Uredba o proglašenju Specijalnog rezervata prirode „Carska bara“

Na osnovu člana 41a stav 2. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10 i 91/10-ispravka) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

U R E D B U

O PROGLAŠENjU SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE

„CARSKA BARA”

Član 1.

Područje u međurečju Begeja i Tise, sa barama, jezerima, prirodnim vodotocima i kanalima, ritovima i slatinama, proglašava se zaštićenim područjem od izuzetnog značaja odnosno I kategorije kao specijalni rezervat prirode pod imenom „Carska bara” (u daljem tekstu: Specijalni rezervat prirode „Carska bara”).

Član 2.

Specijalni rezervat prirode „Carska bara” stavlja se pod zaštitu da bi se:

1) očuvao izuzetno raznovrstan i bogat divlji biljni i životinjski svet koji čine: 32 zajednice vodene, močvarne, slatinske, stepske i šumske vegetacije; 500 taksona viših biljaka od kojih je 30 vrsta zaštićeno na nacionalnom i međunarodnom nivou (gorocvet, Sadlerov različak, slatinska palamida, borak, vitki kantarion, dremovac, raznorotka, žuti lokvanj, beli lokvanj, veliki kaćunak, barska paprat i dr.); oko 150 vrsta insekata sa 2 strogo zaštićene vrste; 20 vrsta riba, od kojih su 2 vrste strogo zaštićene (gavčica i čikov); 10 vrsta vodozemaca, od kojih su 7 vrste strogo zaštićene (mali veliki mrmoljak, crvenotrbi mukač, obična krastača, zelena krastača, gatalinka, obična češnjarka) i 7 vrsta gmizavaca, sa 4 strogo zaštićene vrste (barska kornjača, eskulapov smuk, belouška, ribarica); 239 vrsta ptica, od kojih su 207 strogo zaštićene vrste, 15 vrsta su globalno ugrožene (mali vranac, patka njorka, orao belorepan, riđovrata guska, mala guska, crni orao, prdavac i dr.) a 107 vrsta su gnezdarice; 31 vrsta sisara od kojih su 8 strogo zaštićene vrste (vodena rovčica, barski ljiljak, šiljouhi večernjak, patuljasti miš, tekunica, vidra, hermelin i divlja mačka);

2) obezbedilo povoljno stanje prirodnih staništa i unapredilo stanje bioloških i predeonih vrednosti;

3)omogućilo korišćenje zaštićenog područja u interesu nauke, obrazovanja, kulture, rekreacije i održivog razvoja turizma, poljoprivrede i ribarstva.

Član 3.

Specijalni rezervat prirode „Carska bara” nalazi se na teritoriji grada Zrenjanina i obuhvata delove područja katastarskih opština Lukino Selo, Stajićevo, Perlez, Knićanin i Belo Blato ukupne površine 4726 ha, od čega je 3017 ha u državnoj svojini a 1709 ha u privatnoj i drugim oblicima svojine.

Područje Specijalnog rezervata prirode „Carska bara” čine prostorne celine Mužljanski rit, površine 2062 ha i Carska bara (Stari Begej sa vlažnim područjem, Botoški, Farkaždinski i Mali rit – Fidrička), površine 2664 ha, koje se međusobno ne graniče.

Opis i grafički prikaz granica Specijalnog rezervata prirode „Carska bara” odštampani su uz ovu uredbu i čine njen sastavni deo.

Član 4.

Na području Specijalnog rezervata prirode „Carska bara” utvrđuju se režimi zaštite I, II i III stepena.

Režim zaštite I stepena, ukupne površine 670 ha, odnosno 14,18% područja, obuhvata sledeće površine:

1) Botoški rit, površine 60 ha, katastarska opština Belo Blato;

2) Tiganjica, površine 120 ha, katastarske opštine Stajićevo i Perlez;

3) Carska bara – Vojtina mlaka, površine 256 ha, katastarska opština Perlez;

4) Meandri Starog Begeja, površine 25 ha, katastarska opština Perlez;

5) Perleska bara, površine 209 ha, katastarska opština Perlez.

Režim zaštite II stepena, ukupne površine 1910 ha, odnosno 40,41% područja, obuhvata sledeće površine:

1) Slatine i pašnjaci Mužljanskog rita, površine 1026 ha, katastarska opština Lukino Selo;

2) Mužljanski rit – Lujza, površine 416 ha, katastarska opština Lukino Selo;

3) Tršćaci Botoškog rita, površine 69 ha, katastarska opština Belo Blato;

4) Šume uz Stari Begej, površine 115 ha, katastarska opština Perlez;

5) Velika greda, površine 196 ha, katastarska opština Perlez;

6) Mala greda, površine 21 ha, katastarska opština Perlez;

7) Svračica, površine 67 ha, katastarska opština Perlez.

Režim zaštite III stepena, površine 2146 ha, odnosno 45,41% područja, obuhvata preostali deo zaštićenog područja koji nije obuhvaćen režimom zaštite I i II stepena i to: Traktor baru, nasip uz Begej sa okruženjem, Begej sa pojasom na njegovoj levoj obali i delovima desne obale, deo Starog Begeja od 15. do 14. rečnog kilometra, izletište sa pristaništem, Fidričku-Mali rit, Farkaždinski rit, mrežu kanala sa Sifon kanalom, ribnjake za proizvodnju mlađi i plantaže euroameričke topole u Mužljanskom ritu.

