT 30 SSP: 30CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 20.1, LI: 20.1 2204 22 80 00 – – – – – – – ostalo LT 30 SSP: 30CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 20.1, LI: 20.1   – – – – – – ostala sortna vina: 2204 22 81 00 – – – – – – – belo LT 30 SSP: 30CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 20.1, LI: 20.1 2204 22 82 00 – – – – – – – ostalo LT 30 SSP: 30CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 20.1, LI: 20.1   – – – – – – ostala: 2204 22 83 00 – – – – – – – bela LT 30 SSP: 30CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 20.1, LI: 20.1 2204 22 84 00 – – – – – – – ostala LT 30 SSP: 30CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 20.1, LI: 20.1   – – – – – sa stvarnom zapreminskom alkoholnom jačinom preko 15% vol: – – – – – – vina sa zaštićenom naznakom porekla (ZNP) ili sa zaštićenim geografskim oznakama (ZGO): 2204 22 85 00 – – – – – – – Madeira i Setubal Muscatel LT 30 SSP: 30CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 20.1, LI: 20.1 2204 22 86 00 – – – – – – – Sherry LT 30 SSP: 30CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 20, LI: 20 2204 22 88 00 – – – – – – – Samos i Muscat de Lemnos LT 30 SSP: 30CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 20.1, LI: 20.1 2204 22 90 00 – – – – – – – ostala LT 30 SSP: 30CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 20.1, LI: 20.1 2204 22 91 00 – – – – – – ostala LT 30 SSP: 30CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 20.1, LI: 20.1 – – – – ostala: – – – – – vina sa zaštićenom naznakom porekla (ZNP) ili sa zaštićenim geografskim oznakama (ZGO): 2204 22 93 00 – – – – – – belo LT 30 SSP: 30CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 20.1, LI: 20.1 2204 22 94 00 – – – – – – ostalo LT 30 SSP: 30CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 20.1, LI: 20.1   – – – – – ostala sortna vina: 2204 22 95 00 – – – – – – belo LT 30 SSP: 30CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 20.1, LI: 20.1 2204 22 96 00 – – – – – – ostalo LT 30 SSP: 30CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 20.1, LI: 20.1   – – – – – ostala: 2204 22 97 00 – – – – – – belo LT 30 SSP: 30CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 20.1, LI: 20.1 2204 22 98 00 – – – – – – ostala LT 30 SSP: 30CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 20.1, LI: 20.1 2204 29 – – Ostalo:     2204 29 10 00  – – – vino, osim onog navedenog u tar. podbroju 2204 10, u bocama sa „pečurka” čepovima pričvršćenim žičanim korpicama; vino pripremljeno na drugi način sa natpritiskom usled prisustva ugljen dioksida u rastvoru od najmanje 1 bar, ali manje od 3 bar, mereno na temperaturi od 20 °C LT  30  SSP: 30CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 20.1, LI: 20.1   – – – ostalo:       – – – – proizvedeno u Evropskoj uniji:       – – – – – sa stvarnom zapreminskom alkoholnom jačinom ne preko 15% vol:       – – – – – – vino sa zaštićenom naznakom porekla (ZNP):     2204 29 22 00 – – – – – – – Bordeaux LT 30 SSP: 30CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 20.1, LI: 20.1 2204 29 23 00 – – – – – – – Bourgogne (Burgundy) LT 30 SSP: 30CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 20.1, LI: 20.1 2204 29 24 00 – – – – – – – Beaujolais LT 30 SSP: 30CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 20.1, LI: 20.1 2204 29 26 00 – – – – – – – Vallée du Rhône LT 30 SSP: 30CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 20.1, LI: 20.1 2204 29 27 00 – – – – – – – Languedoc-Roussillon LT 30 SSP: 30CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 20.1, LI: 20.1 2204 29 28 00 – – – – – – – Val de Loire (Loire Valley) LT 30 SSP: 30CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 20.1, LI: 20.1 2204 29 32 00 – – – – – – – Piemonte (Piedmont) LT 30 SSP: 30CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 20.1, LI: 20.1   – – – – – – – ostalo:     2204 29 38 00 – – – – – – – – bela LT 30 SSP: 30CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 20.1, LI: 20.1 2204 29 78 00 – – – – – – – – ostalo LT 30 SSP: 30CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 20.1, LI: 20.1   – – – – – – vino sa zaštićenim geografskim oznakama (ZGO):     2204 29 79 00 – – – – – – – belo LT 30 SSP: 30CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 20.1, LI: 20.1 2204 29 80 00 – – – – – – – ostalo LT 30 SSP: 30CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 20.1, LI: 20.1   – – – – – – ostala sortna vina:     2204 29 81 00 – – – – – – – belo LT 30 SSP: 30CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 20.1, LI: 20.1 2204 29 82 00 – – – – – – – ostalo LT 30 SSP: 30CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 20.1, LI: 20.1   – – – – – – ostala:     2204 29 83 00 – – – – – – – bela LT 30 SSP: 30CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 20.1, LI: 20.1 2204 29 84 00 – – – – – – – ostala LT 30 SSP: 30CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 20.1, LI: 20.1   – – – – – sa stvarnom zapreminskom alkoholnom jačinom preko 15% vol:       – – – – – – vina sa zaštićenom naznakom porekla (ZNP) ili sa zaštićenim geografskim oznakama (ZGO):     2204 29 85 00 – – – – – – – Madeira i Setubal Muscatel LT 30 SSP: 30CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 20.1, LI: 20.1 2204 29 86 00 – – – – – – – Sherry LT 30 SSP: 30CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 20, LI: 20 2204 29 88 00 – – – – – – – Samos i Muscat de Lemnos LT 30 SSP: 30CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 20.1, LI: 20.1 2204 29 90 00 – – – – – – – ostala LT 30 SSP: 30CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 20.1, LI: 20.1 2204 29 91 00 – – – – – – ostala LT 30 SSP: 30CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 20.1, LI: 20.1   – – – – ostala:       – – – – – vina sa zaštićenom naznakom porekla (ZNP) ili sa zaštićenim geografskim oznakama (ZGO):     2204 29 93 00 – – – – – – belo LT 30 SSP: 30CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 20.1, LI: 20.1 2204 29 94 00 – – – – – – ostalo LT 30 SSP: 30CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 20.1, LI: 20.1   – – – – – ostala sortna vina:     2204 29 95 00 – – – – – – belo LT 30 SSP: 30CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 20.1, LI: 20.1 2204 29 96 00 – – – – – – ostalo LT 30 SSP: 30CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 20.1, LI: 20.1   – – – – – ostala:     2204 29 97 00 – – – – – – belo LT 30 SSP: 30CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 20.1, LI: 20.1 2204 29 98 00 – – – – – – ostala LT 30 SSP: 30CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 20.1, LI: 20.1 2204 30 – Ostala šira od grožđa:     2204 30 10 00 – – delimično fermentisana ili sa zaustavljenom fermentacijom na drugi način osim dodavanjem alkohola LT 30 SSP: 30CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 20.1, LI: 20.1   – – ostala:       – – – gustine od 1,33 g/cm3 ili manje na 20°C i sa stvarnom zapreminskom alkoholnom jačinom ne preko 1% vol:     2204 30 92 00 – – – – koncentrisana LT 30 SSP: 30CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 20.1, LI: 20.1 2204 30 94 00 – – – – ostala LT 30 SSP: 30CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 20.1, LI: 20.1   – – – ostala:     2204 30 96 00 – – – – koncentrisana LT 30 SSP: 30CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 20.1, LI: 20.1 2204 30 98 00 – – – – ostala LT 30 SSP: 30CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 20.1, LI: 20.1 2205 Vermut i ostala vina od svežeg grožđa aromatizovani biljem ili sredstvima za aromatizaciju:     2205 10 – U sudovima ne preko 2 l:     2205 10 10 00 – – sa stvarnom zapreminskom alkoholnom jačinom ne preko 18% LT 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 27, NO: 27, CH: 27, LI: 27 2205 10 90 00 – – sa stvarnom zapreminskom alkoholnom jačinom preko 18% LT 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 27, NO: 27, CH: 27, LI: 27 2205 90 – Ostalo:     2205 90 10 00 – – sa stvarnom zapreminskom alkoholnom jačinom ne preko 18% LT 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 27, NO: 27, CH: 27, LI: 27 2205 90 90 00 – – sa stvarnom zapreminskom alkoholnom jačinom preko 18% LT 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 27, NO: 27, CH: 27, LI: 27 2206 00 Ostala fermentisana pića (npr: vino od jabuke (cider), vino od kruške (perry) , medovina i saké; Mešavine fermentisanih pića i mešavine fermentisanih pića i bezalkoholnih pića, na drugom mestu nepomenute niti obuhvaćene:     2206 00 10 00 – Slabo vino („piquette”) LT 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 27, LI: 27   – Ostali:       – – penušava:     2206 00 31 00 – – – vino od jabuke (cider), vino od kruške (perry) LT 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 27, LI: 27 2206 00 39 00 – – – ostala LT 30 SSP: 6CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 27, LI: 27   – – nepenušava, u sudovima:       – – – od 2 l ili manje:     2206 00 51 00 – – – – vino od jabuke (cider), vino od kruške (perry) LT 30 SSP: 12CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 27, LI: 27 2206 00 59 00 – – – – ostalo LT 30 SSP: 12CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 27, LI: 27   – – – većim od 2 l:     2206 00 81 00 – – – – vino od jabuke (cider), vino od kruške (perry) LT 30 SSP: 12CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 27, LI: 27 2206 00 89 00 – – – – ostalo LT 30 SSP: 12CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 27, LI: 27 2207 Nedenaturisan etil – alkohol alkoholne jačine 80% vol ili jači; Etil – alkohol i ostali alkoholi, denaturisani, bilo koje jačine:     2207 10 00 00 – Etil – alkohol alkoholne jačine 80% vol ili jači, nedenaturisani LT 30 SSP: tab 1.CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 30, KZ: 30, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 27, LI: 27 2207 20 00 00 – Etil – alkohol i ostali alkoholi, bilo koje jačine, denaturisani LT 30 SSP: 12CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 30, KZ: 30, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 27, NO: 27, CH: 27, LI: 27 2208 Nedenaturisan etil – alkohol alkoholne jačine manje od 80% vol; Rakije, likeri i ostala alkoholna pića:        2208 20 – Rakije dobijene destilacijom vina, kljuka ili komine od grožđa:       – – u sudovima od 2 l ili manje:     2208 20 12 00 – – – konjak (Cognac) LT A 100% 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 30, KZ: 30, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 18, NO: 18, CH: 18, LI: 18 2208 20 14 00 – – – armanjak (Armagnac) LT A 100% 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 30, KZ: 30, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 18, NO: 18, CH: 18, LI: 18 2208 20 26 00 – – – grapa (Grappa) LT A 100% 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 30, KZ: 30, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 18, NO: 18, CH: 18, LI: 18 2208 20 27 00 – – – brendi (Brandy de Jerez) LT A 100% 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 30, KZ: 30, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 18, NO: 18, CH: 18, LI: 18 2208 20 29 00 – – – ostalo LT A 100% 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 30, KZ: 30, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 18, NO: 18, CH: 18, LI: 18   – – u sudovima većim od 2 l:     2208 20 40 00 – – – sirovi destilat LT A 100% 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 30, KZ: 30, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 18, NO: 18, CH: 18, LI: 18   – – – ostalo:     2208 20 62 00 – – – – konjak (Cognac) LT A 100% 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 30, KZ: 30, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15 2208 20 64 00 – – – – armanjak (Armagnac) LT A 100% 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 30, KZ: 30, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15 2208 20 86 00 – – – – grapa (Grappa) LT A 100% 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 30, KZ: 30, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15 2208 20 87 00 – – – – brendi (Brandy de Jerez) LT A 100% 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 30, KZ: 30, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15 2208 20 89 00 – – – – ostalo LT A 100% 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 30, KZ: 30, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15 2208 30 – Viski:       – – bourbon viski, u sudovima:     2208 30 11 00 – – – ne preko 2 l LT A 100% 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 30, KZ: 30, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15 2208 30 19 00 – – – preko 2 l LT A 100% 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 30, KZ: 30, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15   – – škotski viski:     2208 30 30 00 – – – viski od ječmenog slada, nemešani (single malt whisky) LT A 100% 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 30, KZ: 30, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15   – – – viski od ječmenog slada, mešani (blended malt whisky), u sudovima:     2208 30 41 00 – – – – ne preko 2 l LT A 100% 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 30, KZ: 30, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15 2208 30 49 00 – – – – preko 2 l LT A 100% 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 30, KZ: 30, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15   – – – viski od ječma i drugih žitarica, nemešani (single grain whisky) ili viski od ječma i drugih žitarica, mešani (blended grain whisky), u sudovima:     2208 30 61 00 – – – – ne preko 2 l LT A 100% 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 30, KZ: 30, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15 2208 30 69 00 – – – – preko 2 l LT A 100% 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 30, KZ: 30, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15   – – – ostali viski, mešani (blended whisky), u sudovima     2208 30 71 00 – – – – ne preko 2 l LT A 100% 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 30, KZ: 30, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15 2208 30 79 00 – – – – preko 2 l LT A 100% 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 30, KZ: 30, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15   – – ostali, u sudovima:     2208 30 82 00 – – – ne preko 2 l LT A 100% 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 30, KZ: 30, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15 2208 30 88 00 – – – preko 2 l LT A 100% 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 30, KZ: 30, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15 2208 40 – Rum i ostale rakije dobijene destilacijom fermentisanih proizvoda od šećerne trske:       – – u sudovima ne preko 2 l:     2208 40 11 00 – – – rum sa sadržajem isparljivih materija osim etil i metil alkohola od 225 g ili više po hektolitru čistog alkohola (sa tolerancijom od 10%) LT A 100% 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 30, KZ: 30, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0   – – – ostalo:     2208 40 31 00 – – – – čija vrednost prelazi € 7,9 po litru čistog alkohola LT A 100% 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 30, KZ: 30, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2208 40 39 00 – – – – ostalo LT A 100% 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 30, KZ: 30, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0   – – u sudovima preko 2 l:     2208 40 51 00 – – – rum sa sadržajem isparljivih materija osim etil i metil alkohola od 225 g ili više po hektolitru čistog alkohola (sa tolerancijom od 10%) LT A 100% 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 30, KZ: 30, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0   – – – ostalo:     2208 40 91 00 – – – – čija vrednost prelazi € 2 po litru čistog alkohola LT A 100% 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 30, KZ: 30, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2208 40 99 00 – – – – ostalo LT A 100% 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 30, KZ: 30, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2208 50 – Džin (Gin) i Geneva:       – – dzin (Gin), u sudovima:     2208 50 11 00 – – – ne preko 2 l LT A 100% 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 30, KZ: 30, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2208 50 19 00 – – – preko 2 l LT A 100% 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 30, KZ: 30, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0   – – Geneva, u sudovima:     2208 50 91 00 – – – ne preko 2 l LT A 100% 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 30, KZ: 30, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2208 50 99 00 – – – preko 2 l LT A 100% 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 30, KZ: 30, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2208 60 – Vodka:       – – sa zapreminskom alkoholnom jačinom ne preko 45,4% vol, u sudovima:     2208 60 11 00 – – – ne preko 2 l LT A 100% 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 30, KZ: 30, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2208 60 19 00 – – – preko 2 l LT A 100% 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 30, KZ: 30, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0   – – sa zapreminskom alkoholnom jačinom preko 45,4% vol, u sudovima:     2208 60 91 00 – – – ne preko 2 l LT A 100% 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 30, KZ: 30, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2208 60 99 00 – – – preko 2 l LT A 100% 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 30, KZ: 30, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2208 70 – Likeri, uključujući “cordials”:     2208 70 10 00 – – u sudovima ne preko 2 l LT A 100% 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 30, KZ: 30, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30 2208 70 90 00 – – u sudovima preko 2 l LT A 100% 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 30, KZ: 30, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30 2208 90 – Ostalo:       – – arak, u sudovima:     2208 90 11 00 – – – ne preko 2 l LT A 100% 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 30, KZ: 30, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 25, CH: 30, LI: 30 2208 90 19 00 – – – preko 2 l LT A 100% 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 30, KZ: 30, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 25, CH: 30, LI: 30   – – rakije od šljive, kruške, trešnje ili višnje (isključujući likere), u sudovima:     2208 90 33 00 – – – ne preko 2 l LT A 100% 30 SSP: 9CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 30, KZ: 30, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 24, NO: 24, CH: 24, LI: 24 2208 90 38 00 – – – preko 2 l LT A 100% 30 SSP: 9CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 30, KZ: 30, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 24, NO: 24, CH: 24, LI: 24   – – ostala alkoholna pića dobijena destilacijom i ostala alkoholna pića, u sudovima:       – – – ne preko 2 l:     2208 90 41 00 – – – – ouzo LT A 100% 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 30, KZ: 30, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0   – – – – ostala:       – – – – – ostala alkoholna pića dobijena destilacijom (isključujući likere):       – – – – – – dobijena destilacijom voća:     2208 90 45 00 – – – – – – – kalvados LT A 100% 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 30, KZ: 30, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2208 90 48 00 – – – – – – – ostala LT A 100% 30 SSP: 9CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 30, KZ: 30, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0   – – – – – – ostala:     2208 90 54 00 – – – – – – – tekila LT A 100% 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 30, KZ: 30, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2208 90 56 00 – – – – – – – ostala LT A 100% 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 30, KZ: 30, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2208 90 69 00 – – – – – ostala alkoholna pića LT A 100% 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 30, KZ: 30, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15   – – – preko 2 l:       – – – – ostala alkoholna pića dobijena destilacijom (isključujući likere):     2208 90 71 00 – – – – – dobijena destilacijom voća LT A 100% 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 30, KZ: 30, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 25, NO: 25, CH: 25, LI: 25 2208 90 75 00 – – – – – tekila LT A 100% 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 30, KZ: 30, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2208 90 77 00 – – – – – ostala LT A 100% 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 30, KZ: 30, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2208 90 78 00 – – – – ostala alkoholna pića LT A 100% 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 30, KZ: 30, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0   – – nedenaturisani etil-alkohol sa zapreminskom alkoholnom jačinom manjom od 80% vol, u sudovima:     2208 90 91 00 – – – ne preko 2 l LT A 100% 30 SSP: 6CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 30, KZ: 30, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 2208 90 99 00 – – – preko 2 l LT A 100% 30 SSP: 6CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 30, KZ: 30, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 2209 00 Sirće i zamene sirćeta dobijeni od sirćetne kiseline:       – vinsko sirće, u sudovima:     2209 00 11 00 – – ne preko 2 l LT 30 SSP: 6CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15 2209 00 19 00 – – preko 2 l LT 20 SSP: 6CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10   – ostalo, u sudovima:     2209 00 91 00 – – ne preko 2 l LT 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15 2209 00 99 00 – – preko 2 l LT 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10

