Uredba o izmeni Uredbe o tehničkim i drugim zahtevima za čelik za armiranje betona

Na osnovu člana 201. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13 – US, 50/13 – US, 98/13 – US, 132/14 i 145/14), a u vezi sa članom 5. Zakona o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti („Službeni glasnik RS”, broj 36/09) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU

O IZMENI UREDBE O TEHNIČKIM I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA ČELIK ZA ARMIRANJE BETONA

Član 2.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 27. aprila 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ostavite komentar