Uredba o izmenama i dopunama uredbe o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2017. godinu

Na osnovu člana 3. stav 8. Zakona o Carinskoj tarifi („Službeni glasnik RS”, br. 62/05, 61/07 i 5/09),

Vlada donosi

UREDBU

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O USKLAĐIVANJU

NOMENKLATURE CARINSKE TARIFE ZA 2017. GODINU

Član 1.

U Uredbi o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2017. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 97/16), u Prilogu Carinska tarifa, koji je odštampan uz tu uredbu i čini njen sastavni deo, u Delu II, vrše se sledeće izmene i dopune:

1. U Glavi 3, reči:

„( 0306 95 – – Škampi i kozice: – – – škampi vrste Crangon Crangon: ”

zamenjuju se rečima:

„( 0306 95 – – Škampi i kozice: ( – – – škampi i kozice hladnih voda (Pandalus spp.,Crangon Crangon): ( – – – – škampi vrste Crangon Crangon: ”

U tar. oznakama 0306 95 11 00 i 0306 95 19 00, u koloni „Naimenovanje”, četiri crtice: „- – – -” zamenjuju se sa pet crtica: „- – – – -”.

U tar. oznakama 0307 29 00 10 i 0307 29 00 90, u koloni „Naimenovanje”, četiri crtice: „- – – -” zamenjuju se sa tri crtice: „- – -”.

U tar. oznakama 0307 32 10 10, 0307 32 10 90, 0307 32 90 10 i 0307 32 90 90, u koloni „Naimenovanje”, tri crtice: „- – -” zamenjuju se sa četiri crtice: „- – – -”.

U tarifnoj oznaci 0307 42 30 00, u koloni „Naimenovanje”, reči: „Loligo spp.,” brišu se.

U tar. oznakama 0307 43 91 00 i 0307 49 50 00, u koloni „Naimenovanje”, reči: „osim Ommastrephes spp.,” zamenjuju se rečima: „osim Ommastrephes Sagettatus,”.

Posle reči:

„( 0307 88 00 00 – – Ostali stromboid puževi (Strombus spp.) – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: tab 2.EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 ”

dodaju se reči:

„( – Ostali, uključujući prah, brašno i pelete od mekušaca, podobne za ljudsku ishranu: ”

2. U Glavi 12. u tar. oznakama 1211 20 00 90, 1211 90 30 90 i 1211 90 86 92, u koloni „Sporazumi o slobodnoj trgovini”, reči: „TR: tab 2.” zamenjuju se rečima: „TR: 20”.

3. U Glavi 22. u tar. oznakama 2204 22 24 00, 2204 22 26 00 i 2204 22 27 00, u koloni „Sporazumi o slobodnoj trgovini”, reči: „SSP: tab 1.” zamenjuju se rečima: „SSP: 30”.

4. U Glavi 29, u koloni „Naimenovanje”, u tarifnoj oznaci 2921 12 00 00, reči: „- – – 2-(N,N-dietilamino)etil hlorid hidrohlorid” zamenjuju se rečima: „- – 2-(N,N-dimetilamino)etil hlorid hidrohlorid”, u tarifnoj oznaci 2921 13 00 00 reči: „- – – 2-(N,N-diisopropilamino)etil hlorid hidrohlorid” zamenjuju se rečima: „- – 2-(N,N-dietilamino)etil hlorid hidrohlorid” i u tarifnoj oznaci 2921 14 00 00 reči: „- – – 2-(N,N-dimetilamino)etil hlorid hidrohlorid” zamenjuju se rečima: „- – 2-(N,N-diisopropilamino)etil hlorid hidrohlorid”.

Tarifna oznaka „2931 39 80 00” menja se i glasi: „2931 39 90 00”.

5. U Glavi 30, reči:

„Dodatne napomene:

( 1. U smislu tar. podbrojeva 3002 13 i 3002 14, podrazumeva se sledeće:

(a) kao nepomešani proizvodi, čisti proizvod, sa ili bez sadržaja nečistoća;

(b) kao pomešani proizvodi:

(1) proizvodi gorenavedeni pod tačkom (a) rastvoreni u vodi ili u drugom rastvaraču;

(2) proizvodi gorenavedeni pod tč. (a) i (b) sa sa dodatim stabilizatorom neophodnim za njihovo konzervisanje ili transport; i

(3) proivodi gorenavedeni pod tč. (a), (b) podtačka 1. i (b) podtačka 2. sa bilo kojim drugim aditivom.

