Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju s robom

Na osnovu čl. 10. i 20, člana 22. stav 5, člana 28, člana 35. stav 2, člana 37. stav 3, člana 57, člana 91. stav 3, člana 101. st. 1, 4. i 7, člana 107. stav 3, člana 110. stav 5, člana 114. stav 2, člana 115. stav 2, člana 121. stav 6, člana 124. stav 1, člana 126, člana 128. stav 3, člana 138. stav 4, člana 144. stav 4, člana 145. stav 2. tačka 3), člana 146. stav 4, člana 148, člana 150. stav 1. tačka 1) alineja prva, člana 156. stav 2, člana 158, člana 160. stav 1. tačka 5), člana 168, člana 169. stav 2, člana 173. stav 2, člana 174. stav 2, člana 175. stav 2, člana 180. stav 2, člana 188. st. 3. i 5, člana 201. stav 3, člana 203. stav 3, člana 208. stav 4, člana 209. st. 3. i 5, člana 210. stav 2, člana 217. stav 1. tačka 6), člana 221. stav 4. tačka 2), člana 222, člana 225. stav 6, člana 227. stav 2, člana 229. stav 2, člana 236, člana 251. stav 4, člana 255. stav 5, člana 260. stav 3, člana 268. stav 2, člana 276. stav 1, člana 277, člana 288. stav 3. Carinskog zakona („Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 111/12) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

DOZVOLJENOM POSTUPANJU S ROBOM

Član 1.

U Uredbi o carinski dozvoljenom postupanju s robom („Službeni glasnik RS”, broj 93/10, u daljem tekstu: Uredba), član 36. st. 2. i 4. broj: „5” zamenjuje se brojem: „4” .

Član 2.

U članu 126. stav. 2. posle reči: „kurs” dodaju se zapeta i reči: „utvrđen na način iz stava 1. ovog člana,”.

Član 3.

U članu 170. stav. 1. tačka 2. broj: „132” zamenjuje se brojem: „127” .

Član 4.

U članu 194. stav 3. reči: „tačke a)” zamenjuju se rečima „tačke 1)”.

Član 5.

U članu 255. stav. 3. broj: „262” zamenjuje se brojem: „255”.

U stavu 4. reči : „člana 282. stav 2.” zamenjuju se rečima: „člana 209. stav 7.”.

Član 6.

U članu 264. stav. 4. broj: „3” zamenjuje se brojem: „2”.

U stavu 5. broj: „189” zamenjuje se brojem: „186”.

Član 7.

U članu 270. stav. 1. tačka 2. broj: „265” zamenjuje se brojem: „264”.

Član 8.

U članu 282. stav 1. tačka 8) reči : „unutrašnje proizvodnje” zamenjuju se rečima: „aktivnog oplemenjivanja”.

Član 9.

U članu 285. stav 5. tačka 8) posle reči: „obezbeđenje” dodaju se reči: „deponovanjem gotovine do iznosa koji je deponovan”.

Član 10.

U članu 291. stav. 3. tačka 3) reč: „i” briše se, a na kraju tačke 4) tačka se zamenjuje zapetom.

Posle tačke 4) dodaje se tačka 5), koja glasi:

„5) drugim licima prema zaključenim sporazumima.”.

Posle stava 3. dodaje se stav 4, koji glasi:

„Radi ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja carina iz stava 3. ovog člana, carinskom organu se prilažu odgovarajući dokazi propisani Uredbom o vrsti, količini i vrednosti robe na koju se ne plaćaju uvozne dažbine, rokovima, uslovima i postupku za ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina („Službeni glasnik RS”, br. 48/10, 74/11 i …/13).”

Član 11.

U članu 299. stav. 2. broj: „305” zamenjuje se brojem: „298”.

Član 12.

U članu 303. stav. 2. tačka 2) reči: „200.000 dinara” zamenjuju se rečima: „150.000 evra u dinarskoj protivvrednosti”.

Član 13.

U članu 318. stav 4. reči: „čl. 40 – 43” zamenjuju se rečima: „čl. 40, 41. i 43.”.

Član 14.

U članu 363. stav 3. broj: „2.ˮ zamenjuje se brojem: „3.”, a u tač. 1) i 2), broj: „1.” zamenjuje se brojem: „2.”.

Član 15.

U članu 366. tačka 7. reči: „189, 190. i 192. stav 2.” zamenjuju se rečima: „178, 179. i 182.”

Član 16.

U članu 383. stav. 2. broj: „382” zamenjuje se brojem: „380”, a reči: „tačka 1)” brišu se.

Član 17.