Član 5.

Na području Specijalnog rezervata prirode „Carska bara” nije dozvoljeno obavljati radove i aktivnosti za koje se u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita prirode utvrdi da mogu oštetiti populacije, zajednice i staništa biljnih i životinjskih vrsta iz člana 2. ove uredbe, narušiti prirodne procese i ekološku celovitost područja ili značajno nepovoljno uticati na estetska obeležja predela i životnu sredinu.

Na površinama sa režimom zaštite I, II ili III stepena neposredno se primenjuju zabrane radova i aktivnosti koje su kao takve utvrđene članom 35. Zakona o zaštiti prirode.

Na području Specijalnog rezervata prirode „Carska bara” neposredno se primenjuju odredbe zakona kojim se uređuje zaštita prirode, koje se odnose na određivanje količine vode u vlažnim i vodenim ekosistemima, očuvanje pokretnih zaštićenih prirodnih dokumenata i zaštitu i očuvanje divljih vrsta, uključujući kontrolu i suzbijanje invazivnih vrsta.

Član 6.

Na površinama na kojima je utvrđen režim zaštite I stepena sprovodi se stroga zaštita kojom se omogućava spontano odvijanje prirodne sukcesije i drugih ekoloških procesa, očuvanje staništa, životnih zajednica i populacija biljaka i životinja u uslovima divljine, odnosno sa neznatnim uticajem i prisustvom čoveka.

Radovi i aktivnosti ograničavaju se na:

1) naučna istraživanja i praćenje prirodnih procesa;

2) kontrolisanu posetu u obrazovne, rekreativne i opštekulturne svrhe;

3) sprovođenje zaštitnih, sanacionih i drugih neophodnih mera u slučaju požara, elementarnih nepogoda i udesa, pojava biljnih i životinjskih bolesti i prenamnožavanja štetočina.

Član 7.

Na površinama na kojima je utvrđen režim zaštite II stepena sprovodi se aktivna zaštita radi očuvanja i unapređenja prirodnih vrednosti, posebno kroz mere upravljanja populacijama divljih biljaka i životinja, održanje i poboljšanje uslova u prirodnim staništima i tradicionalno korišćenje prirodnih resursa.

Radovi i aktivnosti ograničavaju se na:

1) izgradnju objekata i uređenje prostora za potrebe očuvanja, unapređenja i prikazivanja prirodnih vrednosti i rekonstrukciju i održavanje objekata saobraćajne i ostale infrastrukture;

2) očuvanje stalnih bara, restauraciju vlažnih staništa, revitalizaciju kanala i vokova i održavanje njihove protočnosti;

3) negu i obnovu šuma sa autohtonim vrsta drveća, postepenu zamenu sastojina i grupacija alohtonih vrsta drveća kao i kultura klonskih topola sa autohtonim vrstama, ostavljanje najmanje 5 suvih i/ili izvaljenih stabala po hektaru prilikom izvođenja mera nege šume, uklanjanje konkurentske drvenaste vegetacije oko mladih jedinki hrastova;

4) postavljanje veštačkih duplji i veštačkih ostrvaca za strogo zaštićene divlje vrste, izgradnja prolaza za životinje, održavanje postojećih i formiranje novih ekoloških koridora;

5) uklanjanje vodene i priobalne vegetacije na Starom Begeju i kanalima u slučajevima njihovog prenamnoženja, suzbijanje invazivnih vrsta biljaka i životinja;

6) poribljavanje autohtonim vrstama, sanacioni ribolov i izlovljavanje alohtonih vrsta riba;

7) zaštitu i gajenje divljači, uređivanje i održavanje lovišta, postavljanje namenskih objekata i opreme za potrebe prihrane, čuvanja i posmatranja divljači i lov divljači u prostornoj celini Mužljanski rit;

8) sakupljanje gljiva, divlje flore i faune i šumskih plodova na zemljištu u privatnoj svojini, osim strogo zaštićenih vrsta;

9) kontrolisano košenje, ispašu i paljenje vegetacije;

10) rešavanje problema nekontrolisanog odlaganja otpada i sanaciju divljih deponija;

12) upotrebu čamaca i drugih plovila za potrebe čuvarskog nadzora, naučnih istraživanja i prikazivanja prirodnih vrednosti;

13) pristup i boravak posetilaca, bez kampovanja i loženja vatre na otvorenom prostoru.

Dozvoljeni su radovi i aktivnosti iz člana 6. stav 2. ove uredbe.

Član 8.

Na površinama na kojima je utvrđen režim zaštite III stepena sprovodi se proaktivna zaštita radi restauracije, održanja i unapređenja prirodnih ekosistema i predela, očuvanja ekološke celovitosti i održivog korišćenja prirodnih resursa.

