Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o usklađivanju nomenklature carinske tarife za 2012. godinu

Na osnovu člana 3. stav 8. Zakona o Carinskoj tarifi („Službeni glasnik RS”, br. 62/05, 61/07 i 5/09),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE

O USKLAĐIVANJU NOMENKLATURE CARINSKE TARIFE

ZA 2012. GODINU

Član 1.

U Uredbi o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 95/11), u Carinskoj tarifi, u Delu II, Odeljka I, Glava 1, u koloni „Sporazumi o slobodnoj trgovini” u tar. oznakama 0102 39 10 90 i 0102 90 91 90 reči: „HR: 0” zamenjuju se rečima: „HR: tab 2.”.

U Glavi 1, u koloni „Sporazumi o slobodnoj trgovini” u tarifnoj oznaci 0103 91 10 00 reči: „PTS EZ 2012: 22.5” zamenjuju se rečima: „PTS EZ 2012: 25.5”.

U Glavi 1, u koloni „JM” u tarifnoj oznaci 0106 33 00 00 oznaka: „-” zamenjuje se oznakom: „KD ”.

U Glavi 2, u koloni „Sporazumi o slobodnoj trgovini” reči: „2011” zamenjuju se rečima: „2012”.

U Glavi 2, u koloni „Sporazumi o slobodnoj trgovini” u tarifnoj oznaci 0207 13 40 00 reči: „PTS EZ 2011: 18” zamenjuju se rečima: „PTS EZ 2012: 15”.

U Glavi 2, u koloni „Sporazumi o slobodnoj trgovini” u tarifnoj oznaci 0207 26 99 00 reči: „PTS EZ 2011: 12” zamenjuju se rečima: „PTS EZ 2012: 6”.

U Glavi 2, u koloni „Sporazumi o slobodnoj trgovini” u tar. oznakama 0207 55 51 00 i 0207 55 71 00 reči: „PTS EZ 2011: 9” zamenjuju se rečima: „PTS EZ 2012: 7.5”.

U Glavi 2, u koloni „Sporazumi o slobodnoj trgovini” u tarifnoj oznaci 0210 92 99 00 reči: „PTS EZ 2011: 12” zamenjuju se rečima: „PTS EZ 2012: 10”.

U Glavi 2, u tarifnoj oznaci 0210 99 85 00, reči:

„( 0210 99 85 00 – – – – – ostalo – 5 PTS EZ 2011: 0CEFTA: AL: 0, BA: 0, MK: 0, MD: 0, HR: 0, ME: 0, UN1244: 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR 2011: 5EFTA 2011: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5 ”

zamenjuju se rečima:

„( 0210 99 85 00 – – – – – ostalo – 5 CEFTA: AL: 0, BA: 0, MK: 0, MD: 0, HR: 0, ME: 0, UN1244: 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR 2012: 5EFTA 2012: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5 eh od ovaca i koza PTS EZ 2012: 3,8 eh ostalo PTS EZ 2012: 0 ”

U Glavi 3, u koloni „Sporazumi o slobodnoj trgovini” u tar. oznakama 0301 91 90 00, 0302 11 10 00, 0302 11 20 00, 0302 11 80 00, 0303 14 10 00, 0303 14 20 00 i 0303 14 90 00, reči: „EFTA 2012: IS: 18, NO: 18, CH: 18, LI: 18” zamenjuju se rečima: „EFTA 2012: IS: 12, NO: 12, CH: 12, LI: 12”.

U Glavi 3, u koloni „Sporazumi o slobodnoj trgovini” u tarifnoj oznaci 0302 90 00 00, reči: „PTS EZ 2011: 4” zamenjuju se rečima: „PTS EZ 2012: 2”, a reči: „EFTA 2012: IS: 6, NO: 6, CH: 6, LI: 6” zamenjuju se rečima: „EFTA 2012: IS: 4, NO: 4, CH: 4, LI: 4”.

U Glavi 3, u koloni „Sporazumi o slobodnoj trgovini” u tar. oznakama 0307 31 10 00, 0307 31 90 00,0307 39 10 00 i 0307 39 90 00 reči: „EFTA 2012: IS: 9, NO: 9, CH: 9, LI: 9” zamenjuju se rečima: „EFTA 2012: IS: 6, NO: 6, CH: 6, LI: 6”.

U Glavi 3, u koloni „Sporazumi o slobodnoj trgovini” u tar. oznakama 0301 93 00 00 i 0301 99 18 10 reči: „EFTA 2012: IS: 24, NO: 24, CH: 24, LI: 24” zamenjuju se rečima: „EFTA 2012: IS: 22.5, NO: 22.5, CH: 22.5, LI: 22.5”.

