Uredba o dopuni Uredbe o cenama usluga koje plaćaju korisnici usluga i posebnih naknada za obavljanje poslova koje vrši Agencija za bezbednost saobraćaja

Na osnovu člana 10. stav 2. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima („Službeni glasnik PC”, br. 41/09, 53/10 i 101/11) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik PC”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

UREDBU O DOPUNI UREDBE

O CENAMA USLUGA KOJE PLAĆAJU KORISNICI USLUGA I POSEBNIH NAKNADA ZA OBAVLJANJE POSLOVA KOJE VRŠI AGENCIJA ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA

Član 1.

U Uredbi o cenama usluga koje plaćaju korisnici usluga i posebnih naknada za obavljanje poslova koje vrši Agencija za bezbednost saobraćaja („Službeni glasnik PC”, broj 70/11), posle člana 6. dodaju se nazivi iznad članova i čl. 6a, 66, 6v i 6g koji glase:

„Naknade u vezi sa organizovanjem obuke i sprovođenjem ispita znanja iz oblasti bezbednosti saobraćaja za vozače kojima je oduzeta vozačka dozvola

Član 6a

Naknada za organizovanje obuke iz bezbednosti saobraćaja za vozače kojima je oduzeta vozačka dozvola iznosi 25.000,00 dinara.

Naknada za polaganje ispita znanja iz bezbednosti saobraćaja za vozače kojima je oduzeta vozačka dozvola iznosi 15.000,00 dinara.

Naknada za izdavanje uverenja o položenom ispitu znanja iz bezbednosti saobraćaja za vozače kojima je oduzeta vozačka dozvola iznosi 3.000,00 dinara.

Naknade u vezi sa održavanjem seminara za predavača teorijske nastave za unapređenje znanja iz bezbednosti saobraćaja za vozače kojima je oduzeta vozačka dozvola

Član 6b

Naknada za prisustvo seminaru za predavača teorijske nastave za unapređenje znanja iz bezbednosti saobraćaja za vozače kojima je oduzeta vozačka dozvola iznosi 25.000,00 dinara.

Naknada za izdavanje potvrde o završenom seminaru iz stava 1. ovog člana iznosi 5.000,00 dinara.

Naknade koje se odnose na radionice za tahografe

Član 6v

Naknada za utvrđivanje ispunjenosti uslova za izdavanje dozvole radionici za tahografe iznosi 110.000,00 dinara.

Naknada za utvrđivanje ispunjenosti uslova za produženje važenja dozvole radionici za tahografe iznosi 80.000,00 dinara.

Naknada za izdavanje/produženje dozvole radionici za tahografe iznosi 10.000,00 dinara.

Naknada za obrazac uverenja o ispravnosti tahografa iznosi 300,00 dinara.

Naknade u vezi sa polaganjem ispita za tehničara iz oblasti poznavanja, ispitivanja i ugradnje tahografa

Član 6g

Naknada za polaganje ispita za tehničara iz oblasti poznavanja, ispitivanja i ugradnje tahografa iznosi 15.000,00 dinara.

Naknada za izdavanje uverenja o položenom ispitu za tehničara iz oblasti poznavanja, ispitivanja i ugradnje tahografa iznosi 3.000,00 dinara.

Naknada za izdavanje licence tehničaru za obavljanje poslova u radionici za tahografe iznosi 5.000,00 dinara.”

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-2963/2012-4

U Beogradu, 24. maja 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIKdr Mirko Cvetković

Ostavite komentar