Predlog zakona o budžetskom sistemu

Na osnovu člana 44. stav 2. Zakona o putnim ispravama („Službeni glasnik RS”, broj 90/07),

Vlada donosi

U R E D B U

O CENI OBRASCA PASOŠA,

DIPLOMATSKOG PASOŠA I SLUŽBENOG PASOŠA

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se cena obrasca pasoša, diplomatskog pasoša i službenog pasoša (u daljem tekstu: pasoš), kao i način njene naplate.

Član 2.

Cena obrasca pasoša iznosi 1.695,00 (hiljadušestotinadevedesetpet) dinara, u neto iznosu.

Član 3.

Novčani iznos iz člana 2. ove uredbe plaća se prilikom podnošenja zahteva za izdavanje pasoša.

Novčani iznos iz člana 2. ove uredbe uplaćuje se na račun propisan za uplatu prihoda korisnika budžetskih sredstava Republike Srbije, odnosno Narodne banke Srbije — Zavoda za izradu novčanica i kovanog novca.

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a počinje da se primenjuje danom početka primene Zakona o putnim ispravama.

05 Broj: 110-149/2008-2

U Beogradu, 17. januara 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

4100308.006.doc/13

Ostavite komentar