Radovi i aktivnosti ograničavaju se na:

1) izgradnju, rekonstrukciju i održavanja objekata elektroenergetske, telekomunikacione, hidro-tehničke i komunalne infrastrukture, molova i objekata za potrebe očuvanja, unapređenja i prikazivanja prirodnih vrednosti, prihvat i odmor posetilaca i rekonstrukciju i održavanje postojećih objekata namenjenih poljoprivrednoj proizvodnji;

2) rekonstrukciju, rehabilitaciju i održavanje puteva, osim asfaltiranja postojećih puteva sa zemljanom podlogom;

3) izmuljivanje prirodnih vodotoka i održavanja kanala, bez korišćenja šljunka, peska i drugog rečnog nanosa;

4) zaštitu obala Begeja na ekološki prihvatljiv način;

5) redovno održavanje nožice nasipa i odnošenje sena;

6) košenje uz primenu zaštitnih mera za floru i faunu;

7) ispašu, uključujući i kontrolisanu ispašu na nasipima;

8) korišćenje trske na tradicionalan način;

9) oranje postojećih površina obradivog zemljišta, osim preoravanja travnih površina, oranja u zaštitnoj zoni kanala i uklanjanja travnog pokrivača zajedno sa površinskim slojem zemljišta;

10) obavljanje stočarstva, ratarstva, voćarstva, vinogradarstva i pčelarstva uz kontrolisanu i što manju upotrebu hemijskih sredstava i razvoj organske poljoprivrede, očuvanje i obnavljanje starih sorti i rasa biljnih kultura i domaćih životinja;

11) održavanje voćnjaka, vinograda, farmi i ribnjaka na postojećim površinama i i bez povećanja kapaciteta;

12) pošumljavanje i podizanje vanšumskog zelenila, osim na livadama, depresijama, barama i pašnjacima;

13) održavanja zasada alohtonih vrsta drveća na postojećim površinama do isteka ophodnje;

14) rekreativni i sportski ribolov na kanalu Begej i Traktor bari;

15) gazdovanje ribnjacima za proizvodnju mlađi u Mužljanskom ritu;

16) gajenje, zaštitu i lov divljači;

17) upotrebu čamaca na motorni pogon, osim na vodotoku Starog Begeja, gde je to dozvoljeno jedino za potrebe čuvarskog nadzora, naučnih istraživanja i prikazivanja prirodnih vrednosti;

18) očuvanje, restauraciju i stavljanje u funkciju objekata kulturno-istorijskog nasleđa i tradicionalnog graditeljstva;

19) uređenje objekata i mesta za privremeno odlaganje i sakupljanje komunalnog i poljoprivrednog otpada;

20) razvoj i promociju turizma.

Dozvoljeni su radovi i aktivnosti iz člana 6. stav 2. i člana 7. stav 2. ove uredbe.

Član 9.

Specijalni rezervat prirode „Carska bara” poverava se na upravljanje Ribarskom gazdinstvu „Ečka” AD, Lukino Selo (u daljem tekstu: Upravljač).

Upravljač je ovlašćen i dužan naročito da: organizuje čuvarsku službu, čuva, održava i obeležava zaštićeno područje, donosi plan upravljanja, godišnji program upravljanja i pravilnik o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi, obaveštava korisnike zaštićenog područja o mogućnostima za obavljanje radova i aktivnosti, učestvuje u postupku utvrđivanja naknade za uskraćivanje ili ograničavanje prava korišćenja, izdaje saglasnosti i odobrenja, vodi evidencije o prirodnim vrednostima, nepokretnostima i ljudskim aktivnostima, utvrđuje i naplaćuje naknade za korišćenje zaštićenog područja, proglašava i koristi ribarsko područje na ribolovnoj vodi zaštićenog područja i donosi programe upravljanja ribarskim područjem.

Upravljač je dužan da u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe izvrši upis delatnosti upravljanja zaštićenim područjem, u skladu sa propisima koji uređuju klasifikaciju delatnosti i registraciju privrednih subjekata.

Član 10.

Očuvanje, unapređenje, održivo korišćenje i prikazivanje prirodnih i drugih vrednosti područja Specijalnog rezervata prirode „Carska bara” sprovodi se prema planu upravljanja koji donosi Upravljač za period od deset godina (u daljem tekstu: Plan upravljanja), sa sadržinom i na način propisan zakonom kojim se uređuje zaštita prirode.

Plan upravljanja sadrži i preventivne mere zaštite od požara shodno Zakonu o zaštiti od požara („Službeni glasnik RS”, broj 111/09) i propisima donetim na osnovu tog zakona.

Plan upravljanja Upravljač će dostaviti na saglasnost ministarstvu nadležnom za poslove zaštite životne sredine (u daljem tekstu: Ministarstvo) najkasnije u roku od 6 meseci od dana stupanja na snagu ove uredbe.

U postupku davanja saglasnosti na Plan upravljanja, Ministarstvo pribavlja mišljenja ministarstava nadležnih za poslove nauke, prosvete, poljoprivrede, šumarstva, vodoprivrede, turizma, unutrašnjih poslova i finansija.

Upravljač je dužan da najmanje jednom u pet godina analizira sprovođenje Plana upravljanja i ostvarene rezultate i po potrebi izvrši njegovu reviziju.