( 2. Tar. podbrojevi 3003 60 i 3004 60 obuhvataju lekove koji sadrže artemisinin (INN) za oralnu upotrebu u kombinaciji sa drugim aktivnim farmaceutskim sastojcima, ili koji sadrže bilo koje od sledećih aktivnih elemenata, kombinovane ili nekombinovane sa drugim aktivnim farmaceutiskim sastojcima: amodiakin (INN), artelinsku kiselinu ili njene soli; artenimol (INN); artemotil (INN), artemeter (INN); artesunat (INN); hlorokin (INN); dihidroartemisinin (INN); lumefantrin (INN); meflokin (INN); piperakin (INN); piripetamin (INN) ili sulfadoksin (INN).

3. Tar. broj 3004 obuhvata biljne medicinske preparate i preparate bazirane na sledećim aktivnim materijama: vitaminima, mineralima, esencijalnim amino kiselinama ili masnim kiselinama, u pakovanjima za prodaju na malo. Ovi preparati se svrstavaju u tar. broj 3004, ukoliko je na etiketi, pakovanju ili u pratećem uputstvu sledeći tekst:

(a) određena bolest, tegoba ili njeni simptomi za koje proizvod treba koristiti;

(b) koncentracija aktivne materije ili materija koje sadrži;

(v) doziranje; i

(g) način primene.

Ovaj tar. broj obuhvata homeopatske medicinske preparate, kada oni ispunjavaju napred navedene uslove pod (a), (v) i (g).

U pogledu preparata koji su bazirani na vitaminima, mineralima, esencijalnim amino kiselinama ili masnim kiselinama, nivo neke od ovih materija, po preporučenoj dnevnoj dozi koja je naznačena na etiketi, treba da bude značajno viši od preporučenog dnevnog uzimanja da bi se održavalo opšte zdravstveno stanje ili da bi se dobro osećali.”,

zamenjuju se rečima:

„Napomene za tar. podbrojeve:

( 1. U smislu tar. podbrojeva 3002 13 i 3002 14, podrazumeva se sledeće:

(a) kao nepomešani proizvodi, čisti proizvod, sa ili bez sadržaja nečistoća;

(b) kao pomešani proizvodi:

(1) proizvodi gorenavedeni pod tačkom (a) rastvoreni u vodi ili u drugom rastvaraču;

(2) proizvodi gorenavedeni pod tač. (a) i (b) sa dodatim stabilizatorom neophodnim za njihovo konzervisanje ili transport; i

(3) proizvodi gorenavedeni pod tač. (a), (b) podtačka 1. i (b) podtačka 2. sa bilo kojim drugim aditivom.

( 2. Tar. podbrojevi 3003 60 i 3004 60 obuhvataju lekove koji sadrže artemisinin (INN) za oralnu upotrebu u kombinaciji sa drugim aktivnim farmaceutskim sastojcima, ili koji sadrže bilo koje od sledećih aktivnih elemenata, kombinovane ili nekombinovane sa drugim aktivnim farmaceutiskim sastojcima: amodiakin (INN); artelinsku kiselinu ili njene soli; artenimol (INN); artemotil (INN); artemeter (INN); artesunat (INN); hlorokin (INN); dihidroartemisinin (INN); lumefantrin (INN); meflokin (INN); piperakin (INN); piripetamin (INN) ili sulfadoksin (INN).

Dodatna napomena:

1. Tarifni broj 3004 obuhvata biljne medicinske preparate i preparate bazirane na sledećim aktivnim materijama: vitaminima, mineralima, esencijalnim amino kiselinama ili masnim kiselinama, u pakovanjima za prodaju na malo. Ovi preparati se svrstavaju u tarifni broj 3004, ukoliko je na etiketi, pakovanju ili u pratećem uputstvu sledeći tekst:

(a) određena bolest, tegoba ili njeni simptomi za koje proizvod treba koristiti;

(b) koncentracija aktivne materije ili materija koje sadrži;

(v) doziranje; i

(g) način primene.

Ovaj tarifni broj obuhvata homeopatske medicinske preparate, kada oni ispunjavaju napred navedene uslove pod (a), (v) i (g).

U pogledu preparata koji su bazirani na vitaminima, mineralima, esencijalnim amino kiselinama ili masnim kiselinama, nivo neke od ovih materija, po preporučenoj dnevnoj dozi koja je naznačena na etiketi, treba da bude značajno viši od preporučenog dnevnog uzimanja da bi se održavalo opšte zdravstveno stanje ili da bi se dobro osećali.”