U Glavi 3, u koloni „Sporazumi o slobodnoj trgovini” u tar. oznakama 0301 92 10 00, 0301 92 30 00, 0301 92 90 00, 0301 99 11 00, 0301 99 18 90, 0302 19 00 00, 0302 33 90 00, 0302 71 00 00, 0302 72 00 00, 0302 73 00 00, 0302 79 00 00, 0302 89 10 00, 0303 19 00 00, 0303 24 00 00, 0303 29 00 00, 0303 34 00 00, 0303 39 10 00, 0303 39 30 00, 0303 39 50 00, 0303 39 85 00, 0303 43 10 00, 0303 43 90 00, 0303 45 91 00, 0303 45 99 00, 0303 49 20 00, 0303 49 85 00, 0303 54 10 00, 0303 54 90 00, 0303 55 10 00, 0303 55 30 00, 0303 55 90 00, 0303 56 00 00, 0303 57 00 00, 0303 67 00 00, 0303 68 10 00, 0303 68 90 00, 0303 69 10 00, 0303 69 30 00, 0303 69 50 00, 0303 69 70 00, 0303 69 80 00, 0303 69 90 00, 0303 82 00 00, 0303 83 00 00, 0303 89 21 00, 0303 89 29 00, 0303 89 31 00, 0303 89 39 00, 0303 89 40 00, 0303 89 45 00, 0303 89 50 00, 0303 89 55 00, 0303 89 60 00, 0303 89 65 00, 0303 89 70 00, 0303 89 90 00, 0303 90 10 00, 0303 90 90 00, 0304 31 00 00, 0304 32 00 00, 0304 33 00 00, 0304 39 00 00, 0304 41 00 00, 0304 42 10 00, 0304 42 50 00, 0304 42 90 00, 0304 44 10 00, 0304 44 30 00, 0304 45 00 00, 0304 46 00 00, 0304 49 10 00, 0304 49 50 00, 0304 51 00 00, 0304 52 00 00, 0304 53 00 00, 0304 54 00 00, 0304 55 00 00, 0304 59 10 00, 0304 59 50 00, 0304 59 90 00, 0304 61 00 00, 0304 62 00 00, 0304 63 00 00, 0304 69 00 00, 0304 71 10 00, 0304 71 90 00, 0304 72 00 00, 0304 73 00 00, 0304 74 11 00, 0304 74 15 00, 0304 74 19 00, 0304 74 90 00, 0304 75 00 00, 0304 79 10 00, 0304 79 30 00, 0304 79 50 00, 0304 79 80 00, 0304 79 90 00, 0304 81 00 00, 0304 82 10 00, 0304 82 50 00, 0304 82 90 00, 0304 83 10 00, 0304 83 30 00, 0304 83 50 00, 0304 83 90 00, 0304 84 00 00, 0304 85 00 00, 0304 86 00 00, 0304 87 00 00, 0304 89 10 00, 0304 89 21 00, 0304 89 29 00, 0304 89 30 00, 0304 89 41 00, 0304 89 49 00, 0304 89 51 00, 0304 89 55 00, 0304 89 59 00, 0304 89 60 00, 0304 89 90 00, 0304 91 00 00, 0304 92 00 00, 0304 93 10 00, 0304 93 90 00, 0304 94 10 00, 0304 94 90 00, 0304 95 10 00, 0304 95 21 00, 0304 95 25 00, 0304 95 29 00, 0304 95 30 00, 0304 95 40 00, 0304 95 50 00, 0304 95 60 00, 0304 95 90 00, 0304 99 10 00, 0304 99 21 00, 0304 99 23 00, 0304 99 29 00, 0304 99 55 00, 0304 99 61 00, 0304 99 65 00, 0304 99 99 00, 0305 10 00 00, 0305 20 00 00, 0305 31 00 00, 0305 32 11 00, 0305 32 19 00, 0305 32 90 00, 0305 39 10 00, 0305 39 50 00, 0305 39 90 00, 0305 41 00 00, 0305 42 00 00, 0305 43 00 00, 0305 44 10 00, 0305 44 90 00, 0305 49 10 00, 0305 49 20 00, 0305 49 30 00, 0305 49 80 00, 0305 51 10 00, 0305 51 90 00, 0305 59 10 00, 0305 59 30 00, 0305 59 50 00, 0305 59 70 00, 0305 59 80 00, 0305 61 00 00, 0305 62 00 00, 0305 63 00 00, 0305 64 00 00, 0305 69 10 00, 0305 69 30 00, 0305 69 50 00, 0305 69 80 00, 0305 71 10 00, 0305 71 90 00, 0305 72 00 00, 0305 79 00 00, 0306 11 05 00, 0306 12 05 00, 0306 14 05 00, 0306 14 10 00, 0306 14 30 00, 0306 14 90 00, 0306 15 10 00, 0306 15 90 00, 0306 16 10 00, 0306 16 91 00, 0306 16 99 00, 0306 17 10 00, 0306 17 91 00, 0306 17 92 00, 0306 17 93 00, 0306 17 94 00, 0306 17 99 00, 0306 19 05 00, 0306 19 10 00, 0306 19 90 00, 0306 22 30 00, 0306 24 10 00, 0306 24 30 00, 0306 24 80 00, 0306 25 10 00, 0306 25 90 00, 0306 26 10 00, 0306 26 31 00, 0306 26 39 00, 0306 26 90 00, 0306 27 10 00, 0306 27 91 00, 0306 27 95 00, 0306 27 99 00, 0306 29 05 00, 0306 29 10 00, 0306 29 90 00, 0307 19 10 00, 0307 29 05 00, 0307 39 05 00, 0307 41 10 00, 0307 41 91 00, 0307 41 99 00, 0307 49 05 00, 0307 49 09 00, 0307 49 11 00, 0307 49 18 00, 0307 49 31 00, 0307 49 33 00, 0307 49 35 00, 0307 49 38 00, 0307 49 51 00, 0307 49 59 00, 0307 49 71 00, 0307 49 91 00, 0307 49 99 00, 0307 51 00 00, 0307 59 05 00, 0307 59 10 00, 0307 59 90 00, 0307 60 10 00, 0307 60 90 00, 0307 71 00 00, 0307 79 10 00, 0307 79 90 00, 0307 81 00 00, 0307 89 10 00, 0307 89 90 00, 0307 91 00 00, 0307 99 10 00, 0307 99 11 00, 0307 99 13 00, 0307 99 17 00, 0307 99 80 00, 0308 11 00 00, 0308 19 10 00, 0308 19 30 00, 0308 19 90 00, 0308 21 00 00, 0308 29 10 00, 0308 29 30 00, 0308 29 90 00, 0308 30 10 00, 0308 30 30 00, 0308 30 50 00, 0308 30 90 00, 0308 90 10 00, 0308 90 30 00, 0308 90 50 00 i 0308 90 90 00 reči: „EFTA 2012: IS: 6, NO: 6, CH: 6, LI: 6” zamenjuju se rečima: „EFTA 2012: IS: 4, NO: 4, CH: 4, LI: 4”.