U članu 401. stav 1. reči: „stav 2. tačka 3) podtačka (2)” zamenjuju se rečima: „stav 3. tačka 2)”

Član 18.

U članu 417. stav. 2. broj: „4)” zamenjuje se brojem: „6)”.

Član 19.

U članu 470. broj: „406” zamenjuje se brojem: „405”.

Član 20.

U članu 481. stav 6. broj: „481” zamenjuje se brojem: „480”.

Član 21.

U članu 536. stav 2. reči: „stav 2” zamenjuju se rečima „stav 1”.

Član 22.

U članu 542. stav 1. broj: „402” zamenjuje se brojem: „541”.

Član 23.

U članu 556. stav 1. broj: „389” zamenjuje se brojem: „529”.

Član 24.

U članu 622. stav 2. reči: „st. 1 – 4” zamenjuju se rečima: „stava 1. tač. 1 – 4.”.

Posle stava 2. dodaje se stav 3, koji glasi:

„Radi sprovođenja člana 273. stav 4. Carinskog zakona, danom kada je o iznosu duga obavešten dužnik smatra se i dan kada mu je dostavljeno rešenje izdato u postupku naknadne kontrole.”

Član 25.

U članu 623. stav 4. reč: „prilogu” zamenjuje se rečima: „propisanom zahtevu”.

Član 26.

U članu 636. stav 1. broj: „238” zamenjuje se brojem: „275”.

Član 27.

Posle Priloga 42. dodaje se Prilog 43, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 28.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj

U Beogradu 2013. godine

VLADA

PREDSEDNIK

„Prilog 43.ˮ

ZAHTEV ZA POVRAĆAJ ILI OTPUST UVOZNIH ILI IZVOZNIH DAŽBINA (*)

1 1. Podnosilac zahteva ili njegov zastupnik (ime i adresa) 2. Zahtev za povraćaj ili otpust Veza sa carinskom deklaracijom ORIGINAL za carinski organ 3. Carinarnica knjiženja (naziv i adresa) 4. Nadzorna carinarnica (naziv i adresa) 5. Mesto na kojem se nalazi roba 6. Komentari nadzorne carinarnice 7. Odredište robe (zahtev za prethodno određivanje) 1 8. Opis robe, broj i vrsta 9. Tarifna oznaka 10. Neto količina 11. Carinska vrednost 12. Iznos dažbina u vezi sa kojima se podnosi zahtev za povraćaj ili otpust u dinarimaBroj priloga 13. Zahtev za povraćaj ili otpust Dolepotpisani ovim podnosi zahtev za povraćaj / otpust (1) uvoznih / izvoznih (1) dažbina na osnovu sledećeg člana Carinskog zakona (2) 14. Potvrda prijema zahteva od strane carinarnice knjiženjaMesto i datumPotpis: Pečat 273274275276 15. Komentari 16. Mesto i datumPotpis podnosioca zahteva (*) Pročitati napomene na poleđini primerka pre popunjavanja obrasca(1) Nepotrebno precrtati(2) Prekrižiti kućicu ispred odgovarajućeg člana Carinskog zakona – (H)

ZAHTEV ZA POVRAĆAJ ILI OTPUST UVOZNIH ILI IZVOZNIH DAŽBINA (*)

2 1. Podnosilac zahteva ili njegov zastupnik (ime i adresa) 2. Zahtev za povraćaj ili otpust Veza sa carinskom deklaracijom KOPIJA za podnosioca zahteva 3. Carinarnica knjiženja (naziv i adresa) 4. Nadzorna carinarnica (naziv i adresa) 5. Mesto na kojem se nalazi roba 6. Komentari nadzorne carinarnice 7. Odredište robe (zahtev za prethodno određivanje) 2 8. Opis robe, broj i vrsta 9. Tarifna oznaka 10. Neto količina 11. Carinska vrednost 12. Iznos dažbina u vezi sa kojima se podnosi zahtev za povraćaj ili otpust u dinarimaBroj priloga 13. Zahtev za povraćaj ili otpust Dolepotpisani ovim podnosi zahtev za povraćaj / otpust (1) uvoznih / izvoznih (1) dažbina na osnovu sledećeg člana Carinskog zakona (2) 14. Potvrda prijema zahteva od strane carinarnice knjiženjaMesto i datumPotpis: Pečat 273274275276 15. Komentari 16. Mesto i datumPotpis podnosioca zahteva (*) Pročitati napomene na poleđini primerka pre popunjavanja obrasca(1) Nepotrebno precrtati(2) Prekrižiti kućicu ispred odgovarajućeg člana Carinskog zakona – (H)

NAPOMENE

A. Opšte napomene

Deo obrasca Zahteva (rubrike 1 do 13) popunjava podnosilac zahteva, čitko i neizbrisivo, po mogućnosti pisaćom mašinom ili štampačem. Podaci u obrascu ne smeju se brisati ni pisati jedni preko drugih. Ispravke se vrše precrtavanjem pogrešnih reči i unošenjem novih podataka, po potrebi. Ispravke se vrše na zahtev podnosioca zahteva i moraju biti overene od strane carinskog organa.