GLAVA 23

OSTACI I OTPACI PREHRAMBENE INDUSTRIJE; PRIPREMLjENA HRANA ZA ŽIVOTINjE

Napomena

1. Tarifni broj 2309 obuhvata proizvode koji se upotrebljavaju za ishranu životinja, na drugom mestu nepomenute niti obuhvaćene, dobijene preradom biljnih ili životinjskih materijala tako da su izgubili bitne karakteristike originalnog materijala, osim biljnih otpadaka, biljnih ostataka i sporednih proizvoda takve prerade.

Napomena za tarifni podbroj:

1. U smislu tarifnog podbroja 2306 41 pod pojmom „seme uljane repice sa malom količinom eruka kiseline” podrazumeva se seme definisano u Napomeni 1 za tarifni podbroj uz Glavu 12.

Dodatne napomene

1. Tar. podbr. 2303 10 11 i 2303 10 19 obuhvataju samo ostatke proizvodnje skroba iz kukuruza i ne obuhvataju mešavine takvih ostataka sa proizvodima dobijenim od ostalih biljaka ili sa proizvodima dobijenim iz kukuruza na drugi način osim tokom proizvodnje skroba mokrim postupkom.

Sadržaj skroba u njima ne može prelaziti 28% po masi, računato na suvi proizvod (metoda navedena u Aneksu III Deo L Uredbe Komisije (EZ) broj 152/2009 (Commission Regulation (EC) No 152/2009)), a sadržaj masti ne može prelaziti 4,5% po masi, računato na suvi proizvod (metoda navedena u Aneksu III Deo N Uredbe Komisije (EZ) broj 152/2009 (Sommission Regulation (EC) No 152/2009)).

2. Tarifni podbroj 2306 90 05 obuhvata samo ostatke dobijene prilikom ekstrakcije ulja iz kukuruznih klica, koji sadrže sledeće sastojke u navedenim količinama, računato po masi na suvi proizvod:

(a) proizvode sa sadržajem ulja manjim od 3%:

– sadržajem skroba: manjim od 45%,

– sadržajem belančevina (sadržaj azota x 6,25): najmanje 11,5%;

(b) proizvode sa sadržajem ulja od najmanje 3% i najviše 8%:

– sadržajem skroba: manjim od 45%,

– sadržajem belančevina (sadržaj azota x 6,25): najmanje 13%.

Pored toga, takvi ostaci ne smeju da sadrže sastojke koji nisu dobijeni od zrna kukuruza.

Sadržaj skroba i proteina određen je metodama navedenim u Uredbi Komisije (EZ) broj 152/2009, Aneks III, Delovi L i S (Commission Regulation (EC) No 152/2009).

Sadržaj ulja i vlage je određen metodama navedenim u Uredbi Komisije (EZ) broj 152/2009, Aneks III, Delovi N i A (Commission Regulation (EC) No 152/2009), respektivno.

Izuzeti su proizvodi koji sadrže delove kukuruznih zrna dodate posle prerade koji nisu bili podvrgnuti postupku ekstrakcije ulja.

3. U smislu tar. podbr. 2307 00 11, 2307 00 19, 2308 00 11 i 2308 00 19, navedeni izrazi imaju sledeće značenje:

– „stvarna alkoholna jačina po masi” jeste broj kilograma čistog alkohola sadržanog u 100 kg proizvoda,

– „potencijalna alkoholna jačina po masi” jeste broj kilograma čistog alkohola koji se može proizvesti potpunom fermentacijom šećera sadržanih u 100 kg proizvoda,

– „ukupna alkoholna jačina po masi” jeste zbir stvarne i potencijalne alkoholne jačine po masi,

– „% mas” jeste simbol za alkoholnu jačinu po masi.

4. U smislu tar. podbr. 2309 10 11 do 2309 10 70 i 2309 90 31 do 2309 90 70, pod pojmom „mlečni proizvodi” podrazumevaju se proizvodi koji se svrstavaju u tar. brojeve 0401, 0402, 0404, 0405 i 0406 i u tar. podbrojeve 0403 10 11 do 0403 10 39, 0403 90 11 do 0403 90 69, 1702 11 00, 1702 19 00 i 2106 90 51.

5. Tarifni podbroj 2309 90 20 obuhvata samo ostatke dobijene prilikom proizvodnje skroba iz kukuruza i ne obuhvata mešavine tih ostataka sa proizvodima dobijenim od ostalih biljaka, ili sa proizvodima dobijenim od kukuruza na drugi način osim tokom proizvodnje skroba mokrim postupkom, a koji sadrže:

– ostatke kukuruza na situ nakon ceđenja u mokrom postupku, u odnosu koji ne prelazi 15% po masi, i/ili

– ostatke vode za natapanje kukuruza u mokrom postupku, uključujući ostatke vode za natapanje koja se koristi za proizvodnju alkohola ili ostalih proizvoda dobijenih iz skroba.

Ovi proizvodi mogu sadržati i ostatke dobijene prilikom ekstrakcije ulja iz kukuruznih klica mokrim postupkom mlevenja.

Sadržaj skroba kod ovih proizvoda ne sme prelaziti 28% po masi računato na suvi proizvod (metoda navedena u Aneksu III Deo L Uredbe Komisije (EZ) broj 152/2009 (Commission Regulation (EC) No 152/2009)), sadržaj masnoće ne sme prelaziti 4,5% po masi računato na suvi proizvod (metoda navedena Aneksu III Deo H Uredbe Komisije (EZ) broj 152/2009 (Commission Regulation (EC) No 152/2009) i sadržaj belančevina ne sme prelaziti 40% računato na suvi proizvod (metoda navedena u Aneksu III Deo L Uredbe Komisije (EZ) broj 152/2009 (Commission Regulation (EC) No 152/2009)).