U Glavi 3, u tarifnoj oznaci 0303 84 90 00, reči:

„( 0303 84 90 00 – – – ostali – 10 PTS EZ 2012: 2CEFTA: AL: 0, BA: 0, MK: 0, MD: 0, HR: 0, ME: 0, UN1244: 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR 2012: tab 3.EFTA 2012: IS: 6, NO: 6, CH: 6, LI: 6 ”

zamenjuju se rečima:

„( 0303 84 90 00 – – – ostali – 5 PTS EZ 2012:0CEFTA: AL: 0, BA: 0, MK: 0, MD: 0, HR: 0, ME: 0, UN1244: 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR 2012: tab 3.EFTA 2012: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 ”.

U Glavi 3, u tarifnoj oznaci 0306 21 10 00, reči:

„( 0306 21 10 00 – – – dimljeni, u ljušturi ili bez ljušture, termički obrađeni ili neobrađeni pre ili tokom procesa dimljenja, nepripremljeni na drugi način – 5 PTS EZ 2012: 0CEFTA: AL: 0, BA: 0, MK: 0, MD: 0, HR: 0, ME: 0, UN1244: 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR 2012: tab 3.EFTA 2012: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 ”

zamenjuju se rečima:

„( 0306 21 10 00 – – – dimljeni, u ljušturi ili bez ljušture, termički obrađeni ili neobrađeni pre ili tokom procesa dimljenja, nepripremljeni na drugi način – 10 PTS EZ 2012: 2CEFTA: AL: 0, BA: 0, MK: 0, MD: 0, HR: 0, ME: 0, UN1244: 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR 2012: tab 3.EFTA 2012: IS: 2, NO: 2, CH: 2, LI: 2 ”.

U Glavi 3, u koloni „Sporazumi o slobodnoj trgovini” u tar. oznakama 0304 43 00 00 i 0304 44 90 00, reči: „EFTA 2012: IS: 6, NO: 6, CH: 6, LI: 6” zamenjuju se rečima: „EFTA 2012: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0”.

U Glavi 3, u koloni „Sporazumi o slobodnoj trgovini” u tar. oznakama 0303 23 00 00 i 0303 89 10 00, reči: „HR: 5” zamenjuju se rečima: „HR: 0”, a reči: „EFTA 2012: IS: 6, NO: 6, CH: 6, LI: 6” zamenjuju se rečima: „EFTA 2012: IS: 4, NO: 4, CH: 4, LI: 4”.

U Glavi 3, u koloni „Sporazumi o slobodnoj trgovini” u tarifnoj oznaci 0303 25 00 00, reči: „HR: 0” zamenjuju se rečima: „HR: 5”, a reči: „EFTA 2012: IS: 6, NO: 6, CH: 6, LI: 6” zamenjuju se rečima: „EFTA 2012: IS: 4, NO: 4, CH: 4, LI: 4”.