B. Posebne napomene o pojedinim rubrikama obrasca

Upisuje se ime i prezime ili naziv firme i puna adresa podnosioca zahteva ili njegovog zastupnika, uključujući i poštanski broj, ako postoji.

Ako podnosilac zahteva nije lice koje je platilo ili ima obavezu da plati dažbine na koje se odnosi zahtev, navesti u kom svojstvu podnosilac zahteva istupa.

Upisuju se podaci o deklaraciji na osnovu koje je izvršeno knjiženje dažbina za koje se zahteva povraćaj ili otpust.

Upisuje se naziv i puna adresa, uključujući i poštanski broj ako postoji, carinarnice koja je proknjižila uvozne ili izvozne dažbine za koje se zahteva povraćaj ili otpust.

Ova rubrika se popunjava kada je roba u nadležnosti druge carinarnice, a ne carinarnice navedene u rubrici tri. U tom slučaju navesti naziv i punu adresu carinarnice u pitanju, uključujući i poštanski broj ako postoji.

Upisuje se puna adresa, uključujući i poštanski broj ako postoji.

Ova rubrika se popunjava ako se primenjuje član 640. ove uredbe. U tom slučaju navesti količinu, vrstu i vrednost robe koja treba da ostane u Republici Srbiji.

Za robu koja je namenjena humanitarnim organizacijama, navesti naziv ili poslovno ime i punu adresu, uključujući i poštanski broj ako postoji.

7. Osim u slučajevima iz člana 273. Carinskog zakona („Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 111/12), upisuje se oblik carinski dozvoljenog postupanja ili upotrebe u koji podnosilac zahteva namerava da stavi robu u zavisnosti od raspoloživih mogućnosti predviđenih Carinskim zakonom, u konkretnom slučaju (ponovni izvoz robe iz carinskog područja Republike Srbije, stavljanje robe u carinski postupak, unošenje robe u slobodnu zonu ili u slobodno skladište, uništavanje robe ili ustupanje robe u humanitarne svrhe). Ako je za novi carinski postupak potrebno odobrenje, navesti podatke o tom odobrenju.

Navesti ako se zahteva prethodno određivanje postupanja ili upotrebe.

8. Upisuje se uobičajeni trgovački naziv robe ili tarifno naimenovanje. Opis mora odgovarati opisu navedenom u carinskoj deklaraciji iz rubrike 2.

Navesti broj, vrstu, oznake i identifikacione brojeve paketa. U slučaju neupakovane robe, navesti broj predmeta ili upisati „rasuto”.

9. Upisuje se tarifna oznaka.

10. Količine se navode u jedinicama metričkog sistema (kilogram, litar, kvadratni metar…).

11. Upisuje se carinska vrednost robe.

12. Iznos se navodi u dinarima.

13. Okolnosti koje mogu prouzrokovati povraćaj ili otpust (uputstvo):

Član 273: Iznos carinskog duga obračunat na nivou koji nije viši od zakonom dugovanog iznosa;

Član 274: Roba greškom prijavljena za carinski postupak koji uključuje obavezu plaćanja dažbina;

Član 275: Roba nije prihvaćena zato što je s nedostacima ili ne ispunjava uslove ugovora;

Član 276: posebni slučajevi kao rezultat okolnosti u kojima se prevara ili gruba nepažnja ne mogu pripisati zainteresovanom licu.

Ako se primenjuje član 276. Carinskog zakona, posebni slučajevi se moraju detaljno opisati u prilogu zahteva.

Ako se primenjuje neki drugi član Carinskog zakona, a ne član 276., može se ako je potrebno, dodati i prilog sa objašnjenjima.

Ako se zahtevu dodaju prilozi, neophodno je navesti broj stranica priloga.

V. Tehničke odredbe koje se odnose na obrazac zahteva za povraćaj ili otpust

Obrazac se štampa na belom papiru bez mehaničkih delova, na kojem je moguće pisati. Težina papira mora biti između 40 i 65 g/m².

Obrazac mora biti veličine 210 h 297 mm.

Obrazac mora imati sopstveni serijski broj.”

Ostavite komentar