Tarifna oznaka Naimenovanje JM Stopa carine Sporazumi o slobodnoj trgovini 2301 Brašno, prah i pelete, od mesa ili od ostalih klaničnih proizvoda, od ribe ili ljuskara, mekušaca ili ostalih vodenih beskičmenjaka, nepodobnih za ljudsku ishranu; čvarci:       2301 10 00 00 – Brašno, prah i pelete, od mesa ili ostalih klaničnih proizvoda; čvarci – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 3 ex od kitova     EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 ex ostalo     EFTA: IS: 3, NO: 3, CH: 3, LI: 3 2301 20 00 00 – Brašno, prah i pelete, od ribe ili ljuskara, mekušaca ili ostalih vodenih beskičmenjaka – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 1EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2302 Mekinje, i ostali ostaci dobijeni prosejavanjem, mlevenjem ili drugom obradom žitarica i leguminoznog bilja, nepeletizovani ili peletizovani:     2302 10 – Od kukuruza:     2302 10 10 00 – – sa sadržajem skroba ne preko 35% po masi – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 5EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5 2302 10 90 00 – – ostalo – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 5EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5 2302 30 – Od pšenice:     2302 30 10 00 – – u kojima sadržaj skroba nije preko 28% po masi, a deo koji prolazi kroz sito sa otvorom od 0,2 mm ne prelazi 10% po masi ili, alternativno, deo koji prolazi kroz sito sadrži preko 1,5% pepela po masi, računato na suvi proizvod – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10 2302 30 90 00 – – ostalo – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10 2302 40 – Od ostalih žitarica:   – – od pirinča: 2302 40 02 00 – – – sa sadržajem skroba ne preko 35% po masi – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 1EFTA: IS: 1, NO: 1, CH: 1, LI: 1 2302 40 08 00 – – – ostalo – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 1EFTA: IS: 1, NO: 1, CH: 1, LI: 1   – – ostalo:     2302 40 10 00 – – – u kojima je sadržaj skroba nije preko 28% po masi, a deo koji prolazi kroz sito sa otvorom od 0,2 mm ne prelazi 10% po masi ili, alternativno, deo koji prolazi kroz sito sadrži preko 1,5% pepela po masi, računato na suvi proizvod –  10  SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10 2302 40 90 00 – – – ostalo – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10 2302 50 00 00 – Od leguminoznog bilja – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 5EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5 2303 Ostaci od proizvodnje skroba i slični ostaci, rezanci od šećerne repe, ostaci od šećerne trske i ostali otpaci industrije šećera, ostaci i otpaci iz pivara ili destilacija, nepeletizovani ili peletizovani:     2303 10 – Ostaci od proizvodnje skroba i slični ostaci:       – – ostaci od proizvodnje skroba iz kukuruza (osim koncentrisanih tečnosti za natapanje), sa sadržajem belančevina, računato na suvi proizvod:     2303 10 11 00 – – – preko 40% po masi – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10 2303 10 19 00 – – – ne preko 40% po masi – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10 2303 10 90 00 – – ostalo – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10 2303 20 – Rezanci od šećerne repe, otpaci od šećerne trske i drugi otpaci od proizvodnje šećera:     2303 20 10 00 – – rezanci od šećerne repe – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10 2303 20 90 00 – – ostali – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10 2303 30 00 00 – Otpaci iz pivara ili destilacija – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 5EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5 2304 00 00 00 Uljane pogače i ostali čvrsti ostaci dobijeni prilikom ekstrakcije ulja od soje, nemleveni, mleveni ili peletizovani – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 5EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5 2305 00 00 00 Uljane pogače i ostali čvrsti ostaci dobijeni prilikom ekstrakcije ulja od kikirikija, nemleveni, mleveni ili peletizovani – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 3EFTA: IS: 3, NO: 3, CH: 3, LI: 3 2306 Uljane pogače i ostali čvrsti ostaci, dobijeni ekstrakcijom biljnih masnoća ili ulja osim onih iz tar. br. 2304 i 2305, nemleveni, mleveni ili peletizovani:     2306 10 00 00 – Od semena pamuka – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 3EFTA: IS: 3, NO: 3, CH: 3, LI: 3 2306 20 00 00 – Od semena lana – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 3EFTA: IS: 3, NO: 3, CH: 3, LI: 3 2306 30 00 00 – Od semena suncokreta – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10   – Od semena uljane repice:     2306 41 00 00 – – Od semena uljane repice sa malom količinom eruka kiseline – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 5EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5 2306 49 00 00 – – Ostalo – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 5EFTA: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5 2306 50 00 00 – Od kokosovog oraha ili kopre – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 3EFTA: IS: 3, NO: 3, CH: 3, LI: 3 2306 60 00 00 – Od palminog oraha ili jezgra – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 3EFTA: IS: 3, NO: 3, CH: 3, LI: 3 2306 90 – Ostalo:     2306 90 05 00 – – od kukuruznih klica – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 3EFTA: IS: 3, NO: 3, CH: 3, LI: 3   – – ostalo:       – – – uljane pogače i ostali ostaci dobijeni prilikom ekstrakcije maslinovog ulja:     2306 90 11 00 – – – – sa sadržajem ne preko 3% po masi maslinovog ulja – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 3EFTA: IS: 3, NO: 3, CH: 3, LI: 3 2306 90 19 00 – – – – sa sadržajem preko 3% po masi maslinovog ulja – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 3EFTA: IS: 3, NO: 3, CH: 3, LI: 3 2306 90 90 00 – – – ostalo – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 3EFTA: IS: 3, NO: 3, CH: 3, LI: 3 2307 00 Talog od vina; vinski kamen (streš):       – talog od vina:     2307 00 11 00 – – sa ukupnom alkoholnom jačinom po masi ne preko 7,9% i sa sadržajem suve materije preko 25% po masi – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 3EFTA: IS: 3, NO: 3, CH: 3, LI: 3 2307 00 19 00 – – ostalo – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 3EFTA: IS: 3, NO: 3, CH: 3, LI: 3 2307 00 90 00 – vinski kamen (streš) – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 3EFTA: IS: 3, NO: 3, CH: 3, LI: 3 2308 00 Biljni materijali, biljni otpaci i ostaci od prerade biljnih materijala i sporedni proizvodi, peletizovani ili nepeletizovani, koji se upotrebljavaju za ishranu životinja, na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni:       – komina od grožđa:     2308 00 11 00 – – sa ukupnom alkoholnom jačinom po masi ne preko 4,3% i sa sadržajem suve materije preko 40% po masi – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 3EFTA: IS: 3, NO: 3, CH: 3, LI: 3 2308 00 19 00 – – ostalo – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 3EFTA: IS: 3, NO: 3, CH: 3, LI: 3 2308 00 40 00 – žir i divlji kesten; kljuk ili komina od voća, osim od grožđa – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 3EFTA: IS: 3, NO: 3, CH: 3, LI: 3 2308 00 90 00 – ostalo – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 3EFTA: IS: 3, NO: 3, CH: 3, LI: 3 2309 Preparati koji se upotrebljavaju za ishranu životinja:     2309 10 – Hrana za pse ili mačke, pripremljena za prodaju na malo:       – – sa sadržajem skroba, glukoze, glukoznog sirupa, maltodekstrina ili maltodekstrinskog sirupa, koji se svrstavaju u tar. podbrojeve 1702 30 50 do 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 i 2106 90 55, ili mlečnih proizvoda:       – – – sa sadržajem skroba, glukoze, glukoznog sirupa, maltodekstrina ili maltodekstrinskog sirupa:       – – – – bez sadržaja skroba ili sa sadržajem skroba ne preko 10% po masi:     2309 10 11 00 – – – – – bez sadržaja mlečnih proizvoda ili sa sadržajem tih proizvoda manje od 10% po masi – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 10, CH: 16, LI: 16 2309 10 13 00 – – – – – sa sadržajem mlečnih proizvoda ne manje od 10%, ali manje od 50% po masi – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 10, CH: 16, LI: 16 2309 10 15 00 – – – – – sa sadržajem mlečnih proizvoda ne manje od 50%, ali manje od 75% po masi – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 10, CH: 16, LI: 16 2309 10 19 00 – – – – – sa sadržajem mlečnih proizvoda ne manje od 75% po masi – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 10, CH: 16, LI: 16   – – – – sa sadržajem skroba preko 10%, ali ne većim od 30% po masi:       2309 10 31 00 – – – – – bez sadržaja mlečnih proizvoda ili sa sadržajem tih proizvoda manjim od 10% po masi – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 10, CH: 16, LI: 16 2309 10 33 00 – – – – – sa sadržajem mlečnih proizvoda ne manje od 10%, ali manje od 50% po masi – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 10, CH: 16, LI: 16 2309 10 39 00 – – – – – sa sadržajem mlečnih proizvoda ne manje od 50% po masi – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 10, CH: 16, LI: 16   – – – – sa sadržajem skroba preko 30% po masi:     2309 10 51 00 – – – – – bez sadržaja mlečnih proizvoda ili sa sadržajem tih proizvoda manjim od 10% po masi – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 10, CH: 16, LI: 16 2309 10 53 00 – – – – – sa sadržajem mlečnih proizvoda ne manje od 10%, ali manje od 50% po masi – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 10, CH: 16, LI: 16 2309 10 59 00 – – – – – sa sadržajem mlečnih proizvoda ne manje od 50% po masi – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 10, CH: 16, LI: 16 2309 10 70 00 – – – koji ne sadrže skrob, glukozu, glukoznisirup, maltodekstrin ili maltodekstrinski sirup ali koji sadrže mlečne proizvode – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 10, CH: 16, LI: 16 2309 10 90 00 – – ostali – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 10, CH: 16, LI: 16 2309 90 – Ostalo:     2309 90 10 00 – – rastvorljivi proizvodi od riba ili morskih sisara – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2309 90 20 00 – – proizvodi navedeni u dodatnoj Napomeni 5. uz ovu glavu – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 12, CH: 16, LI: 16   – – ostalo, uključujući predsmeše:       – – – sa sadržajem skroba, glukoze, glukoznog sirupa, maltodekstrina ili maltodekstrinskog sirupa, koji se svrstavaju u tar. podbrojeve 1702 30 50 do 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 i 2106 90 55, ili mlečnih proizvoda:       – – – – sa sadržajem skroba, glukoze, glukoznog sirupa, maltodekstrina ili maltodekstrinskog sirupa:       – – – – – bez sadržaja skroba ili sa sadržajem skroba 10% ili manje po masi:     2309 90 31 00 – – – – – – bez sadržaja mlečnih proizvoda ili sa sadržajem tih proizvoda manjim od 10% po masi – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 15, NO: 12, CH: 12, LI: 12 2309 90 33 00 – – – – – – sa sadržajem mlečnih proizvoda ne manje od 10%, ali manje od 50% po masi – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 15, NO: 12, CH: 12, LI: 12 2309 90 35 00 – – – – – – sa sadržajem mlečnih proizvoda ne manje od 50%, ali manje od 75% po masi – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 15, NO: 12, CH: 12, LI: 12 2309 90 39 00 – – – – – – sa sadržajem mlečnih proizvoda ne manje od 75% po masi – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 15, NO: 12, CH: 12, LI: 12   – – – – – sa sadržajem skroba većim od 10% ali ne većim od 30% po masi:     2309 90 41 00 – – – – – – bez sadržaja mlečnih proizvoda ili sa sadržajem tih proizvoda manjim od 10% po masi – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 15, NO: 12, CH: 12, LI: 12 2309 90 43 00 – – – – – – sa sadržajem mlečnih proizvoda ne manje od 10%, ali manje od 50% po masi – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 15, NO: 12, CH: 12, LI: 12 2309 90 49 00 – – – – – – sa sadržajem mlečnih proizvoda ne manje od 50% po masi – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 15, NO: 12, CH: 12, LI: 12   – – – – – sa sadržajem skroba preko 30% po masi:     2309 90 51 00 – – – – – – bez sadržaja mlečnih proizvoda ili sa sadržajem tih proizvoda manjim od 10% po masi – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 15, NO: 12, CH: 12, LI: 12 2309 90 53 00 – – – – – – sa sadržajem mlečnih proizvoda ne manje od 10%, ali manje od 50% po masi – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 15, NO: 12, CH: 12, LI: 12 2309 90 59 00 – – – – – – sa sadržajem mlečnih proizvoda ne manje od 50% po masi – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 15, NO: 12, CH: 12, LI: 12 2309 90 70 00 – – – – bez sadržaja skroba, glukoze, glukoznog sirupa, maltodekstrina ili maltodekstrinskog sirupa ali sa sadržajem mlečnih proizvoda – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 15, NO: 12, CH: 12, LI: 12   – – – ostalo:     2309 90 91 00 – – – – rezanci od šećerne repe sa dodatkom melase – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 15, NO: 12, CH: 12, LI: 12 2309 90 96 – – – – ostalo:     2309 90 96 10 – – – – – sa sadržajem 49% ili više po masi holin hlorida, na organskoj ili neorganskoj osnovi – 15 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 15, NO: 12, CH: 12, LI: 12 2309 90 96 90 – – – – – ostalo – 20 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 20EFTA: IS: 20, NO: 12, CH: 14, LI: 14

GLAVA 24

DUVAN I PROIZVODI ZAMENE DUVANA

Napomena

Ova glava ne obuhvata lekovite cigarete (Glava 30).