U Glavi 4, u tarifnoj oznaci 0402 21 18 00, reči:

„( 0402 21 18 00 – – – – ostalo – 20 PTS EZ 2012: 12CEFTA: AL: 0, BA: 0, MK: 0, MD: 0, HR: tab 2., ME: 0, UN1244: 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR 2012: 20EFTA 2012: IS: 20, NO: 20, CH: 18, LI: 18 „

zamenjuju se rečima:

„( 0402 21 18 00 – – – – ostalo – 20 CEFTA: AL: 0, BA: 0, MK: 0, MD: 0, HR: tab 2., ME: 0, UN1244: 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR 2012: 20EFTA 2012: IS: 20, NO: 20, CH: 18, LI: 18 ( eh sa sadržajem masnoće ne preko 11% po masi PTS EZ 2012: 16 ( eh sa sadržajem masnoće preko 11%, ali ne preko 27% po masi PTS EZ 2012: 12 ”.

U Glavi 4, u koloni „Sporazumi o slobodnoj trgovini” u tarifnoj oznaci 0406 90 23 00, reči: „PTS EZ 2012: 24” zamenjuju se rečima: „PTS EZ 2012: 18”.

U Glavi 4, u koloni „Sporazumi o slobodnoj trgovini” u tarifnoj oznaci 0407 21 00 00 reči: „PTS EZ 2012: 15” zamenjuju se rečima: „PTS EZ 2012: 12”.

U Odeljku II, Glava 6, u tarifnoj oznaci 0602 90 50 00, reči:

„( 0602 90 50 00 – – – – ostale biljke otvorenog prostora – 10 PTS EZ 2012: 0CEFTA: AL: 0, BA: 0, MK: 0, MD: 0, HR: 0, ME: 0, UN1244: 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR 2012: 10EFTA 2012: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10 ”

zamenjuju se rečima:

„( 0602 90 50 00 – – – – ostale biljke otvorenog prostora – 10 CEFTA: AL: 0, BA: 0, MK: 0, MD: 0, HR: 0, ME: 0, UN1244: 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR 2012: 10EFTA 2012: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10 eh višegodišnje biljke PTS EZ 2012: 0 eh ostalo PTS EZ 2012: 2 ”.

U Glavi 8, u koloni „Sporazumi o slobodnoj trgovini” u tarifnoj oznaci 0809 10 00 00 reči: „PTS EZ 2012: 6” zamenjuju se rečima: „PTS EZ 2012: 4.5”.

U Glavi 8, u koloni „Sporazumi o slobodnoj trgovini” u tar. oznakama 0810 30 10 00, 0810 30 30 00 i 0810 30 90 00 reči: „HR: 10” zamenjuju se rečima: „HR: 5”.

U Glavi 8, u tarifnoj oznaci 0811 20 59 00, reči:

„( 0811 20 59 00 – – – kupine i dudinje – 20 PTS EZ 2012: 0CEFTA: AL: 0, BA: 0, MK: 0, MD: 0, HR: 0, ME: 0, UN1244: 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR 2012: 20EFTA 2012: IS: 20, NO: 20, CH: 0, LI: 0 ”

zamenjuju se rečima:

„ 0811 20 59 – – – kupine i dudinje: ( 0811 20 59 10 – – – – kupine – 20 PTS EZ 2012: 0CEFTA: AL: 0, BA: 0, MK: 0, MD: 0, HR: 0, ME: 0, UN1244: 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR 2012: 20EFTA 2012: IS: 20, NO: 20, CH: 0, LI: 0 0811 20 59 90 – – – – dudinje – 10 PTS EZ 2012: 0CEFTA: AL: 0, BA: 0, MK: 0, MD: 0, HR: 0, ME: 0, UN1244: 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR 2012: 10EFTA 2012: IS: 10, NO: 10, CH: 5, LI: 5 ”.

U Glavi 8, u tarifnoj oznaci 0813 30 00 00 reči: „PTS EZ 2012: 6” zamenjuju se rečima: „PTS EZ 2012: 9”.

U Glavi 10, u koloni „Sporazumi o slobodnoj trgovini” u tarifnoj oznaci 1001 91 90 00, reči: „PTS EZ 2012: 0” zamenjuju se rečima: „PTS EZ 2012: 22.5”.

U Glavi 13, u tarifnoj oznaci 1301 90 00 00 reči:

„ 1301 90 00 00 – Ostalo – 1 PTS EZ 2012: 0CEFTA: BA: 0, MK: 0, MD: 0, HR: 0, ME: 0, UN1244: 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR 2012: 1EFTA 2012: IS: 1, NO: 1, CH: 0, LI: 0   eh šelak     CEFTA: AL: 0   eh ostalo     CEFTA: AL: 1 ”

zamenjuju se rečima:

„ 1301 90 00 00 – Ostalo – 1 PTS EZ 2012: 0CEFTA: AL: 0; BA: 0, MK: 0, MD: 0, HR: 0, ME: 0, UN1244: 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR 2012: 1EFTA 2012: IS: 1, NO: 1, CH: 0, LI: 0 ”.