Do donošenja Plana upravljanja, Upravljač će vršiti poslove na osnovu godišnjeg programa upravljanja koji je dužan da donese i dostavi Ministarstvu na saglasnost u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Godišnji program upravljanja iz stava 6. ovog člana sadrži naročito: sažet prikaz prirodnih i drugih vrednosti zaštićenog područja, ciljeva zaštite i održivog korišćenja, mogućnosti i ograničenja za njihovo ostvarivanje, kao i pregled zadataka do donošenja Plana upravljanja; detaljan prikaz zadataka odnosno poslova u periodu do isteka kalendarske godine na čuvanju, održavanju, unapređenju, prikazivanju i održivom korišćenju zaštićenog područja za potrebe nauke, obrazovanja, rekreacije i turizma i ukupnog socio-ekonomskog razvoja; prikaz konkretnih poslova na izradi i donošenju upravljačkih dokumenta, prvenstveno Plana upravljanja, pravilnika o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi i akta o naknadi za korišćenje zaštićenog područja; prikaz zadataka na obeležavanju zaštićenog područja, zasnivanju informacinog sistema i protivpožarnoj zaštiti; prikaz subjekata i organizacionih i materijalnih uslova za izvršenja programa, visine i izvora potrebnih finansijskih sredstava.

Član 11.

Upravljač je dužan da obezbedi sprovođenje režima zaštite odnosno unutrašnji red i čuvanje zaštićenog područja u skladu sa pravilnikom o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi koji donosi uz saglasnost Ministarstva u roku od 6 meseci od dana stupanja na snagu ove uredbe.

U okviru sadržine propisane zakonom kojim se uređuje zaštita prirode, pravilnikom se bliže utvrđuju zabranjeni radovi i aktivnosti, kao i pravila i uslovi obavljanja radova i aktivnosti koji su dopušteni.

Pravilnik se objavljuje u „Službenom glasniku Republike Srbije” i na drugi pogodan način koji odredi Upravljač.

Član 12.

Upravljač je dužan da na propisan način obeleži Specijalni rezervat prirode „Carska bara”, njegove spoljne granice i granice površina odnosno lokaliteta sa režimom zaštite I i II stepena najkasnije u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Upravljač će u roku od 10 meseci od dana stupanja na snagu ove uredbe, u saradnji sa Republičkim geodetskim zavodom, Beograd i Pokrajinskim zavodom za zaštitu prirode, Novi Sad, izvršiti identifikaciju granica Specijalnog rezervata prirode „Carska bara” na terenu, digitalnoj ortofoto karti i katastarskom planu.

Na operat odnosno zapisnik o utvrđivanju granica iz stava 2. ovog člana, Vlada daje saglasnost na predlog Ministarstva.

Granice i površine, utvrđene, opisane i verifikovane na način propisan u st. 2. i 3. ovog člana, smatraće se merodavnim u svim stvarima koje se tiču sprovođenja ove uredbe.

Član 13.

Upravljač će u roku od dve godine od dana stupanja na snagu ove uredbe zasnovati digitalnu bazu podataka odnosno geografski informacioni sistem o prirodnim i stvorenim vrednostima, nepokretnostima, aktivnostima i drugim podacima od značaja za upravljanje Specijalnim rezervatom prirode „Carska bara”.

Član 14.

Upravljač će na način i u rokovima utvrđenim posebnim zakonom proglasiti ribarsko područje na ribolovnoj vodi zaštićenog područja Specijalnog rezervata prirode „Carska bara” i doneti programe upravljanja ribarskim područjem.

Član 15.

Upravljač će najkasnije u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe doneti i dostaviti Ministarstvu na saglasnost akt o naknadi za korišćenje zaštićenog područja Specijalnog rezervata prirode „Carska bara”.

Član 16.

Sredstva za sprovođenje Plana upravljanja obezbeđuju se iz budžeta Republike Srbije, Fonda za zaštitu životne sredine, od naknade za korišćenje zaštićenog područja, prihoda ostvarenih obavljanjem delatnosti Upravljača i iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

Član 17.

Planovi uređenja prostora, planovi, programi i osnove iz oblasti šumarstva, lovstva, upravljanja ribljim fondom, vodoprivrede, poljoprivrede i turizma i drugi programi i planovi koji se odnose na korišćenje prirodnih resursa i prostora u zaštićenom području Specijalnog rezervata prirode „Carska bara” usaglasiće se sa Prostornim planom Republike Srbije, ovom uredbom i Planom upravljanja.

Član 18.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o zaštiti Specijalnog rezervata prirode „Stari Begej – Carska bara” („Službeni glasnik RS”, br. 56/94 i 86/05).