Napomena uz tarifni podbroj

1. Za svrhe tarifnog podbroja 2403 11, pod pojmom „duvan za vodene lule” podrazumeva se duvan namenjen da se puši u vodenim lulama, a koji se sastoji od mešavine duvana i glicerola, bilo da sadrži ili ne sadrži aromatična ulja i ekstrakte, melasu ili šećer, bilo da je aromatizovana ili nearomatizovana voćem. Međutim, proizvodi bez duvana namenjeni da se puše u vodenim lulama isključeni su iz ovog tarifnog podbroja.

Tarifna oznaka Naimenovanje JM Stopa carine Sporazumi o slobodnoj trgovini 2401 Duvan, sirov ili neprerađen; otpaci od duvana:       2401 10 – Duvan, neižiljen:     2401 10 35 00 – – svetli duvan sušen na vazduhu („light air – cured”) – 10 SSP: tab. 1.CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10 2401 10 60 00 – – orijentalni duvan sušen na suncu („sun – cured”) – 10 SSP: tab. 1.CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10 2401 10 70 00 – – tamni duvan sušen na vazduhu („dark air – cured”) – 10 SSP: 10CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10 2401 10 85 00 – – duvan sušen u sušari („flue – cured”) – 10 SSP: tab. 1.CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10 2401 10 95 00 – – ostali – 10 SSP: 10CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10 2401 20 – Duvan, delimično ili potpuno ižiljen:     2401 20 35 00 – – svetli duvan sušen na vazduhu („light air – cured”) – 10 SSP: tab. 1.CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10 2401 20 60 00 – – orijentalni duvan sušen na suncu („sun – cured”) – 10 SSP: tab. 1.CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10 2401 20 70 00 – – tamni duvan sušen na vazduhu („dark air – cured”) – 10 SSP: 10CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10 2401 20 85 00 – – duvan sušen u sušari („flue – cured”) – 10 SSP: tab. 1.CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10 2401 20 95 00 – – ostali – 10 SSP: tab. 1.CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10 2401 30 00 00 – Otpaci od duvana – 10 SSP: tab. 1.CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 10EFTA: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10 2402 Cigare, cigarilosi i cigarete, od duvana ili zamene duvana:     2402 10 00 00 – Cigare i cigarilosi, koji sadrže duvan 1000 KD 15 SSP: 0CEFTA: AL: 0, BA: 0, MK: 0, MD: 0, ME: 0, UN1244: 0CU BKR: BY: 15, KZ: 15, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15 2402 20 – Cigarete koje sadrže duvan:     2402 20 10 00 – – sa sadržajem karanfilića 1000 KD 15 SSP: 0CEFTA: AL: 0, BA: 0, MK: 0, MD: 0, ME: 0, UN1244: 0CU BKR: BY: 15, KZ: 15, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15 2402 20 90 00 – – ostale 1000 KD 57,6 min 5,15€ mah 7,57€/1000 kom SSP: tab. 1.CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 57,6 min 5,15 € mah 7,57 €/1000kom, KZ: 57,6 min 5,15 € mah 7,57 €/1000 kom, RU: 0TR: 57,6 min 5,15€ mah 7,57 €/1000 kom EFTA: IS: 57,6 min 5,15€ mah 7,57 €/1000kom, NO: 57,6 min 5,15 € mah 7,57 €/1000 kom, CH: 57,6 min 5,15 € mah 7,57 €/1000 kom, LI: 57,6 min 5,15 € mah 7,57 €/1000 kom 2402 90 00 00 – Ostalo – 15 SSP: 0CEFTA: AL: 0, BA: 0, MK: 0, MD: 0, ME: 0, UN1244: 0CU BKR: BY: 15, KZ: 15, RU: 0TR: 15EFTA: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15 2403 Ostali prerađeni duvan i proizvodi zamene duvana; „Homogenizovani” ili „rekonstituisani” duvan; ekstrakti i esencije od duvana:     – Duvan za pušenje, sa dodatkom ili bez dodatka zamene duvana u bilo kom odnosu:     2403 11 00 00 – – Duvan za vodene lule, naveden u Napomeni uz tarifni podbroj 1. uz ovu glavu – 30 SSP: 30CEFTA: AL: 0, BA: 0, MK: 0, MD: 0, ME: 0, UN1244: 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30 2403 19 – – Ostali: 2403 19 10 00 – – – u neposrednom pakovanju neto – mase ne preko 500 g – 30 SSP: 30CEFTA: AL: 0, BA: 0, MK: 0, MD: 0, ME: 0, UN1244: 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30 2403 19 90 00 – – – ostali – 30 SSP: 30CEFTA: AL: 0, BA: 0, MK: 0, MD: 0, ME: 0, UN1244: 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30   – Ostalo:     2403 91 00 00 – – „Homogenizovani” ili „rekonstituisani” duvan – 30 SSP: 30CEFTA: AL: 0, BA: 0, MK: 0, MD: 0, ME: 0, UN1244: 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 24.9, LI: 24.9 2403 99 – – Ostalo:     2403 99 10 00 – – – duvan za žvakanje i duvan za šmrkanje – 30 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30 2403 99 90 00 – – – ostalo – 30 SSP: 30CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 30EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30

ODELjAK V

MINERALNI PROIZVODI

GLAVA 25

SO; SUMPOR; ZEMLjA I KAMEN; GIPS, KREČ I CEMENT

Napomene

1. Ako iz naimenovanja tarifnih brojeva ili Napomene 4. uz ovu glavu ne proizlazi drugačije, tarifni brojevi ove glave obuhvataju samo proizvode koji su u sirovom stanju ili koji su prani (čak i sa hemijskim supstancama koje otklanjaju nečistoće, bez promene strukture proizvoda), drobljene, mlevene, u prahu, rešetane, prosejane, koncentrisane flotacijom, magnetnom separacijom ili drugim mehaničkim ili fizičkim postupcima (osim kristalizacijom), ali ne obuhvata proizvode koji su prženi, kalcinisani, dobijeni mešanjem ili podvrgnuti bilo kom daljem procesu koji nije naveden u odgovarajućem tarifnom broju.

Proizvodima iz ove glave mogu biti dodata sredstva protiv prašenja, pod uslovom da takvi dodaci ne čine proizvod pogodnim za posebnu namenu, već za opštu namenu.

2. Ova glava ne obuhvata:

(a) sublimisani sumpor, taložni sumpor ili koloidni sumpor (tarifni broj 2802);

(b) zemljane boje, koje sadrže 70% ili više, po masi, vezanog gvožđa preračunatog kao Fe2O3 (tarifni broj 2821);

(v) lekove ili ostale proizvode iz Glave 30;

(g) parfimerijske, kozmetičke ili toaletne proizvode (Glava 33);

(d) kocke, ploče, ivičnjake (tarifni broj 6801); kocke za mozaik i slično (tarifni broj 6802); ploče za pokrivanje i oblaganje zgrada i odvod vlage (tarifni broj 6803);

(đ) drago i poludrago kamenje (tarifni broj 7102 ili 7103);

(e) kultivisane kristale natrijum hlorida ili magnezijum oksida (osim optičkih elemenata), pojedinačne mase 2,5 g ili veće, iz tarifnog broja 3824; optičke elemente od natrijum hlorida ili magnezijum oksida (tarifni broj 9001);

(ž) bilijarsku kredu (tarifni broj 9504); ili

(z) kredu za crtanje, pisanje, ili krojačku kredu (tarifni broj 9609).

3. Proizvod koji se može svrstati u tarifni broj 2517 i u bilo koji drugi tarifni broj ove glave, svrstaće se u tarifni broj 2517.

4. Tarifni broj 2530 obuhvata, pored ostalog: vermikulit, perlit i hlorite, neekspandirane; zemljane boje, kalcinisane ili nekalcinisane ili međusobno pomešane; prirodne liskunske okside gvožđa; morsku penu (u poliranim ili nepoliranim komadima); ćilibar; aglomerisanu morsku penu i aglomerisani ćilibar u obliku ploča, šipki, štapova i sličnih oblika, neobrađivane posle oblikovanja; gagat; stroncijanit (kalcinisan ili nekalcinisan), osim stroncijum – oksida; polomljene komade grnčarskih proizvoda, opeka ili betona.