U Odeljku III, Glava 15, u koloni „Sporazumi o slobodnoj trgovini” u tarifnoj oznaci 1517 10 10 00 reči: „PTS EZ 2012: 12” zamenjuju se rečima: „PTS EZ 2012: 15”.

U Odeljku IV, Glava 16, u koloni „Sporazumi o slobodnoj trgovini” u tar. oznakama 1604 11 00 00, 1604 13 11 00, 1604 13 19 00, 1604 13 90 00, 1604 15 11 00, 1604 15 19 00, 1604 15 90 00, 1604 17 00 00, 1604 19 10 00, 1604 19 31 00, 1604 19 39 00, 1604 19 50 00, 1604 19 91 00, 1604 19 92 00, 1604 19 93 00, 1604 19 94 00, 1604 19 95 00 i 1604 19 97 00 reči: EFTA 2012: IS: 9, NO: 9, CH: 9, LI: 9” zamenjuju se rečima: „EFTA 2012: IS: 6, NO: 6, CH: 6, LI: 6”.

U Glavi 16, u koloni „Sporazumi o slobodnoj trgovini” u tar. oznakama 1604 12 10 00, 1604 12 91 00, 1604 12 99 00, 1604 14 11 00, 1604 14 16 00, 1604 14 18 00, 1604 14 90 00, 1604 16 00 00, 1604 20 05 00, 1604 20 10 00, 1604 20 30 00, 1604 20 40 00, 1604 20 50 00, 1604 20 70 00, 1604 20 90 00, 1604 31 00 00, 1604 32 00 00, 1605 10 00 00, 1605 21 10 00, 1605 21 90 00, 1605 29 00 00, 1605 30 10 00, 1605 30 90 00, 1605 40 00 00, 1605 51 00 00, 1605 52 00 00, 1605 53 10 00, 1605 53 90 00, 1605 54 00 00, 1605 55 00 00, 1605 56 00 00, 1605 57 00 00, 1605 58 00 00, 1605 59 00 00, 1605 61 00 00, 1605 62 00 00, 1605 63 00 00 i 1605 69 00 00 reči: EFTA 2012: IS: 6, NO: 6, CH: 6, LI: 6” zamenjuju se rečima: „EFTA 2012: IS: 4, NO: 4, CH: 4, LI: 4”.

U Glavi 19, u koloni „Sporazumi o slobodnoj trgovini” u tar. oznakama 1905 10 00 00, 1905 20 10 00, 1905 20 30 00, 1905 20 90 00, 1905 40 10 00 i 1905 40 90 00 reči: „AL: 25” zamenjuju se rečima: „AL: 0”.

U Glavi 20, u tarifnoj oznaci 2001 90 92 00, reči:

„( 2001 90 92 00 – – tropsko voće i tropsko jezgrasto voće; palmina jezgra – 20 PTS EZ 2012: 0CEFTA: AL: 0, BA: 0, MK: 0, MD: 0, HR: 5, ME: 0, UN1244: 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR 2012: 20EFTA 2012: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 ”

zamenjuju se rečima:

„( 2001 90 92 00 – – tropsko voće i tropsko jezgrasto voće; palmina jezgra – 20 PTS EZ 2012: 0CEFTA: AL: 0, BA: 0, MK: 0, MD: 0, HR: 5, ME: 0, UN1244: 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR 2012: 20 eh palmina jezgra EFTA 2012: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 eh ostalo EFTA 2012: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 ”.

U Glavi 20, u koloni „Sporazumi o slobodnoj trgovini” u tarifnoj oznaci 2008 50 51 00 reči: „HR: 10” zamenjuju se rečima: „HR: 0”.

U Glavi 22, u koloni „Sporazumi o slobodnoj trgovini” u tarifnoj oznaci 2208 20 12 00 reči: „HR: tab 2.” zamenjuju se rečima: „HR: 0”.

U Glavi 22, u koloni „Sporazumi o slobodnoj trgovini” u tar. oznakama 2208 90 91 00 i 2208 90 99 00 reči: „PTS EZ 2012: 6” zamenjuju se rečima: „PTS EZ 2012: 9”.

U Odeljku VI, Glava 29, u koloni „Sporazumi o slobodnoj trgovini” u tar. oznakama 2905 43 00 00, 2905 44 11 00, 2905 44 19 00, 2905 44 91 00 i 2905 44 99 00, reči: „AL: 1” zamenjuju se rečima: „AL: 0”.

