Uredba o korišćenju podsticaja za podršku razvoju poljoprivredne i prehrambene proizvodnje kroz sertifikaciju sistema bezbednosti i kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla u 2012. godini

Na osnovu člana 13. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju (,,Službeni glasnik RS”, broj 41/09), a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu (,,Službeni glasnik RS”, broj 101/11) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

UREDBU

O KORIŠĆENJU PODSTICAJA ZA PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDNE I PREHRAMBENE PROIZVODNJE KROZ SERTIFIKACIJU SISTEMA BEZBEDNOSTI I KVALITETA HRANE, ORGANSKIH PROIZVODA I PROIZVODA SA OZNAKOM GEOGRAFSKOG POREKLA U 2012. GODINI

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuju se uslovi i način korišćenja podsticaja za podršku razvoju poljoprivredne i prehrambene proizvodnje kroz sertifikaciju sistema bezbednosti i kvaliteta hrane prema zahtevima dobrovoljnih standarda za bezbednost i kvalitet hrane, kao i kroz sertifikaciju organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla u 2012. godini (u daljem tekstu: podsticaji).

Član 2.

Podsticaji iz člana 1. ove uredbe koriste se za nadoknadu troškova sertifikacije, i to za:

1) sisteme upravljanja bezbednošću hrane prema ISO 22000, BRC, IFS, GOST-R standardu;

2) sistem kvaliteta hrane prema HALAL standardu;

3) sistem kvaliteta hrane prema KOSHER standardu;

4) dobru poljoprivrednu praksu prema GLOBALG.A.P. standardu;

5) proizvode dobijene po metodama organske proizvodnje;

6) proizvode sa oznakom geografskog porekla.

Član 3.

Pravo na korišćenje podsticaja pod uslovima utvrđenim ovom uredbom, ima:

1) fizičko lice – nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;

2) preduzetnik;

3) zemljoradnička zadruga;

4) udruženje građana;

5) privredno društvo.

Fizičko lice – nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva ima pravo na korišćenje podsticaja ako je:

1) upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: Registar) u skladu sa Pravilnikom o načinu i uslovima upisa i vođenja Registra poljoprivrednih gazdinstava, obrascima zahteva za upis i promenu podataka i priloga, dokumentaciji koja se prilaže uz zahtev, načinu čuvanja podataka, kao i o uslovima za pasivni status poljoprivrednog gazdinstva (,,Službeni glasnik RS”, br. 111/09, 21/10, 89/10, 22/11, 97/11 i 15/12 – u daljem tekstu: Pravilnik) i nalazi se u aktivnom statusu;

2) izmirilo sve propisane dospele poreze i druge javne dažbine za 2011. godinu;

3) izmirilo dospele preuzete obaveze po osnovu propisa kojima se uređuju mere za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje.

Preduzetnik ima pravo na korišćenje podsticaja ako je:

1) upisan u Registar privrednih subjekata;

2) upisan u Registar u skladu sa Pravilnikom i nalazi se u aktivnom statusu;

3) izmirio sve propisane dospele poreze i druge javne dažbine za 2011. godinu;

4) izmirio dospele preuzete obaveze po osnovu propisa kojima se uređuju mere za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje.

Zemljoradnička zadruga ima pravo na korišćenje podsticaja ako je:

1) upisana u Registar privrednih subjekata;

2) upisana u Registar u skladu sa Pravilnikom sa aktivnim statusom i ima najmanje 10 članova zadruge koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi 10 različitih registrovanih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava koja se nalaze u aktivnom statusu;

3) izmirila propisane dospele poreze i druge javne dažbine za 2011. godinu;

4) izmirila dospele preuzete obaveze po osnovu propisa kojima se uređuju mere za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje.

Udruženje građana ima pravo na korišćenje podsticaja ako je:

1) delatnost kojom se bavi i za koju se daju podsticaji upisana u Registar privrednih subjekata;

2) upisano u Registar u skladu sa Pravilnikom sa aktivnim statusom i ima najmanje 10 članova udruženja koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi 10 različitih registrovanih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava koja se nalaze u aktivnom statusu;

3) izmirilo propisane dospele poreze i druge javne dažbine za 2011. godinu;

4) izmirilo dospele preuzete obaveze po osnovu propisa kojima se uređuju mere za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje.

Privredno društvo ima pravo na korišćenje podsticaja ako je:

1) upisano u Registar privrednih subjekata;

2) upisano u Registar u skladu sa Pravilnikom i nalazi se u aktivnom statusu;

3) izmirilo propisane dospele poreze i druge javne dažbine za 2011. godinu;

4) izmirilo dospele preuzete obaveze po osnovu propisa kojima se uređuju mere za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje.

Član 4.

Lica iz člana 3. stav 1. ove uredbe imaju pravo na korišćenje podsticaja i ako imaju:

1) dokaz o sertifikaciji (u daljem tekstu: sertifikat) izdat od strane sertifikacionog tela koje ima akreditaciju od nacionalnih akreditacionih tela koja su pridružena ili punopravna članica Evropske organizacije za akreditaciju (EA), nadležnog tela za poslove akreditacije u Ruskoj Federaciji, odnosno od strane Akreditacionog tela Srbije (ATS) – za sertifikaciju iz člana 2. tačka 1) ove uredbe;

2) sertifikat izdat od strane islamske zajednice, odnosno jevrejske zajednice u Republici Srbiji – za sertifikaciju iz člana 2. tač. 2) i 3) ove uredbe;

3) sertifikat prema GLOBALG.A.P. standardu izdat od strane sertifikacionog tela koje je odobreno od Sekretarijata za sertifikaciju GLOBALG.A.P.-a (FoodPLUS-Keln-Nemačka) – za sertifikaciju iz člana 2. tačka 4) ove uredbe;

4) sertifikat izdat od strane kontrolne organizacije koja je ovlašćena od strane ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) u skladu sa zakonom kojim se uređuje organska proizvodnja – za sertifikaciju iz člana 2. tačka 5) ove uredbe;

5) sertifikat izdat od strane sertifikacionog tela koje je ovlašćeno od strane Ministarstva u skladu sa zakonom kojim se uređuju oznake geografskog porekla – za sertifikaciju iz člana 2. tačka 6) ove uredbe.