Tarifna oznaka Naimenovanje JM Stopa carine Sporazumi o slobodnoj trgovini 2501 00 So (uključujući so za jelo i denaturisanu so) i čist natrijum – hlorid, u vodenom rastvoru ili ne, bilo da sadrže ili ne sadrže dodata antiaglomeraciona sredstva ili sredstva za bolju fluidnost; morska voda:     2501 00 10 00 – morska voda i slani rastvori – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0   – obična so (uključujući so za jelo i denaturisanuso) i hemijski čist natrijum – hlorid, u vodenom rastvoru ili ne, bilo da sadrže ili ne sadrže dodata antiaglomeraciona sredstva ili sredstva za bolju fluidnost:     2501 00 31 00 – – za hemijsku transformaciju (razdvajanje Na od Cl) potrebnu zbog proizvodnje drugih proizvoda – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0   – – ostalo:     2501 00 51 00 – – – denaturisana ili za ostale industrijske potrebe (uključujući i prečišćavanje), osim soli namenjene za konzervisanje ili pripremu hrane za ljude ili životinje – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0   – – – ostalo:     2501 00 91 – – – – so namenjena za ljudsku ishranu:     2501 00 91 10 – – – – – jodirana – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2501 00 91 90 – – – – – nejodirana, za doradu – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2501 00 99 00 – – – – ostalo – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2502 00 00 00 Piriti gvožđa, neprženi – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2503 00 Sumpor svih vrsta, osim sublimisanog, taložnog i koloidnog sumpora:     2503 00 10 00 – sirovi ili neprečišćeni sumpor – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2503 00 90 00 – ostali – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2504 Grafit, prirodni:     2504 10 00 00 – U prahu ili ljuspicama – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2504 90 00 00 – Ostali – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2505 Prirodni pesak svih vrsta, obojen ili neobojen, osim metalonosnog peska iz Glave 26:     2505 10 00 00 – Silikatni i kvarcni pesak – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2505 90 00 00 – Ostali – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2506 Kvarc (osim prirodnog peska); Kvarcit, netesan ili grubo tesan, nesečen ili samo isečen testerom ili na drugi način, u blokove ili ploče pravougaonog (uključujući kvadratni) oblika:     2506 10 00 00 – Kvarc – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2506 20 00 00 – Kvarcit – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2507 00 Kaolin i ostale kaolinske gline, kalcinisane ili nekalcinisane:     2507 00 20 00 – kaolin – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2507 00 80 00 – ostale kaolinske gline – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2508 Ostale gline (osim ekspandiranih glina iz tarifnog broja 6806), andaluzit, kijanit i silimanit, kalcinisane ili nekalcinisane; mulit; Šamotne ili dinas – zemlje:     2508 10 00 00 – Bentonit – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2508 30 00 00 – Vatrostalne gline – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2508 40 00 00 – Ostale gline – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2508 50 00 00 – Andaluzit, kijanit i silimanit – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2508 60 00 00 – Mulit – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2508 70 00 00 – Šamotne ili dinas zemlje – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2509 00 00 00 Kreda – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2510 Prirodni kalcijum fosfati, prirodni aluminijum kalcijum fosfati i fosfatna kreda:     2510 10 00 00 – Nemleveni – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2510 20 00 00 – Mleveni – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2511 Prirodni barijum sulfat (bariti); Prirodni barijum karbonat (viterit) kalcinisani ili nekalcinisani, osim barijum oksida iz tarifnog broja 2816:     2511 10 00 00 – Prirodni barijum sulfat (bariti) – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2511 20 00 00 – Prirodni barijum karbonat (viterit) – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2512 00 00 00 Silikatno fosilno brašno (npr: kiselgur, tripolit i dijatomit) i slične silikatne zemlje, kalcinisane ili nekalcinisane, prividne relativne težine ne preko 1 – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2513 Plovućac; Sitnozrni korund; Prirodni korund, prirodni granat i ostale prirodne materije za brušenje, termički obrađene ili neobrađene:       2513 10 00 00 – Plovućac – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2513 20 00 00 – Sitnozrni korund, prirodni korund, prirodni granat i ostale prirodne materije za brušenje – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2514 00 00 00 Škriljac, netesan ili grubo tesan, nesečen ili samo isečen testerom ili na drugi način, u blokove ili ploče pravougaonog (uključujući kvadratni) oblika – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2515 Mermer, travertin, ekosin i ostali krečnjački kamen za spomenike ili građevinarstvo, prividne relativne gustine 2,5 ili veće, i alabaster, netesan ili grubo tesan, nesečen ili samo isečen testerom ili na drugi način, u blokove ili ploče pravougaonog (uključujući kvadratni) oblika:       – Mermer i travertin:     2515 11 00 00 – – Neobrađen ili grubo tesan – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2515 12 00 00 – – Samo isečen testerom ili na drugi način, u blokove ili ploče pravougaonog (uključujući kvadratni) oblika – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2515 20 00 00 – Ekosin i ostali krečnjački kamen za spomenike ili građevinarstvo; Alabaster – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2516 Granit, porfir, bazalt, peščar i ostali kamen za spomenike ili građevinarstvo, netesan ili grubo tesan, nesečen ili samo isečen testerom ili na drugi način, u blokove ili ploče pravougaonog (uključujući kvadratni) oblika:       – Granit:     2516 11 00 00 – – Neobrađen ili grubo tesan – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2516 12 00 00 – – Samo isečen testerom ili na drugi način, u blokove ili ploče pravougaonog (uključujući kvadratni) oblika – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2516 20 00 00 – Peščar – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2516 90 00 00 – Ostali kamen za spomenike ili građevinarstvo – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2517  Obluci, šljunak, lomljeni ili drobljeni kamen, vrsta koje se obično upotrebljavaju kao agregati za beton, za nasipanje drumova ili železničkih pruga ili za druga nasipanja, beluci, termički obrađeni ili neobrađeni; makadam od zgure, šljake ili sličnih industrijskih otpadaka, bilo da sadrže ili ne sadrže materijale navedene u prvom delu ovog tarifnog broja; termakadam; granule, odlomci i prah od kamena iz tar. br. 2515 ili 2516, termički obrađeni ili neobrađeni:       2517 10 – Obluci, šljunak, lomljeni ili drobljeni kamen, vrsta koje se obično upotrebljavaju kao agregati za beton, za nasipanje drumova ili železničkih pruga ili za druga nasipanja, beluci, termički obrađeni ili neobrađeni:     2517 10 10 00 – – obluci, šljunak i beluci – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2517 10 20 00 – – krečnjak, dolomit i drugi krečnjački kamen, lomljen ili drobljen – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2517 10 80 00 – – ostali – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2517 20 00 00 – Makadam od zgure, šljake ili sličnih industrijskih otpadaka, koji sadrže ili ne sadrže materijale iz tarifnog podbroja 2517 10 – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2517 30 00 00 – Termakadam – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0   – Granule, odlomci i prah od kamena iz tarifnog broja 2515 ili 2516, uključujući termički obrađeni ili neobrađeni:     2517 41 00 00 – – Od mermera – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2517 49 00 00 – – Ostalo – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2518 Dolomit, kalcinisan ili nekalcinisan, sinterovan ili nesinterovan, grubo tesan ili sečen testerom ili na drugi način u blokove ili ploče kvadratnog ili pravougaonog oblika; Mešavina dolomita za nabijanje:       2518 10 00 00 – Dolomit, nekalcinisan niti sinterovan – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2518 20 00 00 – Dolomit, kalcinisan ili sinterovan – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2518 30 00 00 – Mešavina dolomita za nabijanje – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2519 Prirodni magnezijum karbonat (magnezit); Topljeni magnezijum oksid; sinterovani magnezijum oksid sa sadržajem ili bez sadržaja malih količina drugih oksida dodatih pre sinterovanja; Ostali oksidi magnezijuma, čisti ili nečisti:     2519 10 00 00 – Prirodni magnezijum karbonat (magnezit) – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2519 90 – Ostalo:     2519 90 10 00 – – magnezijum oksid, osim kalcinisanog prirodnog magnezijum karbonata – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2519 90 30 00 – – sinterovani mangezijum oksid – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2519 90 90 00 – – ostali – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2520 Gips; Anhidrid gipsa; Pečeni gips (koji se sastoji od kalcinisanog gipsa ili kalcijum sulfata) obojeni ili neobojeni, sa dodatkom ili bez dodatka malih količina ubrzivača ili usporivača vezivanja:     2520 10 00 00 – Gips; Anhidrid gipsa – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2520 20 00 00 – Pečeni gips – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2521 00 00 00 Krečnjački kamen koji se upotrebljava kao topitelj; Krečnjački kamen, koji se upotrebljava za proizvodnju kreča i cementa – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2522 Kreč negašen, gašeni kreč i hidraulični kreč, osim kalcijum oksida i hidroksida iz tarifnog broja 2825:     2522 10 00 00 – Kreč negašen – 8 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2522 20 00 00 – Kreč gašen – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2522 30 00 00 – Hidraulični kreč – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2523 Portland cement, aluminatni cement, cement od zgure, supersulfatni cement i slični hidraulični cementi, obojeni ili neobojeni, u obliku klinkera ili ne:     2523 10 00 00 – Cement u obliku klinkera – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0   – Portland cement:     2523 21 00 00 – – Beli cement, veštački obojen ili neobojen – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2523 29 00 00 – – Ostali – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2523 30 00 00 – Aluminatni cement – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2523 90 00 00 – Ostali hidraulični cementi – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2524 Azbest:     2524 10 00 00 – Plavi azbest (krocidolit) – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2524 90 00 00 – Ostalo – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2525 Liskun, uključujući cepke; Otpaci od liskuna:     2525 10 00 00 – Neobrađen liskun i liskun u obliku listova ili cepki – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2525 20 00 00 – Liskun u prahu – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2525 30 00 00 – Otpaci od liskuna – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2526 Steatit prirodni, netesan ili grubo tesan, nesečen ili samo isečen testerom ili na drugi način, u blokove ili ploče pravougaonog (uključujući kvadratni) oblika; talk:     2526 10 00 00 – Nedrobljen i nemleven – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2526 20 00 00 – Drobljen ili mleven – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 [2527]       2528 00 00 00 Borati prirodni i njihovi koncentrati (kalcinisani ili nekalcinisani), osim borata izdvojenih iz prirodne slane vode; prirodna borna kiselina koja sadrži ne preko 85% H3BO3 računato na suv proizvod – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2529 Feldspat; Leucit; Nefelin i nefelin sijenit i fluorit:     2529 10 00 00 – Feldspat – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0   – Fluorit:     2529 21 00 00 – – Sa sadržajem po masi ne preko 97% kalcijum fluorida – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2529 22 00 00 – – Sa sadržajem po masi preko 97% kalcijum fluorida – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2529 30 00 00 – Leucit; Nefelin i nefelin sijenit – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2530 Mineralne materije na drugom mestu nepomenute ili neobuhvaćene:     2530 10 00 00 – Vermikulit, perlit i hloriti, neekspandirani – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2530 20 00 00 – Kieserit, epsomit (magnezijum sulfati, prirodni) – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2530 90 00 00 – Ostalo – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

GLAVA 26

RUDE, ZGURE I PEPEO

Napomene

1. Ova glava ne obuhvata:

(a) zgure i slične industrijske otpatke, pripremljene kao makadam (tarifni broj 2517);

(b) prirodni magnezijum-karbonat (magnezit), kalcinisan ili nekalcinisan (tarifni broj 2519);

(v) talog iz tankova za skladištenje ulja od nafte, koji se sastoji uglavnom od takvih ulja (tarifni broj 2710);

(g) baznu zguru iz Glave 31;

(d) vunu od zgure, vunu od kamena i slične mineralne vune (tarifni broj 6806);

(đ) otpatke i ostatke od plemenitih metala ili od metala platiranih plemenitim metalom; ostale otpatke i ostatke koji sadrže plemenite metale ili jedinjenja plemenitih metala, koji se uglavnom upotrebljavaju za ponovno dobijanje plemenitih metala (tarifni broj 7112); ili

(e) bakrenac, kamenac nikla i kobalta, proizvedeni bilo kojim procesom topljenja (Odeljak XV).

2. U smislu tar. br. 2601 do 2617, pod pojmom „rude” podrazumevaju se minerali onih mineroloških vrsta koje se upotrebljavaju u metalurgiji za dobijanje žive, metala iz tarifnog broja 2844 ili metala iz Odeljka XIV ili XV, pa i kada su namenjeni za nemetalurške svrhe. Međutim, tar. br. 2601 do 2617 ne uključuju minerale podvrgnute postupcima koji nisu uobičajeni u metalurgiji.

3. Tarifni broj 2620 obuhvata samo:

(a) Zgure, pepeo i ostatke vrsta koje se upotrebljavaju u industriji bilo za dobijanje metala ili kao sirovina za proizvodnju hemijskih jedinjenja metala, isključujući pepeo i ostatke dobijene prilikom spaljivanja gradskog otpada (tarifni broj 2621); i

(b) Zgure, pepeo i ostatke koji sadrže arsen, bilo da sadrže metale ili ne, od one vrste koja se upotrebljava za dobijanje arsena ili metala ili za proizvodnju njihovih hemijskih jedinjenja.

Napomene za tarifne podbrojeve

1. U smislu tarifnog podbroja 2620 21 pod pojmom „talozi olovnih benzina i talozi olovnih antidetonatora, podrazumeva taloge dobijene iz skladišnih tankova olovnog benzina i olovnih taloga antidetonatora (npr. tetraetil olovo), i sastoji se uglavnom od olova, jedinjenja olova i oksida gvožđa.

2. Zgure, pepeo i ostaci koji sadrže arsen, živu, talijum ili njihove mešavine, vrste koje se upotrebljava za dobijanje arsena ili tih metala ili za proizvodnju njihovih hemijskih jedinjenja, svrstavaju se u tarifni podbroj 2620 60.

Tarifna oznaka Naimenovanje JM Stopa carine Sporazumi o slobodnoj trgovini 2601 Rude gvožđa i koncentrati, uključujući i pržene pirite gvožđa:       – Rude gvožđa i koncentrati, osim prženih pirita gvožđa:     2601 11 00 00 – – neaglomerisani – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2601 12 00 00 – – aglomerisani – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2601 20 00 00 – Prženi piriti gvožđa – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2602 00 00 00 Rude mangana i koncentrati, uključujući manganosne rude gvožđa i koncentrate, sa sadržajem 20% ili više mangana, računato na suvi proizvod – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2603 00 00 00 Rude bakra i koncentrati – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2604 00 00 00 Rude nikla i koncentrati – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2605 00 00 00 Rude kobalta i koncentrati – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2606 00 00 00 Rude aluminijuma i koncentrati – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2607 00 00 00 Rude olova i koncentrati – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2608 00 00 00 Rude cinka i koncentrati – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2609 00 00 00 Rude kalaja i koncentrati – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2610 00 00 00 Rude hroma i koncentrati – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2611 00 00 00 Rude volframa i koncentrati – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2612 Rude urana ili torijuma i koncentrati:     2612 10 – Rude urana i koncentrati:     2612 10 10 00 – – rude urana i uranovog oksida i njihovi koncentrati, sa sadržajem urana više od 5%, po masi (Euratom) – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2612 10 90 00 – – ostalo – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2612 20 – Rude torijuma i koncentrati:     2612 20 10 00 – – monacit; urano-torijanit i druge torijumove rude i koncentrati sa sadržajem torijuma preko 20%, po masi – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2612 20 90 00 – – ostalo – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2613 Rude molibdena i koncentrati:     2613 10 00 00 – Prženi – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2613 90 00 00 – Ostalo – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2614 00 00 00 Rude titana i koncentrati – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2615 Rude niobijuma, tantala, vanadijuma ili cirkonijuma i koncentrati:     2615 10 00 00 – Rude cirkonijuma i koncentrati – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2615 90 00 00 – Ostalo – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2616 Rude plemenitih metala i koncentrati:     2616 10 00 00 – Rude srebra i koncentrati – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2616 90 00 00 – Ostalo – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2617 Ostale rude i koncentrati:     2617 10 00 00 – Rude antimona i koncentrati – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2617 90 00 00 – Ostalo – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2618 00 00 00 Granulisana zgura (pesak od zgure) iz proizvodnje gvožđa ili čelika – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2619 00 Zgura (osim granulisane zgure) kovarina i ostali otpaci pri proizvodnji gvožđa ili čelika:     2619 00 20 00 – Otpad pogodan za ponovno dobijanje gvožđa ili mangana – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2619 00 90 00 – Ostalo – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2620 Zgure, pepeo i ostaci (osim od proizvodnje gvožđa i čelika) koji sadrže metale, arsen ili jedinjenja metala i arsena:       – Koji sadrže uglavnom cink:     2620 11 00 00 – – Talog od galvanizacije cinkom – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2620 19 00 00 – – Ostalo – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0   – Koji sadrže uglavnom olovo:     2620 21 00 00 – – Talozi olovnog benzina i talozi antidetonatora jedinjenja olova – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2620 29 00 00 – – Ostalo – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2620 30 00 00 – Koji sadrže uglavnom bakar – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2620 40 00 00 – Koji sadrže uglavnom aluminijum – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2620 60 00 00 – Koji sadrže arsen, živu, talijum ili njihove mešavine, vrsta koje se upotrebljava za dobijanje arsena ili tih metala ili za proizvodnju njihovih hemijskih jedinjenja – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0   – Ostalo:     2620 91 00 00 – – Koji sadrže antimon, berilijum, kadmijum, hrom ili njihove mešavine – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2620 99 – – Ostalo:     2620 99 10 00 – – – koji sadrže uglavnom nikl – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2620 99 20 00 – – – koji sadrže uglavnom niobijum ili tantal – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2620 99 40 00 – – – koji sadrže uglavnom kalaj – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2620 99 60 00 – – – koji sadrže uglavnom titan – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2620 99 95 00 – – – ostalo – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2621 Ostale zgure i pepeo, uključujući i pepeo morskih algi; Pepeo i ostaci od spaljivanja gradskog otpada:     2621 10 00 00 – Pepeo i ostaci od spaljivanja gradskog otpada – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2621 90 00 00 – Ostalo – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

GLAVA 27

MINERALNA GORIVA, MINERALNA ULjA I PROIZVODI NjIHOVE DESTILACIJE; BITUMENOZNE MATERIJE; MINERALNI VOSKOVI

Napomene

1. Ova glava ne obuhvata:

(a) izdvojena hemijski određena organska jedinjenja, osim čistog metana i propana, koji se svrstavaju u tarifni broj 2711;

(b) lekove iz tarifnog broja 3003 ili 3004; ili

(v) mešane nezasićene ugljovodonike koji se svrstavaju u tar. broje 3301, 3302 ili 3805.