U Glavi 33, u koloni „Sporazumi o slobodnoj trgovini” u tar. oznakama 3301 12 10 00, 3301 12 90 00, 3301 13 10 00, 3301 13 90 00, 3301 19 20 00, 3301 19 80 00, 3301 24 10 00, 3301 24 90 00, 3301 25 10 00, 3301 25 90 00, 3301 29 11 00, 3301 29 31 00, 3301 29 41 00, 3301 29 71 00, 3301 29 79 00, 3301 29 91 00, 3301 30 00 00, 3301 90 10 00, 3301 90 21 00, 3301 90 30 00 i 3301 90 90 00 reči: „AL: 1” zamenjuju se rečima: „AL: 0”.

U Glavi 35, u koloni „Sporazumi o slobodnoj trgovini” u tar. oznakama 3501 10 10 00, 3501 10 50 00, 3501 10 90 00, 3501 90 10 00, 3501 90 90 00, 3503 00 80 00, 3505 10 10 00, 3505 10 50 00, 3505 10 90 00, 3505 20 10 00, 3505 20 30 00, 3505 20 50 00 i 3505 20 90 00 reči: „AL: 5” zamenjuju se rečima: „AL: 0”.

U Glavi 35, u koloni „Sporazumi o slobodnoj trgovini” u tar. oznakama 3502 11 10 00, 3502 11 90 00, 3502 19 10 00, 3502 19 90 00, 3502 20 10 00, 3502 20 91 00, 3502 20 99 00, 3502 90 20 00, 3502 90 70 00, 3502 90 90 00, 3503 00 10 00, 3504 00 10 00 i 3504 00 90 00, reči: „AL: 1” zamenjuju se rečima: „AL: 0”.

U Glavi 38, u koloni „Sporazumi o slobodnoj trgovini” u tar. oznakama 3809 10 10 00, 3809 10 30 00, 3809 10 50 00 i 3809 10 90 00 reči: „AL: 1” zamenjuju se rečima: „AL: 0”.

U Glavi 38, u koloni „Sporazumi o slobodnoj trgovini” u tar. oznakama 3824 60 11 00, 3824 60 19 00, 3824 60 91 00 i 3824 60 99 00 reči: „AL: 3” zamenjuju se rečima: „AL: 0”.

U Odeljku VIII, Glava 41, u koloni „Sporazumi o slobodnoj trgovini” u tar. oznakama 4101 20 10 00, 4101 20 30 00, 4101 20 50 00, 4101 20 80 00, 4101 50 10 00, 4101 50 30 00, 4101 50 50 00, 4101 50 90 00, 4101 90 00 00, 4102 10 10 00, 4102 10 90 00, 4102 21 00 00, 4102 29 00 00, 4103 20 00 00, 4103 30 00 00 i 4103 90 00 00 reči: „AL: 1” zamenjuju se rečima: „AL: 0”.

U Glavi 43, u koloni „Sporazumi o slobodnoj trgovini” u tar. oznakama 4301 10 00 00, 4301 30 00 00, 4301 60 00 00, 4301 80 00 00 i 4301 90 00 00 reči: „AL: 1” zamenjuju se rečima: „AL: 0”.

U Odeljku XI, Glava 50, u koloni „Sporazumi o slobodnoj trgovini” u tar. oznakama 5001 00 00 00, 5002 00 00 00 i 5003 00 00 00 reči: „AL: 1” zamenjuju se rečima: „AL: 0”.

U Glavi 62, posle reči:

„ 6210 10 10 00 – – od materijala iz tar. broja 5602 – 18 PTS EZ 2012: 0CEFTA: AL: 0, BA: 0, MK: 0, MD: 0, HR: 0, ME: 0, UN1244: 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR 2012: 10EFTA 2012: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 ”

dodaju se reči:

„   – – od materijala iz tar. broja 5603:     ”.

U Glavi 63, posle reči:

„ 6307 90 91 00 – – – od filca – 18 PTS EZ 2012: 0CEFTA: AL: 0, BA: 0, MK: 0, MD: 0, HR: 0, ME: 0, UN1244: 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR 2012: 0EFTA 2012: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 ”

dodaju se reči:

„   – – – ostalo:     ”.

U Odeljku XII, u Glavi 64, u koloni „Sporazumi o slobodnoj trgovini” u tar. oznakama 6405 10 00 00, 6405 20 10 00, 6405 20 91 00, 6405 20 99 00, 6405 90 10 00 i 6405 90 90 00, reči: „CH: 16.5” zamenjuju se rečima: „CH: 12”.

U Odeljku XIII, u Glavi 70, u koloni „Sporazumi o slobodnoj trgovini” u tarifnoj oznaci 7010 90 43 00, reči: „CH: 16.5, LI: 16.5” zamenjuju se rečima: „CH: 12, LI: 12”.

U Glavi 71, u koloni „Sporazumi o slobodnoj trgovini” u tarifnoj oznaci 7117 90 00 00 reči: „PTS EZ 2012: 0” zamenjuju se rečima: „PTS EZ 2012: 2”.