U tarifnoj oznaci 3003 60 00 00 i tarifnom podbroju 3004 60 u koloni „Naimenovanje”, reči: „ u Dopunskoj napomeni” zamenjuju se rečima: „u Napomeni za tar. podbrojeve”.

6. U Glavi 32, u tar. oznakama 3215 11 10 00, 3215 11 90 00, 3215 19 10 00, 3215 19 90 00 i 3215 90 70 00, u koloni „Jedinica mere” dodaje se crtica: „-”.

U tarifnoj oznaci 3215 90 20 00, u koloni „Naimenovanje”, reči: „i 8443” zamenjuju se rečima: „i 8443 39”, a u koloni „Jedinica mere” dodaje se crtica: „-”.

7. U Glavi 38, u tarifnoj oznaci 3824 99 86 00, u koloni „Naimenovanje”, reč: „ – – – – mešavina” zamenjuje se rečju: „- – – – – mešavine”.

8. U Glavi 42, u tarifnom podbroju 4202 22 i tarifnoj oznaci 4202 22 10 00, u koloni „Naimenovanje”, reči: „od plastičnih masa” zamenjuju se rečima: „od listova od plastične mase”.

9. U Glavi 44, u tarifnoj oznaci 4407 91 15 00, u koloni „Naimenovanje”, posle reči: „brušeno;” dodaju se reči: „čeono spojeno, ”.

U tarifnoj oznaci 4418 73 10 00, u koloni „Naimenovanje”, reči: „- – ostale, za mozaične podove” zamenjuju se rečima: „- – – za mozaične podove ”, a u tarifnoj oznaci 4418 73 90 00 dve crtice: „- -” zamenjuju se sa tri crtice: „- – -”.

Tarifna oznaka „4418 99 80 00” menja se i glasi: „4418 99 90 00”.

10. U Glavi 60, posle reči:

„( 6005 24 00 00 – – Štampani – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 ”

dodaju se reči:

„ – Od sintetičkih vlakana: ”

11. U Glavi 84, posle reči:

„( 8414 59 15 00 – – – ventilatori vrste koja se koristi, isključivo ili uglavnom, za hlađenje mikroprocesora, telekomunikacionih aparata, mašina za automatsku obradu podataka ili jedinica mašina za automatsku obradu podataka KD 7 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 ”

dodaju se reči:

„( – – – ostali: ”

U tar. oznakama 8414 59 25, 8415 59 35 i 8414 59 95, u koloni „Naimenovanje”, tri crtice: „- – -” zamenjuju se sa četiri crtice: „- – – -”, a u tar. oznakama 8414 59 25 10, 8414 59 25 90, 8414 59 35 10, 8414 59 35 90, 8414 59 95 10 i 8414 59 95 90, četiri crtice: „- – – -” zamenjuju se sa pet crtica: „- – – – -”.

U tarifnoj oznaci 8421 39 15 10 i tarifnom međupodbroju posle tarifne oznake 8421 39 15 10, u koloni „Naimenovanje”, pet crtica: „- – – – -” zamenjuju se sa četiri crtice: „- – – -”, a u tar. oznakama 8421 39 15 91 i 8421 39 15 99, šest crtica: „- – – – – -” zamenjuju se sa pet crtica: „- – – – -”.

U tarifnoj oznaci 8442 30 00 00, u koloni „Jedinica mere” dodaje se skraćenica: „KD”.

U tarifnoj oznaci 8456 40 00 00, u koloni „Naimenovanje”, dve crtice: „- -” zamenjuju se sa jednom crticom: „-”.

Posle tarifne oznake 8479 90 15 00, u tarifnom međupodbroju, u koloni „Naimenovanje”, tri crtice: „- – -” zamenjuju se sa dve crtice: „- -”.

12. U Glavi 85, u tar. oznakama 8505 90 29 10 i 8505 90 29 90, u koloni „Naimenovanje”, tri crtice: „- – -” zamenjuju se sa četiri crtice: „- – – -”.

U tarifnoj oznaci 8522 90 20 00, u koloni „Naimenovanje”, reči: „- – LED svetlosnim diodama” zamenjuju se rečima: „- – moduli sa LED svetlosnim diodama”, a reč: „komonentama” zamenjuje se rečju: „komponentama”.