2. Tarifni broj 2710 obuhvata ne samo „ulja od nafte i ulja dobijena od bitumenoznih minerala”, već i slična ulja, kao i ona koja se sastoje, uglavnom od mešavina nezasićenih ugljovodonika, dobijenih bilo kojim procesom, ako je masa nearomatskih sastojaka veća od mase aromatskih sastojaka.

Međutim, ovaj tarifni broj ne obuhvata tečne sintetičke poliolefine, kod kojih manje od 60 % vol predestiliše na 300oC, posle konverzije na 1013 milibara, primenom destilacije pod smanjenim pritiskom (Glava 39).

3. U smislu tarifnog broja 2710 pod pojmom „otpadna ulja”, podrazumeva se otpad koji uglavnom sadrži ulja od nafte i ulja dobijena od bitumenoznih minerala (definisanih Napomenom 2. uz ovu glavu), bilo da su pomešana sa vodom ili ne. Ona uključuju:

(a) ulja, koja više nisu pogodna za upotrebu kao primarni proizvodi (na primer, upotrebljena ulja za podmazivanje, upotrebljena hidraulična ulja i upotrebljena transformatorska ulja);

(b) uljne taloge iz tankova za skladištenje ulja od nafte, koji uglavnom sadrže takva ulja i visoku koncentraciju aditiva (na primer, hemikalija) upotrebljenih za proizvodnju primarnih proizvoda; i

(v) ulja u obliku emulzija u vodi ili mešavina sa vodom, kao što su ona koja nastaju prilikom prosipanja nafte, ispiranja tankova za skladištenje ili od upotrebe emulzija za hlađenje i podmazivanje kod mašinske obrade.

Napomene za tarifne podbrojeve

1. U smislu tarifnog podbroja 2701 11 pod pojmom „antracit” podrazumeva se kameni ugalj, koji ima ne preko 14% isparljivih materija (računato na suvi proizvod, bez mineralnih materija).

2. U smislu tar.podbroja 2701 12 pod pojmom „bitumenozni kameni ugalj” podrazumeva se kameni ugalj koji ima više od 14% isparljivih materija (računato na suvi proizvod, bez mineralnih materija) i kalorične vrednosti 5833 kcal/kg ili veće (računato na vlažni proizvod, bez mineralnih materija).

3. U smislu tar.podbrojeva 2707 10, 2707 20, 2707 30 i 2707 40 pod pojmovima „benzol (benzen)”, „toluol (toluen)”, „ksilol (ksilen)” i „naftalin”, podrazumevaju se proizvodi, koji sadrže više od 50% po masi benzena, toluena, ksilena ili naftalina.

4. U smislu tarifnog podbroja 2710 12, „laka ulja i proizvodi” su oni kod kojih 90% ili više, po zapremini (uključujući gubitke), destiliše na 210°C u skladu sa metodom ISO 3405 (ekvivalentna sa ASTM D 86 metodom).

5. U smislu tar. podbr. u okviru tarifnog broja 2710, pod pojmom „biodizel” podrazumevaju se na mono – alkil estri masnih kiselina vrsta koja se koristi kao gorivo, dobijene od korišćenih ili nekorišćenih, životinjskih ili biljnih, masti i ulja.

Dodatne napomene

1. U smislu tar. podbroja 2707 99 80, pod pojmom „fenoli” podrazumevaju se proizvodi, koji sadrže više od 50% po masi fenola.

2. U smislu tarifnog broja 2710:

(a) pod pojmom „specijalni benzini” (tar. podbr. 2710 12 21 i 2710 12 25) podrazumevaju se laka ulja , definisana Napomenom 4. uz tarifne podbrojeve ove glave, koja ne sadrže antidetonatore i kod kojih razlika između temperature na kojoj predestiliše 5 % vol i temperature na kojoj predestiliše 90 % vol (uključujući gubitke) nije veća od 60(C.

(b) pod pojmom „vajt špirit” (tarifni podbroj 2710 12 21) podrazumevaju se specijalni benzini, definisani pod (a), sa tačkom paljenja većom od 21(C, prema metodi EN ISO 13736.

(v) pod pojmom „srednja ulja” (tar. podbr. 2710 19 11 do 2710 19 29) podrazumevaju se ulja i proizvodi kod kojih manje od 90 % vol (uključujući gubitke) predestiliše na 210o C i 65 % vol i više (uključujući gubitke) predestiliše na 250(C prema metodi ISO 3405 (ekvivalentna sa ASTM D 86 metodom);

(g) pod pojmom „teška ulja” (tar. podbr. 2710 19 31 do 2710 19 99 i 2710 20 11 do 2710 20 90) podrazumevaju se ulja i proizvodi kod kojih manje od 65 % vol (uključujući gubitke) predestiliše na 250(C prema metodi ISO 3405 (ekvivalentna sa ASTM D 86 metodom) ili kod kojih procenat destilata na 250(C ne može biti određen ovom metodom;

(d) pod pojmom „gasna ulja” (tar. podbr. 2710 19 31 do 2710 19 48 i 2710 20 11 do 2710 20 19) podrazumevaju se teška ulja, definisana pod (g), a kod kojih 85 % vol i više (uključujući i gubitke) predestiliše na 350(C prema metodi ISO 3405 (ekvivalentna sa ASTM D 86 metodom);

(đ) pod pojmom „ulja za loženje” (tar. podbr. 2710 19 51 do 2710 19 68 i 2710 20 31 do 2710 20 39) podrazumevaju se teška ulja, definisana pod (g) (osim gasnih ulja definisanih pod (d)), a koja za odgovarajuću razblaženu boju C, imaju viskozitet V:

– ne preko vrednosti prikazanih u I redu tabele koja sledi, kada je sadržaj sulfatnog pepela manji od 1% prema metodi ISO 3987, a saponifikacioni broj manji od 4 prema ISO 6293-1 ili 6293-2 metode.

preko vrednosti prikazanih u II redu tabele, kada temperatura tečenja nije niža od 10(C prema ISO 3016 metodi

preko vrednosti prikazanih u I redu tabele, ali ne preko vrednosti prikazanih u II redu tabele kada 25% vol i više predestiliše na 300ºC prema metodi ISO 3405 (ekvivalentna sa ASTM D 86 metodom) ili, ako manje od 25 % vol predestiliše na 300ºC, kada je temperatura tečenja viša od minus 10ºC prema ISO 3016 metodi. Ovi uslovi se odnose samo na ulja koja imaju razblaženu boju C manju od 2;

(e) pod pojmom „koji sadrži biodizel“ podrazumeva se da proizvodi iz tarifnog podbroja 2710 20 imaju minimalni sadržaj biodizela, odnosno mono-alkil estara masnih kiselina (FAMAE) vrste koja se koristi kao gorivo, od 0,5% po zapremini (određivanje po EN 14078 metodi).