U Odeljku XV, u Glavi 73, posle reči:

„( 7323 99 00 99 – – – – ostalo – 10 PTS EZ 2012: 2CEFTA: AL: 0, BA: 0, MK: 0, MD: 0, HR: 0, ME: 0, UN1244: 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR 2012: 4EFTA 2012: IS: 2, NO: 2, CH: 2, LI: 2 ”

dodaju se reči:

„ 7324 Sanitarni proizvodi i njihovi delovi, od gvožđa ili čelika:     7324 10 00 – Sudopere i lavaboi, od nerđajućeg čelika:     ”.

U Odeljku XVI, Glava 84, u tar. oznakama 8403 10 10 00 i 8403 10 90 00, reči: „PTS EZ 2012: 4” zamenjuju se rečima: „PTS EZ 2012: 2”, reči: „TR 2012: 6” zamenjuju se rečima: „TR 2012: 4”, a reči „EFTA 2012: IS: 4, NO: 4, CH: 4, LI: 4” zamenjuju se rečima: „EFTA 2012: IS: 2, NO: 2, CH: 2, LI: 2”.

U Odeljku XVII, Glava 87, u tarifnoj oznaci 8716 39 50 00, reči:

„( 8716 39 50 00 – – – – – ostale KD 10 PTS EZ 2012: 2CEFTA: AL: 0, BA: 0, MK: 0, MD: 0, HR: 0, ME: 0, UN1244: 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR 2012: 4EFTA 2012: IS: 2, NO: 2, CH: 2, LI: 2 ”

zamenjuju se rečima:

„( 8716 39 50 00 – – – – – ostale KD 10 CEFTA: AL: 0, BA: 0, MK: 0, MD: 0, HR: 0, ME: 0, UN1244: 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0 ( eh jednoosovinske PTS EZ 2012: 2TR 2012: 4EFTA 2012: IS: 2, NO: 2, CH: 2, LI: 2 ( eh ostale PTS EZ 2012: 0TR 2012: 0EFTA 2012: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 ”.

U Odeljku XX, u Glavi 94, u tarifnoj oznaci 9405 10 98 00, reči:

„ 9405 10 98 00 – – – ostale – 10 PTS EZ 2012: 0CEFTA: AL: 0, BA: 0, MK: 0, MD: 0, HR: 0, ME: 0, UN1244: 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0EFTA 2012: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0   ex za civilne vazduhoplove     TR 2012: 0   eh ostale     TR 2012: 4 ”

zamenjuju se rečima:

„ 9405 10 98 00 – – – ostale – 10 CEFTA: AL: 0, BA: 0, MK: 0, MD: 0, HR: 0, ME: 0, UN1244: 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0   ex za civilne vazduhoplove     PTS EZ 2012: 0TR 2012: 0EFTA 2012: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0   eh ostale     PTS EZ 2012: 2TR 2012: 4EFTA 2012: IS: 2, NO: 2, CH: 2, LI: 2 ”.

U Glavi 95 posle tarifne oznake 9504 20 00 00, reči:

„ ex bilijarski stolovi sa ili bez nogara PTS EZ 2012: 8.3TR 2012: 10EFTA 2012: IS: 8.3, NO: 8.3, CH: 8.3, LI: 8.3 ex ostalo PTS EZ 2012: 6 TR 2012: 9EFTA 2012: IS: 6 , NO: 6 , CH: 6 , LI: 6 ”.

zamenjuju se rečima:

„ ex bilijarski stolovi sa ili bez nogara PTS EZ 2012: 6TR 2012: 8EFTA 2012: IS: 6, NO: 6, CH: 6, LI: 6 ex ostalo PTS EZ 2012: 3TR 2012: 6EFTA 2012: IS: 3, NO: 3, CH: 3, LI: 3 ”.

U Glavi 95, posle tarifne oznake 9506 62 00 00, reči:

„ ex ostale PTS EZ 2012: 2,8TR 2012: 3EFTA 2012: IS: 2.8, NO: 2.8, CH: 2.8, LI: 2.8 ”

zamenjuju se rečima:

„ ex ostale PTS EZ 2012: 2TR 2012: 3EFTA 2012: IS: 2, NO: 2, CH: 2, LI: 2 ”

U Glavi 96, u koloni „Sporazumi o slobodnoj trgovini” u tarifnoj oznaci 9608 60 00 00, reči: „PTS EZ 2012: 4” zamenjuju se rečima: „PTS EZ 2012: 2”, reči: „TR 2012: 6” zamenjuju se rečima: „TR 2012: 4”, a reči „EFTA 2012: IS: 4, NO: 4, CH: 4, LI: 4” zamenjuju se rečima: „EFTA 2012: IS: 2, NO: 2, CH: 2, LI: 2”.