U tarifnoj oznaci 8523 80 90 00, u koloni „Naimenovanje”, tri crtice: „- – -” zamenjuju se sa dve crtice: „- -”.

U tarifnoj oznaci 8529 90 91 00, u koloni „Naimenovanje”, reči: „- – – – – za televizijske kamere iz tar. podbrojeva 8525 80 11 i 8525 80 19 i za aparate iz tar. brojeva 8527 i 8528” zamenjuju se rečima: „- – – – – moduli sa LED svetlosnim diodama za pozadinsko osvetljenje, koji su izvor svetlosti koji se sastoje od jedne ili više LED dioda, i jednog ili više konektora koji se ugrađuju na štampana kola ili druge slične supstrate, i drugih pasivnih komponenti, kombinovanih ili nekombinovanih sa optičkim komponentama ili zaštitnim diodama, i koji se koriste za pozadinsko osvetljavanje za displeje sa tečnim kristalima (LCD)”.

13. U Glavi 87, u tarifnom podbroju 8701 95, u koloni „Naimenovanje”, reči: „- – Preko 75 kW” zamenjuju se rečima: „- – Preko 130 kW:”.

14. U Glavi 90, u tar. oznakama 9010 90 20 00 i 9010 90 80 00, u koloni „Jedinica mere” skraćenica: „KD” zamenjuje se crticom: „-”.

15. U Glavi 94, posle reči:

„ 9403 70 00 90 – – ostalo – 10 SSP: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR: 0EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 ”

dodaju se reči:

„ – Nameštaj od ostalih materijala uključujući trsku, pruće, bambus i slične materijale: ”

16. U Glavi 95, posle Napomene za tarifni podbroj, dodaje se Dodatna napomena, koja glasi:

„Dodatna napomena

( 1. Tarifni podbroj 9505 10 obuhvata:

(a) proizvode za koje je opšte poznato da se tradicionalno koriste za novogodišnje i božićne praznike i isključivo se proizvode i oblikovani su kao proizvodi za novogodišnje i božićne praznike.

To su:

(1) proizvodi koji su povezani sa prizorom rođenja Isusa Hrista (npr. proizvodi za tradicionalne božićne jaslice), kao što su figurice i životinje povezane sa rođenjem Isusa Hrista, vitlejemske zvezde, tri mudraca povezana sa rođenjem Isusa Hrista, i prizori rođenja Isusa Hrista;

(2) proizvodi koji se prepoznaju da se koriste za novogodišnje i božićne praznike usled dugogodišnje nacionalne tradicije, kao što su:

– veštačke novogodišnje i božićne jelke,

– božićne čarape,

– imitacije badnjaka,

– božićni krekeri,

– Deda Mrazevi, sa sankama ili bez njih,

– božićni anđeli.

Ovaj tarifni podbroj ne obuhvata proizvode za zimski period koji su pogodni za opštiju upotrebu kao ukrasi u toku tog perioda, zbog toga što njihove objektivne karakteristike ukazuju da se oni ne koriste isključivo za novogodišnje i božićne praznike već uglavnom kao ukrasi u toku zimskog perioda, kao što su ledenice, snežni kristali, zvezde, irvasi, crvendaći, Sneško Belići, bilo da boje ili oprema itd. ukazuju ili ne ukazuju na povezanost sa Novom godinom i Božićem.

(b) proizvodi za ukrašavanje novogodišnjih i božićnih jelki.

Ovo su proizvodi oblikovani da se kače na novogodišnje i božićne jelke (tj. lagani proizvodi od materijala koji uglavnom nisu trajni i oblikovani su da ukrašavaju novogodišnju i božićnu jelku). Ovi proizvodi moraju da budu povezani sa Novom godinom i Božićem.”.

17. U Delu IV – Tabela 1 – Kvote za uvoz iz Evropske unije, tarifna oznaka 000000„0301 99 17 10” zamenjuje se tarifnom oznakom: „0301 93 00 00”.

U Tabeli 2 – Kvote za uvoz iz Turske brojevi:

„ 0303 89 10 ”

zamenjuju se brojevima:

„ 0303 890303 91 10 000303 91 90 00 10 ”

Posle tarifne oznake „0307 22 10 90”, tarifna oznaka „0307 22 90 90” zamenjuje se tarifnom oznakom: „0307 22 90 10”.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-1673/2017

U Beogradu, 3. marta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić, s.r.

Ostavite komentar