Član 5.

Podsticaji se utvrđuju kao nadoknada dela troškova sertifikacije iz člana 2. ove uredbe, i to u iznosu od 50% od plaćenog iznosa troškova sertifikacije bez uračunatog poreza na dodatu vrednost.

Podsticaji za sertifikaciju iz člana 2. ove uredbe mogu se ostvariti, po podnosiocu zahteva koji ostvari pravo na podsticaje (u daljem tekstu: korisnik podsticaja), u maksimalnom iznosu od 300.000 dinara.

Član 6.

Zahtev za dodelu podsticaja podnosi se Ministarstvu poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede – Upravi za agrarna plaćanja, 15000 Šabac, ul. Hajduk Veljkova 4-6 (u daljem tekstu: Uprava) na Obrascu – Zahtev za korišćenje podsticaja za podršku razvoju poljoprivredne i prehrambene proizvodnje kroz sertifikaciju sistema bezbednosti i kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla u 2012. godini (u daljem tekstu: Zahtev), koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo, do 31. oktobra 2012. godine.

Podnosilac zahteva može podneti samo jedan Zahtev, i to za jednu ili više sertifikacija iz člana 2. ove uredbe.

Član 7.

Uz Zahtev se prilaže:

1) dokaz o izvršenom plaćanju troškova sertifikacije iz Zahteva, i to:

(1) fiskalni isečak, original račun i izvod overen od strane banke – ako je plaćanje izvršeno bezgotovinski (za fizička lica),

(2) fiskalni isečak, gotovinski račun – ako je plaćanje izvršeno gotovinski (za fizička lica),

(3) original račun i izvod overen od strane banke (za preduzetnika, zemljoradničke zadruge, udruženja građana i privredna društva);

2) sertifikat;

3) potvrda o izmirenim poreskim obavezama za 2011. godinu o izmirenju dospelih obaveza javnih prihoda koju izdaje nadležna filijala poreske uprave;

4) potvrda o izmirenim obavezama po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda izdatu od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave;

5) rešenje o upisu u Registar ovlašćenih korisnika oznake geografskog porekla (za proizvođače proizvoda sa oznakom geografskog porekla);

Prilozi iz stava 1. ovog člana moraju da budu izdati sa datumom od 1. januara 2012. godine do momenta podnošenja Zahteva, na ime podnosioca zahteva.

Prilozi iz stava 1. ovog člana podnose se u originalu ili kao overena kopija.

Član 8.

Ispunjenost uslova za dodelu podsticaja utvrđuje Uprava na osnovu Zahteva i priloga uz Zahtev, kao i proverom podataka kod drugih organa državne uprave i institucija.

Podsticaji se ostvaruju po redosledu podnošenja Zahteva do iznosa finansijskih sredstava koji je utvrđen posebnim aktom Vlade.

Član 9.

Korisnik podsticaja za koga se utvrdi da nije dostavio tačne podatke gubi status aktivnog poljoprivrednog gazdinstva i stiče status pasivnog poljoprivrednog gazdinstva, u skladu sa Pravilnikom, uz obavezu vraćanja primljenog iznosa podsticaja na koji se obračunava zakonska zatezna kamata.

Član 10.

Nadzor nad sprovođenjem ove uredbe vrši Ministarstvo.

Član 11.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ,,Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, maja 2012. godine

VLADA

PRVI PODPREDSEDNIK VLADE –

ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE

Obrazac

ZAHTEV

ZA KORIŠĆENJE PODSTICAJA ZA PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDNE I PREHRAMBENE PROIZVODNJE KROZ SERTIFIKACIJU SISTEMA BEZBEDNOSTI I KVALITETA HRANE, ORGANSKIH PROIZVODA I PROIZVODA SA OZNAKOM GEOGRAFSKOG POREKLA U 2012. GODINI

1. Podnosilac zahteva 2. Adresa / Sedište 3. JMBG (za fizička lica) 4. Matični broj 5. Broj poljoprivrednog gazdinstva 6. Odgovorna kontakt osoba 7. Telefon 8. E-mail 9. Pretežna delatnost 10. Sertifikacija sistema i/ili proizvoda za: a) ISO 22000, BRC, IFS, GOST-Rb) HALALv) KOSHERg) GLOBALG.A.P.d) organski proizvode) proizvodi sa geografskim poreklom 11. Brojevi i datumi izdavanja traženih dokumenata iz člana 7. Uredbe 12. Broj i datum dokumenta o izvršenom plaćanju Dokaz o uplatama (broj i datum fiskalnog isečka, original računa, gotovinskog računa, izvoda iz banke) 1 2 3 4 5 PODACI ZA UPLATU 13. Tekući račun podnosioca zahteva 14. Naziv banke 15. PIB 16. Ukupan iznos troškova sertifikacije bez PDV-a 17. Iznos podsticaja bez PDV-a (50 %), a maksimalno 300.000 dinara

U___________________2012. godine _______________________________

potpis podnosioca zahteva/

potpis ovlašćenog lica sa pečatom

Ostavite komentar