Član 19.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj:

U Beogradu, 16. juna 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

OPIS GRANICA

SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE „CARSKA BARA”

1. Granice Specijalnog rezervata prirode „Carska bara”

1.1. Prostorna celina Mužljanski rit

Granica počinje na tromeđi katastarskih parcela broj (u daljem tekstu: parcela) 1502, 2025, KO Lukino Selo i međne tačke KO Lukino Selo i KO Mužlja, zatim ide na jug kroz KO KO Lukino Selo zapadnom međnom linijom parcele 2025 do tromeđe parcela 2025, 1518 i 2030, onda skreće na istok pa na jug istočnom međom parcele 502 do tromeđe parcela 502, 532 i 528. Granica zatim u pravcu jugoistoka preseca parcelu 528 do tromeđe parcela 528, 545 i 546, onda skreće na jug i ide istočnom međnom linijom parcele 528 do puta (parcela 602), preseca put i nastavlja na jug pa na jugozapad istočnom i jugoistočnom međnom linijom parcele 1998 do međne tačke parcela 1998, 1995, naspram parcele 1858. Granica dalje savije prema severozapadu, preseca parcelu 1998 do tromeđe parcela 1998, 1858 i međne tačke sa KO Mužlja, gde skreće prema severoistoku i ide graničnom linijom KO Lukino Selo i KO Mužlja do početne tačke.

1.1. Prostorna celina Carska bara

Granice počinje na tromeđi parcela 2602, 4462 i 4431 (nasip) KO Belo Blato, i ide na istok međnom linijom parcela 4431 i 2602, 4431 i 2614, 4431 i 2620, 4431 i 2627 do međne tačke sa KO Perlez gde savija prema jugoistoku i preseca parcelu 8069 (nasip) i nastavlja severnom međnom linijom parcele 5964, onda zapadnom međnom linijom parcele 5955 do međne tačke sa KO Lukino Selo. Granica dalje ide na severoistok pa na istok međnom linijom parcela 1031 i 1002, 1031 i 1001, 1031 i 1000 do mosta, odnosno tromeđe parcela 1000, 1031 i 1983 (reka Begej), onda u pravcu jugoistoka preseca reku Begej, ulazi u KO Stajićevo i skreće na zapad južnom međnom linijom parcele 1684 (reka Begej), KO Stajićevo u dužini od 195 m, gde skreće pod pravim uglom na jug, preseca parcelu 1674 i ide do tromeđe parcela 1674, 1673/2 i 1670/2. Granica zatim nastavlja na jug međnom linijom parcela 1674 i 1670/2 do KO Perlez, onda ide prema jugu i jugozapadu istočnom međnom linijom parcele 8070/1, KO Perlez do početka ustave (naspram poligonske tačke br. 225), gde skreće na zapad do granične linije parcela 8070/1 i 8067. Granica dalje skreće na jug prateći međnu liniju parcela 8070/1 i 8067 (Begej) do završetka prostora brodogradilišta, onda skreće na istok izlazeći na istočnu međnu liniju parcele 8070/1 i istom nastavlja na jug do međne tačke parcela 8070/1, 8070/2 i granice vikend zone. Ovde granica skreće na zapad južnom međnom linijom parcele 8070/2 i granicom građevinskog reona do regionalnog puta Novi Sad-Kovačica, nastavlja prema zapadu kroz parcelu 8070/2, odnosno severnom granicom putnog pojasa do KO Knićanin. Granica nastavlja na zapad kroz KO Knićanin i parcelu 2362, odnosno severnom granicom putnog pojasa puta Novi Sad-Kovačica do krajnje jugozapadne međne tačke KO Knićanin. Granica zatim skreće na severoistok zapadnom međnom linijom parcele 2362, u istom pravcu preseca parcelu 2192 (Begej) do njene severne prelomne međne tačke, onda savija na istok severnom međnom linijom parcele 2192 do granice KO Perlez i nastavlja na istok severnom međnom linijom parcele 8067 u KO Perlez do ušća prilaznog kanala ustave „Carska bara” u Begej. Ovde granica skreće na severoistok ivicom pomenutog kanala do ivice škarpe nasipa, dalje na severoistok ivicom nasipa do tromeđe parcela 8069, 8084 i 8068, skreće na severozapad, preseca nasip do međne linije KO Perlez i KO Belo Blato, zatim skreće na severoistok međnom linijom navedenih katastarskih opština do jugoistočne međne tačke parcele 4395 (kanal) KO Belo Blato. Granica dalje ide na zapad južnom međnom linijom parcele 4395, skreće na sever zapadnom međnom linijom parcele 4384 do tromeđe parcela 4384, 4492 i 4391, onda savija na severozapad međnom linijom parcela 4391 i 4492 do tromeđe parcela 4391, 4492 i 4388, skreće na jug pa na zapad međnom linijom parcele 4388 do tromeđe parcela 4388, 3357 i 4437. Granica ovde skreće na jugozapad istočnom međnom linijom parcele 3357 do tromeđe parcela 3357, 3437 i 4367, nastavlja u istom pravcu i obuhvata parcelu 4367, zatim ide na severoistok severozapadnom međnom linijom parcela 4367, 4038, 4037, preseca put (parcele 4512, 4033, 4511, 3967) i ide do puta parcela 4508, zatim skreće na jugoistok do parcele 4367, a zatim na sever i ide zapadnom međnom linijom parcele 4367 do tromeđe parcela 4367, 4442 i 3271. Granica zatim skreće na jugozapad međnom linijom parcela 3271 i 4442, 3272 i 4442 do puta (parcela 4439), skreće na sever pa na severoistok međnom linijom parcela 4439 i 3272 do tromeđe parcela 4439, 3272 i 3271, nastavlja u istom pravcu međnom linijom parcele 3271 i 3270 do parcele 4367. Granica dalje nastavlja na severoistok severozapadnom međnom linijom parcele 4367 do tromeđe parcela 3259, 4439 i 3260, onda skreće na istok severnom međnom linijom parcela 3260 i 4435, zatim na jug istočnom međnom linijom parcele 4435 do puta (parcela 4478) gde skreće na jugoistok međnom linijom parcela 4478 i 4381 do parcele 4368, onda na severoistok međnom linijom parcela 4368 i 2898 do tromeđe parcela 2898, 4368 i 4477. Ovde granica skreće na jugoistok, preseca parcelu 4368 i nastavlja južnom međnom linijom parcele 4476 do parcele 4370 i ide njenom spoljnom granicom na jugoistok a zatim na severoistok do tromeđe parcela 4370, 4378 i 2832, zatim skreće na jugoistok, preseca parcelu 4370 i nastavlja spoljnom granicom parcele 4379 do parcele 2842. Granica dalje skreće na severoistok međnom linijom parcela 2842 i 2841 i parcela 2842 i 2840, onda u istom pravcu preseca parcele 4377 i 4472, nastavlja međnom linijom parcela 2746 i 2747, preseca parcele 4476, 4376 i 4470, nastavlja u istom pravcu međnom linijom parcela 2743 i 2742 do parcele 4374 a zatim skreće na jugoistok do međne tačke parcele 2745. Ovde granica skreće na severoistok, preseca parcelu 4374 i nastavlja međnom linijom parcela 2646 i 2647, preseca parcelu 4466, u istom pravcu ide zapadnom međnom linijom parcela 2637, 2640, 2641, preseca parcelu 4370, nastavlja zapadnom međnom linijom parcela 2610, 2609/2, 2609/1, 2603, 2602 i ide do početne tačke.