U Glavi 96, u koloni „Sporazumi o slobodnoj trgovini” u tar. oznakama 9619 00 51 10 i 9619 00 59 90 reči: „TR 2012: 15” zamenjuju se rečima: „TR 2012: 12”.

U Glavi 96, u koloni „Sporazumi o slobodnoj trgovini” u tar. oznakama 9619 00 51 90 i 9619 00 59 10 reči: „TR 2012: 13” zamenjuju se rečima: „TR 2012: 10”.

U Glavi 96, u koloni „Sporazumi o slobodnoj trgovini” u tarifnoj oznaci 9619 00 90 10, reči: „PTS EZ 2012: 11” zamenjuju se rečima: „PTS EZ 2012: 8”, reči: „TR 2012: 14” zamenjuju se rečima: „TR 2012: 11”, a reči: „EFTA 2012: IS: 11, NO:11, CH: 11, LI: 11” zamenjuju se rečima: „EFTA 2012: IS: 8, NO: 8, CH: 8, LI: 8”.

U Glavi 96, u tarifnoj oznaci 9619 00 51 10 u koloni „JM” oznaka „KD” zamenjuje se oznakom „ – ”.

U delu III „Korelaciona tabela”, brojevi:

„ 0303 77 00 00 5 0303 84 90 00 5 0306 11 10 00 5 0306 11 05 00 5 0306 11 10 00 5 0306 11 90 00 5 0306 11 05 00 5 0306 11 90 00 5 0306 12 10 00 5 0306 12 05 00 5 0306 12 10 00 5 0306 12 90 00 5 0306 12 05 00 5 0306 12 90 00 5 0306 14 10 00 10 0306 14 05 00 10 0306 14 10 00 10 0306 14 30 00 10 0306 14 05 00 10 0306 14 30 00 10 0306 14 90 00 10 0306 14 05 00 10 0306 14 90 00 10 0306 19 30 00 10 0306 15 10 00 10 0306 15 90 00 10 0306 21 00 00 5 0306 21 10 00 5 0306 21 90 00 5 0306 22 91 00 5 0306 22 30 00 5 0306 22 91 00 5 0306 22 99 00 5 0306 22 30 00 5 0306 22 99 00 5 ” 0306 24 80 00 10 0306 24 10 00 10 0306 24 80 00 10 ”

brišu se.

U delu III „Korelaciona tabela”, brojevi:

„ 0306 21 00 00 5 0306 21 10 00 5 0306 21 90 00 5 ”

zamenjuju se brojevima:

„ 0306 21 00 00 5 0306 21 90 00 5 ”

U delu III „Korelaciona tabela”, brojevi:

„ 0811 20 59 11 20 0811 20 59 00 20 0811 20 59 12 20 0811 20 59 13 20 0811 20 59 19 20 0811 20 59 90 20 ”

zamenjuju se brojevima:

„ 0811 20 59 11 20 0811 20 59 10 20 0811 20 59 12 20 0811 20 59 13 20 0811 20 59 19 20 0811 20 59 90 10 0811 20 59 90 10 ”.

U Delu IV, u Tabeli 2 – Kvote za uvoz iz Hrvatske, u koloni „Tarifne oznake“ brojevi:

0102 29 10 00 0102 39 10 10 0102 90 91 10 0102 29 21 00 0102 39 10 10 0102 90 91 10 0102 29 29 00 0102 39 10 10 0102 90 91 10 0102 29 51 00 0102 39 10 90 0102 90 91 90 0102 29 59 00 0102 39 10 90 0102 90 91 90 0102 29 61 00 0102 39 10 90 0102 90 91 90 0102 29 69 00 0102 39 10 90 0102 90 91 90 0102 29 71 00 0102 39 10 90 0102 90 91 90 0102 29 79 00 0102 39 10 90 0102 90 91 90 0102 39 90 00 0102 90 99 00

zamenjuju se brojevima:

0102 29 10 00 0102 29 21 00 0102 29 29 00 0102 39 10 10 0102 90 91 10 0102 29 51 00 0102 29 59 00 0102 29 61 00 0102 29 69 00 0102 29 91 00 0102 29 99 00 0102 39 10 90 0102 39 90 00 0102 90 91 90 0102 90 99 00

U Tabeli 2 – Kvote za uvoz iz Hrvatske, u koloni „Preferencijalna stopa carine unutar kvote (%)” u tarifnoj oznaci 0204 broj: „25” zamenjuju se brojem: „0”.

U Tabeli 2 – Kvote za uvoz iz Hrvatske, u koloni „Carinska kvota (tona)” u tar. oznakama: 0207 11, 0207 12, 0207 13, 0207 14, 0207 24, 0207 25, 0207 26, 0207 27, 0207 41, 0207 42, 0207 43, 0207 44, 0207 45, 0207 51, 0207 52, 0207 53, 0207 54, 0207 55 i 0207 60, broj: „50” zamenjuju se brojem: „600”.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 9. februara 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ostavite komentar