Tabela zavisnosti vrednosti razblažene boje C i viskoziteta V

Boja C 0 0,5 1 1,5 2701 Kameni ugalj, uključujući i brikete raznih oblika od kamenog uglja:       – Kameni ugalj, u prahu ili ne, ali neaglomerisan:     2701 11 00 00 – – Antracit – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2701 12 – – Bitumenozni kameni ugalj:     2701 12 10 00 – – – kameni ugalj za koksovanje – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2701 12 90 00 – – – ostali – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2701 19 00 00 – – ostali kameni ugalj – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2701 20 00 00 – Briketi, raznih oblika od kamenog uglja – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2702 Mrki ugalj (lignit), aglomerisan ili neaglomerisan, osim gagata:     2702 10 00 00 – Mrki ugalj (lignit), uključujući i onaj u prahu, ali neaglomerisan – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2702 20 00 00 – Aglomerisani mrki ugalj (lignit) – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2703 00 00 00 Treset (uključujući tresetnu slamu), neaglomerisan ili aglomerisan – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2704 00 Koks i polukoks od kamenog uglja, od mrkog uglja (lignit) ili od treseta, aglomerisan ili neaglomerisan; Retortni ugalj:     2704 00 10 00 – koks i polukoks od kamenog uglja – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2704 00 30 00 – koks i polukoks od mrkog uglja (lignit) – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2704 00 90 00 – ostalo – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2705 00 00 00 Gas od kamenog uglja, vodeni gas, generatorski gas i slični gasovi, osim naftnih gasova i ostalih gasovitih ugljovodonika 1000 M3 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2706 00 00 00 Katran dobijen destilacijom kamenog, mrkog uglja (lignit), treseta i ostali mineralni katrani, dehidratisani ili nedehidratisani ili delimično destilisani ili ne, uključujući rekonstituisane katrane – 0 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2707 Ulja i ostali proizvodi destilacije katrana kamenog uglja na visokoj temperaturi; slični proizvodi kod kojih masa aromatičnih sastojaka prelazi masu nearomatičnih sastojaka:     2707 10 00 00 – Benzol (benzen) – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2707 20 00 00 – Toluol (toluen) – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2707 30 00 00 – Ksilol (ksileni) – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2707 40 00 00 – Naftalin – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2707 50 00 00 – Ostale mešavine aromatičnih ugljovodonika, kod kojih 65% ili više, po zapremini (uključujući gubitke), destiliše na 250°C prema metodi ISO 3405 (ekvivalentna sa ASTM D 86 metodom) – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0   – Ostalo:     2707 91 00 00 – – Kreozotna ulja – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2707 99 – – Ostalo:       – – – sirova ulja:     2707 99 11 00 – – – – sirova laka ulja, kod kojih 90% ili više, po zapremini, destiliše na temperaturama ne preko 200°C – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2707 99 19 00 – – – – ostalo – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2707 99 20 00 – – – sumporisane frakcije; antracen – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2707 99 50 00 – – – bazni proizvodi – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2707 99 80 00 – – – fenoli – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0   – – – ostalo:     2707 99 91 00 – – – – za dobijanje poroizvoda iz tarifnog broja 2803 – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2707 99 99 00 – – – – ostalo – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2708 Smola i koks od smole, dobijeni od katrana kamenog uglja ili od drugih mineralnih katrana:     2708 10 00 00 – Smola – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2708 20 00 00 – Koks od smole – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2709 00 Nafta i ulja dobijena od bitumenoznih minerala, sirova:     2709 00 10 00 – kondenzati prirodnog gasa – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2709 00 90 00 – ostalo – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2710  Ulja dobijena od nafte i ulja dobijena od bitumenoznih minerala, osim sirovih; Proizvodi, na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni, koji sadrže po masi 70% ili više ulja od nafte ili ulja dobijenih od bitumenoznih minerala, tako da su ova ulja osnovni sastojci tih proizvoda; Otpadna ulja: – Ulja dobijena od nafte i ulja dobijena od bitumenoznih minerala (osim sirovih) i proizvodi na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni, koji sadrže po masi 70% ili više ulja od nafte ili ulja dobijenih od bitumenoznih minerala, tako da su ova ulja osnovni sastojci tih proizvoda, osim onih koji sadrže biodizel i osim otpadnih ulja: 2710 12 – – Laka ulja i proizvodi:     2710 12 11 00 – – – za preradu u specifičnim procesima – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2710 12 15 00 – – – za podvrgavanje hemijskoj preradi u procesima, osim onih navedenih u tar. podbroju 2710 12 11 – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0   – – – za ostale svrhe:       – – – – specijalni benzini:     2710 12 21 00 – – – – – vajt špirit – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2710 12 25 00 – – – – – ostalo – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0   – – – – ostalo:       – – – – – motorni benzin:     2710 12 31 00 – – – – – – avio benzin – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0   – – – – – – ostali, sa sadržajem olova:       – – – – – – – ne preko 0,013 g po litru:     2710 12 41 00 – – – – – – – – oktanskog broja (RON), manje od 95 1000 LT 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2710 12 45 00 – – – – – – – – oktanskog broja (RON) 95 ili više, ali manje od 98 1000 LT 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2710 12 49 00 – – – – – – – – oktanskog broja (RON) 98 ili više 1000 LT 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0   – – – – – – – preko 0,013 g po litru:     2710 12 51 00 – – – – – – – – oktanskog broja (RON), manje od 98 1000 LT 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2710 12 59 00 – – – – – – – – oktanskog broja (RON) 98 ili više 1000 LT 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2710 12 70 00 – – – – – gorivo za mlazne motore, benzinskog tipa – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2710 12 90 00 – – – – – ostala laka ulja – 8 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2710 19 – – Ostala:       – – – srednja ulja:     2710 19 11 00 – – – – za preradu u specifičnim procesima – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2710 19 15 00 – – – – za podvrgavanje hemijskoj preradi u procesima, osim onih navedenih u tar. podbroju 2710 19 11 – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0   – – – – za ostale svrhe:       – – – – – kerozin (petrolej):     2710 19 21 00 – – – – – – gorivo za mlazne motore – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2710 19 25 00 – – – – – – ostalo – 0 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2710 19 29 00 – – – – – ostalo – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0   – – – teška ulja:       – – – – gasna ulja:     2710 19 31 00 – – – – – za preradu u specifičnim procesima – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2710 19 35 00 – – – – – za podvrgavanje hemijskoj preradi u procesima, osim onih navedenih u tar. podbroju 2710 19 31 – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0   – – – – – za ostale svrhe:     2710 19 43 00 – – – – – – sa sadržajem sumpora ne preko 0,001% po masi – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2710 19 46 00 – – – – – – sa sadržajem sumpora preko 0,001% po masi, ali ne preko 0,002% po masi – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2710 19 47 00 – – – – – – sa sadržajem sumpora preko 0,002% po masi, ali ne preko 0,1% po masi – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2710 19 48 00 – – – – – – sa sadržajem sumpora preko 0,1% po masi – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0   – – – – ulja za loženje:     2710 19 51 00 – – – – – za preradu u specifičnim procesima – 0 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2710 19 55 00 – – – – – za podvrgavanje hemijskoj preradi u procesima, osim onih navedenih u tar. podbroju 2710 19 51 – 0 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0   – – – – – za ostale svrhe:     2710 19 62 00 – – – – – – sa sadržajem sumpora ne preko 0,1% po masi – 0 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2710 19 64 00 – – – – – – sa sadržajem sumpora preko 0,1% po masi, ali ne preko 1% po masi – 0 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2710 19 68 00 – – – – – – sa sadržajem sumpora preko 1% po masi – 0 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0   – – – – ulja za podmazivanje; ostala ulja:     2710 19 71 00 – – – – – za preradu u specifičnim procesima – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2710 19 75 00 – – – – – za podvrgavanje hemijskoj preradi u procesima, osim onih navedenih u tar. podbroju 2710 19 71 – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0   – – – – – za ostale svrhe:     2710 19 81 00 – – – – – – motorna ulja, kompresorska ulja za podmazivanje, turbinska ulja za podmazivanje – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2710 19 83 00 – – – – – – hidraulična ulja – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2710 19 85 00 – – – – – – bela ulja, tečni parafin – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2710 19 87 00 – – – – – – ulja za menjače i reduktore – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2710 19 91 00 – – – – – – sredstva za obradu metala, ulja za skidanje kalupa i antikorozivna ulja – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2710 19 93 00 – – – – – – elektroizolaciona ulja – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2710 19 99 00 – – – – – – ostala ulja za podmazivanje i ostala ulja – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2710 20 – Ulja dobijena od nafte i ulja dobijena od bitumenoznih minerala (osim sirovih) i proizvodi na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni, koji sadrže po masi 70% ili više ulja od nafte ili ulja dobijenih od bitumenoznih minerala, tako da su ova ulja osnovni sastojci tih proizvoda, koji sadrže biodizel i osim otpadnih ulja: – – gasna ulja: 2710 20 11 00 – – – sa sadržajem sumpora ne preko 0,001% po masi – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2710 20 15 00 – – – sa sadržajem sumpora preko 0,001% po masi, ali ne preko 0,002% po masi – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2710 20 17 00 – – – sa sadržajem sumpora preko 0,002% po masi, ali ne preko 0,1% po masi – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2710 20 19 00 – – – sa sadržajem sumpora preko 0, 1% po masi – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 – – ulja za loženje: 2710 20 31 00 – – – sa sadržajem sumpora ne preko 0, 1% po masi – 0 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2710 20 35 00 – – – sa sadržajem sumpora preko 0, 1% po masi, ali ne preko 1% po masi – 0 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2710 20 39 00 – – – sa sadržajem sumpora preko 1% po masi – 0 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2710 20 90 – – ostala ulja: – – – laka ulja: 2710 20 90 11 – – – – motorni benzin, osim avio benzina, sa sadržajem olova ne preko 0,013 g po litru – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2710 20 90 19 – – – – ostala laka ulja – 8 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 – – – ulja za podmazivanje; ostala ulja: 2710 20 90 91 – – – – bela ulja, tečni parafini; ulja za menjače i reduktore; elektroizolaciona ulja – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2710 20 90 99 – – – – ostala – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0   – Otpadna ulja:     2710 91 00 00 – – Koji sadrže polihlorovane bifenile (PCBs), polihlorovane terfenile (PCTs) ili polibromovane bifenile (PBBs) – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2710 99 00 00 – – Ostalo – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2711 Naftni gasovi i ostali gasoviti ugljovodonici:       – Tečni:     2711 11 00 00 – – Prirodni gas TJ 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2711 12 – – Propan:       – – – propan čistoće ne manje od 99%:     2711 12 11 00 – – – – za pogonsko gorivo ili za grejanje – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2711 12 19 00 – – – – za ostale svrhe – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0   – – – ostalo:     2711 12 91 00 – – – – za preradu u specifičnim procesima – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2711 12 93 00 – – – – za podvrgavanje hemijskoj preradi u procesima, osim onih navedenih u tar. podbroju 2711 12 91 – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0   – – – – za ostale svrhe:     2711 12 94 00 – – – – – čistoće preko 90%, ali manje od 99% – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2711 12 97 00 – – – – – ostalo – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2711 13 – – Butan:     2711 13 10 00 – – – za preradu u specifičnim procesima – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2711 13 30 00 – – – za podvrgavanje hemijskoj preradi u procesima, osim onih navedenih u tar. podbroju 2711 13 10 – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0   – – – za ostale svrhe:     2711 13 91 00 – – – – čistoće preko 90%, ali manje od 95% – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2711 13 97 00 – – – – ostalo – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2711 14 00 00 – – Etilen, propilen, butilen i butadien – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2711 19 00 00 – – Ostalo – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0   – U gasovitom stanju:     2711 21 00 00 – – Prirodni gas TJ 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2711 29 00 00 – – Ostalo – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2712 Vazelin; Parafin, mikrokristalni vosak od nafte, presovani parafini, ozokerit, vosak od mrkog uglja (lignit), vosak od treseta, ostali mineralni voskovi i slični proizvodi dobijeni sintezom ili drugim postupcima, obojeni ili neobojeni:     2712 10 – Vazelin:     2712 10 10 00 – – sirov – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2712 10 90 00 – – ostali – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2712 20 – Parafin, koji sadrži, po masi, manje od 0,75% ulja:     2712 20 10 00 – – sintetički parafin, molekulske mase od 460, ali ne preko 1560 – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2712 20 90 00 – – ostalo – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2712 90 – Ostalo:       – – ozokerit, vosak od mrkog uglja (lignit) ili vosak od treseta (prirodni proizvodi):     2712 90 11 00 – – – sirovi – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2712 90 19 00 – – – ostalo – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0   – – ostalo:       – – – sirovi:     2712 90 31 00 – – – – za preradu u specifičnim procesima – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2712 90 33 00 – – – – za podvrgavanje hemijskoj preradi u procesima, osim onih navedenih u tar. podbroju 2712 90 31 – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2712 90 39 00 – – – – za ostale svrhe – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0   – – – ostalo:     2712 90 91 00 – – – – mešavina od 1-alkena, koja sadrži po masi 80% ili više 1- alkena u lancu dužine od 24, ali ne preko do 28 ugljenikovih atoma – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2712 90 99 00 – – – – ostalo – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2713 Naftni koks, bitumen od nafte i ostali ostaci od ulja od nafte ili iz ulja dobijenih od bitumenoznih minerala:       – Naftni koks:     2713 11 00 00 – – Nekalcinisan – 0 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2713 12 00 00 – – Kalcinisan – 0 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2713 20 00 00 – Bitumen od nafte – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2713 90 – Ostali ostaci iz ulja od nafte ili ulja dobijenih od bitumenoznih minerala:     2713 90 10 00 – – za dobijanje proizvoda iz tarifnog broja 2803 – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2713 90 90 00 – – ostalo – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2714 Bitumen i asfalt, prirodni; Bitumenozni ili uljni škriljci i ter – pesak; Asfaltiti i asfaltne stene:     2714 10 00 00 – Škriljci, bitumenozni ili uljni i ter – pesak – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2714 90 00 00 – Ostalo – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2715 00 00 00 Bitumenske mešavine na bazi prirodnog asfalta, prirodnog bitumena, bitumena od nafte, mineralnog katrana ili mineralne katranske smole (npr: bitumen kit (mastiks), „cut – backs“) – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2716 00 00 00 Električna energija 1000 KWH 0 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 ODELjAK VI

PROIZVODI HEMIJSKE I SRODNIH INDUSTRIJA

Napomene

1. (A) Proizvodi (osim ruda radioaktivnih metala), koji odgovaraju opisu u tarifnom broju 2844 ili 2845 svrstaće se u te tarifne brojeve, i ni u jedan drugi tarifni broj Tarife.

(B) Shodno Napomeni 1. pod (A) proizvodi koji odgovaraju opisu u tarifnom broju 2843, 2846 ili 2852, svrstaće se u te tarifne brojeve, i ni u jedan drugi tarifni broj ovog Odeljka.

2. Shodno Napomeni 1. proizvodi, koji zbog toga što su pripremljeni u odmerenim dozama ili za prodaju na malo, koji se svrstavaju u tarifni broj 3004, 3005, 3006, 3212, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3506, 3707 ili 3808, svrstaće se u te tarifne brojeve, i ni u jedan drugi tarifni broj ove nomenklature.

3. Proizvodi pripremljeni u setovima, koji se sastoje od dva ili više posebnih sastojaka, od kojih se neki ili svi svrstavaju u ovaj Odeljak, namenjeni da se međusobno pomešaju radi dobijanja proizvoda iz Odeljka VI ili VII, svrstaće se u tarifni broj koji odgovara tom proizvodu, pod uslovom da su sastojci:

(a) s obzirom na način na koji su pripremljeni jasno prepoznatljivi da su namenjeni da se upotrebe zajedno, bez prethodnog prepakivanja;

(b) takvi da se zajedno carine;

(v) prepoznatljivi po svojoj prirodi ili po uzajamnim proporcijama u kojima se carine, kao dopuna jedan drugom.

GLAVA 28

NEORGANSKI HEMIJSKI PROIZVODI; ORGANSKA ILI NEORGANSKA JEDINjENjA PLEMENITIH METALA, METALA RETKIH ZEMLjI, RADIOAKTIVNIH ELEMENATA I IZOTOPA

Napomene

1. Tarifni brojevi ove glave, osim u slučajevima kad naimenovanja tarifnih brojeva drugačije predviđaju, obuhvataju samo:

(a) izdvojene hemijske elemente i izdvojena hemijski određena jedinjenja, hemijski čista ili sa sadržajem nečistoća;

(b) proizvode navedene pod (a) rastvorene u vodi;

(v) proizvode navedene pod (a) rastvorene u ostalim rastvaračima, pod uslovom da rastvaranje predstavlja normalan i neophodan metod pripremanja ovih proizvoda, prilagođen samo iz razloga bezbednosti ili transporta i da rastvarači ne čine proizvod pogodnim za posebnu, već za opštu upotrebu;

(g) proizvode navedene pod (a), (b) ili (v) sa dodatim stabilizatorom (uključujući sredstva protiv stvrdnjavanja), neophodnim za njihovo održavanje ili transport;

(d) proizvode navedene pod (a), (b), (v) ili (g) kojima su dodata sredstva protiv prašenja ili materija za bojenje, da bi se olakšalo njihovo prepoznavanje ili iz bezbednosnih razloga, pod uslovom da ti dodaci ne čine proizvod pogodnim za posebnu, već za opštu upotrebu.