2. Granice površina sa režimom zaštite I i II stepena

2.1. Površine sa režimom zaštite I stepena:

1) Botoški rit

Nalazi se u celosti na području KO Belo Blato. Granica počinje na međnoj liniji parcela 2641 i 4370, na 50 m od spoljne granice prostorne celine Carska bara, zatim ide na istok međnom linijom parcela 2641 i 4370, 2638 i 4370, 2639 i 4370, 2639 i 2632 i parcela 2638 i 2629 do severoistočne međne tačke parcele 2638. Ovde granica skreće na jugozapad međnom linijom parcela 2638 i 2635 i parcela 2637 i 2635 do tačke udaljene 50 m od granice prostorne celine Carska bara, gde skreće na sever, preseca parcele 2637, 2644, 2637, 2640, 2641, 2643, 2641, 2642, 2641 na rastojanju od 50 m od granice prostorne celine Carska bara i stiže do početne tačke.

2) Tiganjica

Nalazi se većim delom na području KO Perlez i manjim delom na području KO Stajićevo. Granica počinje od međne tačke KO Stajićevo i KO Perlez, odnosno jugozapadne međne tačke parcele 1676 u KO Stajićevo. Granica zatim ide kroz KO Stajićevo na severoistok međnom linijom parcele 1676 do izgrađenog nasipa, ovde skreće na istok idući nasipom, pri čemu preseca parcele 1676, 1674 do parcele 1675, onda skreće na jugozapad međnom linijom iste parcele do granice sa KO Perlez, nastavlja na jugozapad kroz KO Perlez međnom linijom parcela 5952 i 8068 i parcela 5951 i 8068, skreće na zapad međnom linijom parcela 5951 i 5950 do parcele 5943. Ovde granica skreće na jug i ide istočnom međnom linijom parcele 5943 do tromeđe parcela 5943, 5942 i 8068, zatim skreće na severoistok i ide međnom linijom parcela 5943 i 5942 do severne međne tačke parcele 5942. Granica preseca parcelu 5943 u pravcu severa i tim pravce stiže do početne tačke.

3) Carska bara – Vojtina mlaka

Nalazi se u celosti na području KO Perlez. Granica počinje na tromeđi parcela 5957, 5959 i 5964 i ide na severoistok granicom parcela 5959 i 5964, zatim skreće na jugoistok međnom linijom istih parcela do prelomne međne tačke parcela 5959 i 5964. Ovde granica skreće na severoistok, preseca parcelu 5964 do parcele 8081, onda ide u pravcu jugozapada međnom linijom parcela 8081 i 5964 do tromeđe parcela 8081, 5964 i 5965 a zatim skreće na zapad granicom parcela 5964 i 5965 do parcele 8069. Na ovom mestu granica skreće na sever i ide međnom linijom parcela 8069 i 5964, 8069 i 5962, 8069 i 5959 i parcela 8069 i 5957 do tromeđe parcela 8069, 5957 i 5964 gde skreće na severoistok granicom parcela 5957 i 5964 kojom stiže do početne tačke.

4) Meandri Starog Begeja

Nalazi se u celosti na području KO Perlez i spojen je sa lokalitetom Carska bara – Vojtina Mlaka. Granica počinje na tromeđi parcela 5965, 8081 i 5964 i ide na jugozapad granicom parcela 8081 i 5965i parcela 8084 i 5965 do krajnje južne međne tačke parcele 5965 gde skreće na sever granicom parcela 8069 i 5965 do tromeđe parcela 8069, 5965 i 5964. Ovde granica skreće na istok i ide granicom parcela 5965 i 5964 do početne tačke pri čemu se parcela 5966 nalazi u granicama ovog lokaliteta.

5) Perleska bara

Nalazi se u celosti na području KO Perlez. Granica počinje na tromeđi parcela 8081, 5936 i 5938, zatim ide na istok granicom parcela 5938 i 5936, preseca parcelu 5938 i nastavlja na istok pa na jug granicom parcela 5938 i 5933, 5938 i 5935, 5938 i 5932 i parcela 5938 i 5930. Ovde granica skreće na severozapad granicom parcela 5938 i 5931 i parcela 5938 i 5930 do tromeđe parcela 5938, 5930 i 8081 gde savija na sever i ide granicom parcela 8081 i 5938 do početne tačke.

2.2. Površine sa režimom zaštite II stepena:

1) Slatine i pašnjaci Mužljanskog rita

Nalaze se u celosti na području KO Lukino Selo i sastoji se od tri enklave odvojene površinama sa režimom zaštite III stepena.

Granice prve enklave počinje na jugozapadnoj međnoj tački parcele 1733 i ide u pravcu severoistoka granicom prostorne celine Mužljanski rit, odnosno granicom KO Lukino Selo i KO Mužlja do jugozapadne međne tačke parcele 1506 gde skreće na jugoistok i ide granicom parcela 1506 i 1507, 1514 i 1507 i parcela 1984 i 1507 do parcele 2029. Ovde granica skreće na severozapad pa na jugoistok zaobilazeći parcele 1985 i 1546, onda u istom pravcu zaobilazi i izostavlja parcele 1565 i 1986 do parcele 2019, zatim skreće na jugozapad severnom granicom parcele 2019 do parcele 1987. Granica zatim ide tako da zaobilazi i izostavlja parcele 1987 i 2065 (put) i ide u pravcu jugozapada severnom granicom parcele 1998 do istočne međne tačke parcele 1728, onda skreće na zapad granicom parcela 1993 i 1728 i parcela 1993 i 1733 i ide do početne tačke prve enklave.

Granica druge enklave počinje na tromeđi parcela 1946, 1941 i 2065, zatim ide na severoistok spoljnom granicom parcela 1946, 2019 do parcele 2030, onda skreće na jugozapad spoljnom granicom parcele 2030 do parcele 2065, zatim skreće na severozapad granicom parcele 2065 i ide do početne tačke.

Granica treće enklave počinje na tromeđi parcela 1833, 1970 i 2030 i ide na severoistok granicom parcela 2030 i 1970 i parcela 2030 i 1968, onda skreće na jugoistok granicom parcela 1971 i 1968, zatim na jugozapad granicom parcela 1998 i 1968, 1998 i 1967, 1998 i 1969, 1998 i 1968 i parcela 1998 i 1970 do tromeđe parcela 1998, 1970 i 1963. Ovde granica skreće na severozapad zapadnom međom parcele 1970 i tom međom ide do početne tačke.

2) Mužljanski rit – Lujza

Nalazi se u celosti na području KO Lukino Selo. Granica počinje na tromeđi parcela 2074, 1736 i 1993 i ide na istok granicom parcela 1993 i 1736, 1737 i 1736, 1738 i 1739 i parcela 1738 / 1741 do parcele 199 gde skreće na jugozapad granicom parcele 1741 kojom ide do parcele 1998, nastavlja na jugozapad granicom parcela 1998 i 2040, 2040 i 1761, 2007 i 176, 2007 i 1802, 2007 i 1807, 2040 i 1807, 2004 i 1808, 2004 i 1810 i parcela 2004 i 1814 do krajnje jugoistočne međne tačke parcele 2004. Granica ovde skreće na severozapad, zaobilazi i izostavlja parcelu 1834/2 i nastavlja granicom parcela 2059 i 2001 do parcele 1838 a zatim skreće na severoistok granicom parcela 1838 i 2003, onda preseca parcelu 2000 (kanal) i nastavlja u istom pravcu granicom parcela 1799 i 2049, skreće na severozapad pa na jugozapad granicom parcele 1799 do puta 2046. Granica dalje skreće na severoistok spoljnom granicom parcele 2046, preseca parcelu 2009 (kanal), nastavlja spoljnom granicom parcele 2045, preseca parcele 2020 (kanal) i 2043 (put), ide u istom pravcu spoljnom granicom parcele 2076, preseca parcelu 2010 (kanal), parcelu 2042 do parcele 2037 a zatim njenom južnom međnom linijom ide do parcele 2074 gde skreće na severoistok i granicom parcele 2074 ide do početne tačke.

3) Tršćaci Botoškog rita

Nalazi se u celosti na području KO Belo Blato i sastoji se od dve enklave.