2. Pored ditionita i sulfoksilata, stabilizovanih organskim materijama (tarifni broj 2831), karbonata i peroksokarbonata neorganskih baza (tarifni broj 2836), cijanida, oksida cijanida i kompleksnih cijanida neorganskih baza (tarifni broj 2837), fulminata, cijanata i tiocijanata, neorganskih baza (tarifni broj 2842), organskih proizvoda uključenih u tarifne brojeve 2843 do 2846 i 2852 i karbida (tarifni broj 2849), samo sledeća jedinjenja ugljenika se svrstavaju u ovu glavu:

(a) oksidi ugljenika, cijanovodonik i fulminska, izocijanska, tiocijanska i ostale proste ili kompleksne cijanske kiseline (tarifni broj 2811);

(b) oksihalogenidi ugljenika (tarifni broj 2812);

(v) ugljen disulfid (tarifni broj 2813);

(g) tiokarbonati, selenokarbonati, telurokarbonati, selenocijanati, telurocijanati, tetratio-cijanatodiaminohromati (reinekati) i ostali kompleksni cijanati, neorganskih baza (tarifni broj 2842);

(d) vodonik peroksid, očvrsnut ureom (tarifni broj 2847), ugljenikoksisulfid, tiokarbonil-halogenid, cijanogen, cijan-halogenidi i cijanamid i njihova jedinjenja sa metalom (tarifni broj 2853), osim kalcijum-cijanamida, čistog ili sa nečistoćama (Glava 31).

3. Shodno odredbama Napomene 1. uz Odeljak VI, ova glava ne obuhvata:

(a) natrijum hlorid i magnezijum oksid, hemijski čiste ili nečiste, i ostale proizvode iz Odeljka V;

(b) organsko-neorganska jedinjenja, osim onih navedenih u Napomeni 2;

(v) proizvode navedene u Napomeni 2, 3, 4. ili 5. uz Glavu 31;

(g) neorganske proizvode, koji se koriste kao luminofori iz tarifnog broja 3206; fritu od stakla i ostalo staklo u obliku praha, granula ili ljuspica iz tarifnog broja 3207;

(d) veštački grafit (tarifni broj 3801); proizvodi koji su pripremljeni kao punjenja za aparate za gašenje požara ili pripremljeni kao protivpožarne granate iz tarifnog broja 3813; proizvode za brisanje mastila, pripremljene u pakovanjima za prodaju na malo iz tarifnog broja 3824; kultivisane kristale (osim optičkih elemenata), pojedinačane mase, ne manje od 2,5 g, od halogenida, alkalnih i zemno-alkalnih metala iz tarifnog broja 3824;

(đ) drago i poludrago kamenje (prirodno, sintetičko ili rekonstituisano), prašina i prah od takvog kamenja (tar. br. 7102 do 7105) ili plemenite metale ili legure plemenitih metala iz Glave 71;

(e) metale, hemijski čiste ili nečiste, legure metala ili kermete, uključujući sinterovane metalne karbide (metalne karbide sinterovane metalom) iz Odeljka XV; ili

(ž) optičke elemente, na primer, od halogenida, alkalnih ili zemno-alkalnih metala (tarifni broj 9001).

4. Hemijski određene kompleksne kiseline, koje se sastoje od kiselina nemetala iz Razdela II i kiselina metala iz Razdela IV, svrstavaju se u tarifni broj 2811.

5. Tar. br. 2826 do 2842 obuhvataju samo soli i peroksi soli metala ili amonijum soli.

Dvojne ili kompleksne soli svrstavaju se u tarifni broj 2842, osim ako iz naimenovanja tarifnih brojeva drugačije ne proizlazi.

6. Tarifni broj 2844 obuhvata samo:

(a) tehnecijum (atomski broj 43), prometijum (atomski broj 61), polonijum (atomski broj 84) i sve elemente sa atomskim brojem većim od 84;

(b) prirodne ili veštačke radioaktivne izotope (uključujući one od plemenitih metala ili prostih metala iz Odeljka XIV i XV), bilo da su međusobno pomešani ili ne;

(v) neorganska ili organska jedinjenja ovih elemenata ili izotopa, hemijski određena ili neodređena, bilo da su međusobno pomešani ili ne;

(g) legure, disperzije (uključujući kermete), keramičke proizvode i mešavine koje sadrže ove elemente ili izotope ili njihova neorganska ili organska jedinjenja, čija je specifična radioaktivnost veća od 74 Bq/g (0,002 (Ci/g);

(d) istrošene (odzračene) gorivne elemente (patrone) nuklearnih reaktora;

(đ) radioaktivne ostatke, upotrebljive ili neupotrebljive.

U smislu tar. br. 2844 i 2845 i ove Napomene, pod pojmom „izotopi” podrazumevaju se:

– izolovani nukleidi, isključujući one koji postoje u prirodi u monoizotopnom stanju;

– mešavine izotopa jednog istog elementa, obogaćene u jednom ili više njihovih izotopa, tj. elementa čiji je prirodni izotopski sastav veštački modifikovan.

( 7. Tarifni broj 2853 obuhvata bakar-fosfid (fosfor-bakar), koji po masi sadrži više od 15% fosfora.

8. Hemijski elementi (npr: silicijum i selen), dopirani za upotrebu u elektronici, svrstavaju se u ovu glavu pod uslovom da su u neobrađenom stanju, vučeni ali dalje neobrađeni, u valjkastom obliku ili u obliku štapića. Kada su sečeni u obliku diskova, pločica (wafers) ili u sličnim oblicima, svrstavaju se u tarifni broj 3818.

Napomena uz tar. podbroj

1. U smislu tarifnog podbroja 2852 10, pod izrazom „hemijski određena“ podrazumevaju se sva organska ili neorganska jedinjenja žive koja ispunjavaju uslove navedene u tačkama (a) do (d) Napomene 1. uz Glavu 28 ili tačkama (a) do (ž) Napomene 1. uz Glavu 29.

Dodatna napomena

1. Ako nije drugačije određeno, soli navedene u tarifnim podbrojevima obuhvataju soli kiselina i soli baza.

Tarifna oznaka Naimenovanje JM Stopa carine Sporazumi o slobodnoj trgovini I HEMIJSKI ELEMENTI 2801 Fluor, hlor, brom i jod:     2801 10 00 00 – Hlor – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2801 20 00 00 – Jod – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2801 30 – Fluor; brom:     2801 30 10 00 – – fluor – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2801 30 90 00 – – brom – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2802 00 00 00 Sumpor, sublimisan ili taložen; Koloidni sumpor – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2803 00 00 00 Ugljenik (čađ i ostali oblici ugljenika na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni) – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2804 Vodonik, retki gasovi i ostali nemetali:     2804 10 00 00 – Vodonik M3 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0   – Retki gasovi:     2804 21 00 00 – – Argon M3 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2804 29 – – Ostali:     2804 29 10 00 – – – helijum M3 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2804 29 90 00 – – – ostali M3 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2804 30 00 00 – Azot M3 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2804 40 00 00 – Kiseonik M3 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2804 50 – Bor; telur:     2804 50 10 00 – – bor – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2804 50 90 00 – – telur – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0   – Silicijum:     2804 61 00 00 – – Sa sadržajem najmanje 99, 99% silicijuma po masi – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2804 69 00 00 – – Ostali – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2804 70 00 00 – Fosfor – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2804 80 00 00 – Arsen – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2804 90 00 00 – Selen – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2805 Alkalni ili zemno – alkalni metali; Metali retkih zemlji, skandijum i itrijum međusobno pomešani ili nepomešani, međusobno legirani ili nelegirani; Živa:       – Alkalni ili zemno – alkalni metali:     2805 11 00 00 – – Natrijum – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2805 12 00 00 – – Kalcijum – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2805 19 – – Ostali:     2805 19 10 00 – – – stroncijum i barijum – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2805 19 90 00 – – – ostali – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2805 30 – Metali retkih zemlji, skandijum i itrijum, međusobno pomešani ili nepomešani, međusobno legirani ili nelegirani:     2805 30 10 00 – – međusobne mešavine ili legure – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 – – ostalo: – – – čistoće po masi od 95% ili više 2805 30 20 00 – – – – cerijum, lantan, prazedijum, neodijum i samarijum – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2805 30 30 00 – – – – europijum, gadolinijum, terbijum, disprozijum, holmijum, erbijum, tulijum, iterbijum, lutecijum i itrijum – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2805 30 40 00 – – – – skandijum – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2805 30 80 00 – – – ostalo – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2805 40 – Živa:     2805 40 10 00 – – u bocama, neto-mase 34,5 kg (standardna masa), čija FOB vrednost, po boci, ne prelazi 224 € – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2805 40 90 00 – – ostalo – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0   II NEORGANSKE KISELINE I NEORGANSKA KISEONIČNA JEDINjENjA NEMETALA     2806 Hlorovodonik (hlorovodonična kiselina); hlorosulfonska kiselina:     2806 10 00 00 – Hlorovodonik (hlorovodonična kiselina) – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2806 20 00 00 – Hlorosulfonska kiselina – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2807 00 00 00 Sumporna kiselina; oleum – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2808 00 00 00 Azotna kiselina; sulfoazotne kiseline – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2809 Difosfor pentoksid; fosforna kiselina; polifosforne kiseline, hemijski određene ili neodređene:     2809 10 00 00 – Difosfor pentoksid KGP2O5 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR 2013:0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2809 20 00 00 – Fosforna kiselina i polifosforne kiseline KGP2O5 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2810 00 Oksidi bora; borne kiseline:     2810 00 10 00 – dibor trioksid – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2810 00 90 00 – ostalo – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2811 Ostale neorganske kiseline i ostala neorganska kiseonična jedinjenja nemetala:       – Ostale neorganske kiseline:     2811 11 00 00 – – Fluorovodonik (fluorovodonična kiselina) – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2811 12 00 00 – – Cijanovodonik (cijanovodonična kiselina) – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2811 19 – – Ostale:     2811 19 10 00 – – – bromovodonik (bromovodonična kiselina) – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2811 19 80 00 – – – ostalo – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0   – Ostala neorganska kiseonična jedinjenja nemetala:     2811 21 00 00 – – Ugljen dioksid – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2811 22 00 00 – – Silicijum dioksid – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2811 29 – – Ostala:     2811 29 05 00 – – – sumpor dioksid – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2811 29 10 00 – – – sumpor trioksid (anhidrid sumporne kiseline); arsentrioksid – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2811 29 30 00 – – – oksidi azota – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2811 29 90 00 – – – ostalo – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0   III HALOGENA I SUMPORNA JEDINjENjANEMETALA     2812 Halogenidi i oksihalogenidi nemetala:     – Hloridi i oksihloridi: 2812 11 00 00 – – Karbonil dihlorid (fozgen) – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2812 12 00 00 – – Fosfor oksihlorid – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2812 13 00 00 – – Fosfor trihlorid – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2812 14 00 00 – – Fosfor pentahlorid – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2812 15 00 00 – – Sumpor monohlorid – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2812 16 00 00 – – Sumpor dihlorid – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2812 17 00 00 – – Tionil hlorid – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2812 19 – – Ostalo: 2812 19 10 00 – – – od fosfora – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2812 19 90 00 – – – ostalo – 3 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2812 90 00 00 – Ostalo – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2813 Sulfidi nemetala; komercijalni fosfor trisulfid:     2813 10 00 00 – Ugljen disulfid – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2813 90 – Ostali:     2813 90 10 00 – – sulfidi fosfora, komercijalni fosfor trisulfid – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2813 90 90 00 – – ostali – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0   IV NEORGANSKE BAZE I OKSIDI,HIDROKSIDI I PEROKSIDI METALA     2814 Amonijak, bezvodni ili u vodenom rastvoru:     2814 10 00 00 – Bezvodni amonijak – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2814 20 00 00 – Amonijak u vodenom rastvoru – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2815 Natrijum hidroksid (kaustična soda); Kalijum hidroksid (kaustična potaša); Peroksidi natrijuma ili kalijuma:       – Natrijum hidroksid (kaustična soda):     2815 11 00 00 – – Čvrst – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2815 12 00 00 – – U vodenom rastvoru (lužina sode ili tečna soda) KGNaOH 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2815 20 00 00 – Kalijum hidroksid (kaustična potaša) KGKOH 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2815 30 00 00 – Peroksidi natrijuma ili kalijuma – 1 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2816 Magnezijum hidroksid i peroksid; Oksidi, hidroksidi i peroksidi stroncijuma ili barijuma:     2816 10 00 00 – Hidroksid i peroksid magnezijuma – 5 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 2816 40 00 00 – Oksidi, hidroksidi i peroksidi stroncijuma ili barijuma