Granica prve enklave počinje na tromeđi parcela 4431, 2614 i 2602 i ide na jug istočnom međnom linijom parcela 2602, 2608, 2611/1, 2611/2, 2611/3 i 2612 do parcele 4370, zatim skreće na zapad severnom granicom parcele 4370 do granice prostorne celina Carska bara. Ovde granica skreće na sever a onda na istok i ide granicom te prostorne celine do početne tačke.

Granica druge enklave počinje na tromeđi parcela 4431, 2620 i 2625 i ide na jugoistok granicom parcela 4431 i 2625 i parcela 4431 i 2627, odnosno granicom prostorne celina Carska bara do granice sa KO Perlez. Granica zatim skreće na jug pa na jugozapad i ide granicom KO Belo Blato i KO Perlez do parcele 4466 gde skreće na severozapad do granice navedene prostorne celine i ide uporedo sa njom na sever do parcele 4370. Ovde granica skreće na istok na dužini od 50 m, onda skreće na jug prateći rastojanje od 50 m od granice prostorne celine Carska bara i ide do parcele 2635 gde skreće na severoistok granicom parcela 2635, 2628, 2627 i 2625 do početne tačke.

4) Šume uz Stari Begej

Nalaze se u celosti na području KO Perlez. Granica počinje na severozapadnoj međnoj tački parcele 5964 i ide na jugoistok granicom parcele 5964, odnosno granicom prostorne celine Carska bara do parcele 8082, onda skreće na jugozapad granicom parcele 8082 u dužini od 183 m, zatim skreće na jugoistok, preseca parcelu 8082 i ide na istok severnom granicom parcele 5956 do parcele 8081. Ovde granica skreće na jug granicom parcele 8081 do tromeđe parcela 8081, 8082 i 5956, zatim skreće na jugoistok, preseca parcelu 8081 i ide na sever granicom parcela 8081 i 5942 do parcele 5943 a onda nastavlja u pravcu juga granicom parcela 5942 i 5943 do tromeđe parcela 5942, 5943 i 8068. Na tom mestu granica skreće na jugozapad granicom parcela 5942 i 8068 do tromeđe parcela 5942, 8068 i 5940, onda skreće na severozapad granicom parcela 5940 i 5942, preseca parcelu 8081 i skreće na severoistok granicom parcela 8081 i 5964. Ovde granica skreće na zapad, preseca parcelu 5964 do parcele 5959, nastavlja u pravcu severozapada i ide granicom parcela 5959 i 5964 i parcela 5957 i 5964 do parcele 8069 gde skreće na sever i ide granicom parcela 8069 i 5964 do početne tačke.

5) Velika greda

Nalazi se u celosti na području KO Perlez i na severoistočnom delu graniči se sa površinom pod imenom Šume uz Stari Begej. Granica počinje na tromeđi parcela 8068, 5942 i 5940 i ide na jugozapad granicom parcela 8068 i 5940, 8068 i 5938, 8068 i 5935 i parcela 8068 / 5932 do tromeđe parcela 8068, 5932 i 5930 gde skreće na zapad granicom parcela 5932 i 5930, onda skreće na severoistok granicom parcela 5932 i 5938, 5935 i 5938 i parcela 5933 i 5938, preseca parcelu 5938 i nastavlja u pravcu zapada južnom međnom linijom parcele 5936 do parcele 8081. Ovde granica skreće na jug granicom parcela 5938 i 8081, 5930 i 8081 i parcela 8068 i 8081 do podnožja nasipa, onda skreće na severozapad podnožjem nasipa do podnožja drugog nasipa, odnosno do granice prostorne celine Carska bara. Granica zatim skreće na severoistok i ide granicom navedene prostorne celine i u istom pravcu nastavlja granicom parcela 8069 i 8084, 5965 i 8084, 5965 i 8081 i parcela 5964 i 8081 do prelomne međne tačke naspram severne međne tačke parcele 5940, onda skreće na jugoistok, preseca parcelu 8081 i ide granicom parcela 5940 i 5942 do početne tačke.

6) Mala greda

Nalazi se u celosti na području KO Perlez i prostorno nadovezuje na lokalitet Velika greda u pravcu zapada. Granica počinje na tromeđi parcela 5930, 5932 i 8068 i ide na jugozapad granicom parcela 8068 i 5930 do tačke položene naspram južne međne tačke parcele 5938 onda skrećena sever, preseca parcelu 5930 i nastavlja na severoistok granicom parcela 5938 i 5930 do tromeđe parcela 5938, 5932 i 5930. Ovde granica skreće na jugoistok i ide granicom parcela 5930 i 5932 do početne tačke.

7) Svračica

Nalazi u celosti na području KO Perlez. Na jugoistoku se graniči sa lokalitetom Mala greda a na zapadu sa lokalitetom Velika greda. Granica počinje na tromeđi parcela 8081, 5930 i 5938 i ide na jugoistok granicom parcela 5930 i 5938 i parcela 5931 i 5938 do krajnje južne međne tačke parcele 5938. Ovde granica skrećena jug, preseca parcelu 5930 i nastavlja na jugozapad granicom parcela 5930 i 8068 do tromeđe parcela 8068, 5930 i 8081 gde skreće na severoistok i ide granicom parcela 8080 i 5930 do početne tačke.

Ostavite komentar